Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:14

Utkom från trycket den 2 februari 2016
Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling;
beslutat den 21 januari 2016.

Regeringen ger till känna följande.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2341 av den 15 december 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2342 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2340, och

 4. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 • 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

  135 000 euro

   

  1 233 941 kronor

   
 • 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

  209 000 euro

   

  1 910 323 kronor

   
 • 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

  5 225 000 euro

   

  47 758 068 kronor

   

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 • 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

  418 000 euro

   

  3 820 645 kronor

   
 • 3 kap. 1 § första stycket 2:

  5 225 000 euro

   

  47 758 068 kronor

   

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

 • 3 kap. 1 § första stycket 1:

  418 000 euro

   

  3 820 645 kronor

   
 • 3 kap. 1 § första stycket 2:

  5 225 000 euro

   

  47 758 068 kronor

   

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:14

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)