Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:696

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genomföra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:696

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)