Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:390

Utkom från trycket den 11 maj 2016
Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster;
utfärdad den 28 april 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 9 och 16 §§ lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215.

2) I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att den upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

2)

Senaste lydelse 2011:1031.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

3) Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har bestämts.

3)

Senaste lydelse 2011:1031.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:390

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)