Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:402

Utkom från trycket den 26 juni 2015
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 6, 8 och 10–12 §§ konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16, rskr. 2014/15:237.

6 §

När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att

 1. granska bokföring och andra affärshandlingar,

 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,

 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och

 4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen.

I fråga om elektroniskt lagrad information får åtgärderna i första stycket 1 och 2 genomföras hos Konkurrensverket, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verkets lokaler. Denne har rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

8 §

Ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om

 1. föremålet för och syftet med undersökningen,

 2. tidpunkten när undersökningen ska börja, och

 3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 6 § första stycket.

Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om rätten inte bestämmer något annat.

10 §

Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 6 § första stycket 1, 2 eller 4.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den som undersökningen ska genomföras hos innan verkställighet sker.

11 §

  Åtgärder enligt 1 eller 6 § första stycket får inte avse en skriftlig handling

 1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och

 2. som innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnadsplikten gäller till förmån för.

Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av en undersökning och den som åtgärden avser åberopar att handlingen är skyddad enligt första stycket, ska handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt överlämnas till Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket.

Tingsrätten ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av Konkurrensverkets undersökning.

12 §

Vid åtgärder som Konkurrensverket vidtar enligt 1 eller 6 § första stycket finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:402

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)