Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:872

Utkom från trycket den 30 juni 2011
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 16 § konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306.

16 §

2) Bestämmelserna i 6 och 9–13 §§ gäller även när Konkurrensverket, på begäran av Europeiska kommissionen, genomför en sådan undersökning som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Bestämmelsen i 9 § andra stycket första meningen gäller dock inte om det kan befaras att undersökningen skulle förlora i betydelse, om den inte påbörjas omedelbart.

2)

Senaste lydelse 2010:642.

Första stycket gäller även när Konkurrensverket på begäran av kommissionen genomför en sådan undersökning som avses i artikel 12.1 i rådets förordning (EG) nr 139/2004.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:872

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)