Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:575

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 14 § och 10 kap. 3 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

  1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera leverantörer,

  2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och

  3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk underskrift.

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att elektroniska anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

En upphandlande myndighet eller enhet ska ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång till uppgifterna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:575

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)