Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

02012R0231 — SV — 21.10.2018 — 020.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 231/2012

av den 9 mars 2012

om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 083 22.3.2012, s. 1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012

  L 310

45

9.11.2012

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 25/2013 av den 16 januari 2013

  L 13

1

17.1.2013

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 497/2013 av den 29 maj 2013

  L 143

20

30.5.2013

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 724/2013 av den 26 juli 2013

  L 202

11

27.7.2013

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 739/2013 av den 30 juli 2013

  L 204

35

31.7.2013

►M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 816/2013 av den 28 augusti 2013

  L 230

1

29.8.2013

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 817/2013 av den 28 augusti 2013

  L 230

7

29.8.2013

►M8

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1274/2013 av den 6 december 2013

  L 328

79

7.12.2013

►M9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 264/2014 av den 14 mars 2014

  L 76

22

15.3.2014

►M10

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 298/2014 av den 21 mars 2014

  L 89

36

25.3.2014

►M11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 497/2014 av den 14 maj 2014

  L 143

6

15.5.2014

►M12

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 506/2014 av den 15 maj 2014

  L 145

35

16.5.2014

►M13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 685/2014 av den 20 juni 2014

  L 182

23

21.6.2014

►M14

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 923/2014 av den 25 augusti 2014

  L 252

11

26.8.2014

►M15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 957/2014 av den 10 september 2014

  L 270

1

11.9.2014

►M16

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 966/2014 av den 12 september 2014

  L 272

1

13.9.2014

►M17

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/463 av den 19 mars 2015

  L 76

42

20.3.2015

►M18

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/649 av den 24 april 2015

  L 107

17

25.4.2015

►M19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1725 av den 28 september 2015

  L 252

12

29.9.2015

►M20

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1739 av den 28 september 2015

  L 253

3

30.9.2015

►M21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1814 av den 13 oktober 2016

  L 278

37

14.10.2016

►M22

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/324 av den 24 februari 2017

  L 49

4

25.2.2017

►M23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1399 av den 28 juli 2017

  L 199

8

29.7.2017

►M24

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/75 av den 17 januari 2018

  L 13

24

18.1.2018

►M25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/98 av den 22 januari 2018

  L 17

14

23.1.2018

►M26

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/681 av den 4 maj 2018

  L 116

1

7.5.2018

►M27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1461 av den 28 september 2018

  L 245

1

1.10.2018

►M28

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1462 av den 28 september 2018

  L 245

6

1.10.2018


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 231/2012

av den 9 mars 2012

om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Specifikationer för livsmedelstillsatser

Specifikationer för de livsmedelstillsatser, inbegripet färgämnen och sötningsmedel, som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Upphävanden

Direktiven 2008/60/EG, 2008/84/EG och 2008/128/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 december 2012.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

Livsmedel som innehåller livsmedelstillsatser som lagligen har släppts ut på marknaden före den 1 december 2012, men som inte är förenliga med denna förordning, får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2012.

De specifikationer som fastställs i bilagan för tillsatserna steviolglykosider (E 960) och basisk metakrylatsampolymer (E 1205) ska dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA

Anmärkning: Etylenoxid får inte användas för sterilisering av livsmedelstillsatser

Substratpigment av aluminium får endast användas i färgämnen där detta särskilt anges.

Definition

Substratpigment av aluminium bereds genom att färgämnen som uppfyller de renhetskriterier som finns angivna i respektive specifikationsmonografi får reagera med aluminiumoxid i vattenlösning. Aluminiumoxiden är vanligen nyberett, icke torkat material som erhålls genom att aluminiumsulfat eller aluminiumklorid får reagera med karbonat eller bikarbonat av kalcium eller natrium eller med ammoniak. När substratpigmentet har bildats filtreras det, tvättas med vatten och torkas. Den färdiga produkten kan även innehålla aluminiumoxid som inte har reagerat.

Ämnen olösliga i HCl

Högst 0,5 %

Ämnen olösliga i NaOH

Högst 0,5 %, endast för E 127 erytrosin

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % (under neutrala förhållanden)

Särskilda renhetskriterier för motsvarande färgämnen är tillämpliga.

E 100 KURKUMIN

Synonymer

CI Natural Yellow 3, diferoylmetan

Definition

Kurkumin erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur gurkmeja, dvs. rotstockar av stammar av Curcuma longa L. För att få ett koncentrerat kurkuminpulver renas extraktet genom kristallisering. Produkten består huvudsakligen av kurkuminer, dvs. den aktivt färgande substansen (1,7-bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) och dess två demetoxiderivat i varierande proportioner. Mindre mängder oljor och hartser som finns naturligt i gurkmeja kan ingå.

Kurkumin används även som substratpigment av aluminium och har en aluminiumhalt på mindre än 30 %.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: etylacetat, aceton, koldioxid, diklormetan, n-butanol, metanol, etanol, hexan och propan-2-ol.

CI-nummer

75300

Einecs-nummer

207-280-5

Kemiskt namn

I.  1,7-Bis(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II.  1-(4-Hydroxifenyl)-7-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III.  1,7-Bis(4-hydroxifenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemisk formel

I.  C21H20O6

II.  C20H18O5

III.  C19H16O4

Molekylvikt

I.  368,39

II.  338,39

III.  308,39

Innehåll

Minst 90 % färgande beståndsdelar totalt

: 1 607 vid ca 426 nm i etanol

Beskrivning

Orangegult, kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i etanol vid ca 426 nm

Smältintervall

179–182 °C

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Aceton

n-Butanol

Metanol

Etanol

Hexan

Propan-2-ol

Diklormetan: Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonymer

Laktoflavin

Definition

CI-nummer

Einecs-nummer

201-507-1

Kemiskt namn

7,8-Dimetyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxipentyl)benso(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion, 7,8-dimetyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazin

Kemisk formel

C17H20N4O6

Molekylvikt

376,37

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

: 328 vid ca 444 nm i vattenlösning

Beskrivning

Gult till orangegult, kristallint pulver med svag lukt

Identifiering

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 är 0,31–0,33

i vattenlösning

Förhållandet A444/A267 är 0,36–0,39

Maximum i vatten vid ca 375 nm

Specifik rotation

[α]D20: -115 – -140° i 0,05 N natriumhydroxidlösning

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Primära aromatiska aminer

Högst 100 mg/kg (beräknat som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M14

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

▼B

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT

Synonymer

Riboflavin-5′-fosfatnatrium

Definition

Dessa specifikationer gäller för riboflavin-5′-fosfat tillsammans med mindre mängder fritt riboflavin och riboflavindifosfat.

CI-nummer

Einecs-nummer

204-988-6

Kemiskt namn

Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyl-2′,4′-dioxo-10′-benso[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxipentylfosfat, mononatriumsalt av 5′-monofosfatester av riboflavin

Kemisk formel

Dihydrat: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Vattenfritt: C17H20N4NaO9P

Molekylvikt

514,36

Innehåll

Minst 95 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som C17H20N4NaO9P · 2H2O

: 250 vid ca 375 nm i vattenlösning

Beskrivning

Gult till orange, kristallint, hygroskopiskt pulver med svag lukt

Identifiering

Spektrometri

Förhållandet A375/A267 är 0,30–0,34

i vattenlösning

Förhållandet A444/A267 är 0,35–0,40

Maximum i vatten vid ca 375 nm

Specifik rotation

[α]D20: + 38–42° i 5 molar HCl-lösning

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Dihydrat: Högst 8 % (100 °C, 5 timmar i vakuum över P2O5)

Sulfataska

Högst 25 %

Oorganiskt fosfat

Högst 1,0 % (beräknat som PO4 i vattenfri substans)

Åtföljande färgande beståndsdelar

Riboflavin (fritt): Högst 6 %

Riboflavindifosfat: Högst 6 %

Primära aromatiska aminer

Högst 70 mg/kg (beräknat som anilin)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M14

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

▼B

E 102 TARTRAZIN

Synonymer

CI Food Yellow 4

Definition

Tartrazin bereds genom diazotering av 4-amino-bensensulfonsyra med saltsyra och natriumnitrit. Diazoföreningen förenas sedan med 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4sulfofenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylsyra eller med metylestern, etylestern eller ett salt av denna karboxylsyra. Den erhållna färgen renas och natriumsaltet isoleras. Tartrazin består huvudsakligen av trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Tartrazin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

19140

Einecs-nummer

217-699-5

Kemiskt namn

Trinatrium-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylat

Kemisk formel

C16H9N4Na3O9S2

Molekylvikt

534,37

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 530 vid ca 426 nm i vattenlösning

Beskrivning

Ljust orange pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Gul

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 426 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-hydrazinobensensulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

4-aminobensen-1-sulfonsyra

5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3-karboxylsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

tetrahydroxibärnstenssyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 104 KINOLINGULT

Synonymer

CI Food Yellow 13

Definition

Kinolingult bereds genom sulfonering av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion eller en blandning av ca 2/3 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion och 1/3 2-(2-(6-metylkinolyl))indan-1,3-dion. Kinolingult består huvudsakligen av natriumsalter av en blandning av disulfonater (mest), monosulfonater och trisulfonater av nämnda förening och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Kinolingult beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

47005

Einecs-nummer

305-897-5

Kemiskt namn

Dinatriumsalterna av disulfonaterna av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion (huvudbeståndsdel)

Kemisk formel

C18H9N Na2O8S2 (huvudsaklig komponent)

Molekylvikt

477,38 (huvudsaklig komponent)

Innehåll

Minst 70 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Kinolingult ska ha följande sammansättning:

Av de färgande beståndsdelarna som ingår totalt ska

— minst 80 % vara dinatrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-disulfonater

— högst 15 % vara natrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-monosulfonater

— högst 7 % vara trinatrium-2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion-trisulfonater

: 865 (huvudsaklig komponent) vid ca 411 nm i vattenlösning av ättiksyra

Beskrivning

Gult pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Gul

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av ättiksyra med pH 5 vid ca 411 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 4,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

2-metylkinolin

Högst 0,5 % totalt

2-metylkinolinsulfonsyra

ftalsyra

2,6-dimetylkinolin

2,6-dimetylkinolinsulfonsyra

2-(2-Kinolyl)indan-1,3-dion

Högst 4 mg/kg

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 110 PARA-ORANGE

Synonymer

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definition

Para-orange består huvudsakligen av dinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Para-orange framställs genom diazotering av 4-amino-bensensulfonsyra med saltsyra och natriumnitrit eller svavelsyra och natriumnitrit. Diazoföreningen förenas med 6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra. Natriumsaltet av färgen isoleras och torkas.

Para-orange beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

15985

Einecs-nummer

220-491-7

Kemiskt namn

Dinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C16H10N2Na2O7S2

Molekylvikt

452,37

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 555 vid ca 485 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Orangerött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Orange

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 485 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 5,0 %

1-(Fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Högst 0,5 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-aminobensen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

6,6′-oxidi(naftalen-2-sulfonsyra)

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 120 KARMIN, KARMINSYRA

Synonymer

CI Natural Red 4

Definition

Karmin och karminsyra erhålls genom extraktion med vatten, utspädd alkohol eller alkohol ur koschenill, som är den torkade kroppen av honan av insekten Dactylopius coccus Costa.

Den aktivt färgande substansen är karminsyra.

Substratpigment av aluminium av karminsyra (karmin) kan bildas. I dessa substratpigment förmodas aluminium och karminsyra förekomma i molarförhållandet 1:2.

I kommersiella produkter förekommer den aktivt färgande substansen tillsammans med ammonium-, kalcium-, kalium- eller natriumkatjoner, var för sig eller i kombination, och dessa katjoner kan även förekomma i överskott.

Kommersiella produkter kan även innehålla proteinhaltigt material från ursprungsinsekten och fritt karminat eller en liten rest av obundna aluminiumkatjoner.

CI-nummer

75470

Einecs-nummer

Koschenill: 215-680-6, karminsyra: 215-023-3, karminer: 215-724-4

Kemiskt namn

7-β-D-Glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxoantracen-2-karboxylsyra (karminsyra). Karmin är det hydratiserade aluminiumkelatet av denna syra

Kemisk formel

C22H20O13 (karminsyra)

Molekylvikt

492,39 (karminsyra)

Innehåll

Minst 2,0 % karminsyra i extrakten som innehåller karminsyra. Minst 50 % karminsyra i kelaten

Beskrivning

Rött till mörkrött, sprött fast ämne eller pulver. Koschenillextrakt är vanligen en mörkröd vätska men kan även torkas till pulver.

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vattenlösning av ammoniak vid ca 518 nm

Maximum i utspädd saltsyra vid ca 494 nm för karminsyra

: 139 vid toppen vid ca 494 nm i utspädd saltsyra för karminsyra

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 122 AZORUBIN, KARMOSIN

Synonymer

CI Food Red 3

Definition

Azorubin består huvudsakligen av dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Azorubin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

14720

Einecs-nummer

222-657-4

Kemiskt namn

Dinatrium-4-hydroxi-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat

Kemisk formel

C20H12N2Na2O7S2

Molekylvikt

502,44

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 510 vid ca 516 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rött till rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 516 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

4-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 123 AMARANT

Synonymer

CI Food Red 9

Definition

Amarant består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Amarant framställs genom förening av 4-amino-1-naftalensulfonsyra och 3-hydroxi-2,7-naftalendisulfonsyra.

Amarant beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16185

Einecs-nummer

213-022-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 440 vid ca 520 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 520 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-6-trisulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 124 NYKOCKIN

Synonymer

CI Food Red 7, ponceau 4R, koschenillrött A

Definition

Nykockin består huvudsakligen av trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Nykockin framställs genom förening av diazoterad naftonsyra och G-syra (2-naftol-6,8-disulfonsyra) och omvandling av produkten till trinatriumsaltet.

Nykockin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16255

Einecs-nummer

220-036-2

Kemiskt namn

Trinatrium-2-hydroxi-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemisk formel

C20H11N2Na3O10S3

Molekylvikt

604,48

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 430 vid ca 505 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödaktigt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 505 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonsyra

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

6-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

7-hydroxinaftalen-1,3-6-trisulfonsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 127 ERYTROSIN

Synonymer

CI Food Red 14

Definition

Erytrosin består huvudsakligen av dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-yl)bensoatmonohydrat och åtföljande färgande beståndsdelar samt vatten, natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Erytrosin framställs genom jodering av fluorescein, som är kondensationsprodukten av resorcinol och ftalsyraanhydrid.

Erytrosin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

45430

Einecs-nummer

240-474-8

Kemiskt namn

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oxid-6-oxoxanten-9-yl)bensoatmonohydrat

Kemisk formel

C20H6I4Na2O5 · H2O

Molekylvikt

897,88

Innehåll

Minst 87 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som vattenfritt natriumsalt

: 1 100 vid ca 526 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Rött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 526 nm

Renhetsgrad

Oorganiska jodider

Högst 0,1 % (beräknat som natriumjodid)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar (utom fluorescein)

Högst 4,0 %

Fluorescein

Högst 20 mg/kg

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

trijodresorcinol

Högst 0,2 %

2-(2,4-dihydroxi-3,5-dijodbensoyl)bensoesyra

Högst 0,2 %

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 7–8

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 129 ALLURARÖTT AC

Synonymer

CI Food Red 17

Definition

Allurarött AC består huvudsakligen av dinatrium-2-hydroxi-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna. Allurarött AC framställs genom förening av diazoterad 5-amino-4-metoxi-2-toluensulfonsyra och 6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra.

Allurarött AC beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

16035

Einecs-nummer

247-368-0

Kemiskt namn

Dinatrium-2-hydroxi-1-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat

Kemisk formel

C18H14N2Na2O8S2

Molekylvikt

496,42

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 540 vid ca 504 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Mörkrött pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Röd

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 504 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 3,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

6-hydroxi-2-naftalensulfonsyra, natriumsalt

Högst 0,3 %

4-amino-5-metoxi-2-metylbensensulfonsyra

Högst 0,2 %

6,6-oxibis-(2-naftalensulfonsyra), dinatriumsalt

Högst 1,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 131 PATENTBLÅTT V

Synonymer

CI Food Blue 5

Definition

Patentblått V består huvudsakligen av kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-cyklohexadien-1-yliden]dietylammoniumhydroxid och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat och/eller kalciumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Även kaliumsalt är tillåtet.

CI-nummer

42051

Einecs-nummer

222-573-8

Kemiskt namn

Kalcium- eller natriumföreningen av inre salt av [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroxi-2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-cyklohexadien-yliden]dietylammoniumhydroxid

Kemisk formel

Kalciumföreningen: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natriumföreningen: C27H31N2O7S2Na

Molekylvikt

Kalciumföreningen: 579,72

Natriumföreningen: 582,67

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 2 000 vid ca 638 nm i vattenlösning med pH 5

Beskrivning

Mörkblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 5 vid 638 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 2,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

3-hydroxibensaldehyd

Högst 0,5 % totalt

3-hydroxibensoesyra

3-hydroxi-4-sulfobensoesyra

N,N-dietylaminobensensulfonsyra

Leukobas

Högst 4,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % från en lösning med pH 5

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 132 INDIGOTIN, INDIGOKARMIN

Synonymer

CI Food Blue 1

Definition

Indigotin består huvudsakligen av en blandning av dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,5′-disulfonat och dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Indigotin beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

Indigokarmin erhålls genom sulfonering av indigo. Detta åstadkoms genom att indigo (eller indigopasta) värms upp i närvaro av svavelsyra. Färgen isoleras och genomgår reningssteg.

CI-nummer

73015

Einecs-nummer

212-728-8

Kemiskt namn

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,5′-disulfonat

Kemisk formel

C16H8N2Na2O8S2

Molekylvikt

466,36

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

Dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 18 %

: 480 vid ca 610 nm i vattenlösning

Beskrivning

Mörkblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 610 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra färgämnen än dinatrium-3,3′-dioxo-2,2′-biindolyliden-5,7′-disulfonat: Högst 1 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

isatin-5-sulfonsyra

Högst 0,5 % totalt

5-sulfoantranilsyra

antranilsyra

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 133 BRILJANTBLÅTT FCF

Synonymer

CI Food Blue 2

Definition

Briljantblått FCF består huvudsakligen av dinatrium-α-(4-(N-etyl-3-sulfonatbensylamin)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-sulfonatobensylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat och dess isomerer och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Briljantblått FCF beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

42090

Einecs-nummer

223-339-8

Kemiskt namn

Dinatrium-α-(4-(N-etyl-3-sulfonatobensylamin)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-sulfonatobensylamin)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat

Kemisk formel

C37H34N2Na2O9S3

Molekylvikt

792,84

Innehåll

Minst 85 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 1 630 vid ca 630 nm i vattenlösning

Beskrivning

Rödblått pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 630 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 6,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

summan av 2-, 3- och 4-formylbensensulfonsyror

Högst 1,5 %

3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino)-metylbensensulfonsyra

Högst 0,3 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % vid pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 140 (i) KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 3, magnesiumklorofyll, magnesiumfeofytin

Definition

Klorofyller erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet avlägsnas kan det naturligt förekommande magnesiumet helt eller delvis avlägsnas från klorofyllerna så att motsvarande feofytiner erhålls. De huvudsakliga färgande beståndsdelarna är feofytiner och magnesiumklorofyller. När lösningsmedlet har avlägsnats innehåller den extraherade produkten andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som finns i ursprungsmaterialet. Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75810

Einecs-nummer

Klorofyller: 215-800-7, klorofyll a: 207-536-6, klorofyll b: 208-272-4

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna är:

Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin a), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll a)

Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin b), eller som magnesiumkomplexet (klorofyll b)

Kemisk formel

Klorofyll a (magnesiumkomplex): C55H72MgN4O5

Klorofyll a: C55H74N4O5

Klorofyll b (magnesiumkomplex): C55H70MgN4O6

Klorofyll b: C55H72N4O6

Molekylvikt

Klorofyll a (magnesiumkomplex): 893,51

Klorofyll a: 871,22

Klorofyll b (magnesiumkomplex): 907,49

Klorofyll b: 885,20

Innehåll

Kombinerade klorofyller totalt och deras magnesiumkomplex: Minst 10 %

: 700 vid ca 409 nm i kloroform

Beskrivning

Vaxartat fast ämne vars färg varierar från olivgrönt till mörkgrönt beroende på magnesiumhalten

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 409 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFYLLINER

Synonymer

CI Natural Green 5, natriumklorofyllin, kaliumklorofyllin

Definition

Alkalisalterna av klorofylliner erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. Syragrupperna neutraliseras för att bilda kalium- och/eller natriumsalter.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

287-483-3

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna i deras syraformer är

— 3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin a)

— och

— 3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin b)

Beroende på hydrolysgraden kan cyklopentenylringen brytas upp, vilket ger en tredje karboxylfunktion.

Även magnesiumkomplex kan förekomma.

Kemisk formel

Klorofyllin a (syraform): C34H34N4O5

Klorofyllin b (syraform): C34H32N4O6

Molekylvikt

Klorofyllin a: 578,68

Klorofyllin b: 592,66

Bådas vikt kan öka med 18 Da om cyklopentenylringen bryts upp.

Innehåll

Minst 95 % klorofylliner totalt för prov som torkats vid ca 100 °C i 1 timme

: 700 vid ca 405 nm i vattenlösning med pH 9

: 140 vid ca 653 nm i vattenlösning med pH 9

Beskrivning

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i fosfatbuffert med pH 9 vid ca 405 nm och ca 653 nm.

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 141 (i) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLER

Synonymer

CI Natural Green 3, kopparklorofyll, kopparfeofytin

Definition

Kopparklorofyller erhålls genom att ett kopparsalt tillsätts till det ämne som erhållits genom extraktion med lösningsmedel ur ätligt växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. När lösningsmedlet har avlägsnats innehåller produkten andra pigment som t.ex. karotenoider samt oljor, fetter och vaxer som finns i ursprungsmaterialet. De huvudsakliga färgande beståndsdelarna är kopparfeofytiner. Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75810

Einecs-nummer

Kopparklorofyll a: 239-830-5, kopparklorofyll b: 246-020-5

Kemiskt namn

[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoxikarbonyl-2,7,12,18-tetrametyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat]koppar(II) (kopparklorofyll a)

[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoxikarbonyl-2,12,18-trimetyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[at]-porfyrin-17-yl)propionat]koppar(II) (kopparklorofyll b)

Kemisk formel

Kopparklorofyll a: C55H72CuN4O5

Kopparklorofyll b: C55H70CuN4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyll a: 932,75

Kopparklorofyll b: 946,73

Innehåll

Minst 10 % kopparklorofyller totalt

: 540 vid ca 422 nm i kloroform

: 300 vid ca 652 nm i kloroform

Beskrivning

Vaxartat fast ämne vars färg varierar från blågrönt till mörkgrönt beroende på ursprungsmaterialet

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 422 nm och ca 652 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av kopparfeofytiner totalt

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 141 (ii) KOPPARKOMPLEX AV KLOROFYLLINER

Synonymer

CI Natural Green 5, natriumkopparklorofyllin, kaliumkopparklorofyllin

Definition

Alkalisalterna av kopparklorofylliner erhålls genom att koppar tillsätts till den produkt som erhålls genom förtvålning av ett lösningsmedelsextrakt av ätliga växtmaterial, gräs, lucern och nässlor. Förtvålningen avlägsnar metyl- och fytolestergrupperna och kan delvis bryta upp cyklopentenylringen. Efter det att koppar tillsatts till de renade klorofyllinerna neutraliseras syragrupperna för att bilda kalium- och/eller natriumsalter.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, diklormetan, koldioxid, metanol, etanol, propan-2-ol och hexan.

CI-nummer

75815

Einecs-nummer

Kemiskt namn

De huvudsakliga aktivt färgande substanserna i deras syraformer är kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (kopparklorofyllin a) och kopparkomplex av 3-(10-karboxylat-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionat (kopparklorofyllin b)

Kemisk formel

Kopparklorofyllin a (syraform): C34H32CuN4O5

Kopparklorofyllin b (syraform): C34H30CuN4O6

Molekylvikt

Kopparklorofyllin a: 640,20

Kopparklorofyllin b: 654,18

Bådas vikt kan öka med 18 Da om cyklopentenylringen bryts upp.

Innehåll

Minst 95 % kopparklorofylliner totalt för prov som torkats vid ca 100 °C i 1 timme

: 565 vid ca 405 nm i fosfatbuffert med pH 7,5

: 145 vid ca 630 nm i fosfatbuffert med pH 7,5

Beskrivning

Mörkgrönt till blåsvart pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i fosfatbuffert med pH 7,5 vid ca 405 nm och 630 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kopparjoner

Högst 200 mg/kg

Koppar totalt

Högst 8,0 % av kopparklorofylliner totalt

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 142 GRÖN S

Synonymer

CI Food Green 4, briljantgrön BS

Definition

Grön S består huvudsakligen av natrium-N-[4-[[4-(dimetylamin)fenyl]2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Grön S beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

44090

Einecs-nummer

221-409-2

Kemiskt namn

Natrium-N-[4-[[4-(dimetylamin)fenyl](2-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl)-metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium, eller alternativt natrium-5-[4-dimetylamin-α-(4-dimetyliminiocyklohexa-2,5-dienyliden)bensyl]-6-hydroxi-7-sulfonatonaftalen-2-sulfonat

Kemisk formel

C27H25N2NaO7S2

Molekylvikt

576,63

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 1 720 vid ca 632 nm i vattenlösning

Beskrivning

Mörkblått eller mörkgrönt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blå eller grön

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 632 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 1,0 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4,4′-bis(dimetylamino)-benshydrylalkohol

Högst 0,1 %

4,4′-bis(dimetylamino)-bensofenon

Högst 0,1 %

3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra

Högst 0,2 %

Leukobas

Högst 5,0 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 150 a SOCKERKULÖR

Synonymer

Definition

Sockerkulör bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros). För att underlätta karamelliseringen kan syror, alkalier och salter användas, med undantag för ammoniumföreningar och sulfiter.

CI-nummer

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Högst 50 %

Färgintensitet (1)

0,01–0,12

Kväve totalt

Högst 0,1 %

Svavel totalt

Högst 0,2 %

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

(1)   Färgintensiteten definieras som absorbansen av en 0,1 % (vikt/volym) vattenlösning av fast karamellfärg i en 1 cm kyvett vid 610 nm.

E 150 b SOCKERKULÖR, KAUSTIKSULFITPROCESSEN

Synonymer

Definition

Sockerkulör enligt kaustiksulfitprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av sulfitföreningar (svavelsyrlighet, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit). Inga ammoniumföreningar används.

CI-nummer

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,05–0,13

Kväve totalt

Högst 0,3 % (2)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (2)

Svavel totalt

0,3–3,5 % (2)

Svavel som binds av DEAE-cellulosa

Över 40 %

Absorbansförhållande för färg som binds av DEAE-cellulosa

19–34

Absorbansförhållande (A280/560)

Större än 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

(1)   Färgintensiteten definieras som absorbansen av en 0,1 % (vikt/volym) vattenlösning av fast karamellfärg i en 1 cm kyvett vid 610 nm.

(2)   Beräknat på ekvivalent färgbasis, dvs. uttryckt som en produkt med en färgintensitet på 0,1 absorbansenheter.

E 150 c SOCKERKULÖR, AMMONIAKPROCESSEN

Synonymer

Definition

Sockerkulör enligt ammoniakprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel, som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av ammoniumföreningar (ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat, ammoniumvätekarbonat och ammoniumfosfat). Inga sulfitföreningar används.

CI-nummer

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Högst 50 %

Färg som binds av fosforylcellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,08–0,36

Ammoniakkväve

Högst 0,3 % (2)

4-Metylimidazol

Högst 200 mg/kg (2)

2-Acetyl-4-tetrahydroxibutylimidazol

Högst 10 mg/kg (2)

Svavel totalt

Högst 0,2 % (2)

Kväve totalt

0,7–3,3 % (2)

Absorbansförhållande för färg som binds av fosforylcellulosa

13–35

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

(1)   Färgintensiteten definieras som absorbansen av en 0,1 % (vikt/volym) vattenlösning av fast karamellfärg i en 1 cm kyvett vid 610 nm.

(2)   Beräknat på ekvivalent färgbasis, dvs. uttryckt som en produkt med en färgintensitet på 0,1 absorbansenheter.

E 150 d SOCKERKULÖR, AMMONIAKSULFITPROCESSEN

Synonymer

Definition

Sockerkulör enligt ammoniaksulfitprocessen bereds genom kontrollerad värmebehandling av kolhydrater (i handeln tillgängliga livsmedelsklassade näringshaltiga sötningsmedel som är monomererna glukos och fruktos och/eller deras polymerer, t.ex. glukossirap, sackaros och/eller invertsirap och dextros) med eller utan syror eller alkalier och i närvaro av både sulfit- och ammoniumföreningar (svavelsyrlighet, kaliumsulfit, kaliumbisulfit, natriumsulfit och natriumbisulfit, ammoniumhydroxid, ammoniumkarbonat, ammoniumvätekarbonat, ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, ammoniumsulfit och ammoniumvätesulfit).

CI-nummer

Einecs-nummer

232-435-9

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Mörkbruna till svarta vätskor eller fasta ämnen

Identifiering

Renhetsgrad

Färg som binds av DEAE-cellulosa

Över 50 %

Färgintensitet (1)

0,10–0,60

Ammoniakkväve

Högst 0,6 % (2)

Svaveldioxid

Högst 0,2 % (2)

4-Metylimidazol

Högst 250 mg/kg (2)

Kväve totalt

0,3–1,7 % (2)

Svavel totalt

0,8–2,5 % (2)

Förhållandet mellan kväve och svavel i alkoholfällning

0,7–2,7

Absorbansförhållande i alkoholfällning (3)

8–14

Absorbansförhållande (A280/560)

Högst 50

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

(1)   Färgintensiteten definieras som absorbansen av en 0,1 % (vikt/volym) vattenlösning av fast karamellfärg i en 1 cm kyvett vid 610 nm.

(2)   Beräknat på ekvivalent färgbasis, dvs. uttryckt som en produkt med en färgintensitet på 0,1 absorbansenheter.

(3)   Absorbansförhållande i alkoholfällning definieras som absorbansen för fällningen vid 280 nm delat med absorbansen vid 560 nm (1 cm kyvett).

▼M8

E 151 BRILJANTSVART PN

▼B

Synonymer

CI Food Black 1

▼M8

Definition

Briljantsvart PN består huvudsakligen av tetranatrium-4-acetamido-5-hydroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Briljantsvart PN beskrivs som natriumsaltet.

Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

▼B

CI-nummer

28440

Einecs-nummer

219-746-5

Kemiskt namn

Tetranatrium-4-acetamid-5-hydroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat

Kemisk formel

C28H17N5Na4O14S4

Molekylvikt

867,69

Innehåll

Minst 80 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 530 vid ca 570 nm i lösning

Beskrivning

Svart pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Blåsvart

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten vid ca 570 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 4 % (uttryckt på färghalt)

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-acetamid-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

Högst 0,8 % totalt

4-amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra

8-aminonaftalen-2-sulfonsyra

4,4′-diazoaminodi(bensensulfonsyra)

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % under neutrala förhållanden

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 153 VEGETABILISKT KOL

Synonymer

Vegetabiliskt svart

Definition

Vegetabiliskt aktivt kol framställs genom förkolning av vegetabiliskt material såsom trä, cellulosarester, torv, kokosnöt och andra skal. Det aktiva kolet mals med en valskvarn och det erhållna pulvriserade aktiva kolet behandlas med en cyklon. Den fina fraktionen från cyklonen renas genom tvättning med saltsyra, neutraliseras och torkas. Den erhållna produkten kallas traditionellt för vegetabiliskt svart. Produkter som har starkare färgande egenskaper framställs genom att den fina fraktionen antingen behandlas ytterligare med cyklon eller mals ytterligare. Därefter tvättas den med syra, neutraliseras och torkas. Produkten består huvudsakligen av finfördelat kol och kan innehålla mindre mängder kväve, väte och syre. Efter framställning kan viss fukt absorberas på produkten.

CI-nummer

77266

Einecs-nummer

231-153-3

Kemiskt namn

Kol

Kemisk formel

C

Atomvikt

12,01

Innehåll

Minst 95 % kol beräknat i vatten- och askfri substans

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (120 °C, 4 timmar)

Beskrivning

Svart, luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel

Förbränning

Vid upphettning till rödglödgat tillstånd brinner det långsamt utan låga

Renhetsgrad

Aska totalt

Högst 4,0 % (antändningstemperatur: 625 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Polycykliska aromatiska kolväten

Benzo(a)pyren: Mindre än 50 μg/kg i det extrakt som erhålls genom kontinuerlig extraktion av 1 g produkt med 10 g ren cyklohexan

Ämnen lösliga i alkali

Det filtrat som erhålls genom kokning och filtrering av 2 g prov och 20 ml 1 N natriumhydroxid ska vara färglöst.

E 155 BRUN HT

Synonymer

CI Food Brown 3

Definition

Brunt HT består huvudsakligen av dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)-di(naftalen-1-sulfonat) och åtföljande färgande beståndsdelar samt natriumklorid och/eller natriumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

Brun HT beskrivs som natriumsaltet. Även kalcium- och kaliumsalt är tillåtna.

CI-nummer

20285

Einecs-nummer

224-924-0

Kemiskt namn

Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroxi-5-hydroximetyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonat)

Kemisk formel

C27H18N4Na2O9S2

Molekylvikt

652,57

Innehåll

Minst 70 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som natriumsalt

: 403 vid ca 460 nm i vattenlösning med pH 7

Beskrivning

Rödbrunt pulver eller granulat

Vattenlösningens utseende

Brun

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 7 vid ca 460 nm

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 10 % (TLC-metod)

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

4-aminonaftalen-1-sulfonsyra

Högst 0,7 %

osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (beräknat som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 160 a (i) BETAKAROTEN

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för transisomerer av betakaroten tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabiliserade beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

Betakaroten, beta, betakaroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som betakaroten)

: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda till brunröda kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 453–456 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än betakaroten: Högst 3,0 % färgande beståndsdelar totalt

Bly

Högst 2 mg/kg

E 160 a (ii) KAROTENER FRÅN VÄXTER

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Karotener från växter erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätliga växter, morötter, vegetabiliska oljor, gräs, alfalfagräs (lucern) och nässlor.

Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider, främst betakaroten. Alfa- och gamma-karoten och andra pigment kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som finns naturligt i ursprungsmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: aceton, metyletylketon, metanol, etanol, propan-2-ol, hexan (1), diklormetan och koldioxid.

CI-nummer

75130

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

Kemisk formel

Betakaroten: C40H56

Molekylvikt

Betakaroten: 536,88

Innehåll

Karotener (beräknat som betakaroten): Minst 5 %. För produkter som erhållits genom extraktion ur vegetabiliska oljor: Minst 0,2 % karotener i ätliga fetter

: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 440–457 nm och 470–486 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Propan-2-ol

Hexan

Etanol

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

(1)   Högst 0,05 % (volym/volym) bensen.

E 160 a (iii) BETAKAROTEN FRÅN Blakeslea trispora

Synonymer

CI Food Orange 5

Definition

Erhålls genom fermentering med en blandkultur av två parningstyper (+) och (-) ur stammar av svampen Blakeslea trispora. Betakaroten extraheras ur biomassan med etylacetat eller isobutylacetat följt av propan-2-ol och kristalliseras. Den kristalliserade produkten består huvudsakligen av trans-betakaroten. På grund av den naturliga processen består ca 3 % av produkten av blandade karotener, vilket är specifikt för produkten.

CI-nummer

40800

Einecs-nummer

230-636-6

Kemiskt namn

Betakaroten, beta, betakaroten

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,88

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som betakaroten)

: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Röda, brunröda eller lilavioletta kristaller eller kristallint pulver (färgen varierar beroende på vilket extraktionsmedel som används och kristalliseringsförhållandena)

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 453–456 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 0,8 %, var för sig eller i kombination

Etanol

Isobutylacetat: Högst 1,0 %

Propan-2-ol: Högst 0,1 %

Sulfataska

Högst 0,2 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än betakaroten: Högst 3,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Mögel

Högst 100 kolonier/g

Jäst

Högst 100 kolonier/g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 160 a (iv) KAROTENER FRÅN ALGER

Synonymer

CI Food Orange 5

▼M8

Definition

Blandade karotener kan också framställas ur stammar av algen Dunaliella salina. Betakaroten extraheras med en eterisk olja. Beredningen är en 20–30 % suspension i ätlig olja. Förhållandet mellan cis- och transisomerer ligger i intervallet 50/50–71/29.

Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider, främst betakaroten. Alfa-karoten, lutein, zeaxantin och beta-kryptoxantin kan ingå. Utöver färgpigment kan detta ämne innehålla oljor, fetter och vaxer som finns naturligt i ursprungsmaterialet.

▼B

CI-nummer

75130

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Betakaroten: C40H56

Molekylvikt

Betakaroten: 536,88

Innehåll

Karotener (beräknat som betakaroten): Minst 20 %

: 2 500 vid ca 440–457 nm i cyklohexan

Beskrivning

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 440–457 nm och 474–486 nm

Renhetsgrad

Naturliga tokoferoler i ätlig olja

Högst 0,3 %

Bly

Högst 2 mg/kg

E 160 b ANNATTOEXTRAKT, BIXIN, NORBIXIN

I.   BIXIN OCH NORBIXIN SOM EXTRAHERATS MED LÖSNINGSMEDEL

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Bixin bereds genom extraktion ur det yttre skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med en eller flera av följande lösningsmedel: aceton, metanol, hexan eller diklormetan, koldioxid, varefter lösningsmedlet avlägsnas.

Norbixin bereds genom hydrolys med alkalisk vattenlösning av extraherat bixin.

Bixin och norbixin kan innehålla annat material som extraherats ur annattofröet.

Bixinpulver innehåller flera färgade komponenter, av vilka den huvudsakliga enstaka är bixin som kan förekomma både i cis- och i transform. Termiska nedbrytningsprodukter kan också förekomma.

Norbixinpulver innehåller hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalter som den huvudsakliga aktivt färgande substansen. Både cis- och transformer kan förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Bixinpulver: Minst 75 % karotenoider totalt, beräknat som bixin

Norbixinpulver: Minst 25 % karotenoider totalt, beräknat som norbixin

Bixin:

: 2 870 vid ca 502 nm i kloroform

Norbixin:

: 2 870 vid ca 482 nm i KOH-lösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller tillsammans

Metanol

Hexan

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

II.   ANNATTO EXTRAHERAT MED ALKALI

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Vattenlösligt annatto bereds genom extraktion med alkalisk vattenlösning (natrium- eller kaliumhydroxid) ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö.

Vattenlösligt annattoextrakt innehåller norbixin, som är hydrolysprodukten av bixin, i form av natrium- eller kaliumsalter som den huvudsakliga aktivt färgande substansen. Både cis- och transformer kan förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Minst 0,1 % av karotenoider totalt, uttryckt som norbixin

Norbixin:

: 2 870 vid ca 482 nm i KOH-lösning

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

III.   ANNATTO EXTRAHERAT MED OLJA

Synonymer

CI Natural Orange 4

Definition

Annattoextrakt i olja, som lösning eller suspension, bereds genom extraktion ur det yttersta skiktet av annattoträdets (Bixa orellana L.) frö med ätlig vegetabilisk olja. Annattoextrakt i olja innehåller flera färgade komponenter, av vilka bixin är den huvudsakliga enstaka som kan förekomma både i cis- och i transform. Termiska nedbrytningsprodukter av bixin kan också förekomma.

CI-nummer

75120

Einecs-nummer

Annatto: 215-735-4, extrakt av annattofrö: 289-561-2, bixin: 230-248-7

Kemiskt namn

Bixin:

6′-Metylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbixin:

9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diosyra

Kemisk formel

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekylvikt

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Innehåll

Minst 0,1 % av karotenoider totalt, uttryckt som norbixin

Norbixin:

: 2 870 vid ca 502 nm i kloroform

Beskrivning

Rödbrunt pulver, suspension eller lösning

Identifiering

Spektrometri

Bixin:

Maximum i kloroform vid ca 502 nm

Norbixin:

Maximum i utspädd KOH-lösning vid ca 482 nm

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 160 c PAPRIKAOLEORESIN, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Synonymer

Paprikaextrakt

Definition

Paprikaoleoresin erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur malda fruktkapslar av paprikasorten Capsicum annuum L., med eller utan frön, som innehåller de huvudsakliga aktivt färgande substanserna i denna krydda. De huvudsakliga aktivt färgande substanserna är kapsantin och kapsorubin. Det förekommer även många andra färgade föreningar.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: metanol, etanol, aceton, hexan, diklormetan, etylacetat, propan-2-ol och koldioxid.

CI-nummer

Einecs-nummer

Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Kemiskt namn

Kapsantin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxi-β,κ-karoten-6-on

Kapsorubin: (3S,3′S,5R,5R′)-3,3′-dihydroxi-κ,κ-karoten-6,6′-dion

Kemisk formel

Kapsantin:

C40H56O3

Kapsorubin:

C40H56O4

Molekylvikt

Kapsantin:

584,85

Kapsorubin:

600,85

Innehåll

Paprikaoleoresin: Minst 7,0 % karotenoider.

Kapsantin/kapsorubin: Minst 30 % av karotenoider totalt

: 2 100 vid ca 462 nm i aceton

Beskrivning

Mörkröd, viskös vätska

Identifiering

Spektrometri

Maximum i aceton vid ca 462 nm

Färgreaktion

En mörkblå färg bildas när en droppe svavelsyra tillsätts till en droppe prov i 2–3 droppar kloroform

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etylacetat

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metanol

Etanol

Aceton

Hexan

Propan-2-ol

Diklormetan

Högst 10 mg/kg

Kapsaicin

Högst 250 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 160 d LYKOPEN

(i)   Syntetiskt lykopen

Synonymer

Lykopen framställt genom kemisk syntes

Definition

Syntetiskt lykopen är en blandning av geometriska lykopenisomerer och det framställs genom Wittig-kondensation av syntetiska intermediärer som allmänt används vid framställningen av andra karotenoider avsedda för livsmedelsbruk. Syntetiskt lykopen består huvudsakligen av all-trans-lykopen tillsammans med 5-cis-lykopen och mindre mängder av andra isomerer. Kommersiella lykopenberedningar som är avsedda för livsmedelsbruk formuleras som suspensioner i ätliga oljor eller som pulver som är dispergerbart eller lösligt i vatten.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Minst 96 % lykopener totalt (minst 70 % all-trans-lykopen)

: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Beskrivning

Rött kristallint pulver

Identifiering

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i hexanlösning vid ca 470 nm

Test för karotenoider

Färgen på en provlösning i aceton försvinner efter successiva tillsatser av en 5 % natriumnitritlösning med 1 N svavelsyra

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i kloroform

Egenskaper hos en 1 % kloroformlösning

Klar och med en intensiv rödorange färg

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (40 °C, 4 timmar vid 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenal

Högst 0,15 %

Trifenylfosfinoxid

Högst 0,01 %

Lösningsmedelsrester

Metanol: Högst 200 mg/kg

Hexan, propan-2-ol: Högst 10 mg/kg av varje

Diklormetan: Högst 10 mg/kg (endast i kommersiella beredningar)

Bly

Högst 1 mg/kg

(ii)   Lykopen från röda tomater

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lykopen erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur röda tomater (Lycopersicon esculentum L.) varefter lösningsmedlet avlägsnas. Endast följande lösningsmedel får användas: koldioxid, etylacetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol och hexan. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen i tomater är lykopen. Mindre mängder av andra karotenoida pigment kan ingå. Utöver färgpigment kan produkten innehålla oljor, fetter, vaxer och smakämnen som finns naturligt i tomater.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Minst 5 % färgande beståndsdelar totalt

Beskrivning

Mörkröd, viskös vätska

Identifiering

Spektrofotometri

Maximum i hexan vid ca 472 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Propan-2-ol

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Hexan

Aceton

Etanol

Metanol

Etylacetat

Sulfataska

Högst 1 %

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

(iii)   Lykopen från Blakeslea trispora

Synonymer

Natural Yellow 27

Definition

Lykopen från Blakeslea trispora extraheras ur svampens biomassa och renas genom kristallisering och filtrering. Det består huvudsakligen av all-trans-lykopen. Även mindre mängder av andra karotenoider ingår. De enda lösningsmedel som används vid framställningen är propan-2-ol och isobutylacetat. Kommersiella lykopenberedningar som är avsedda för livsmedelsbruk formuleras som suspensioner i ätliga oljor eller som pulver som är dispergerbart eller lösligt i vatten.

CI-nummer

75125

Einecs-nummer

207-949-1

Kemiskt namn

ψ,ψ-Karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Kemisk formel

C40H56

Molekylvikt

536,85

Innehåll

Minst 95 % lykopener totalt och minst 90 % all-trans-lykopen av färgande beståndsdelar totalt

: 3 450 vid 465–475 nm i hexan (för 100 % rent all-trans-lykopen)

Beskrivning

Rött, kristallint pulver

Identifiering

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i hexanlösning vid ca 470 nm

Test för karotenoider

Färgen på en provlösning i aceton försvinner efter successiva tillsatser av en 5 % natriumnitritlösning med 1 N svavelsyra.

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i kloroform

Egenskaper hos en 1 % kloroformlösning

Klar och med en intensiv rödorange färg

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (40 °C, 4 timmar vid 20 mm Hg)

Andra karotenoider

Högst 5 %

Lösningsmedelsrester

Propan-2-ol: Högst 0,1 %

Isobutylacetat: Högst 1,0 %

Diklormetan: Högst 10 mg/kg (endast i kommersiella beredningar)

Sulfataska

Högst 0,3 %

Bly

Högst 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C 30)

Synonymer

CI Food Orange 6

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för all-transisomerer av β-apo-8′-karotenal tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former bereds av β-apo-8′-karotenal som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av β-apo-8′-karotenal i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och pulver som är dispergerbara i vatten. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40820

Einecs-nummer

214-171-6

Kemiskt namn

β-Apo-8′-karotenal, trans-β-apo-8′-karotenaldehyd

Kemisk formel

C30H40O

Molekylvikt

416,65

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt

: 2 640 vid 460–462 nm i cyklohexan

Beskrivning

Mörkvioletta kristaller med metallglans eller ett kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i cyklohexan vid 460–462 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än β-apo-8′-karotenal:

Högst 3,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 161 b LUTEIN

Synonymer

Blandade karotenoider, xantofyller

Definition

Lutein erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur ätliga frukter och växter, gräs, lucern (alfalfa) och Tagetes erecta. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av karotenoider av vilka lutein och dess fettsyraestrar står för huvuddelen. Olika mängder karotener ingår också. Lutein kan innehålla fetter, oljor och vaxer som finns naturligt i växtmaterialet.

Endast följande lösningsmedel får användas till extraktionen: metanol, etanol, propan-2-ol, hexan, aceton, metyletylketon och koldioxid.

CI-nummer

Einecs-nummer

204-840-0

Kemiskt namn

3,3′-Dihydroxi-d-karoten

Kemisk formel

C40H56O2

Molekylvikt

568,88

Innehåll

Minst 4,0 % färgande beståndsdelar totalt, beräknat som lutein

: 2 550 vid ca 445 nm i kloroform/etanol (10:90) eller hexan/etanol/aceton (80:10:10)

Beskrivning

Mörk, gulbrun vätska

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform/etanol (1:9) vid ca 445 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton

Högst 50 mg/kg, var för sig eller i kombination

Metyletylketon

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Hexan

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 3 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 161 g KANTAXANTIN

Synonymer

CI Food Orange 8

Definition

Dessa specifikationer gäller huvudsakligen för all-transisomerer av kantaxantin tillsammans med mindre mängder av andra karotenoider. Utspädda och stabila former bereds av kantaxantin som motsvarar dessa specifikationer och omfattar lösningar eller suspensioner av kantaxantin i ätliga fetter eller oljor, emulsioner och pulver som är dispergerbara i vatten. Dessa beredningar kan ha olika förhållanden mellan cis- och transisomerer.

CI-nummer

40850

Einecs-nummer

208-187-2

Kemiskt namn

β-Karoten-4,4′-dion, kantaxantin, 4,4′-dioxo-β-karoten

Kemisk formel

C40H52O2

Molekylvikt

564,86

Innehåll

Minst 96 % färgande beståndsdelar totalt (uttryckt som kantaxantin)

: 2 200

vid ca 485 nm i kloroform

vid 468–472 nm i cyklohexan

vid 464–467 nm i petroleumeter

Beskrivning

Mörkvioletta kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i kloroform vid ca 485 nm

Maximum i cyklohexan vid 468–472 nm

Maximum i petroleumeter vid 464–467 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Åtföljande färgande beståndsdelar

Andra karotenoider än kantaxantin: Högst 5,0 % av färgande beståndsdelar totalt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 162 RÖDBETSRÖTT, BETANIN

Synonymer

Definition

Rödbetstrött erhålls ur roten hos rödbetssorter (Beta vulgaris L. var. rubra) genom att saften pressas ur krossade betor eller genom extraktion med vatten ur strimlade betor och efterföljande berikning av den aktivt färgande substansen. Färgen är sammansatt av olika pigment som alla tillhör klassen betalain. Den huvudsakliga aktivt färgande substansen består av betacyaniner (rött) av vilka betanin står för 75–95 %. Mindre mängder betaxantin (gult) och nedbrytningsprodukter av betalainer (ljusbrunt) kan ingå.

Utöver färgpigmenten består saften eller extraktet av sockerarter, salter, och/eller proteiner som finns naturligt i rödbetor. Lösningen kan vara koncentrerad och vissa produkter kan vara raffinerade så att det mesta av sockret, salterna och proteinerna har avlägsnats.

CI-nummer

Einecs-nummer

231-628-5

Kemiskt namn

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karboxi-5(β-D-glukopyranosyloxi)-2,3-dihydro-6-hydroxi-1H-indol-1-yl)etenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridindikarboxylsyra, 1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden)etyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxi)-6-hydroxiindolium-2-karboxylat

Kemisk formel

Betanin: C24H26N2O13

Molekylvikt

550,48

Innehåll

Röd färg (uttryckt som betanin): Minst 0,4 %

: 1 120 vid ca 535 nm i vattenlösning med pH 5

Beskrivning

Röd eller mörkröd vätska, pasta, pulver eller fast ämne

Identifiering

Spektrometri

Maximum i vatten med pH 5 vid ca 535 nm

Renhetsgrad

Nitrat

Högst 2 g nitratanjon/g röd färg (beräknat enligt specifikationen Innehåll)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 163 ANTOCYANER

Synonymer

Definition

Antocyaner erhålls genom urlakning eller extraktion med sulfitvatten, surgjort vatten, koldioxid, metanol eller etanol ur grönsaker och ätliga frukter, vid behov med efterföljande koncentrering och/eller rening. Produkten kan omvandlas till pulver med hjälp av en industriell torkningsprocess. Antocyaner innehåller vanliga komponenter från ursprungsmaterialet, nämligen antocyan, organiska syror, tanniner, sockerarter, mineraler osv., men inte nödvändigtvis i samma proportioner som i ursprungsmaterialet. Etanol kan finnas naturligt i produkten på grund av urlakningsprocessen. Den aktivt färgande substansen är antocyan. Produkterna saluförs i enlighet med deras färgstyrka som fastställs enligt specifikationen Innehåll. Färginnehåll anges inte i kvantitativa enheter.

CI-nummer

Einecs-nummer

Cyanidin: 208-438-6, peonidin: 205-125-6, delfinidin: 208-437-0, malvidin: 211-403-8, pelargonidin: 205-127-7, petunidin: 215-849-4

Kemiskt namn

Cyanidin: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxiflavyliumklorid

Peonidin: 3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′-metoxiflayvliumklorid

Malvidin: 3,4′,5,7-tetrahydroxi-3′,5′-dimetoxiflavyliumklorid

Delfinidin: 3,5,7-trihydroxi-2-(3,4,5,trihydroxifenyl)-1-bensopyryliumklorid

Petunidin: 3,3′,4′,5,7-pentahydroxi-5′-metoxiflavyliumklorid

Pelargonidin: 3,5,7-trihydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-1-bensopyriliumklorid

Kemisk formel

Cyanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekylvikt

Cyanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Innehåll

: 300 för det rena pigmentet vid 515–535 nm och pH 3,0

Beskrivning

Purpurröd vätska, pasta eller pulver med en svag karakteristisk lukt

Identifiering

Spektrometri

Maximum i metanol med 0,01 % konc. HCl

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Metanol

Högst 50 mg/kg

Etanol

Högst 200 mg/kg

Svaveldioxid

Högst 1 000 mg/kg per procentenhet pigment

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 170 KALCIUMKARBONAT

Synonymer

CI Pigment White 18, krita

Definition

Kalciumkarbonat är den produkt som erhålls från mald kalksten eller genom att fälla ut kalciumjoner med karbonatjoner.

CI-nummer

77220

Einecs-nummer

Kalciumkarbonat: 207-439-9

Kalksten: 215-279-6

Kemiskt namn

Kalciumkarbonat

Kemisk formel

CaCO3

Molekylvikt

100,1

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint eller amorft, luktfritt och smaklöst pulver

Identifiering

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten och alkohol. Löses med gasutveckling i utspädd ättiksyra, utspädd saltsyra och utspädd nitritsyra. Efter kokning reagerar lösningarna positivt vid test för kalcium.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (200 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,2 %

Magnesium- och alkalisalter

Högst 1 %

Fluorid

Högst 50 mg/kg

Antimon (som Sb)

Högst 100 mg/kg, var för sig eller i kombination

Koppar (som Cu)

Krom (som Cr)

Zink (som Zn)

Barium (som Ba)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 171 TITANDIOXID

Synonymer

CI Pigment White 6

Definition

Titandioxid består huvudsakligen av ren anatas- och/eller rutiltitandioxid som kan vara överdragen med små mängder aluminiumoxid och/eller kiseldioxid för att förbättra produktens tekniska egenskaper.

Anatasvarianter av pigmentbildande titandioxid kan endast framställas genom sulfatprocessen som avger höga halter av biprodukten svavelsyra. Rutilvarianten av titandioxid framställas vanligen genom kloridprocessen.

Vissa rutilvarianter av titandioxid framställs med hjälp av glimmer (även kallat kaliumaluminiumsilikat) som fungerar som en mall för att bilda den grundläggande plättstrukturen. Glimrets yta överdras med titandioxid med hjälp av en specialiserad patenterad process.

Rutiltitandioxid i form av plättar framställs genom att det pärlemorliknande pigmentet som består av glimmer överdraget med titandioxid (rutil) genomgår upplösning och extraktion, först i syra och därefter i alkali. Denna process avlägsnar allt glimmer och den bildade produkten är plättformad rutiltitandioxid.

CI-nummer

77891

Einecs-nummer

236-675-5

Kemiskt namn

Titandioxid

Kemisk formel

TiO2

Molekylvikt

79,88

Innehåll

Minst 99 % i aluminiumoxid- och kiseldioxidfri substans

Beskrivning

Vitt till svagt färgat pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Löses långsamt i fluorvätesyra och varm koncentrerad svavelsyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 3 timmar)

Viktförlust vid glödgning

Högst 1,0 % i substans fri från flyktiga ämnen (800 °C)

Aluminiumoxid och/eller kiseldioxid

Högst 2,0 % totalt

Ämnen lösliga i 0,5 N HCl

Högst 0,5 % i aluminiumoxid- och kiseldioxidfri substans. Högst 1,5 % i den produkt som säljs för produkter som innehåller aluminiumoxid och/eller kiseldioxid

Ämnen lösliga i vatten

Högst 0,5 %

Kadmium

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Antimon

Högst 2 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Arsenik

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Bly

Högst 10 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg efter extraktion med 0,5 N HCl

E 172 JÄRNOXIDER OCH JÄRNHYDROXIDER

Synonymer

Gul järnoxid: CI Pigment Yellow 42 och 43

Röd järnoxid: CI Pigment Red 101 och 102

Svart järnoxid: CI Pigment Black 11

Definition

Järnoxider och järnhydroxider framställs syntetiskt och består huvudsakligen av vattenfria järnoxider och/eller hydratiserade former. Färgskalan omfattar gula, röda, bruna och svarta nyanser. Järnoxider avsedda för livsmedelsbruk skiljer sig huvudsakligen från produkter för tekniskt bruk genom att de innehåller en jämförelsevis liten mängd föroreningar av andra metaller. Detta uppnås genom urval och kontroll av järnets ursprung och/eller omfattningen av kemisk rening under framställningsprocessen.

CI-nummer

Gul järnoxid:

77492

Röd järnoxid:

77491

Svart järnoxid:

77499

Einecs-nummer

Gul järnoxid:

257-098-5

Röd järnoxid:

215-168-2

Svart järnoxid:

235-442-5

Kemiskt namn

Gul järnoxid: Hydratiserad järnoxid, hydratiserad järn(III)oxid

Röd järnoxid: Vattenfri järnoxid, vattenfri järn(III)oxid

Svart järnoxid: Järn(II)oxid och järn(III)oxid, järn(II, III)oxid

Kemisk formel

Gul järnoxid:

FeO(OH) · H2O

Röd järnoxid:

Fe2O3

Svart järnoxid:

FeO.Fe2O3

Molekylvikt

FeO(OH):

88,85

Fe2O3:

159,70

FeO.Fe2O3:

231,55

Innehåll

Gul: Minst 60 % järn totalt, uttryckt som järn. Röd och svart: Minst 68 % järn totalt, uttryckt som järn

Beskrivning

Gult, rött, brunt eller svart pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel.

Lösligt i koncentrerade mineralsyror

Renhetsgrad

Ämnen lösliga i vatten

Högst 1,0 %

vid fullständig upplösning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Krom

Högst 100 mg/kg

Koppar

Högst 50 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Nickel

Högst 200 mg/kg

Zink

Högst 100 mg/kg

E 173 ALUMINIUM

Synonymer

CI Pigment Metal

Definition

Aluminiumpulver består av mycket fina aluminiumpartiklar. Malningen kan ske antingen utan eller också i närvaro av ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror avsedda för livsmedelsbruk. Pulvret är fritt från tillsatser av andra ämnen än ätliga vegetabiliska oljor och/eller fettsyror avsedda för livsmedelsbruk.

CI-nummer

77000

Einecs-nummer

231-072-3

Kemiskt namn

Aluminium

Kemisk formel

Al

Atomvikt

26,98

Innehåll

Minst 99 % beräknat som Al i oljefri substans

Beskrivning

Silvergrått pulver eller små blad

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel. Lösligt i utspädd saltsyra

Test för aluminium

Positivt test för prov som lösts i utspädd saltsyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C till konstant vikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 10 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 174 SILVER

Synonymer

Argentum

Definition

CI-nummer

77820

Einecs-nummer

231-131-3

Kemiskt namn

Silver

Kemisk formel

Ag

Atomvikt

107,87

Innehåll

Minst 99,5 % Ag

Beskrivning

Silverfärgat pulver eller små blad

Identifiering

Renhetsgrad

E 175 GULD

Synonymer

Pigment Metal 3, Aurum

Definition

CI-nummer

77480

Einecs-nummer

231-165-9

Kemiskt namn

Guld

Kemisk formel

Au

Atomvikt

197,0

Innehåll

Minst 90 % Au

Beskrivning

Guldfärgat pulver eller små blad

Identifiering

Renhetsgrad

Silver

Högst 7 %

efter fullständig upplösning

Koppar

Högst 4 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Synonymer

CI Pigment Red 57, rubinpigment, carmine 6B

Definition

Litolrubin BK består huvudsakligen av kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftalenkarboxylat och åtföljande färgande beståndsdelar samt vatten, kalciumklorid och/eller kalciumsulfat som de huvudsakliga ofärgade komponenterna.

CI-nummer

15850:1

Einecs-nummer

226-109-5

Kemiskt namn

Kalcium-3-hydroxi-4-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftalenkarboxylat

Kemisk formel

C18H12CaN2O6S

Molekylvikt

424,45

Innehåll

Minst 90 % färgande beståndsdelar totalt

: 200 vid ca 442 nm i dimetylformamid

Beskrivning

Rött pulver

Identifiering

Spektrometri

Maximum i dimetylformamid vid ca 442 nm

Renhetsgrad

Åtföljande färgande beståndsdelar

Högst 0,5 %

Andra organiska föreningar än färgande beståndsdelar:

kalciumsalt av 2-amino-5-metylbensensulfonsyra

Högst 0,2 %

kalciumsalt av 3-hydroxi-2-naftalenkarboxylsyra

Högst 0,4 %

Osulfonerade primära aromatiska aminer

Högst 0,01 % (uttryckt som anilin)

Ämnen som kan extraheras med eter

Högst 0,2 % i en lösning med pH 7

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Detta färgämne får användas i form av substratpigment av aluminium.

E 200 SORBINSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

203-768-7

Kemiskt namn

Sorbinsyra, trans,trans-2,4-hexadiensyra

Kemisk formel

C6H8O2

Molekylvikt

112,12

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa nålar eller vitt, lättrinnande pulver med svag, karakteristisk lukt och utan färgförändring efter upphettning vid 105 °C i 90 minuter

Identifiering

Smältintervall

133–135 °C efter 4 timmars vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Spektrometri

Absorbansmaximum i propan-2-ollösning (1:4 000 000 ) vid 254 ± 2 nm

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, lösligt i etanol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,2 %

Aldehyder

Högst 0,1 % (som formaldehyd)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

246-376-1

Kemiskt namn

Kaliumsorbat, kalium-(E,E)-2,4-hexadienat, kaliumsalt av trans,trans-2,4-hexadiensyra

Kemisk formel

C6H7O2K

Molekylvikt

150,22

Innehåll

Minst 99 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver utan färgförändring efter upphettning vid 105 °C i 90 minuter

Identifiering

Smältintervall för sorbinsyra

133–135 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för sorbinsyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för kalium

Positivt test

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (105 °C, 3 timmar)

Aciditet eller alkalinitet

Högst ca 1,0 % (som sorbinsyra eller K2CO3)

Aldehyder

Högst 0,1 %, beräknat som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M25 —————

▼B

E 210 BENSOESYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-618-2

Kemiskt namn

Bensoesyra, bensenkarboxylsyra, fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H6O2

Molekylvikt

122,12

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

121,5–123,5 °C

Sublimeringstest

Positivt test

Test för bensoat

Positivt test

pH

Ca 4 (i vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (3 timmar, över svavelsyra)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,07 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,3 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC (1), 0,3 ml järn(III)klorid TSC (2), 0,1 ml kopparsulfat TSC (3) och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en neutraliserad bensoesyralösning ska den första fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

(1)   Koboltklorid TSC: Lös ca 65 g koboltklorid (CoCl2·6H2O) i lämplig mängd av en blandning av 25 ml saltsyra och 975 ml vatten så att en total volym av 1 liter erhålls. Överför exakt 5 ml av denna lösning till en rundkolv innehållande 250 ml jodlösning, tillsätt 5 ml 3 % väteperoxid och därefter 15 ml 20 % natriumhydroxidlösning. Koka i 10 minuter, låt kallna, tillsätt 2 g kaliumjodid och 20 ml 25 % svavelsyra. När fällningen är fullständigt upplöst, titrera den frisatta joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i närvaro av stärkelse TS. 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) motsvarar 23,80 mg CoCl2·6H2O. Anpassa den slutliga volymen genom tillsats av lämplig mängd av saltsyra/vattenblandningen så att en lösning erhålls som innehåller 59,5 mg CoCl2·6H2O per ml.

(2)   Järn(III)klorid TSC: Lös ca 55 g järn(III)klorid i lämplig mängd av en blandning av 25 ml saltsyra och 975 ml vatten så att en total volym av 1 liter erhålls. Överför 10 ml av denna lösning till en rundkolv innehållande 250 ml jodidlösning, tillsätt 15 ml vatten och 3 g kaliumjodid och låt blandningen stå i 15 minuter. Späd ut med 100 ml vatten och titrera den frisatta joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i närvaro av stärkelse TS. 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) motsvarar 27,03 mg FeCl3·6H2O. Anpassa den slutliga volymen genom tillsats av lämplig mängd av saltsyra/vattenblandningen så att en lösning erhålls som innehåller 45,0 mg FeCl3·6H2O per ml.

(3)   Kopparsulfat TSC: Lös ca 65 g kopparsulfat (CuSO4·5H2O) i lämplig mängd av en blandning av 25 ml saltsyra och 975 ml vatten så att en total volym av 1 liter erhålls. Överför 10 ml av denna lösning till en rundkolv innehållande 250 ml jodlösning, tillsätt 40 ml vatten, 4 ml ättiksyra och 3 g kaliumjodid. Titrera den frisatta joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i närvaro av stärkelse TS (1). 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) motsvarar 24,97 mg CuSO4·5H2O. Anpassa den slutliga volymen genom tillsats av lämplig mängd av saltsyra/vattenblandningen så att en lösning erhålls som innehåller 62,4 mg CuSO4·5H2O per ml.

(*1)   Stärkelse TS: Pulverisera 0,5 g stärkelse (potatisstärkelse, majsstärkelse eller löslig stärkelse) med 5 ml vatten. Till den erhållna pastan tillsätts vatten under ständig omrörning så att en total volym av 100 ml erhålls. Koka i några minuter, låt svalna och filtrera. Stärkelselösningen måste vara nyberedd.

E 211 NATRIUMBENSOAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

208-534-8

Kemiskt namn

Natriumbensoat, natriumsalt av bensenkarboxylsyra, natriumsalt av fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H5O2Na

Molekylvikt

144,11

Innehåll

Minst 99 % C7H5O2Na efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Beskrivning

Vitt, nästan luktfritt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, svårlösligt i etanol

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter torkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,5 % (105 °C, 4 timmar)

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) natriumbensoatlösning ska den första fällningen ha en smältpunkt som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g natriumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 212 KALIUMBENSOAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

209-481-3

Kemiskt namn

Kaliumbensoat, kaliumsalt av bensenkarboxylsyra, kaliumsalt av fenylkarboxylsyra

Kemisk formel

C7H5KO2 · 3H2O

Molekylvikt

214,27

Innehåll

Minst 99 % C7H5KO2 efter torkning vid 105 °C till konstant vikt

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 26,5 % (105 °C, 4 timmar)

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) kaliumbensoatlösning ska den första fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g kaliumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 213 KALCIUMBENSOAT

Synonymer

Monokalciumbensoat

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemiskt namn

Kalciumbensoat, kalciumdibensoat

Kemisk formel

Vattenfritt:

C14H10O4Ca

Monohydrat:

C14H10O4Ca · H2O

Trihydrat:

C14H10O4Ca · 3H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

282,31

Monohydrat:

300,32

Trihydrat:

336,36

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C

Beskrivning

Vita eller färglösa kristaller, eller vitt pulver

Identifiering

Smältintervall för bensoesyra

121,5–123,5 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator, för bensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats

Test för bensoat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17,5 % (105 °C, till konstant vikt)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Organiska klorföreningar

Högst 0,06 % uttryckt som klorid, vilket motsvarar 0,25 % uttryckt som monoklorbensoesyra

Lätt oxiderbara ämnen

Tillsätt 1,5 ml svavelsyra till 100 ml vatten, värm till kokpunkten och tillsätt 0,1 N KMnO4 droppvis tills den rosa färgen består i 30 sekunder. Lös 1 g prov, invägt på ett milligram när, i den uppvärmda lösningen, och titrera med 0,1 N KMnO4 tills en rosa färg erhålls som består i 15 sekunder. Högst 0,5 ml bör åtgå.

Lättförkolnande substanser

En kall lösning av 0,5 g bensoesyra i 5 ml 94,5–95,5 % svavelsyra får inte vara starkare färgad än en referenslösning innehållande 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml järn(III)klorid TSC, 0,1 ml kopparsulfat TSC och 4,4 ml vatten.

Polycykliska syror

Vid fraktionerad surgörning av en (neutraliserad) kalciumbensoatlösning ska den första fällningen ha ett smältintervall som ej skiljer sig från bensoesyrans.

Aciditet eller alkalinitet

Vid neutralisering av 1 g kalciumbensoat, i närvaro av fenolftalein, får det inte åtgå mer än 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl.

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 214 p-HYDROXIBENSOESYRAETYLESTER

Synonymer

Etylparaben, etyl-p-oxybensoat

Definition

Einecs-nummer

204-399-4

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyraetylester, etyl-p-hydroxibensoat

Kemisk formel

C9H10O3

Molekylvikt

166,8

Innehåll

Minst 99,5 % efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktfria, små, färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

115–118 °C

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra som isolerats genom surgörning och ej omkristalliserats: 123–127 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Test för alkohol

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (80 °C, 2 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 215 p-HYDROXIBENSOESYRAETYLESTERNS NATRIUMSALT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

252-487-6

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt, natriumförening av p-hydroxibensoesyraetylester

Kemisk formel

C9H9O3Na

Molekylvikt

188,8

Innehåll

Minst 83 % p-hydroxibensoesyraetylester i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint, hygroskopiskt pulver

Identifiering

Smältintervall

115–118 °C efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra från provet: 213–217 °C

Test för natrium

Positivt test

pH

9,9–10,3 (0,1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % (efter vakuumtorkning i svavelsyraexsickator)

Sulfataska

37–39 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 218 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTER

Synonymer

Metylparaben, metyl-p-oxibensoat

Definition

Einecs-nummer

243-171-5

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyrametylester, metyl-p-hydroxibensoat

Kemisk formel

C8H8O3

Molekylvikt

152,15

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Beskrivning

Nästan luktfria, små, färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

125–128 °C

Test för p-hydroxibensoat

Smältintervall för p-hydroxibensoesyra från provet: 213–217 °C efter torkning vid 80 °C i 2 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (80 °C, 2 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 219 p-HYDROXIBENSOESYRAMETYLESTERNS NATRIUMSALT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt, natriumförening av p-hydroxibensoesyrametylester

Kemisk formel

C8H7O3Na

Molekylvikt

174,15

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt pulver

Identifiering

Smältintervall

Den vita fällningen som bildats genom surgörning med saltsyra av en 10 % (vikt/volym) vattenlösning av p-hydroxibensoesyrametylesterns natriumderivat (med lackmuspapper som indikator) och som därefter tvättats med vatten och torkats vid 80 °C i 2 timmar ska ha ett smältintervall på 125–128 °C.

Test för natrium

Positivt test

pH

9,7–10,3 (0,1 % koldioxidfri vattenlösning)

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

40–44,5 % i vattenfri substans

p-Hydroxibensoesyra och salicylsyra

Högst 0,35 % uttryckt som p-hydroxibensoesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 220 SVAVELDIOXID

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-195-2

Kemiskt namn

Svaveldioxid, anhydrid till svavelsyrlighet

Kemisk formel

SO2

Molekylvikt

64,07

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Färglös, icke brännbar gas med stark, stickande, kvävande lukt

Identifiering

Test för svavelhaltiga föreningar

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,05 % (Karl Fischer-metoden)

Icke flyktig rest

Högst 0,01 %

Svaveltrioxid

Högst 0,1 %

Selen

Högst 10 mg/kg

Övriga gaser normalt ej förekommande i luften

Inga spår

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 221 NATRIUMSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-821-4

Kemiskt namn

Natriumsulfit (vattenfritt eller heptahydrat)

Kemisk formel

Vattenfritt:

Na2SO3

Heptahydrat:

Na2SO3 · 7H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

126,04

Heptahydrat:

252,16

Innehåll

Vattenfritt:

Minst 95 % Na2SO3 och minst 48 % SO2

Heptahydrat:

Minst 48 % Na2SO3 och minst 24 % SO2

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

8,5–11,5 (vattenfritt: 10 % lösning, heptahydrat: 20 % lösning)

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 222 NATRIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-921-4

Kemiskt namn

Natriumvätesulfit, natriumbisulfit

Kemisk formel

NaHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

104,06

Innehåll

Minst 32 % (vikt/vikt) NaHSO3

Beskrivning

Klar, färglös till gul lösning

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

2,5–5,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

▼M3

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

▼B

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 223 NATRIUMDISULFIT

Synonymer

Pyrosulfit, natriumpyrosulfit, natriummetabisulfit

Definition

Einecs-nummer

231-673-0

Kemiskt namn

Natriumdisulfit, dinatriumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

Na2S2O5

Molekylvikt

190,11

Innehåll

Minst 95 % Na2S2O5 och minst 64 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

4,0–5,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 224 KALIUMDISULFIT

Synonymer

Kaliumpyrosulfit, kaliummetabisulfit

Definition

Einecs-nummer

240-795-3

Kemiskt namn

Kaliumdisulfit, kaliumpentaoxodisulfat

Kemisk formel

K2S2O5

Molekylvikt

222,33

Innehåll

Minst 90 % K2S2O5 och minst 51,8 % SO2, resten består nästan enbart av kaliumsulfat

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Tiosulfat

Högst 0,1 % beräknat på SO2-halt

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 226 KALCIUMSULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

218-235-4

Kemiskt namn

Kalciumsulfit

Kemisk formel

CaSO3 · 2H2O

Molekylvikt

156,17

Innehåll

Minst 95 % CaSO3 · 2H2O och minst 39 % SO2

Beskrivning

Vita kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 227 KALCIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

237-423-7

Kemiskt namn

Kalciumvätesulfit, kalciumbisulfit

Kemisk formel

Ca(HSO3)2

Molekylvikt

202,22

Innehåll

6–8 % (vikt/volym) svaveldioxid och 2,5–3,5 % (vikt/volym) kalciumdioxid, vilket motsvarar 10–14 % (vikt/volym) kalciumvätesulfit [Ca(HSO3)2]

Beskrivning

Klar, gröngul vattenlösning med tydlig lukt av svaveldioxid

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 228 KALIUMVÄTESULFIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-870-1

Kemiskt namn

Kaliumvätesulfit, kaliumbisulfit

Kemisk formel

KHSO3 i vattenlösning

Molekylvikt

120,17

Innehåll

Minst 280 g KHSO3 per liter (eller 150 g SO2 per liter)

Beskrivning

Klar, färglös vattenlösning

Identifiering

Test för sulfit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Järn

Högst 10 mg/kg beräknat på SO2-halt

Selen

Högst 5 mg/kg beräknat på SO2-halt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 234 NISIN

Synonymer

Definition

Nisin består av flera närbesläktade polypeptider som framställs av stammar av Lactococcus lactis ssp. Lactis.

Einecs-nummer

215-807-5

Kemiskt namn

Kemisk formel

C143H230N42O37S7

Molekylvikt

3 354,12

Innehåll

Nisinkoncentrat innehåller minst 900 enheter/mg i en blandning av fettfri mjölktorrsubstans och minst 50 % natriumklorid

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (102–103 °C, till konstant vikt)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonymer

Pimaricin

Definition

Natamycin är en fungicid i polyenmakrolidgruppen och framställs av stammar av Streptomyces natalensis och andra relevanta arter.

Einecs-nummer

231-683-5

Kemiskt namn

En stereoisomer av 22-(3-amino-3,6-dideoxi-β-D-mannopyranosyloxi)-1,3,26-trihydroxi-12-metyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaen-25-karboxylsyra

Kemisk formel

C33H47O13N

Molekylvikt

665,74

Innehåll

Minst 95 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, kristallint pulver

Identifiering

Färgreaktioner

När ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta tillsätts en droppe

koncentrerad saltsyra bildas en blå färg,

koncentrerad fosforsyra bildas en grön färg som övergår till rosa efter några minuter

Spektrometri

En 0,0005 % (vikt/volym) lösning i 1 % metanol/ättiksyralösning har ett absorbansmaximum vid ca 290 nm, 303 nm och 318 nm, en avsats vid ca 280 nm och ett absorbansminimum vid ca 250 nm, 295,5 nm och 311 nm.

pH

5,5–7,5 (1 % (vikt/volym) lösning i en i förväg neutraliserad blandning av dimetylformamid och vatten (20:80))

Specifik rotation

[α]D20: + 250–295° (1 % (vikt/volym) lösning i isättika vid 20 °C, beräknat på torkad substans)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (60 °C, i vakuum över P2O5 till konstant vikt)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 100 kolonier/gram

E 239 HEXAMETYLENTETRAMIN

Synonymer

Hexamin, metenamin

Definition

Einecs-nummer

202-905-8

Kemiskt namn

1,3,5,7-Tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekan, hexametylentetramin

Kemisk formel

C6H12N4

Molekylvikt

140,19

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för formaldehyd

Positivt test

Test för ammoniak

Positivt test

Sublimeringspunkt

Ca 260 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 2 timmar i vakuum över P2O5)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Sulfater

Högst 0,005 % uttryckt som SO4

Klorider

Högst 0,005 % uttryckt som Cl

Ammoniumsalter

Ej påvisbara

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 242 DIMETYLDIKARBONAT

Synonymer

DMDC, dimetylpyrokarbonat

Definition

Einecs-nummer

224-859-8

Kemiskt namn

Dimetyldikarbonat, dimetylpyrokarbonat

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvikt

134,09

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Färglös vätska som sönderdelas i vattenlösning. Den är frätande på hud och i ögon och giftig vid inandning och intag.

Identifiering

Sönderdelning

Positiva testresultat för CO2 och metanol efter utspädning

Smältpunkt

17 °C

Kokpunkt

172 °C med sönderdelning

Densitet vid 20 °C

Ca 1,25 g/cm3

Infrarött absorptionsspektrum

Maximum vid 1 156 och 1 832 cm-1

Renhetsgrad

Dimetylkarbonat

Högst 0,2 %

Klor totalt

Högst 3 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M12

E 243 ETYLLAUROYLARGINAT

Synonymer

Laurinarginatetylester, lauramidargininetylester, etyl-Να-lauroyl-L-arginat·HCl, LAE

▼M19

Definition

Etyllauroylarginat syntetiseras genom förestring av arginin med etanol, varefter estern får reagera med lauroylklorid, i vattenhaltiga medier vid en kontrollerad temperatur på 10–15 °C och vid pH 6,7–6,9. Det resulterande etyllauroylarginatet erhålls som hydroklorid samt filtreras och torkas.

▼M12

Elincs-nummer

434-630-6

Kemiskt namn

Etyl-Να-dodekanoyl-L-arginat·HCl

Kemisk formel

C20H41N4O3Cl

Molekylvikt

421,02

Innehåll

Minst 85 % och högst 95 %

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, etanol, propylenglykol och glycerol

Renhetsgrad

Να-Lauroyl-L-arginin

Högst 3 %

Laurinsyra

Högst 5 %

Etyllaurat

Högst 3 %

L-arginin·HCl

Högst 1 %

Etylarginat·2HCl

Högst 1 %

Bly

Högst 1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼B

E 249 KALIUMNITRIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-832-4

Kemiskt namn

Kaliumnitrit

Kemisk formel

KNO2

Molekylvikt

85,11

Innehåll

Minst 95 % i vattenfri substans (1)

Beskrivning

Vitt eller blekgult, sönderflytande granulat

Identifiering

Test för nitrit

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

6,0–9,0 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (4 timmar, över kiselgel)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

(1)   Får endast säljas blandat med salt eller en saltersättning.

E 250 NATRIUMNITRIT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-555-9

Kemiskt namn

Natriumnitrit

Kemisk formel

NaNO2

Molekylvikt

69,00

Innehåll

Minst 97 % i vattenfri substans (1)

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller gulaktiga klumpar

Identifiering

Test för nitrit

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (4 timmar, över kiselgel)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

(1)   Får endast säljas blandat med salt eller en saltersättning.

E 251 NATRIUMNITRAT

I.   FAST NATRIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter, natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-554-3

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt kristallint, svagt hygroskopiskt pulver

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

5,5–8,3 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % (105 °C, 4 timmar)

Nitriter

Högst 30 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

II.   FLYTANDE NATRIUMNITRAT

Synonymer

Definition

Flytande natriumnitrat är en vattenlösning av natriumnitrat som ett direkt resultat av den kemiska reaktionen mellan natriumhydroxid och salpetersyra i stökiometriska mängder, utan efterföljande kristallisering. Standardiserade former som beretts av flytande natriumnitrat som uppfyller dessa specifikationer får innehålla salpetersyra i stora mängder, om detta tydligt framgår av märkningen eller på annat vis.

Einecs-nummer

231-554-3

Kemiskt namn

Natriumnitrat

Kemisk formel

NaNO3

Molekylvikt

85,00

Innehåll

33,5–40,0 % NaNO3

Beskrivning

Klar, färglös vätska

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

1,5–3,5

Renhetsgrad

Fri salpetersyra

Högst 0,01 %

Nitriter

Högst 10 mg/kg uttryckt som NaNO2

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,3 mg/kg

Denna specifikation avser 35 % vattenlösning.

E 252 KALIUMNITRAT

Synonymer

Chilesalpeter, natronsalpeter

Definition

Einecs-nummer

231-818-8

Kemiskt namn

Kaliumnitrat

Kemisk formel

KNO3

Molekylvikt

101,11

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller genomskinliga prismor med nedkylande, salt, skarp smak

Identifiering

Test för nitrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

4,5–8,5 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % (105 °C, 4 timmar)

Nitriter

Högst 20 mg/kg uttryckt som KNO2

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 260 ÄTTIKSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-580-7

Kemiskt namn

Ättiksyra, etansyra

Kemisk formel

C2H4O2

Molekylvikt

60,05

Innehåll

Minst 99,8 %

Beskrivning

Klar, färglös vätska med stickande, karakteristisk lukt

Identifiering

Kokpunkt

118 °C vid 760 mm Hg

Relativ densitet

Ca 1,049

Test för acetat

En 1:3-lösning ger positiva resultat för acetat

Stelningspunkt

Lägst 14,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig rest

Högst 100 mg/kg

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Lätt oxiderbara ämnen

Späd ut 2 ml prov med 10 ml vatten i ett kärl med inslipad glaspropp och tillsätt 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den rosa färgen år inte övergå till brunt på kortare tid än 30 minuter.

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 0,5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M2

E 261 (i) KALIUMACETAT

▼B

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-822-2

Kemiskt namn

Kaliumacetat

Kemisk formel

C2H3O2K

Molekylvikt

98,14

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa, sönderflytande kristaller eller vitt, kristallint pulver, luktfritt eller med svag lukt av ättika

Identifiering

pH

7,5–9,0 (5 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (150 °C, 2 timmar)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M2

E 261 (ii) KALIUMDIACETAT

Synonymer

Definition

Kaliumdiacetat är en molekylförening av kaliumacetat och ättiksyra

Einecs-nummer

224-217-7

Kemiskt namn

Kaliumvätediacetat

Kemisk formel

C4H7KO4

Molekylvikt

158,2

Innehåll

36–38 % fri ättiksyra och 61–64 % kaliumacetat

Beskrivning

Vita kristaller

Identifiering

pH

4,5–5 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 1 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼B

E 262 (i) NATRIUMACETAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-823-8

Kemiskt namn

Natriumacetat

Kemisk formel

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvikt

Vattenfritt:

82,03

Trihydrat:

136,08

Innehåll

Minst 98,5 % i vattenfri substans (för både vattenfri form och trihydratform)

Beskrivning

Vattenfritt:

Vitt, luktfritt, granulärt, hygroskopiskt pulver

Trihydrat:

Färglösa, genomskinliga kristaller eller granulärt, kristallint pulver, luktfritt eller med en svag lukt av ättika. Vittrar i varm, torr luft

Identifiering

pH

8,0–9,5 (1 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt:

Högst 2 % (120 °C, 4 timmar)

Trihydrat:

36–42 % (120 °C, 4 timmar)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT

Synonymer

Definition

Natriumdiacetat är en förening av natriumacetat och ättiksyra.

Einecs-nummer

204-814-9

Kemiskt namn

Natriumvätediacetat

Kemisk formel

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 eller 3)

Molekylvikt

142,09 (vattenfritt)

Innehåll

39–41 % fri ättiksyra och 58–60 % natriumacetat

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kristallint fast ämne med lukt av ättika

Identifiering

pH

4,5–5,0 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 263 KALCIUMACETAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

200-540-9

Kemiskt namn

Kalciumacetat

Kemisk formel

Vattenfritt:

C4H6O4Ca

Monohydrat:

C4H6O4Ca · H2O

Molekylvikt

Vattenfritt:

158,17

Monohydrat:

176,18

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vattenfritt kalciumacetat är ett vitt, hygroskopiskt, voluminöst, kristallint fast ämne med svagt bitter smak. En svag lukt av ättika kan märkas. Monohydratformen kan vara nålar, granulat eller pulver.

Identifiering

pH

6,0–9,0 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Monohydrat: Högst 11 % (155 °C till konstant vikt)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 270 MJÖLKSYRA

Synonymer

Definition

Består av en blandning av mjölksyra (C3H6O3) och mjölksyrans ester (C6H10O5). Den erhålls genom mjölksyrafermentering av sockerarter eller bereds på syntetisk väg.

Mjölksyra är hygroskopisk och när den koncentreras genom kokning kondenserar den till mjölksyrans ester som vid utspädning och uppvärmning hydrolyseras till mjölksyra.

Einecs-nummer

200-018-0

Kemiskt namn

Mjölksyra, 2-hydroxipropionsyra, 1-hydroxietan-1-karboxylsyra

Kemisk formel

C3H6O3

Molekylvikt

90,08

Innehåll

Minst 76 %

Beskrivning

Färglös eller gulaktig, nästan luktfri, tjockflytande vätska eller fast ämne

Identifiering

Test för laktat

Positivt test

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Klorid

Högst 0,2 %

Sulfat

Högst 0,25 %

Järn

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Anmärkning: Denna specifikation avser 80 % vattenlösning. För svagare vattenlösningar, beräkna värden som motsvarar mjölksyrahalten.

E 280 PROPIONSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

201-176-3

Kemiskt namn

Propionsyra, propansyra

Kemisk formel

C3H6O2

Molekylvikt

74,08

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglös eller blekgul, oljig vätska med lätt stickande lukt

Identifiering

Smältpunkt

– 22 °C

Destillationsintervall

138,5–142,5 °C

Renhetsgrad

Icke flyktig rest

Högst 0,01 % efter torkning vid 140 °C till konstant vikt

Aldehyder

Högst 0,1 % uttryckt som formaldehyd

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

205-290-4

Kemiskt namn

Natriumpropionat, natriumpropanoat

Kemisk formel

C3H5O2Na

Molekylvikt

96,06

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint, hygroskopiskt pulver eller fint, vitt pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

7,5–10,5 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Järn

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 282 KALCIUMPROPIONAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

223-795-8

Kemiskt namn

Kalciumpropionat

Kemisk formel

C6H10O4Ca

Molekylvikt

186,22

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

pH

6,0–9,0 (10 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,3 %

Järn

Högst 50 mg/kg

▼M16

Fluorid

Högst 20 mg/kg

▼B

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

206-323-5

Kemiskt namn

Kaliumpropionat, kaliumpropanoat

Kemisk formel

C3H5KO2

Molekylvikt

112,17

Innehåll

Minst 99 % efter torkning vid 105 °C i 2 timmar

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för propionat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4 % (105 °C, 2 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Järn

Högst 30 mg/kg

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 284 BORSYRA

Synonymer

Ortoborsyra, boraxsyra

Definition

Einecs-nummer

233-139-2

Kemiskt namn

Kemisk formel

H3BO3

Molekylvikt

61,84

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Färglösa, luktfria, genomskinliga kristaller eller vitt granulat eller pulver, känns fet vid beröring, förekommer i naturen som mineralet sassolin

Identifiering

Smältpunkt

Ca 171 °C

Färg på lågan

Brinner med vacker, grön låga

pH

3,8–4,8 (3,3 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg bildas vid tillsats av KI-lösning

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX)

Synonymer

Natriumborat

Definition

Einecs-nummer

215-540-4

Kemiskt namn

Natriumtetraborat, dinatriumbiborat, dinatriumtetraborat, vattenfri tetraborat

Kemisk formel

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10H2O

Molekylvikt

201,27

Innehåll

Beskrivning

Pulver eller glasliknande plattor som blir ogenomskinliga i luften, långsamt lösliga i vatten

Identifiering

Smältintervall

171–175 °C med sönderdelning

Renhetsgrad

Peroxider

Ingen färg bildas vid tillsats av KI-lösning

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 290 KOLDIOXID

Synonymer

Kolsyregas, kolsyresnö (i fast form), torris (i fast form)

Definition

Einecs-nummer

204-696-9

Kemiskt namn

Koldioxid

Kemisk formel

CO2

Molekylvikt

44,01

Innehåll

Minst 99 % (volym/volym) i gasform

Beskrivning

Under normala förhållanden en färglös gas med lätt stickande lukt. Kommersiell koldioxid transporteras och hanteras som vätska under tryck i flaskor eller i system för bulkförvaring, eller komprimerad i fast form som block av torris. Den fasta formen (torris) innehåller vanligen tillsatser av bindemedel såsom propylenglykol eller mineralolja.

Identifiering

Utfällning

När en gasström av provet får passera genom en bariumhydroxidlösning bildas en vit fällning som upplöses i utspädd ättiksyra under gasutveckling.

Renhetsgrad

Aciditet

915 ml gas som bubblas genom 50 ml nykokt vatten får inte göra vattnet surare (med metylorange som indikator) än 50 ml nykokt vatten som har tillsatts 1 ml saltsyra (0,01 N).

Reducerande ämnen, vätefosfid och vätesulfid

915 ml gas som bubblas genom 25 ml ammoniakaliskt silvernitratreagens med tillsats av 3 ml ammoniak får inte orsaka grumling eller svärtning av denna lösning.

Kolmonoxid

Högst 10 μl/l

Oljeinnehåll

Högst 5 mg/kg

E 296 ÄPPELSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemiskt namn

Hydroxibärnstenssyra, hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H6O5

Molekylvikt

134,09

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Smältintervall

127–132 °C

Test för malat

Positivt test

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 297 FUMARSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

203-743-0

Kemiskt namn

trans-Butendisyra, trans-1,2-etylendikarboxylsyra

Kemisk formel

C4H4O4

Molekylvikt

116,07

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Smältintervall

286–302 °C (slutet kapillärrör, snabb upphettning)

Test för dubbelbindningar

Positivt test

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

pH

3,0–3,2 (0,05 % lösning vid 25 °C)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (120 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Maleinsyra

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSYRA, L-ASKORBINSYRA

Synonymer

Vitamin C, L(+)-askorbinsyra

Definition

Einecs-nummer

200-066-2

Kemiskt namn

L-askorbinsyra, askorbinsyra, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton, 3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Minst 99 % C6H8O6 efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt till blekt gult, luktfritt, kristallint pulver

Smältintervall

189–193 °C med sönderdelning

Identifiering

Test för askorbinsyra

Positivt test

pH

2,4–2,8 (2 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D20: +20,5–21,5° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % (24 timmar, i vakuum över svavelsyra)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 301 NATRIUMASKORBAT

Synonymer

Natrium-L-askorbat, mononatriumsalt av L-askorbinsyra

Definition

Einecs-nummer

205-126-1

Kemiskt namn

Natriumaskorbat, natrium-L-askorbat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktonnatrium, natriumenolat av 3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C6H7O6Na

Molekylvikt

198,11

Innehåll

Minst 99 % C6H7O6Na efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar

Beskrivning

Vitt eller nästan vitt, luktfritt, kristallint pulver som mörknar vid inverkan av ljus

Identifiering

Test för askorbat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

6,5–8,0 (10 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D20: +103–106° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (24 timmar, i vakuum över svavelsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 302 KALCIUMASKORBAT

Synonymer

Kalciumaskorbatdihydrat

Definition

Einecs-nummer

227-261-5

Kemiskt namn

Kalciumaskorbatdihydrat, kalciumsalt av 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktondihydrat

Kemisk formel

C12H14O12Ca · 2H2O

Molekylvikt

426,35

Innehåll

Minst 98 % i substans fri från flyktiga ämnen

Beskrivning

Vitt till blekt grågult, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

Test för askorbat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

pH

6,0–7,5 (10 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D20: + 95–97° (5 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Flyktiga ämnen

Högst 0,3 % efter torkning vid rumstemperatur i exsickator över svavelsyra eller fosforpentoxid i 24 timmar

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITAT

Synonymer

L-askorbylpalmitat

Definition

Einecs-nummer

205-305-4

Kemiskt namn

Askorbylpalmitat, L-askorbylpalmitat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitat, 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C22H38O7

Molekylvikt

414,55

Innehåll

Minst 98 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt eller gulvitt pulver med citrusliknande lukt

Identifiering

Smältintervall

107–117 °C

Specifik rotation

[α]D20: + 21–24° (5 % (vikt/volym) i metanollösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (56–60 °C, 1 timme, vakuumugn)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

246-944-9

Kemiskt namn

Askorbylstearat, L-askorbylstearat, 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-stearat, 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemisk formel

C24H42O7

Molekylvikt

442,6

Innehåll

Minst 98 %

Beskrivning

Vitt eller gulvitt pulver med citrusliknande lukt

Identifiering

Smältpunkt

Ca 116 °C

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (56–60 °C, 1 timme, vakuumugn)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLRIKA EXTRAKT

Synonymer

Definition

Produkt som erhålls genom vakuumångdestillation av ätliga vegetabiliska oljeprodukter, inklusive koncentrat av tokoferoler och tokotrienoler.

Innehåller tokoferoler som D-α-, D-β-, D-γ- och D-δ-tokoferoler.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

430,71 (D-α-tokoferol)

Innehåll

Minst 34 % tokoferoler totalt

Beskrivning

Brunröd till röd, klar, viskös olja med mild, karakteristisk lukt och smak. Vaxliknande beståndsdelar i mikrokristallin form kan eventuellt avsöndras.

Identifiering

Med lämplig gas/vätskekromatografisk metod

Specifik rotation

[α]D20: minst + 20°

Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i etanol, blandbart med eter

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonymer

DL-α-Tokoferol, all-rac-α-tokoferol

Definition

Einecs-nummer

233-466-0

Kemiskt namn

DL-5,7,8-Trimetyltokol, DL-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C29H50O2

Molekylvikt

430,71

Innehåll

Minst 96 %

Beskrivning

Svagt gul till bärnstensfärgad, nästan luktfri, klar, viskös olja, som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i etanol, blandbart med eter

Spektrofotometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 292 nm

Specifik rotation

[α]D25: 0 ± 0,05° (1:10 lösning i kloroform)

Renhetsgrad

Brytningsindex

[n]D20: 1,503–1,507

Specifik absorption

71–76 vid 292 nm i etanol

(0,01 g i 200 ml absolut etanol)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Bly

Högst 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Synonymer

DL-γ-tokoferol

Definition

Einecs-nummer

231-523-4

Kemiskt namn

2,7,8-Trimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C28H48O2

Molekylvikt

416,69

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gul olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Spektrometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specifik absorption

: 91–97 vid 298 nm i etanol

: 5,0–8,0 vid 257 nm i etanol

Brytningsindex

[n]D20: 1,503–1,507

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-299-0

Kemiskt namn

2,8-Dimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridecyl)-6-kromanol

Kemisk formel

C27H46O2

Molekylvikt

402,7

Innehåll

Minst 97 %

Beskrivning

Klar, viskös, blekt gulaktig eller orange olja som oxideras och mörknar vid kontakt med luft eller ljus

Identifiering

Spektrometri

Absorbansmaximum i absolut etanol vid ca 298 nm och 257 nm

Renhetsgrad

Specifik absorption

: 89–95 vid 298 nm i etanol

: 3,0–6,0 vid 257 nm i etanol

Brytningsindex

[n]D20: 1,500–1,504

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-498-2

Kemiskt namn

Propylgallat, gallussyrans propylester, 3,4,5-trihydroxibensoesyra-n-propylester

Kemisk formel

C10H12O5

Molekylvikt

212,20

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, kristallint, luktfritt fast ämne

Identifiering

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, lättlösligt i etanol, eter och propan-1,2-diol

Smältintervall

146–150 °C efter torkning vid 110 °C i 4 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (110 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 0,1 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallussyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

: 485–520 vid 275 nm i etanol

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 311 OKTYLGALLAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

213-853-0

Kemiskt namn

Oktylgallat, gallussyrans oktylester, 3,4,5-trihydroxibensoesyra-n-oktylester

Kemisk formel

C15H22O5

Molekylvikt

282,34

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Beskrivning

Vitt till gräddvitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i etanol, eter och propan-1,2-diol

Smältintervall

99–102 °C efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 °C, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallussyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

: 375–390 vid 275 nm i etanol

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAT

Synonymer

Laurylgallat

Definition

Einecs-nummer

214-620-6

Kemiskt namn

Dodecylgallat, 3,4,5-trihydroxibensoesyra-n-dodecylester (eller laurylester), gallussyrans dodecylester

Kemisk formel

C19H30O5

Molekylvikt

338,45

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Beskrivning

Vitt eller gräddvitt, luktfritt fast ämne

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i etanol och eter

Smältintervall

95–98 °C efter torkning vid 90 °C i 6 timmar

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (90 °C, 6 timmar)

Sulfataska

Högst 0,05 %

Fri syra

Högst 0,5 % (som gallussyra)

Klorerade organiska ämnen

Högst 100 mg/kg (som Cl)

Specifik absorption

: 300–325 vid 275 nm i etanol

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 315 ISOASKORBINSYRA

Synonymer

Erytorbinsyra

Definition

Einecs-nummer

201-928-0

Kemiskt namn

D-Erytrohex-2-ensyra-γ-lakton, isoaskorbinsyra, D-isoaskorbinsyra

Kemisk formel

C6H8O6

Molekylvikt

176,13

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt till svagt gult, kristallint fast ämne som gradvis mörknar vid kontakt med ljus

Identifiering

Smältintervall

Ca 164–172 °C med sönderdelning

Test för askorbinsyra/färgreaktion

Positivt test

Specifik rotation

[α]D25: – 16,5–18,0° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,4 % (3 timmar, under reducerat tryck över kiselgel)

Sulfataska

Högst 0,3 %

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten tillsätts 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning. Lösningen ska förbli klar.

Bly

Högst 2 mg/kg

E 316 NATRIUMISOASKORBAT

Synonymer

Natriumerytorbat

Definition

Einecs-nummer

228-973-9

Kemiskt namn

Natriumisoaskorbat, natrium-D-isoaskorbat, natriumsalt av 2,3-didehydro-D-erytro-hexono-1,4-lakton, natriumenolat av 3-keto-L-gulofuranolaktonmonohydrat

Kemisk formel

C6H7O6Na · H2O

Molekylvikt

216,13

Innehåll

Minst 98 %, efter torkning i vakuumexsickator över svavelsyra i 24 timmar, uttryckt som monohydrat

Beskrivning

Vitt, kristallint fast ämne

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

Test för askorbinsyra/färgreaktion

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

5,5–8,0 (10 % vattenlösning)

Specifik rotation

[α]D25: + 95–98° (10 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % efter torkning (24 timmar, i vakuum över svavelsyra)

Oxalat

Till en lösning av 1 g i 10 ml vatten tillsätts 2 droppar isättika och 5 ml 10 % kalciumacetatlösning. Lösningen bör förbli klar.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 319 TERTIÄR-BUTYLHYDROKINON (TBHQ)

Synonymer

TBHQ

Definition

Einecs-nummer

217-752-2

Kemiskt namn

Tertbutyl-1,4-bensendiol, 2-(1,1-dimetyletyl)-1,4-bensendiol

Kemisk formel

C10H14O2

Molekylvikt

166,22

Innehåll

Minst 99 % C10H14O2

Beskrivning

Vitt, kristallint fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten, lösligt i etanol

Smältpunkt

Minst 126,5 °C

Fenoliska föreningar

Lös upp cirka 5 mg prov i 10 ml metanol och tillsätt 10,5 ml dimetylaminlösning (1:4). En röd till rosa färg bildas.

Renhetsgrad

Tertiär-butyl-p-bensokinon

Högst 0,2 %

2,5-Ditertiär-butylhydrokinon

Högst 0,2 %

Hydroxikinon

Högst 0,1 %

Toluen

Högst 25 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXIANISOL (BHA)

Synonymer

BHA

Definition

Einecs-nummer

246-563-8

Kemiskt namn

3-Tertiär-butyl-4-hydroxianisol, blandning av 2-tertiär-butyl-4-hydroxianisol och 3-tertiär-butyl-4-hydroxianisol

Kemisk formel

C11H16O2

Molekylvikt

180,25

Innehåll

Minst 98,5 % C11H16O2 och minst 85 % av isomeren 3-tertiär-butyl-4-hydroxianisol

Beskrivning

Vita eller svagt gula flingor eller vaxartat fast ämne med lätt aromatisk lukt

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lättlösligt i etanol

Smältintervall

48–63 °C

Färgreaktion

Positivt test för fenolgrupper

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,05 % efter kalcinering vid 800 ± 25 °C

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

: 190–210 vid 290 nm

: 326–345 vid 228 nm

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 321 BUTYLHYDROXITOLUEN (BHT)

Synonymer

BHT

Definition

Einecs-nummer

204-881-4

Kemiskt namn

2,6-Ditertiär-butyl-p-kresol, 4-metyl-2,6-ditertiär-butylfenol

Kemisk formel

C15H24O

Molekylvikt

220,36

Innehåll

Minst 99 %

Beskrivning

Vitt, kristallint eller flingformat fast ämne, luktfritt eller med karakteristisk, svag aromatisk lukt

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och propan-1,2-diol

Lättlösligt i etanol

Smältpunkt

70 °C

Spektrometri

Absorbansen inom intervallet 230–320 nm i ett 2 cm tjockt skikt av en lösning (1:100 000 ) i vattenfri etanol har ett maximum endast vid 278 nm

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,005 %

Fenolföroreningar

Högst 0,5 %

Specifik absorption

: 581–88 vid 278 nm i etanol

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 322 LECITINER

Synonymer

Fosfatider, fosfolipider

Definition

Lecitiner är blandningar eller fraktioner av fosfatider som erhålls med fysikaliska metoder från animaliska eller vegetabiliska livsmedel. De omfattar även hydrolyserade produkter som erhålls genom att användning av ofarliga och lämpliga enzymer. Slutprodukten får inte uppvisa någon kvarstående enzymaktivitet.

Lecitiner kan blekas svagt i vattenlösning med väteperoxid. Denna oxidation får inte kemiskt förändra lecitinfosfatiderna.

Einecs-nummer

232-307-2

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Lecitiner: Minst 60,0 % ämnen olösliga i aceton

Hydrolyserade lecitiner: Minst 56,0 % ämnen olösliga i aceton

Beskrivning

Lecitiner: Brun vätska eller viskös, trögflytande vätska eller pulver

Hydrolyserade lecitiner: Ljusbrun till brun, viskös vätska eller pasta

Identifiering

Test för kolin

Positivt test

Test för fosfor

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för hydrolyserat lecitin

Häll 500 ml vatten (30–35 °C) i en 800 ml bägare. Tillsätt sedan långsamt 50 ml prov under ständig omrörning. Hydrolyserat lecitin bildar en homogen emulsion. Ej hydrolyserat lecitin bildar en tydlig klump på ca 50 g.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (105 °C, 1 timme)

Ämnen olösliga i toluen

Högst 0,3 %

Syratal

Lecitiner: Högst 35 mg kaliumhydroxid/g

Hydrolyserade lecitiner: Högst 45 mg kaliumhydroxid/g

Peroxidtal

Högst 10

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 325 NATRIUMLAKTAT

Synonymer

Natriumsalt av mjölksyra

Definition

Einecs-nummer

200-772-0

Kemiskt namn

Natriumlaktat, natrium-2-hydroxipropanoat

Kemisk formel

C3H5NaO3

Molekylvikt

112,06 (vattenfritt)

Innehåll

57–66 %

Beskrivning

Färglös, genomskinlig vätska, luktfri eller med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Test för laktat

Positivt test

▼M3

Test för natrium

Positivt test

▼B

pH

6,5–7,5 (20 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Aciditet

Högst 0,5 % efter torkning, uttryckt som mjölksyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Reducerande ämnen

Ingen reduktion av Fehlings lösning

Anmärkning: Denna specifikation avser 60 % vattenlösning.

E 326 KALIUMLAKTAT

Synonymer

Kaliumsalt av mjölksyra

Definition

Einecs-nummer

213-631-3

Kemiskt namn

Kaliumlaktat, kalium-2-hydroxipropanoat

Kemisk formel

C3H5O3K

Molekylvikt

128,17 (vattenfritt)

Innehåll

57–66 %

Beskrivning

Svagt viskös, klar vätska, luktfri eller med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Glödgning

Glödga kaliumlaktatlösning tills endast aska återstår. Askan är alkalisk och bubblor bildas vid tillsättning av syra.

Färgreaktion

Låt 2 ml kaliumlaktatlösning komma i kontakt med 5 ml svavelsyralösning av katekol (1:100). En djupröd färg bildas i kontaktzonen.

Test för kalium

Positivt test

Test för laktat

Positivt test

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aciditet

Lös 1 g kaliumlaktatlösning i 20 ml vatten, tillsätt 3 droppar fenolftalein TS och titrera med 0,1 N natriumhydroxid. Högst 0,2 ml bör åtgå.

Reducerande ämnen

Ingen reduktion av Fehlings lösning

Anmärkning: Denna specifikation avser 60 % vattenlösning.

E 327 KALCIUMLAKTAT

Synonymer

Kalciumsalt av mjölksyra

Definition

Einecs-nummer

212-406-7

Kemiskt namn

Kalciumdilaktat, kalciumdilaktathydrat, kalciumsalt av 2-hydroxipropionsyra

Kemisk formel

(C3H5O2)2Ca · nH2O (n = 0–5)

Molekylvikt

218,22 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt, kristallint pulver eller granulat

Identifiering

Test för laktat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten och praktiskt taget olösligt i etanol

pH

6,0–8,0 (5 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 3,0 % (120 °C, 4 timmar)

Med 1 vattenmolekyl: Högst 8,0 % (120 °C, 4 timmar)

Med 3 vattenmolekyler: Högst 20,0 % (120 °C, 4 timmar)

Med 4,5 vattenmolekyler: Högst 27,0 % (120 °C, 4 timmar)

Aciditet

Högst 0,5 % i torkad substans, uttryckt som mjölksyra

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Reducerande ämnen

Ingen reduktion av Fehlings lösning

E 330 CITRONSYRA

Synonymer

Definition

Citronsyra framställs av citron- eller ananasjuice genom fermentering av kolhydratlösningar eller andra lämpliga medier med Candida spp. eller icke-toxinproducerande stammar av Aspergillus niger.

Einecs-nummer

201-069-1

Kemiskt namn

Citronsyra, 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, β-hydroxitrikarboxylsyra

Kemisk formel

a)  C6H8O7 (vattenfritt)

b)  C6H8O7 · H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)  192,13 (vattenfritt)

b)  210,15 (monohydrat)

Innehåll

Citronsyra kan vara vattenfri eller innehålla en molekyl vatten. Minst 99,5 % C6H8O7 i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt eller färglöst, luktfritt, kristallint fast ämne med starkt sur smak. Monohydratet vittrar i torr luft.

Identifiering

Löslighet

Mycket lösligt i vatten, lättlösligt i etanol, lösligt i eter

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % i vattenfri citronsyra. Högst 8,8 % i citronsyramonohydrat (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,05 % efter kalcinering vid 800 ± 25 °C

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 0,5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

Lättförkolnande substanser

Upphetta 1 g pulveriserat prov med 10 ml 98 % (min.) svavelsyra i vattenbad vid 90 °C i mörker i 1 timme. Endast en blek brun färg bör bildas (motsvarande Fluid K).

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAT

Synonymer

Mononatriumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

242-734-6

Kemiskt namn

Mononatriumcitrat, mononatriumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra

Kemisk formel

a)  C6H7O7Na (vattenfritt)

b)  C6H7O7Na · H2O (monohydrat)

Molekylvikt

a)  214,11 (vattenfritt)

b)  232,23 (monohydrat)

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint, vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

3,5–3,8 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 1,0 % (140 °C, 0,5 timme)

Monohydrat: Högst 8,8 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAT

Synonymer

Dinatriumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

205-623-3

Kemiskt namn

Dinatriumcitrat, dinatriumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, dinatriumsalt av citronsyra med 1,5 vattenmolekyl

Kemisk formel

C6H6O7Na2 · 1,5H2O

Molekylvikt

263,11

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint, vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

4,9–5,2 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 13,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAT

Synonymer

Trinatriumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

200-675-3

Kemiskt namn

Trinatriumcitrat, trinatriumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, vattenfritt trinatriumsalt av citronsyra eller som dihydrat eller pentahydrat

Kemisk formel

Vattenfritt: C6H5O7Na3

Hydratiserad: C6H5O7Na3 · nH2O (n = 2 eller 5)

Molekylvikt

258,07 (vattenfritt)

294,10 (dihydrat)

348,16 (pentahydrat)

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Kristallint, vitt pulver eller färglösa kristaller

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

pH

7,5–9,0 (5 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 1,0 % (180 °C, 18 timmar)

Dihydrat: 10,0–13,0 % (180 °C, 18 timmar)

Pentahydrat: Högst 30,3 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAT

Synonymer

Monokaliumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

212-753-4

Kemiskt namn

Monokaliumcitrat, monokaliumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, vattenfritt monokaliumsalt av citronsyra

Kemisk formel

C6H7O7K

Molekylvikt

230,21

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller genomskinliga kristaller

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

3,5–3,8 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAT

Synonymer

Trikaliumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

212-755-5

Kemiskt namn

Trikaliumcitrat, trikaliumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, trikaliumsalt av citronsyramonohydrat

Kemisk formel

C6H5O7K3 · H2O

Molekylvikt

324,42

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt, kornigt pulver eller genomskinliga kristaller

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

7,5–9,0 (5 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 6,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIUMCITRAT

Synonymer

Monokalciumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Monokalciumcitrat, monokalciumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, monokalciumsalt av citronsyramonohydrat

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca · H2O

Molekylvikt

440,32

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Fint, vitt pulver

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

pH

3,2–3,5 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 30 mg/kg (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 200 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn)

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras.

E 333 (ii) DIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Dikalciumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Dikalciumcitrat, dikalciumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, dikalciumsalt av citronsyratrihydrat

Kemisk formel

(C6H7O7)2Ca2 · 3H2O

Molekylvikt

530,42

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Fint, vitt pulver

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 30 mg/kg (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 200 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn)

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras.

E 333 (iii) TRIKALCIUMCITRAT

Synonymer

Trikalciumsalt av citronsyra

Definition

Einecs-nummer

212-391-7

Kemiskt namn

Trikalciumcitrat, trikalciumsalt av 2-hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, trikalciumsalt av citronsyratetrahydrat

Kemisk formel

(C6H6O7)2Ca3 · 4H2O

Molekylvikt

570,51

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Fint, vitt pulver

Identifiering

Test för citrat

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 14,0 % (180 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 30 mg/kg (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 200 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn)

Karbonater

Vid upplösning av 1 g kalciumcitrat i 10 ml 2 N saltsyra får endast ett fåtal isolerade bubblor frigöras.

E 334 L(+)-VINSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

201-766-0

Kemiskt namn

L-vinsyra, L-2,3-dihydroxibutandisyra, D-α,β-dihydroxibärnstenssyra

Kemisk formel

C4H6O6

Molekylvikt

150,09

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller halvt genomskinligt, kristallint, fast ämne eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

168–170 °C

Test för tartrat

Positivt test

Specifik rotation

[α]D20: + 11,5–13,5° (20 % (vikt/volym) vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (3 timmar, över P2O5)

Sulfataska

Högst 1 000 mg/kg (efter kalcinering vid 800 ± 25 °C)

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Oxalater

Högst 100 mg/kg efter torkning, uttryckt som oxalsyra

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAT

Synonymer

Mononatriumsalt av L(+)-vinsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Mononatriumsalt av 2,3-dihydroxibutandisyra, mononatriumsalt av L(+)-vinsyramonohydrat

Kemisk formel

C4H5O6Na · H2O

Molekylvikt

194,05

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Genomskinliga, färglösa kristaller

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10,0 % (105 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

212-773-3

Kemiskt namn

Dinatrium-L-tartrat, dinatrium-(+)-tartrat, dinatriumsalt av (+)-2,3-dihydroxibutandisyra, dinatriumsalt av L(+)-vinsyradihydrat

Kemisk formel

C4H4O6Na2 · 2H2O

Molekylvikt

230,8

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Genomskinliga, färglösa kristaller

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Löslighet

1 g är olösligt i 3 ml vatten. Olösligt i etanol

pH

7,0–7,5 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17,0 % (150 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAT

Synonymer

Monokaliumsalt av vinsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Vattenfritt monokaliumsalt av L(+)-vinsyra, monokaliumsalt av L-2,3-dihydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H5O6K

Molekylvikt

188,16

Innehåll

Minst 98 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Smältpunkt

230 °C

pH

3,4 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1,0 % (105 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAT

Synonymer

Dikaliumsalt av vinsyra

Definition

Einecs-nummer

213-067-8

Kemiskt namn

Dikaliumsalt av L-2,3-dihydroxibutandisyra, dikaliumsalt av L(+)-vinsyra med en halv molekyl vatten

Kemisk formel

C4H4O6K2 · ½H2O

Molekylvikt

235,2

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint eller kornigt pulver

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

pH

7,0–9,0 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 4,0 % (150 °C, 4 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAT

Synonymer

Kaliumnatrium-L(+)-tartrat, rochellesalt, seignettesalt

Definition

Einecs-nummer

206-156-8

Kemiskt namn

Kaliumnatriumsalt av L-2,3-dihydroxibutandisyra, kaliumnatriumsalt av L(+)-vinsyra

Kemisk formel

C4H4O6KNa · 4H2O

Molekylvikt

282,23

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, kristallint pulver

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Löslighet

1 g är lösligt i 1 ml vatten, olösligt i etanol

Smältintervall

70–80 °C

pH

6,5–8,5 (1 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

21–26,0 % (150 °C, 3 timmar)

Oxalater

Högst 100 mg/kg (efter torkning, uttryckt som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 338 FOSFORSYRA

Synonymer

Ortofosforsyra, monofosforsyra

Definition

Einecs-nummer

231-633-2

Kemiskt namn

Fosforsyra

Kemisk formel

H3PO4

Molekylvikt

98,00

Innehåll

67,0–85,7 % Fosforsyra är tillgängligt i handeln i form av vattenlösningar i varierande koncentrationer.

Beskrivning

Klar, färglös, viskös vätska

Identifiering

Test för syra

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Renhetsgrad

Flyktiga syror

Högst 10 mg/kg (som ättiksyra)

Klorider

Högst 200 mg/kg (uttryckt som klor)

Nitrater

Högst 5 mg/kg (som NaNO3)

Sulfater

Högst 1 500 mg/kg (som CaSO4)

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Anmärkning: Denna specifikation avser 75 % vattenlösning.

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAT

Synonymer

Mononatriummonofosfat, mononatriumortofosfat, natriumdivätefosfat, natriumdivätemonofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-449-2

Kemiskt namn

Natriumdivätefosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: NaH2PO4

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O

Molekylvikt

Vattenfritt: 119,98

Monohydrat: 138,00

Dihydrat: 156,01

Innehåll

Minst 97 % NaH2PO4 efter torkning vid 60 °C i 1 timme och därefter vid 105 °C i 4 timmar

58,0–60,0 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt, svagt sönderflytande pulver, kristaller eller granulat

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol eller eter

pH

4,1–5,0 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % i vattenfritt salt, högst 15,0 % för monohydratformen eller högst 25 % för dihydratformen (60 °C, 1 timme och därefter 105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Dinatriummonofosfat, dinatriumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-448-7

Kemiskt namn

Dinatriumvätefosfat, dinatriumväteortofosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: Na2HPO4

Hydratiserad: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 eller 12)

Molekylvikt

141,98 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 98 % Na2HPO4 efter torkning vid 40 °C i 3 timmar och därefter vid 105 °C i 5 timmar

49–51 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Den vattenfria formen är ett vitt, hygroskopiskt, luktfritt pulver. Förekommande hydratiserade former inkluderar dihydrat: ett vitt kristallint, luktfritt fast ämne; heptahydrat: Vita, luktfria, vittrande kristaller eller granulärt pulver; dodekahydrat: Vitt, vittrande, luktfritt pulver eller kristaller.

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

8,4–9,6 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5,0 % för vattenfritt salt, högst 22,0 % för dihydratformen, högst 50,0 % för heptahydratformen och högst 61,0 % för dodekahydratformen (40 °C, 3 timmar och därefter 105 °C, 5 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAT

Synonymer

Trinatriummonofosfat, trinatriumortofosfat

Definition

Trinatriumfosfat erhålls från vattenlösningar och kristalliseras i den vattenfria formen och med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. Dodekahydrat kristalliseras alltid ur vattenlösningar med ett överskott på natriumhydroxid. Den har ¼ NaOH-molekyl.

Einecs-nummer

231-509-8

Kemiskt namn

Trinatriumfosfat, trinatriumortofosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: Na3PO4

Hydratiserad: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, eller 12)

Molekylvikt

163,94 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 97,0 % Na3PO4 i torkad substans för vattenfritt natriumfosfat och de hydratiserade formerna, med undantag för dodekahydrat. Minst 92,0 % Na3PO4 i glödgad substans för dodekahydratformen av natriumfosfat

40,5–43,5 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Vita, luktfria kristaller, granulat eller kristallint pulver

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

11,5–12,5 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2,0 % för vattenfri form, högst 11,0 % för monohydratformen och 45,0–58,0 % för dodekahydratformen, efter torkning vid 120 °C i 2 timmar och därefter glödgning vid cirka 800 °C i 30 minuter

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAT

Synonymer

Monokaliummonofosfat, kaliumortofosfat, monokaliumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-913-4

Kemiskt namn

Kaliumdivätefosfat, monokaliumdiväteortofosfat

Kemisk formel

KH2PO4

Molekylvikt

136,09

Innehåll

Minst 98,0 % efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

51,0–53,0 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Luktfria, färglösa kristaller eller vitt, granulärt eller kristallint pulver

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

4,2–4,8 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % i vattenfri substans

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Dikaliumortofosfat, dikaliummonofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-834-5

Kemiskt namn

Dikaliumvätefosfat, dikaliumväteortofosfat

Kemisk formel

K2HPO4

Molekylvikt

174,18

Innehåll

Minst 98 % efter torkning vid 105°C i 4 timmar

40,3–41,5 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Färglöst eller vitt, granulärt pulver, kristaller eller klumpar. Ämnet är sönderflytande och hygroskopiskt

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

8,7–9,4 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % (i vattenfri substans)

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAT

Synonymer

Trikaliumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-907-1

Kemiskt namn

Trikaliumfosfat, trikaliumortofosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: K3PO4

Hydratiserad: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3)

Molekylvikt

212,27 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 97 % beräknat i glödgad substans

30,5–34,0 % P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Färglösa eller vita, luktfria, hygroskopiska kristaller eller granulat. Förekommande hydratiserade former: monohydrat och trihydrat

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

11,5–12,3 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Vattenfritt: högst 3,0 %, hydratiserad: högst 23,0 % (efter torkning vid 105 °C i 1 timme och därefter glödgning vid ca 800 °C ± 25 °C i 30 minuter)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 % (i vattenfri substans)

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Monokalciumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-837-1

Kemiskt namn

Kalciumdivätefosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: Ca(H2PO4)2

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molekylvikt

234,05 (vattenfritt)

252,08 (monohydrat)

Innehåll

Minst 95 % i torkad substans

55,5–61,1 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Granulärt pulver eller vita, sönderflytande kristaller eller granulat

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

CaO-halt

23,0–27,5 % (vattenfritt)

19,0–24,8 % (monohydrat)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 14 % (105 °C, 4 timmar)

Monohydrat: Högst 17,5 % (105 °C, 4 timmar)

Viktförlust vid glödgning

Vattenfritt: Högst 17,5 % (efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter)

Monohydrat: Högst 25,0 % (efter torkning vid 105 °C i 1 timme och därefter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 70 mg/kg (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 200 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn)

E 341 (ii) DIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Dikalciumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-826-1

Kemiskt namn

Kalciumvätefosfat, kalciumväteortofosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: CaHPO4

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O

Molekylvikt

136,06 (vattenfritt)

172,09 (dihydrat)

Innehåll

98–102 % CaHPO4 efter torkning vid 200 °C i 3 timmar

50,0–52,5 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Vita kristaller eller granulat, granulärt pulver eller pulver

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Svårlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 8,5 % (vattenfritt) eller 26,5 % (dihydrat) efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 100 mg/kg för den vattenfria formen och högst 80 mg/kg för dihydratformen (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 600 mg/kg för den vattenfria formen och högst 500 mg/kg för dihydratformen (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn). Detta gäller till och med den 31 mars 2015.

Högst 200 mg/kg för den vattenfria formen och dihydratformen (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn). Detta gäller från och med den 1 april 2015.

E 341 (iii) TRIKALCIUMFOSFAT

Synonymer

Kalciumortofosfat, pentakalciumhydroximonofosfat, kalciumhydroxiapatit

Definition

Trikalciumfosfat består av en varierande blandning av kalciumfosfater som erhålls genom neutralisering av fosforsyra med kalciumhydroxid och har den ungefärliga sammansättningen 10CaO ·3P2O5 ·H2O

Einecs-nummer

235-330-6 (Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat))

231-840-8 (Kalciumortofosfat)

Kemiskt namn

Pentakalciumhydroxidtris(ortofosfat), trikalciumfosfat

Kemisk formel

Ca5 (PO4)3 · OH eller Ca3 (PO4)2

Molekylvikt

502 eller 310

Innehåll

Minst 90 % beräknat i glödgad substans

38,5–48,0 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt pulver som är stabilt i luft

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten, olösligt i etanol, lösligt i utspädd saltsyra och salpetersyra

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 8 % efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 0,5 timme

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 150 mg/kg (endast vid tillsats till livsmedel för spädbarn och småbarn)

Högst 500 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn). Detta gäller till och med den 31 mars 2015.

Högst 200 mg/kg (vid all användning utom livsmedel för spädbarn och småbarn). Detta gäller från och med den 1 april 2015.

E 343 (i) MONOMAGNESIUMFOSFAT

Synonymer

Magnesiumdivätefosfat, monomagnesiumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

236-004-6

Kemiskt namn

Monomagnesiumdivätefosfat

Kemisk formel

Mg(H2PO4)2 · nH2O (där n = 0–4)

Molekylvikt

218,30 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 51,0 % efter glödgning vid 800 °C ± 25 °C i 30 minuter, beräknat som P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver, svagt lösligt i vatten

Identifiering

Test för magnesium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

MgO-halt

Minst 21,5 % efter glödgning eller i vattenfri substans (105 °C, 4 timmar)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNESIUMFOSFAT

Synonymer

Magnesiumvätefosfat, dimagnesiumortofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-823-5

Kemiskt namn

Dimagnesiummonovätefosfat

Kemisk formel

MgHPO4 · nH2O (där n = 0–3)

Molekylvikt

120,30 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 96 % efter glödgning (800 °C ± 25 °C, 30 minuter)

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver, svagt lösligt i vatten

Identifiering

Test för magnesium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

MgO-halt

Minst 33,0 % beräknat i vattenfri substans (105 °C, 4 timmar)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 350 (i) NATRIUMMALAT

Synonymer

Natriumsalt av äppelsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Dinatrium-DL-malat, dinatriumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

Hemihydrat: C4H4Na2O5 · ½H2O

Trihydrat: C4H4Na2O5 · 3H2O

Molekylvikt

Hemihydrat: 187,05

Trihydrat: 232,10

Innehåll

Minst 98,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver eller klumpar

Identifiering

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Bildning av azofärgämne

Positivt

Löslighet

Lättlösligt i vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Hemihydrat: Högst 7,0 % (130 °C, 4 timmar)

Trihydrat: 20,5–23,5 % (130 °C, 4 timmar)

Alkalinitet

Högst 0,2 % som Na2CO3

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 350 (ii) NATRIUMVÄTEMALAT

Synonymer

Mononatriumsalt av DL-äppelsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Mononatrium-DL-malat, mononatrium-2-DL-hydroxisuccinat

Kemisk formel

C4H5NaO5

Molekylvikt

156,07

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

Test för natrium

Positivt test

Bildning av azofärgämne

Positivt

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (110 °C, 3 timmar)

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 351 KALIUMMALAT

Synonymer

Kaliumsalt av äppelsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Dikalium-DL-malat, dikaliumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H4K2O5

Molekylvikt

210,27

Innehåll

Minst 59,5 %

Beskrivning

Färglös eller nästan färglös vattenlösning

Identifiering

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Bildning av azofärgämne

Positivt

Renhetsgrad

Alkalinitet

Högst 0,2 % som K2CO3

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIUMMALAT

Synonymer

Kalciumsalt av äppelsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kalcium-DL-malat, kalcium-α-hydroxisuccinat, kalciumsalt av hydroxibutandisyra

Kemisk formel

C4H5CaO5

Molekylvikt

172,14

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Test för malat

Positivt test

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Bildning av azofärgämne

Positivt

Löslighet

Svagt lösligt i vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % (100 °C, 3 timmar)

Alkalinitet

Högst 0,2 % som CaCO3

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIUMVÄTEMALAT

Synonymer

Monokalciumsalt av DL-äppelsyra

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Monokalcium-DL-malat, monokalcium-2-DL-hydroxisuccinat

Kemisk formel

(C4H5O5)2Ca

Molekylvikt

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt pulver

Identifiering

Test för 1,2-dikarboxylsyra

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Bildning av azofärgämne

Positivt

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2,0 % (110 °C, 3 timmar)

Maleinsyra

Högst 0,05 %

Fumarsyra

Högst 1,0 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 353 METAVINSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Metavinsyra

Kemisk formel

C4H6O6

Molekylvikt

Innehåll

Minst 99,5 %

Beskrivning

Vita eller gulaktiga kristaller eller pulver. Mycket sönderflytande med en svag lukt av kola

Identifiering

Löslighet

Mycket lösligt i vatten och etanol

Identifieringstest

Placera 1–10 mg metavinsyra i ett provrör med 2 ml konc. svavelsyra och 2 droppar sulforesorcinol-reagens. När provet värms till 150 °C bildas en intensivt violett färg.

Renhetsgrad

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 354 KALCIUMTARTRAT

Synonymer

Kalcium-L-tartrat

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kalcium-L(+)-2,3-dihydroxibutandioatdihydrat

Kemisk formel

C4H4CaO6 · 2H2O

Molekylvikt

224,18

Innehåll

Minst 98,0 %

Beskrivning

Vitt eller benvitt, fint, kristallint pulver

Identifiering

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, ca 0,01 g/100 ml vatten (20 °C). Svårlösligt i etanol. Svagt lösligt i dietyleter. Lösligt i syror

Specifik rotation

[α]D20: + 7,0–7,4° (0,1 % i 1 N HCl-lösning)

pH

6,0–9,0 (5 % uppslamning)

Renhetsgrad

Sulfater

Högst 1 g/kg (som H2SO4)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 355 ADIPINSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

204-673-3

Kemiskt namn

Hexandisyra, 1,4-butandikarboxylsyra

Kemisk formel

C6H10O4

Molekylvikt

146,14

Innehåll

Minst 99,6 %

Beskrivning

Vita, luktfria kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

151,5–154,0 °C

Löslighet

Svagt lösligt i vatten. Lättlösligt i etanol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 20 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 356 NATRIUMADIPAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

231-293-5

Kemisk beteckning

Natriumadipat

Kemisk formel

C6H8Na2O4

Molekylvikt

190,11

Innehåll

Minst 99,0 % (i vattenfri substans)

Beskrivning

Vita, luktfria kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

151–152 °C (för adipinsyra)

Löslighet

Ca 50 g/100 ml vatten (20 °C)

Test för natrium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 357 KALIUMADIPAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

242-838-1

Kemisk beteckning

Kaliumadipat

Kemisk formel

C6H8K2O4

Molekylvikt

222,32

Innehåll

Minst 99,0 % (i vattenfri substans)

Beskrivning

Vita, luktfria kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Smältintervall

151–152 °C (för adipinsyra)

Löslighet

Ca 60 g/100 ml vatten (20 °C)

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 363 BÄRNSTENSSYRA

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

203-740-4

Kemiskt namn

Butandisyra

Kemisk formel

C4H6O4

Molekylvikt

118,09

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Färglösa eller vita, luktfria kristaller

Identifiering

Smältintervall

185,0–190,0 °C

Renhetsgrad

Glödgningsrest

Högst 0,025 % (800 °C, 15 minuter)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 380 TRIAMMONIUMCITRAT

Synonymer

Tribasiskt ammoniumcitrat

Definition

Einecs-nummer

222-394-5

Kemiskt namn

Triammoniumsalt av 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra

Kemisk formel

C6H17N3O7

Molekylvikt

243,22

Innehåll

Minst 97,0 %

Beskrivning

Vita till benvita kristaller eller pulver

Identifiering

Test för ammonium

Positivt test

Test för citrat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten

Renhetsgrad

Oxalat

Högst 0,04 % (som oxalsyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 385 KALCIUMDINATRIUMETYLENDIAMINTETRAACETAT

Synonymer

Kalciumdinatrium-EDTA, kalciumdinatriumedetat

Definition

Einecs-nummer

200-529-9

Kemiskt namn

N,N′-1,2-Etandiylbis-[N-(karboxymetyl)-glycinat][(4)-O,O′,ON,ON]kalciat-(2)-dinatrium, kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat, kalciumdinatrium(etylendinitrilo)tetraacetat

Kemisk formel

C10H12O8CaN2Na2 · 2H2O

Molekylvikt

410,31

Innehåll

Minst 97 % (i vattenfri substans)

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint granulat eller vitt till nästan vitt pulver, svagt hygroskopiskt

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för kalcium

Positivt test

Förmåga att kelatera metalljoner

Positivt

pH

6,5–7,5 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

5–13 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 392 EXTRAKT AV ROSMARIN

Synonymer

Extrakt av rosmarinblad (antioxidant)

Definition

Extrakt av rosmarin innehåller flera beståndsdelar som har visat sig ha antioxidativa egenskaper. Dessa beståndsdelar tillhör främst klasserna fenolsyror, flavonoider och diterpenoider. Förutom de antioxidativa föreningarna kan extraktet även innehålla triterpener och material som kan extraheras med organiska lösningsmedel vilka uttryckligen definieras i följande specifikation.

Einecs-nummer

283-291-9

Kemiskt namn

Rosmarinextrakt (Rosmarinus officinalis)

Beskrivning

Antioxidanter från extrakt av rosmarinblad bereds genom extraktion ur bladen från Rosmarinus officinalis med hjälp av lösningsmedel som är godkänt för livsmedel. Extraktet får sedan göras luktfritt och avfärgas. Extraktet får standardiseras.

Identifiering

Antioxidativa referensämnen: fenoliska diterpener

Karnosolsyra (C20H28O4) och karnosol (C20H26O4)

(som utgör minst 90 % av fenoliska diterpener totalt)

Viktiga flyktiga referensföreningar

Borneol, bornylacetat, kamfer, 1,8-cineol, verbenon

Densitet

Högre än 0,25 g/ml

Löslighet

Olösligt i vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Mindre än 5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

1 –   Extrakt av rosmarin framställda av torkade rosmarinblad genom acetonextraktion

Beskrivning

Extrakt av rosmarin framställs av torkade rosmarinblad genom acetonextraktion, filtrering, rening och indunstning av lösningsmedlet, följt av torkning och siktning för att erhålla ett fint pulver eller en vätska.

Identifiering

Mängd antioxidativa referensföreningar

Minst 10 % (vikt/vikt), uttryckt som karnosolsyra och karnosol totalt

Förhållandet antioxidanter och flyktiga ämnen

(total mängd karnosolsyra och karnosol % vikt/vikt) ≥ 15

(mängd viktiga flyktiga referensämnen % vikt/vikt)*

(* som procent av den totala mängden flyktiga ämnen i extraktet, analyserat med gaskromatografi-masspektrometri, ”GC-MSD”)

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Aceton: Högst 500 mg/kg

2 –   Extrakt av rosmarin som beretts av torkade rosmarinblad genom superkritisk koldioxidextraktion

Beskrivning

Extrakt av rosmarin framställs genom superkritisk koldioxidextraktion ur torkade rosmarinblad med en liten mängd etanol som hjälplösningsmedel.

Identifiering

Mängd antioxidativa referensföreningar

Minst 13 % (vikt/vikt), uttryckt som karnosolsyra och karnosol totalt

Förhållandet antioxidanter och flyktiga ämnen

(total mängd karnosolsyra och karnosol % vikt/vikt) ≥ 15

(mängd viktiga flyktiga referensämnen % vikt/vikt)*

(* som procent av den totala mängden flyktiga ämnen i extraktet, analyserat med gaskromatografi-masspektrometri, ”GC-MSD”)

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etanol: Högst 2 %

3 –   Extrakt av rosmarin som beretts av ett etanolextrakt av rosmarin som gjorts luktfritt

Beskrivning

Extrakt som beretts av ett etanolextrakt av rosmarin som gjorts luktfritt. Extrakten får renas ytterligare, till exempel genom behandling med aktivt kol och/eller molekylär destillation. De får lösas i lämpliga och godkända bärare eller spraytorkas.

Identifiering

Mängd antioxidativa referensföreningar

Minst 5 % (vikt/vikt), uttryckt som karnosolsyra och karnosol totalt

Förhållandet antioxidanter och flyktiga ämnen

(total mängd karnosolsyra och karnosol % vikt/vikt) ≥ 15

(mängd viktiga flyktiga referensämnen % vikt/vikt)*

(* som procent av den totala mängden flyktiga ämnen i extraktet, analyserat med gaskromatografi-masspektrometri, ”GC-MSD”)

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Etanol: Högst 500 mg/kg

4 –   Extrakt av rosmarin som är avfärgade och gjorts luktfria genom en extraktion i två steg med hexan och etanol

Beskrivning

Extrakt av rosmarin som beretts av ett etanolextrakt av rosmarin som gjorts luktfritt och därefter genomgått en extraktion med hexan. Extraktet får renas ytterligare, till exempel genom behandling med aktivt kol och/eller molekylär destillation. De får lösas i lämpliga och godkända bärare eller spraytorkas.

Identifiering

Mängd antioxidativa referensföreningar

Minst 5 % (vikt/vikt), uttryckt som karnosolsyra och karnosol totalt

Förhållandet antioxidanter och flyktiga ämnen

(total mängd karnosolsyra och karnosol % vikt/vikt) ≥ 15

(mängd viktiga flyktiga referensämnen % vikt/vikt)*

(* som procent av den totala mängden flyktiga ämnen i extraktet, analyserat med gaskromatografi-masspektrometri, ”GC-MSD”)

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Hexan: Högst 25 mg/kg

Etanol: Högst 500 mg/kg

E 400 ALGINSYRA

Synonymer

Definition

Rak glykuronglykan som i huvudsak består av β-(1,4)-bundna D-mannuronsyraenheter och α-(1,4)-bundna L-guluronsyraenheter i form av en pyranosring. Hydrofil kolloidal kolhydrat som extraheras med hjälp av utspädd alkali från olika arter av bruna alger (Phaeophyceae).

Einecs-nummer

232-680-1

Kemiskt namn

Kemisk formel

(C6H8O6)n

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

20–23 % koldioxid (CO2) i vattenfri substans, vilket motsvarar 91–104,5 % alginsyra (C6H8O6)n (beräknat på en ekvivalent vikt av 200)

Beskrivning

Alginsyra förekommer i form av trådar, korn, granulat och pulver. Den är vit till gulbrun och nästan luktfri.

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och organiska lösningsmedel, löses sakta i lösningar av natriumkarbonat, natriumhydroxid och trinatriumfosfat

Utfällningstest med kalciumklorid

Tillsätt en 2,5 % kalciumkloridlösning motsvarande en femtedel av volymen av en 0,5 % provlösning upplöst i 1 M natriumhydroxid. En voluminös, geléartad fällning bildas. Testet skiljer alginsyra från gummi arabicum, natriumkarboximetylcellulosa, karboximetylstärkelse, karragenan, gelatin, ghattigummi, karayagummi, fruktkärnmjöl, metylcellulosa och dragant.

Utfällningstest med ammoniumsulfat

Tillsätt en mättad ammoniumsulfatlösning motsvarande hälften av volymen av en 0,5 % provlösning i 1 M natriumhydroxid. Ingen fällning bildas. Testet skiljer alginsyra från agar, natriumkarboximetylcellulosa, karragenan, avestrad pektin, gelatin, fruktkärnmjöl, metylcellulosa och stärkelse.

Färgreaktion

Lös upp 0,01 g prov så fullständigt som möjligt genom att skaka det med 0,15 ml 0,1 N natriumhydroxid och tillsätt 1 ml sur järnsulfatlösning. Inom 5 minuter bildas en körsbärsröd färg som slutligen övergår i purpur.

pH

2,0–3,5 (3 % suspension)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 8 % i vattenfri substans

Ämnen olösliga i natriumhydroxid (1 M lösning)

Högst 2 % i vattenfri substans

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 401 NATRIUMALGINAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Natriumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7NaO6)n

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

18–21 % koldioxid i vattenfri substans, vilket motsvarar 90,8–106,0 % natriumalginat (beräknat på en ekvivalent vikt av 222)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibröst eller granulärt

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för alginsyra

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 2 % i vattenfri substans

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 402 KALIUMALGINAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kaliumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7KO6)n

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

16,5–19,5 % koldioxid i vattenfri substans, vilket motsvarar 89,2–105,5 % kaliumalginat (beräknat på en ekvivalent vikt av 238)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibröst eller granulärt

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för alginsyra

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 2 % i vattenfri substans

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 403 AMMONIUMALGINAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Ammoniumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H11NO6)n

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

18–21 % koldioxid i vattenfri substans, vilket motsvarar 88,7–103,6 % ammoniumalginat (beräknat på en ekvivalent vikt av 217)

Beskrivning

Vitt till gulaktigt pulver som är fibröst eller granulärt

Identifiering

Test för ammonium

Positivt test

Test för alginsyra

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfataska

Högst 7 % i torkad substans

Ämnen olösliga i vatten

Högst 2 % i vattenfri substans

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 404 KALCIUMALGINAT

Synonymer

Kalciumsalt av alginat

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kalciumsalt av alginsyra

Kemisk formel

(C6H7Ca1/2O6)n

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

18–21 % koldioxid i vattenfri substans, vilket motsvarar 89,6–104,5 % kalciumalginat (beräknat på en ekvivalent vikt av 219)

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulaktigt pulver som är fibröst eller granulärt

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för alginsyra

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15,0 % (105 °C, 4 timmar)

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 405 1,2-PROPYLENGLYKOLALGINAT

Synonymer

Hydroxipropylalginat, 1,2-propandiolester av alginsyra, propan-1,2-diolalginat

Definition

Einecs-nummer

Kemiskt namn

1,2-Propylenglykolalginat, vars sammansättning varierar beroende på graden av förestring och procentandelen fria och neutraliserade karboxylgrupper i molekylen

Kemisk formel

(C9H14O7)n (förestrad)

Molekylvikt

10 000 –600 000 (typiskt medelvärde)

Innehåll

16–20 % koldioxid (CO2 ) i vattenfri substans

Beskrivning

Nästan luktfritt, vitt till gulbrunt pulver som är fibröst eller granulärt

Identifiering

Test för 1,2-propylenglykol

Positivt test (efter hydrolys)

Test för alginsyra

Positivt test (efter hydrolys)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20 % (105 °C, 4 timmar)

1,2-Propylenglykol totalt

15–45 %

Fri 1,2-propylenglykol

Högst 15 %

Ämnen olösliga i vatten

Högst 2 % i vattenfri substans

Formaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 500 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 406 AGAR

Synonymer

Agar-agar, vegetabiliskt gelatin

Definition

Agar är en hydrofil, kolloidal polysackarid som huvudsakligen består av galaktosenheter med en regelbunden växling mellan de isomeriska L- och D-formerna. I sampolymeren är dessa hexoser omväxlande bundna med alfa-1,3- och beta-1,4-bindningar. På ungefär var tionde D-galaktopyranosenhet förestras en av hydroxylgrupperna med svavelsyra som neutraliseras av kalcium, magnesium, kalium eller natrium. Agar utvinns ur vissa havsalger från familjerna Gelidiaceae och Gracilariaceae i klassen Rhodophyceae (rödalger).

Einecs-nummer

232-658-1

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Tröskelvärdet för gelkoncentrationen bör inte överstiga 0,25 %.

Beskrivning

Agar är luktfri eller har en lätt, karakteristisk lukt. Omalen agar förekommer vanligen i knippen bestående av tunna, membranliknande, hopklumpade remsor eller i skurna, flingade eller granulerade former. Den kan vara ljust gulorange, gulgrå till svagt gul eller färglös. Ämnet är segt när det är fuktigt och sprött när det är torrt. Pulveriserad agar är vit till gulvit eller svagt gul. När man i ett mikroskop undersöker agar i vatten, framträder agarpulver som genomskinligare. I en kloralhydratlösning framträder agarpulver som genomskinligare än i vatten, mer eller mindre granulär, strimmig, vinkelformad, och ibland innehållande snäckskal från kiselalg. Gelstyrkan kan standardiseras genom tillsats av dextros och maltodextriner eller sackaros.

Identifiering

Löslighet

Olösligt i kallt vatten. Lösligt i kokande vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 22 % (105 °C, 5 timmar)

Aska

Högst 6,5 % i vattenfri substans vid 550 °C

Aska olöslig i syra (olöslig i ca 3 N saltsyra)

Högst 0,5 % i vattenfri substans vid 550 °C

Ämnen olösliga i hett vatten (efter omrörning i 10 minuter)

Högst 1,0 %

Stärkelse

Ej påvisbart med följande metod: Tillsätt några droppar jodlösning till en 1:10 provlösning. Ingen blå färg bildas.

Gelatin och andra proteiner

Lös ca 1 g agar i 100 ml kokande vatten och låt det svalna till ca 50 °C. Till 5 ml av denna tillsättes 5 ml av en trinitrofenollösning (1 g vattenfri trinitrofenol/100 ml hett vatten). Lösningen får inte grumlas inom 10 minuter.

Vattenupptagning

Lägg 5 g agar i ett 100 ml mätglas, fyll på med vatten till märkningen, blanda och låt lösningen stå i 24 timmar vid ca 25 °C. Häll innehållet i mätglaset genom fuktad glasull och låt vattnet rinna ned i ett annat 100 ml mätglas. Högst 75 ml vatten får rinna igenom.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 5 g

E 407 KARRAGENAN

Synonymer

Kommersiella produkter säljs under olika namn som:

Eucheuman (från Eucheuma spp.), furcellaran (från Furcellaria fastigiata)

Definition

Karragenan erhålls genom extraktion med vatten eller utspädd alkalisk vattenlösning ur alger av familjerna Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae och Furcellariaceae i klassen Rhodophyceae (rödalger).

Karragenan består huvudsakligen av sulfatestrar av kalium, natrium, magnesium och kalcium från polysackariderna galaktos och 3,6-anhydrogalaktos. I sampolymeren har dessa hexoser omväxlande α-1,3- och β-1,4-bindningar.

De vanligaste polysackariderna i karragenan benämns kappa, iota och lambda beroende på antalet upprepade sulfatenheter, dvs. 1,2,3-sulfat. Mellan kappa och iota finns sammanhängande övergångssammansättningar som skiljer sig i antalet sulfater per upprepad enhet mellan 1 och 2.

Under processen får inga andra organiska utfällningsmedel användas än metanol, etanol och propan-2-ol.

Benämningen karragenan får endast användas för den polymer som inte är hydrolyserad eller på annat sätt kemiskt nedbruten.

Formaldehyd får förekomma som en oavsiktlig förorening upp till högst 5 mg/kg.

Einecs-nummer

232-524-2

Kemiskt namn

Polygalaktos sulfatester

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Gulaktigt till färglöst, grovt till fint pulver som är praktiskt taget luktfritt

Identifiering

Test för galaktos

Positivt test

Test för anhydrogalaktos

Positivt test

Test för sulfat

Positivt test

Löslighet

Lösligt i hett vatten. Olösligt i alkohol vid 1,5 % utspädning

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Högst 0,1 % metanol, etanol, propan-2-ol, var för sig eller i kombination

Viskositet

Minst 5 mPa.s (1,5 % lösning vid 75 °C)

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfater

15–40 % i torkad substans (som SO4)

Aska

15–40 % i torkad substans vid 550 °C

Aska olöslig i syra

Högst 1 % i torkad substans (olöslig i 10 % saltsyra)

Ämnen olösliga i syra

Högst 2 % i torkad substans (olösliga i 1 % (volym/volym) svavelsyra)

Karragenan med låg molekylvikt (fraktion med molekylvikt under 50 kDa)

Högst 5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 407 a BEARBETAD EUCHEUMAALG

Synonymer

PES (förkortning för ”processed eucheuma seaweed” (bearbetad eucheumaalg)) Den PES som erhålls från Euchema cottonii benämns generellt kappa-PES och den från Euchema spinosum iota-PES.

Definition

Bearbetad eucheumaalg erhålls genom behandling i alkalisk vattenlösning (KOH) vid hög temperatur av algarterna Eucheuma cottonii och Eucheuma spinosum av klassen Rhodophyceae (rödalg), och därefter tvättning i sötvatten för att avlägsna orenheter och torkning för att erhålla produkten. Den kan renas ytterligare genom tvättning med en alkohol. De tillåtna alkoholerna är begränsade till metanol, etanol eller propan-2-ol. Produkten består huvudsakligen av sulfatestrar av kalium, natrium, magnesium och kalcium från polysackariderna galaktos och 3,6-anhydrogalaktos. Upp till 15 % algcellulosa ingår också i produkten. Benämningen bearbetad eucheumaalg får endast användas för den polymer som inte är hydrolyserad eller på annat sätt kemiskt nedbruten. Formaldehyd får förekomma upp till högst 5 mg/kg.

Beskrivning

Brunt till gulaktigt, grovt till fint pulver som är praktiskt taget luktfritt

Identifiering

Test för galaktos

Positivt test

Test för anhydrogalaktos

Positivt test

Test för sulfat

Positivt test

Löslighet

Bildar grumlig, viskös suspension i vatten. Olösligt i etanol (1,5 % lösning)

Renhetsgrad

Lösningsmedelsrester

Högst 0,1 % metanol, etanol, propan-2-ol, var för sig eller i kombination

Viskositet

Minst 5 mPa.s (1,5 % lösning vid 75 °C)

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 4 timmar)

Sulfat

15–40 % i torkad substans (som SO4)

Aska

15–40 % i torkad substans vid 550 °C

Aska olöslig i syra

Högst 1 % i torkad substans (olöslig i 10 % saltsyra)

Ämnen olösliga i syra

8–15 % i torkad substans (olösliga i 1 % (volym/volym) svavelsyra)

Karragenan med låg molekylvikt (fraktion med molekylvikt under 50 kDa)

Högst 5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 410 FRUKTKÄRNMJÖL

Synonymer

Carob, johannesbrödkärnmjöl

Definition

Fruktkärnmjöl är den malda frövitan av frön från arter av johannesbrödträdet, Ceratonia siliqua (L.) Taub. (familjen Leguminosae). Mjölet består huvudsakligen av hydrokolloidala polysackarider med hög molekylvikt, sammansatta av enheter av galaktopyranos och mannopyranos som är sammankopplade genom glykosidbindningar, som kemiskt kan beskrivas som galaktomannan.

Einecs-nummer

232-541-5

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

50 000 –3 000 000

Innehåll

Minst 75 % galaktomannan

Beskrivning

Vitt till gulvitt, nästan luktfritt pulver

Identifiering

Test för galaktos

Positivt test

Test för mannos

Positivt test

Undersökning i mikroskop

Lägg ett malet prov i en vattenlösning med 0,5 % jod och 1 % kaliumjodid på ett objektglas och undersök provet i mikroskop. Fruktkärnmjöl innehåller utsträckta rörformade celler som är friliggande eller med endast ett litet mellanrum. Cellernas bruna innehåll är mer oregelbundet till formen än i guarkärnmjöl. Innehållet i guarkärnmjöl består av tätt sammanslutna grupper av runda till päronformade celler. Färgen är gul till brun.

Löslighet

Lösligt i hett vatten, olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 5 timmar)

Aska

Högst 1,2 % vid 800 °C

Protein

Högst 7 % (N × 6,25)

Ämnen olösliga i syra

Högst 4 %

Stärkelse

Ej påvisbart med följande metod: Tillsätt några droppar jodlösning till en 1:10 provlösning. Ingen blå färg bildas.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Etanol och propan-2-ol

Högst 1 %, var för sig eller i kombination

E 412 GUARKÄRNMJÖL

Synonymer

Guargummi, guarmjöl

Definition

Guarkärnmjöl är den malda frövitan av frön från arter av guarträdet, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (familjen Leguminosae). Mjölet består huvudsakligen av hydrokolloidala polysackarider med hög molekylvikt, sammansatta av enheter av galaktopyranos och mannopyranos som är sammankopplade genom glykosidbindningar, som kemiskt kan beskrivas som galaktomannan. För justering av viskositeten får guarkärnmjölet vara partiellt hydrolyserat genom antingen värmebehandling eller genom mild oxidation med syra eller alkali.

Einecs-nummer

232-536-0

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

50 000 –8 000 000

Innehåll

Minst 75 % galaktomannan

Beskrivning

Vitt till gulvitt, nästan luktfritt pulver

Identifiering

Test för galaktos

Positivt test

Test för mannos

Positivt test

Löslighet

Lösligt i kallt vatten

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15% (105 °C, 5 timmar)

Aska

Högst 5,5 % vid 800 °C

Ämnen olösliga i syra

Högst 7 %

Protein

Högst 10 % (N-faktor × 6,25)

Stärkelse

Ej påvisbart med följande metod: Tillsätt några droppar jodlösning till en 1:10 provlösning. Ingen blå färg bildas.

Organiska peroxider

Högst 0,7 mekv aktivt syre/kg prov

Furfural

Högst 1 mg/kg

Pentaklorfenol

Högst 0,01 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 413 DRAGANT

Synonymer

Dragantgummi, tragakant

Definition

Dragant är ett torkat exsudat från stammarna och grenarna från arter av Astragalus gummifer Labillardiere och andra asiatiska arter av Astragalus (familjen Leguminosae). Dragant består huvudsakligen av polysackarider med hög molekylvikt (”galactoarabans” och sura polysackarider) som vid hydrolys bildar galakturonsyra, galaktos, arabinos, xylos och fukos. Även små mängder ramnos och glukos (från spår av stärkelse och/eller cellulosa) kan förekomma.

Einecs-nummer

232-252-5

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Ca 800 000

Innehåll

Beskrivning

Omalet dragant förekommer som utplattade, skivade, raka eller kurviga fragment eller som spiralvridna bitar som är 0,5–2,5 mm tjocka och upp till 3 cm långa. Färgen är vit till blekt gul, men vissa bitar kan ha en röd nyans. Bitarna är hornartade och smular sig lätt. Ämnet är luktfritt och lösningar har en fadd, unken smak. Pulveriserad dragant är vit till blekt gul eller rosabrun (ljusbrun).

Identifiering

Löslighet

1 g prov i 50 ml vatten sväller till en slät, fast, opalskimrande, gummiartad lösning. Olösligt i etanol, sväller inte i 60 % (vikt/volym) etanollösning

Renhetsgrad

Test för karayagummi

Negativt. Koka 1 g med 20 ml vatten tills en gummiartad lösning bildas. Tillsätt 5 ml saltsyra och koka åter blandningen i 5 minuter. Ingen bestående rosa eller röd färg bildas.

Viktförlust vid torkning

Högst 16 % (105 °C, 5 timmar)

Aska totalt

Högst 4 %

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Ämnen olösliga i syra

Högst 2 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 414 GUMMI ARABICUM

Synonymer

Akaciagummi

Definition

Gummi arabicum är ett torkad exsudat från stammarna och grenarna från arter av Acacia senegal (L) Willdenow eller nära besläktade arter av akacia (familjen Leguminosae). Det består främst av polysackarider med hög molekylvikt och deras kalcium-, magnesium- och kaliumsalter, som vid hydrolys bildar arabinos, galaktos, ramnos och glukuronsyra.

Einecs-nummer

232-519-5

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Ca 350 000

Innehåll

Beskrivning

Omalet gummi arabicum uppträder som vita eller gulvita sfäriska droppar av olika storlekar eller som kantiga bitar och är ibland uppblandat med mörkare bitar. Det förekommer även som vita eller gulvita flingor, granulat, pulver eller spraytorkat material.

Identifiering

Löslighet

1 g upplöst i 2 ml kallt vatten bildar en lättflytande lösning med sur reaktion på lackmus, olöslig i etanol.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 17 % för granulat (105 °C, 5 timmar) och högst 10 % för spraytorkat material (105 °C, 4 timmar)

Aska totalt

Högst 4 %

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Ämnen olösliga i syra

Högst 1 %

Stärkelse eller dextrin

Koka en 1:50 lösning av gummit och låt svalna. Tillsätt 1 droppe jodlösning till 5 ml. Inga blå- eller rödaktiga färger bildas.

Tannin

Tillsätt ca 0,1 ml järnkloridlösning (9 g FeCl3 · 6H2O späds med vatten till 100 ml) till 10 ml av en 1:50 lösning. Ingen svartaktig färgning eller fällning bildas.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Hydrolysprodukter

Mannos, xylos, och galakturonsyra förekommer ej (bestämt med kromatografi)

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 415 XANTANGUMMI

Synonymer

Definition

Xantangummi är ett polysackaridgummi med hög molekylvikt som framställs genom att ett kolhydrat fermenteras i ren kultur med arter av Xanthomonas campestris, varefter det renas genom extraktion med etanol eller propan-2-ol, samt torkas och mals. Det innehåller D-glukos och D-mannos som de dominerande hexosenheterna tillsammans med D-glukuronsyra och pyruvatsyra, och bereds som natrium-, kalium- eller kalciumsalt. Dess lösningar är neutrala.

Einecs-nummer

234-394-2

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Ca 1 000 000

Innehåll

4,2–5 % CO2 i torkad substans, vilket motsvarar 91–108 % xantangummi

Beskrivning

Gräddfärgat pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 2,5 timmar)

Aska totalt

Högst 16 % i vattenfri substans vid 650 °C, efter torkning vid 105 °C i 4 timmar

Pyruvatsyra

Minst 1,5 %

Kväve

Högst 1,5 %

Etanol och propan-2-ol

Högst 500 mg/kg, var för sig eller i kombination

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 300 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

Xantomonas campestris

Levande celler ej påvisade i 1 g

E 416 KARAYAGUMMI

Synonymer

Sterkuliagummi

Definition

Karayagummi är ett torkat exsudat från stammar och grenar från arter av Sterculia urens Roxburgh och andra arter av släktet Sterculia (familjen Sterculiaceae) eller av Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle eller andra arter av släktet Cochlospermum (familjen Bixaceae). Karayagummi består huvudsakligen av acetylerade polysackarider med hög molekylvikt som vid hydrolys bildar galaktos, ramnos och galakturonsyra samt små mängder glukuronsyra.

Einecs-nummer

232-539-4

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Karayagummi förekommer i form av droppar av varierande storlek och i brutna, oregelbundna bitar med karakteristiskt, halvkristallint utseende. Det är blekgult till rosabrunt, halvt genomskinligt och hornartat. Pulveriserat karayagummi är blekgrått till rosabrunt. Gummit har en utpräglad lukt av ättiksyra.

Identifiering

Löslighet

Olösligt i etanol

Svällning i etanollösning

Karayagummi sväller i 60 % etanol och skiljer sig därmed från andra typer av gummi

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 20 % (105 °C, 5 timmar)

Aska totalt

Högst 8 %

Aska olöslig i syra

Högst 1 %

Ämnen olösliga i syra

Högst 3 %

Flyktig syra

Minst 10 % (som ättiksyra)

Stärkelse

Ej påvisbart

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 417 TARAGUMMI

Definition

Taragummi är den malda frövitan från frön av arter av Caesalpinia spinosa (familjen Leguminosae). Det består huvudsakligen av polysackarider med hög molekylvikt, främst galaktomannaner. Huvudbeståndsdelen utgörs av en rak kedja av (1,4)-β-D-mannopyranosenheter som genom (1,6)-bindningar är kopplade till α-D-galaktopyranosenheter. Förhållandet mellan mannos och galaktos i taragummi är 3:1. (I fruktkärnmjöl är detta förhållande 4:1 och i guarkärnmjöl 2:1.)

Einecs-nummer

254-409-6

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Vitt till gulvitt, luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, olösligt i etanol

Gelbildning

När små mängder natriumborat tillsätts en vattenlösning av provet bildas en gel.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 %

Aska

Högst 1,5 %

Ämnen olösliga i syra

Högst 2 %

Protein

Högst 3,5 % (N-faktor × 5,7)

Stärkelse

Ej påvisbart

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 418 GELLANGUMMI

Synonymer

Definition

Gellangummi är ett polysackaridgummi med hög molekylvikt som framställs genom att kolhydrater fermenteras i en ren kultur med arter av Pseudomonas elodea, varefter de renas genom extraktion med propan-2-ol eller etanol, samt torkas och mals. Denna polysackarid med hög molekylvikt består huvudsakligen av upprepade tetrasackaridenheter med en molekyl vardera av ramnos och glukuronsyra och två glukosmolekyler, och är substituerad med acylgrupper (glyceryl och acetyl) som de O-glykosidbundna estrarna. Glukuronsyra neutraliseras till en blandning av kalium-, natrium-, kalcium- och magnesiumsalt.

Einecs-nummer

275-117-5

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Ca 500 000

Innehåll

3,3–6,8 % CO2 i torkad substans

Beskrivning

Ett benvitt pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, bildar en viskös lösning

Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % efter torkning (105 °C, 2,5 timmar)

Kväve

Högst 3 %

Propan-2-ol

Högst 750 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 10 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 400 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 10 g

E 420 (i) SORBITOL

Synonymer

D-glucitol, D-sorbitol

Definition

Sorbitol erhålls genom hydrogenering av D-glukos. Det består huvudsakligen av D-sorbitol. Beroende på D-glukoshalten består den del av produkten som inte är D-sorbitol av besläktade ämnen som mannitol, iditol och maltitol.

Einecs-nummer

200-061-5

Kemiskt namn

D-glucitol

Kemisk formel

C6H14O6

Molekylvikt

182,2

Innehåll

Minst 97 % glycitol totalt och minst 91 % D-sorbitol som torrvikt (glycitoler är föreningar med strukturformeln CH2OH-(CHOH)n-CH2OH där n är ett heltal)

Beskrivning

Vitt, hygroskopiskt pulver, kristallint pulver, flingor eller granulat

Vattenlösningens utseende

Klar

Identifiering

Löslighet

Mycket lösligt i vatten, svagt lösligt i etanol

Smältintervall

88–102 °C

Sorbitolmonobensylidenderivat

Tillsätt 7 ml metanol, 1 ml bensaldehyd och 1 ml saltsyra till 5 g prov. Blanda och skaka i en mekanisk skakapparat tills kristaller bildas. Sugfiltrera och lös därefter kristallerna i 20 ml kokande vatten med 1 g natriumbikarbonat. Filtrera medan vätskan är varm. Kyl filtratet, sugfiltrera och skölj med 5 ml av en blandning av metanol och vatten (1:2) och låt lufttorka. De erhållna kristallerna smälter vid 173–179 °C.

▼M4

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 1,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Sockerarter totalt

Högst 1 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)

▼B

E 420 (ii) SORBITOLSIRAP

Synonymer

D-glucitolsirap

Definition

Sorbitolsirap, som bildas genom hydrogenering av glukossirap, består av D-sorbitol, D-mannitol och hydrogenerade sackarider.

Den del av produkten som inte är D-sorbitol består huvudsakligen av hydrogenerade oligosackarider som bildats genom hydrogenering av utgångsmaterialet glukossirap (i vilket fall sirapen är ickekristalliserande) eller mannitol. Mindre mängder av glycitoler med n ≤ 4 kan förekomma (glycitoler är föreningar med strukturformeln CH2OH-(CHOH)n-CH2OH där n är ett heltal).

Einecs-nummer

270-337-8

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 69 % fasta ämnen totalt och minst 50 % D-sorbitol i vattenfri substans

Beskrivning

Klar och färglös vattenlösning

Identifiering

Löslighet

Blandbart med vatten, glycerol och propan-1,2-diol

Sorbitolmonobensylidenderivat

Tillsätt 7 ml metanol, 1 ml bensaldehyd och 1 ml saltsyra till 5 g prov. Blanda och skaka i en mekanisk skakapparat tills kristaller bildas. Sugfiltrera och lös därefter kristallerna i 20 ml kokande vatten med 1 g natriumbikarbonat. Filtrera medan vätskan är varm. Kyl filtratet, sugfiltrera och skölj med 5 ml av en blandning av metanol och vatten (1:2) och låt lufttorka. De erhållna kristallerna smälter vid 173–179 °C.

▼M4

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 31 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 10 μS/cm (i produkten) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % uttryckt som glukos (torrvikt)

Nickel

Högst 2 mg/kg (torrvikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg (torrvikt)

Bly

Högst 1 mg/kg (torrvikt)

E 421 (i) MANNITOL FRAMSTÄLLD GENOM HYDROGENERING

▼B

I.   MANNITOL

Synonymer

D-mannitol

▼M4

Definition

Framställd genom katalytisk hydrogenering av kolhydratlösningar som innehåller glukos och/eller fruktos.

Produkten innehåller minst 96 % mannitol. Den del av produkten som inte är mannitol består huvudsakligen av sorbitol (högst 2 %), maltitol (högst 2 %) och isomalt (1,1-GPM (1-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-mannitoldehydrat): högst 2 % och 1,6-GPS (6-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-sorbitol): högst 2 %). Högst 0,1 % av varje ej specificerad förorening.

▼B

Einecs-nummer

200-711-8

Kemiskt namn

D-Mannitol

Kemisk formel

C6H14O6

Molekylvikt

182,2

Innehåll

96,0–102 % D-mannitol i torkad substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol, praktiskt taget olösligt i eter

Smältintervall

164–169 °C

Infraröd absorptionsspektrometri

Jämförelse med en referensstandard, t.ex. EP eller USP

Specifik rotation

[α]D20: + 23–25° (boratlösning)

pH

5–8 Tillsätt 0,5 ml mättad kaliumkloridlösning till 10 ml av en 10 % (vikt/volym) provlösning och mät därefter pH.

▼M4

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % (uttryckt som glukos)

Sockerarter totalt

Högst 1 % (uttryckt som glukos)

Nickel

Högst 2 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

▼B

II.   MANNITOL FRAMSTÄLLD GENOM FERMENTERING

Synonymer

D-mannitol

Definition

Framställt genom diskontinuerlig fermentering under aeroba förhållanden med en konventionell stam av jästsvampen Zygosaccharomyces rouxii. Den del av produkten som inte är mannitol består huvudsakligen av sorbitol, maltitol och isomalt.

Einecs-nummer

200-711-8

Kemiskt namn

D-Mannitol

Kemisk formel

C6H14O6

Molekylvikt

182,2

Innehåll

Minst 99 % i torkad substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt, kristallint pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol, praktiskt taget olösligt i eter

Smältintervall

164–169 °C

Infraröd absorptionsspektrometri

Jämförelse med en referensstandard, t.ex. EP eller USP

Specifik rotation

[α]D20: + 23–25° (boratlösning)

pH

5–8

Tillsätt 0,5 ml mättad kaliumkloridlösning till 10 ml av en 10 % (vikt/volym) provlösning och mät därefter pH.

▼M4

Renhetsgrad

Arabitol

Högst 0,3 %

Vatteninnehåll

Högst 0,5 % (Karl Fischer-metoden)

Konduktivitet

Högst 20 μS/cm (i en lösning med 20 % torrsubstans) vid 20 °C

Reducerande sockerarter

Högst 0,3 % (uttryckt som glukos)

Sockerarter totalt

Högst 1 % (uttryckt som glukos)

Bly

Högst 1 mg/kg

▼B

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba mesofila bakterier

Högst 1 000 kolonier/g

Koliforma bakterier

Ej påvisade i 10 g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 10 g

Staphylococcus aureus

Ej påvisade i 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Ej påvisade i 10 g

Mögel

Högst 100 kolonier/g

Jäst

Högst 100 kolonier/g

E 422 GLYCEROL

Synonymer

Glycerin

Definition

Einecs-nummer

200-289-5

Kemiskt namn

1,2,3-Propantriol, glycerol, trihydroxipropan

Kemisk formel

C3H8O3

Molekylvikt

92,10

Innehåll

Minst 98 % glycerol i vattenfri substans

Beskrivning

Klar, färglös, hygroskopisk, trögflytande vätska med endast en svagt karakteristisk lukt som varken är frän eller obehaglig

Identifiering

Akroleinbildning vid upphettning

Upphetta några droppar av provet i ett provrör med ca 0,5 g kaliumbisulfat. Karakteristiska stickande akroleinångor bildas.

Relativ densitet (25 °C/25 °C)

Minst 1,257

Brytningsindex

[n]D20: 1,471–1,474

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,01 % vid 800 ± 25 °C

Trihydroxibutan

Högst 0,2 %

Akrolein, glukos och ammoniumföreningar

Upphetta en blandning av 5 ml glycerol och 5 ml kaliumhydroxidlösning (1:10) vid 60 °C i 5 minuter. Den får varken bli gul eller avge någon ammoniaklukt.

Fettsyror och estrar

Högst 0,1 % beräknat som smörsyra

Klorerade föreningar

Högst 30 mg/kg (som klor)

3-Monoklorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

Högst 0,1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M7

E 423 GUMMI ARABICUM MODIFIERAT MED OKTENYLBÄRNSTENSSYRA

Synonymer

Väteoktenylbutandioat av gummi arabicum; väteoktenylsuccinat av gummi arabicum; OSA-modifierat gummi arabicum; OSA-modifierat akaciagummi

Definition

Gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra framställs genom förestring av gummi arabicum (Acacia seyal) eller gummi arabicum (Acacia senegal) i vattenlösning med högst 3 % oktenylbärnstenssyreanhydrid. Det sprejtorkas sedan.

Einecs-nr

Kemiskt namn

Kemisk formel

Vikt, medelmolekylvikt

Fraktion i: 3,105 g/mol

Fraktion ii: 1,106 g/mol

Innehåll

Beskrivning

Benvitt till ljusgult, lättrinnande pulver

Identifiering

Viskositet hos en 5 % lösning vid 25 °C

Högst 30 mPa.s.

Utfällningsreaktion

Bildar flockig utfällning i bly-subacetatlösning (testlösning)

Löslighet

Fritt lösligt i vatten, olösligt i etanol

pH för en 5 % vattenlösning

3,5–6,5

Renhetsgrad

Förlust vid torkning

Högst 15 % (105 °C, 5 timmar)

Förestringsgrad

Högst 0,6 %

Aska totalt

Högst 10 % (530 °C)

Aska olöslig i syra

Högst 0,5 %

Material olösligt i vatten

Högst 1,0 %

Test för stärkelse eller dextrin

Koka en vattenlösning i spädningsförhållandet 1:50 av provet, tillsätt omkring 0,1 ml testlösning av jod. Ingen blåaktig eller rödaktig färg får bildas.

Test för tanninhaltiga gummiarter

Till 10 ml av en vattenlösning i spädningsförhållandet 1:50 av provet tillsätts omkring 0,1 ml testlösning av järnklorid. Ingen svart färgförändring eller svart utfällning får bildas.

Resthalt av oktenylbärnstenssyra

Högst 0,3 %

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella sp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 1 g

▼B

E 425 (i) KONJAKGUMMI

Synonymer

Definition

Konjakgummi är en vattenlöslig hydrokolloid som erhålls ur konjakmjöl genom vattenextraktion. Konjakmjöl är den orenade råvaran från roten av perennen Amorphophallus konjac. Konjakgummi består huvudsakligen av glukomannan, en vattenlöslig polysackarid med hög molekylvikt som består av enheter av D-mannos och D-glukos i molförhållandet 1,6:1,0, sammankopplade med β-(1,4)-glykosidbindningar. Kortare sidokedjor är fästa med β-(1,3)-glykosidbindningar och acetylgrupper uppträder slumpmässigt i ett förhållande på ca en grupp per 9–19 sockerenheter.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Huvudbeståndsdelen, glukomannan, har en genomsnittlig molekylvikt på 200 000 –2 000 000

Innehåll

Minst 75 % kolhydrater

Beskrivning

Vitt, gräddvitt eller ljusbrunt pulver

Identifiering

Löslighet

Dispergerbart i hett eller kallt vatten och bildar en mycket viskös lösning med pH 4,0–7,0

Gelbildning

Tillsätt 5 ml 4 % natriumboratlösning till en 1 % provlösning i ett provrör, och skaka kraftigt. En gel bildas.

Bildning av termostabil gel

Bered en 2 % provlösning genom uppvärmning i kokande vattenbad i 30 minuter under ständig omrörning och sedan kylning till rumstemperatur. För varje gram av provet som används för att bereda 30 g av 2 % lösning, tillsätt 1 ml 10 % kaliumkarbonatlösning till det helt hydratiserade provet vid rumstemperatur. Värm blandningen i vattenbad till 85 °C, och håll blandningen vid denna temperatur i två timmar utan omrörning. Under dessa förhållanden bildas en termostabil gel.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 5 timmar)

Stärkelse

Högst 3 %

Protein

Högst 3 % (N-faktor × 5,7)

Viskositet

Minst 3 kgm– 1s– 1 vid 25 °C (1 % lösning)

Ämnen lösliga i eter

Högst 0,1 %

Aska totalt

Högst 5,0 % (800 °C, 3–4 timmar)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella spp.

Ej påvisade i 12,5 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 425 (ii) KONJAKGLUKOMANNAN

Synonymer

Definition

Konjakglukomannan är en vattenlöslig hydrokolloid som erhålls ur konjakmjöl genom extraktion med vattenhaltig etanol. Konjakmjöl är den orenade råvaran från knölarna av perennen Amorphophallus konjac. Den består huvudsakligen av glukomannan, en vattenlöslig polysackarid med hög molekylvikt som består av enheter av D-mannos och D-glukos i molförhållandet 1,6:1,0, sammankopplade med β-(1,4)-glykosidbindningar med en förgrening vid ungefär var 50:e eller 60:e enhet. Ungefär var 19:e sockerrest är acetylerad.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

500 000 –2 000 000

Innehåll

Minst 95 % kostfiber totalt (torrvikt)

Beskrivning

Vitt till svagt brunaktigt, finkornigt, friflytande och luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Dispergerbart i hett eller kallt vatten och bildar en mycket viskös lösning med pH 5,0–7,0. Lösligheten ökar vid uppvärmning och vid mekanisk omrörning.

Bildning av termostabil gel

Bered en 2 % provlösning genom uppvärmning i kokande vattenbad i 30 minuter under ständig omrörning och sedan kylning till rumstemperatur. För varje gram av provet som används för att bereda 30 g av 2 % lösning, tillsätt 1 ml 10 % kaliumkarbonatlösning till det helt hydratiserade provet vid rumstemperatur. Värm blandningen i vattenbad till 85 °C, och håll blandningen vid denna temperatur i två timmar utan omrörning. Under dessa förhållanden bildas en termostabil gel.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 8 % (105 °C, 3 timmar)

Stärkelse

Högst 1 %

Viskositet

Minst 20 kgm– 1s– 1 vid 25 °C (1 % lösning)

Protein

Högst 1,5 % (N × 5,7)

Bestäm kväve genom Kjeldahl-analys. Procentandelen kväve i provet multiplicerat med 5,7 ger procentandelen protein i provet.

Ämnen lösliga i eter

Högst 0,5 %

Sulfit

Högst 4 mg/kg (som SO2)

Klorid

Högst 0,02 %

Ämnen lösliga i 50 % alkohol

Högst 2,0 %

Aska totalt

Högst 2,0 % (800 °C, 3–4 timmar)

Bly

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella spp.

Ej påvisade i 12,5 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 5 g

E 426 SOJABÖNSHEMICELLULOSA

Synonymer

Definition

Sojabönshemicellulosa är en raffinerad vattenlöslig polysackarid som erhålls ur arter av sojabönsfiber genom extraktion med hett vatten. Inga andra organiska fällningsmedel än etanol får användas.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Vattenlösliga polysackarider från sojaböna, vattenlöslig sojabönsfiber

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 74 % kolhydrater

Beskrivning

Friflytande, vitt eller gulvitt pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i hett och kallt vatten utan gelbildning

pH

5,5 ± 1,5 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7 % (105 °C, 4 timmar)

Protein

Högst 14 %

Viskositet

Högst 200 mPa.s (10 % lösning)

Aska totalt

Högst 9,5 % (600 °C, 4 timmar)

Arsenik

Högst 2 mg/kg

Etanol

Högst 2 %

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 3 000 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 100 kolonier/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 10 g

E 427 CASSIAGUMMI

Synonymer

Definition

Cassiagummi är den malda renade frövitan av frön från Cassia tora och Cassia obtusifoli (Leguminosae) som innehåller mindre än 0,05 % Cassia occidentalis. Det består huvudsakligen av polysackarider med hög molekylvikt, sammansatta huvudsakligen av en rak kedja av β-1,4-D-mannopyranosenheter som är kopplade till α-1,6-D-galaktopyranosenheter. Förhållandet mellan mannos och galaktos är ca 5:1.

Vid framställningen skalas och putsas fröna genom mekanisk och termisk behandling som följs av malning och kontroll av frövitan. Den malda frövitan renas ytterligare genom extraktion med propan-2-ol.

Innehåll

Minst 75 % galaktomannan

Beskrivning

Svagt gult till benvitt, luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i etanol. Dispergeras bra i kallt vatten och bildar en kolloidal lösning.

Gelbildning med borat

Till en vattendispersion av provet tillsätts tillräckligt med testlösning (TS) av natriumborat för att pH ska öka till över 9 och en gel bildas.

Gelbildning med xantangummi

Väg upp och blanda 1,5 g prov och 1,5 g xantangummi. Häll denna blandning under kraftig omrörning i en 400 ml bägare med 300 ml vatten (80 °C). Rör tills blandningen har löst sig och fortsätt att röra i ytterligare 30 minuter (bibehåll temperaturen över 60 °C under omrörningen). Sluta röra och låt blandningen svalna vid rumstemperatur i minst 2 timmar.

En fast, viskoelastisk gel bildas när temperaturen faller under 40 °C, men ingen sådan gel bildas i en kontrollösning med enbart 1 % cassiagummi eller xantangummi som beretts på liknande sätt.

Viskositet

Mindre än 500 mPa.s (25 °C, 2 timmar, 1 % lösning) motsvarande en genomsnittlig molekylvikt på 200 000 –300 000 Da

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i syra

Högst 2,0 %

pH

5,5–8 (1 % vattenlösning)

Råfett

Högst 1 %

Protein

Högst 7 %

Aska totalt

Högst 1,2 %

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 5 timmar)

Antrakinoner totalt

Högst 0,5 mg/kg (detektionsgräns)

Lösningsmedelsrester

Högst 750 mg/kg propan-2-ol

Bly

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 5 000 kolonibildande enheter/g

Jäst och mögel

Högst 100 kolonibildande enheter/g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli

Ej påvisade i 1 g

E 431 POLYOXIETYLEN(40)STEARAT

Synonymer

Polyoxyl(40)stearat, polyoxietylen(40)monostearat

Definition

En blandning av mono- och diestrar av ätlig kommersiell stearinsyra och blandade polyoxietylendioler (med en polymerlängd på ca 40 oxietylenenheter) tillsammans med fri polyol

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 97,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Gräddfärgade flingor eller vaxliknande fast ämne vid 25 °C med svag lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol och etylacetat. Olösligt i mineralolja

Stelningsintervall

39–44 °C

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 1

Förtvålningstal

25–35

Hydroxyltal

27–40

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 432 POLYOXIETYLENSORBITANMONOLAURAT (POLYSORBAT 20)

Synonymer

Polysorbat 20, polyoxietylen(20)sorbitanmonolaurat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell laurinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och dess anhydrider

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 70 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97,3 % polyoxietylen(20)sorbitanmonolaurat i vattenfri substans

Beskrivning

Citrongul till bärnstensfärgad, oljig vätska vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och dioxan. Olösligt i mineralolja och petroleumeter

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

40–50

Hydroxyltal

96–108

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 433 POLYOXIETYLENSORBITANMONOOLEAT (POLYSORBAT 80)

Synonymer

Polysorbat 80, polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell oljesyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och dess anhydrider

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 65 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 96,5 % polyoxietylen(20)sorbitanmonooleat i vattenfri substans

Beskrivning

Citrongul till bärnstensfärgad, oljig vätska vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och toluen. Olösligt i mineralolja och petroleumeter

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

45–55

Hydroxyltal

65–80

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 434 POLYOXIETYLENSORBITANMONOPALMITAT (POLYSORBAT 40)

Synonymer

Polysorbat 40, polyoxietylen(20)sorbitanmonopalmitat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell palmitinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och dess anhydrider

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 66 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97 % polyoxietylen(20)sorbitanmonopalmitat i vattenfri substans

Beskrivning

Citrongul till orangefärgad, oljig vätska eller halvgel vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, etanol, metanol, etylacetat och aceton. Olösligt i mineralolja

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

41–52

Hydroxyltal

90–107

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 435 POLYOXIETYLENSORBITANMONOSTEARAT (POLYSORBAT 60)

Synonymer

Polysorbat 60, polyoxietylen(20)sorbitanmonostearat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell stearinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och dess anhydrider

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 65 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 97 % polyoxietylen(20)sorbitanmonostearat i vattenfri substans

Beskrivning

Citrongul till orangefärgad, oljig vätska eller halvgel vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, etylacetat och toluen. Olösligt i mineralolja och vegetabiliska oljor

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

45–55

Hydroxyltal

81–96

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 436 POLYOXIETYLENSORBITANTRISTEARAT (POLYSORBAT 65)

Synonymer

Polysorbat 65, polyoxietylen(20)sorbitantristearat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess mono- och dianhydrider och ätlig kommersiell stearinsyra, vilken kondenserats med ca 20 mol etylenoxid per mol sorbitol och dess anhydrider

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 46 % oxietylengrupper, vilket motsvarar minst 96 % polyoxietylen(20)sorbitantristearat i vattenfri substans

Beskrivning

Brunt, vaxliknande fast ämne vid 25 °C med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Dispergerbart i vatten. Lösligt i mineralolja, vegetabiliska oljor, petroleumeter, aceton, eter, dioxan, etanol och metanol

Stelningsintervall

29–33 °C

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyraester av en polyoxietylerad polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 3 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 2

Förtvålningstal

88–98

Hydroxyltal

40–60

1,4-Dioxan

Högst 5 mg/kg

Etylenoxid

Högst 0,2 mg/kg

Etylenglykoler (mono- och di-)

Högst 0,25 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 440 (i) PEKTIN

Synonymer

Definition

Pektin består huvudsakligen av partiella metylestrar av polygalakturonsyra och deras ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter. Det erhålls genom extraktion i vattenlösning av lämpligt ätligt växtmaterial, vanligen citrusfrukter eller äpplen. Inget annat organiskt fällningsmedel än metanol, etanol och propan-2-ol får användas.

Einecs-nummer

232-553-0

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 65 % galakturonsyra i ask- och vattenfri substans efter tvätt med syra och alkohol

Beskrivning

Vitt, ljusgult, ljusgrått eller ljusbrunt pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, bildar en kolloidal, opalskimrande lösning. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 2 timmar)

Aska olöslig i syra

Högst 1 % (olöslig i ca 3 N saltsyra)

Svaveldioxid

Högst 50 mg/kg i vattenfri substans

Kväveinnehåll

Högst 1,0 % efter tvätt med syra och etanol

Olösliga ämnen totalt

Högst 3 %

Lösningsmedelsrester

Högst 1 % fri metanol, etanol och propan-2-ol, var för sig eller i kombination, i substans fri från flyktiga ämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 440 (ii) AMIDERAT PEKTIN

Synonymer

Definition

Amiderat pektin består huvudsakligen av partiella metylestrar och amider av polygalakturonsyra och deras ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter. Det erhålls genom extraktion i vattenlösning av lämpligt ätligt växtmaterial, vanligen citrusfrukter eller äpplen, och genom behandling med ammoniak under alkaliska förhållanden. Inget annat organiskt fällningsmedel än metanol, etanol och propan-2-ol får användas.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 65 % galakturonsyra i ask- och vattenfri substans efter tvätt med syra och alkohol

Beskrivning

Vitt, ljusgult, ljust gråaktigt eller ljust brunaktigt pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten och bildar en kolloidal, opalskimrande lösning. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C, 2 timmar)

Aska olöslig i syra

Högst 1 % (olöslig i ca 3 N saltsyra)

Grad av amidering

Högst 25 % av karboxylgrupper totalt

Svaveldioxidrester

Högst 50 mg/kg i vattenfri substans

Kväveinnehåll

Högst 2,5 % efter tvätt med syra och etanol

Olösliga ämnen totalt

Högst 3 %

Lösningsmedelsrester

Högst 1 % metanol, etanol och propan-2-ol, var för sig eller i kombination, i substans fri från flyktiga ämnen

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 442 AMMONIUMFOSFATIDER

Synonymer

Ammoniumsalter av fosfatinsyra, blandade ammoniumsalter av fosforylerade glycerider

Definition

En blandning av ammoniumföreningar av fosfatinsyra från ätliga fetter och oljor. En, två eller tre glyceridenheter kan vara bundna till fosfor. Dessutom kan två fosforestrar vara sammankopplade som fosfatidylfosfatider.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

3–3,4 % (vikt/vikt) fosfor och 1,2–1,5 % ammonium (beräknat som N)

▼M3

Beskrivning

Fet, halvfast till oljig vätska

▼B

Identifiering

Löslighet

Lösligt i fetter. Olösligt i vatten. Delvis lösligt i etanol och aceton

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i petroleumeter

Högst 2,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 444 SACKAROSACETATISOBUTYRAT

Synonymer

SAIB

Definition

Sackarosacetatisobutyrat är en blandning av de reaktionsprodukter som bildas vid förestring av sackaros (avsedd för livsmedelsbruk) med ättiksyraanhydrid och isobutyratanhydrid, följt av destillation. Blandningen innehåller alla möjliga kombinationer av estrar och molförhållandet mellan acetat och butyrat är ca 2:6.

Einecs-nummer

204-771-6

Kemiskt namn

Sackarosdiacetathexaisobutyrat

Kemisk formel

C40H62O19

Molekylvikt

Ca 832–856, C40H62O19: 846,9

Innehåll

98,8–101,9 % C40H62O19

Beskrivning

Blek, halmfärgad vätska, klar och fri från sediment och med mild lukt

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten. Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel

Brytningsindex

[n]D40: 1,4492–1,4504

Relativ densitet

[d]D25: 1,141–1,151

Renhetsgrad

Triacetin

Högst 0,1 %

Syratal

Högst 0,2

Förtvålningstal

524–540

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 445 GLYCEROLESTRAR AV TRÄHARTSER

Synonymer

Estergummi

Definition

En komplex blandning av tri- och diglycerolestrar av hartssyror från trähartser. Trähartser erhålls genom extraktion med lösningsmedel ur gamla tallstubbar och extraktet renas därefter genom vätske/vätske-extraktion. Dessa specifikationer gäller inte för ämnen som erhålls från kolofonium, för exudat ur levande tallar eller för ämnen som erhålls från tallharts, en biprodukt vid framställning av kraftpappersmassa. Slutprodukten består av ca 90 % hartssyror och 10 % neutrala substanser (icke sura föreningar). Hartssyrafraktionen är en komplex blandning av isomera diterpenmonokarboxylsyror med den empiriska molekylformeln C20H30O2, huvudsakligen abietinsyra. Substansen renas genom ångseparation eller genom motströms ångdestillation.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Hårt, gult till ljust bärnstensfärgat fast ämne

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i aceton

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för denna förening

Renhetsgrad

Relativ densitet

[d]2025: Minst 0,935 i en 50 % D-limonenlösning (97 %, kokpunkt 175,5–176 °C, [d]204: 0,84)

Mjukningsintervall (ring- och kulmetoden)

82–90 °C

Syratal

3–9

Hydroxyltal

15–45

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Test för frånvaro av tallharts (svaveltest)

När svavelhaltiga organiska föreningar upphettas i närvaro av natriumformiat omvandlas svavlet till vätesulfid, som lätt kan detekteras genom användning av blyacetatpapper. Ett positivt test visar att tallharts använts i stället för träharts.

E 450 (i) DINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Dinatriumdivätedifosfat, dinatriumdivätepyrofosfat, natriumpyrofosfatsyra, dinatriumpyrofosfat

Definition

Einecs-nummer

231-835-0

Kemiskt namn

Dinatriumdivätedifosfat

Kemisk formel

Na2H2P2O7

Molekylvikt

221,94

Innehåll

Minst 95 % dinatriumdifosfat

63,0–64,5 % P2O5

Beskrivning

Vitt pulver eller korn

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten

pH

3,7–5,0 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,5 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 200 mg/kg

E 450 (ii) TRINATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Trinatriumpyrofosfat, trinatriumvätedifosfat, trinatriumvätepyrofosfat

Definition

Einecs-nummer

238-735-6

Kemiskt namn

Kemisk formel

Monohydrat: Na3HP2O7 · H2O

Vattenfritt: Na3HP2O7

Molekylvikt

Monohydrat: 261,95

Vattenfritt: 243,93

Innehåll

Minst 95 % i torkad substans

57–59 % P2O5

Beskrivning

Vitt pulver eller korn, förekommer vattenfritt eller som monohydrat

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten

pH

6,7–7,5 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 4,5 % i vattenfri substans (450–550 °C)

Högst 11,5 % i monohydrat

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 0,5 % (105 °C, 4 timmar)

Monohydrat: Högst 1,0 % (105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (iii) TETRANATRIUMDIFOSFAT

Synonymer

Tetranatriumpyrofosfat, tetranatriumfosfat

Definition

Einecs-nummer

231-767-1

Kemiskt namn

Tetranatriumdifosfat

Kemisk formel

Vattenfritt: Na4P2O7

Dekahydrat: Na4P2O7 · 10H2O

Molekylvikt

Vattenfritt: 265,94

Dekahydrat: 446,09

Innehåll

Minst 95 % Na4P2O7 i glödgad substans

52,5–54,0 % P2O5

Beskrivning

Färglösa eller vita kristaller eller ett vitt kristallint eller granulärt pulver. Dekahydratet vittrar något i torr luft

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten. Olösligt i etanol

pH

9,8–10,8 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 0,5 % för vattenfritt salt, 38–42 % för dekahydratformen (105 °C, 4 timmar och därefter 550 °C, 30 minuter)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKALIUMDIFOSFAT

Synonymer

Tetrakaliumpyrofosfat

Definition

Einecs-nummer

230-785-7

Kemiskt namn

Tetrakaliumdifosfat

Kemisk formel

K4P2O7

Molekylvikt

330,34 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 95 % (800 °C, 0,5 timme)

42,0–43,7 % P2O5 i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, mycket hygroskopiskt pulver

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten, olösligt i etanol

pH

10,0–10,8 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % (105 °C, 4 timmar och därefter 550 °C, 30 minuter)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (vi) DIKALCIUMDIFOSFAT

Synonymer

Kalciumpyrofosfat

Definition

Einecs-nummer

232-221-5

Kemiskt namn

Dikalciumdifosfat

Dikalciumpyrofosfat

Kemisk formel

Ca2P2O7

Molekylvikt

254,12

Innehåll

Minst 96 %

55–56 % P2O5

Beskrivning

Fint, vitt, luktfritt pulver

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Löslighet

Olösligt i vatten. Lösligt i utspädd saltsyra och salpetersyra

pH

5,5–7,0 (10 % suspension i vatten)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 1,5 % (800 °C ± 25 °C, 30 minuter)

Fluorid

Högst 50 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 450 (vii) KALCIUMDIVÄTEDIFOSFAT

Synonymer

Kalciumpyrofosfatsyra, kalciumdivätepyrofosfat

Definition

Einecs-nummer

238-933-2

Kemiskt namn

Kalciumdivätedifosfat

Kemisk formel

CaH2P2O7

Molekylvikt

215,97

Innehåll

Minst 90 % i vattenfri substans

61–66 % P2O5

Beskrivning

Vita kristaller eller pulver

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,4 %

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Aluminium

Högst 800 mg/kg. Detta gäller till och med den 31 mars 2015.

Högst 200 mg/kg. Detta gäller från och med den 1 april 2015.

▼M10

E 450 (ix) MAGNESIUMDIVÄTEDIFOSFAT

Synonymer

Magnesiumpyrofosfatsyra, magnesiumdivätepyrofosfat, magnesiumdifosfat, magnesiumpyrofosfat

Definition

Magnesiumdivätedifosfat är det sura magnesiumsaltet av difosforsyra. Ämnet framställs genom att en vattendispersion av magnesiumhydroxid långsamt tillsätts till fosforsyra tills molförhållandet mellan Mg och P är ca 1:2. Temperaturen hålls under 60 °C under reaktion. Ca 0,1 % väteperoxid tillsätts till reaktionsblandningen, och sedan upphettas uppslamningen och mals.

Einecs-nummer

244-016-8

Kemiskt namn

Magnesiumdivätedifosfat

Kemisk formel

MgH2P2O7

Molekylvikt

200,25

Innehåll

68,0–70,5 % P2O5, uttryckt som P2O5

18,0–20,5 % MgO, uttryckt som MgO

Beskrivning

Vita kristaller eller pulver

Identifiering

Löslighet

Svagt lösligt i vatten, praktiskt taget olösligt i etanol

Partikelstorlek

Den genomsnittliga partikelstorleken varierar mellan 10 och 50 μm

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 12 % (800 °C, 0,5 timmar)

Fluorid

Högst 20 mg/kg (uttryckt som fluor)

Aluminium

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

▼B

E 451 (i) PENTANATRIUMTRIFOSFAT

Synonymer

Pentanatriumtripolyfosfat, natriumtripolyfosfat

Definition

Einecs-nummer

231-838-7

Kemiskt namn

Pentanatriumtrifosfat

Kemisk formel

Na5O10P3 · nH2O (n = 0 eller 6)

Molekylvikt

367,86

Innehåll

Minst 85,0 % (vattenfritt) eller 65,0 % (hexahydrat)

56–59 % P2O5 (vattenfritt) eller 43–45 % P2O5 (hexahydrat)

Beskrivning

Vitt, svagt hygroskopiskt granulat eller pulver

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

pH

9,1–10,2 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Vattenfritt: Högst 0,7 % (105 °C, 1 timme)

Hexahydrat: Högst 23,5 % (60 °C, 1 timme och därefter 105 °C, 4 timmar)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Högre polyfosfater

Högst 1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 451 (ii) PENTAKALIUMTRIFOSFAT

Synonymer

Pentakaliumtripolyfosfat, kaliumtrifosfat, kaliumtripolyfosfat

Definition

Einecs-nummer

237-574-9

Kemiskt namn

Pentakaliumtrifosfat, pentakaliumtripolyfosfat

Kemisk formel

K5O10P3

Molekylvikt

448,42

Innehåll

Minst 85 % i vattenfri substans

46,5–48 % P2O5

Beskrivning

Vitt, mycket hygroskopiskt pulver eller granulat

Identifiering

Löslighet

Mycket lösligt i vatten

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

pH

9,2–10,5 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 0,4 % (105 °C, 4 timmar och därefter 550 °C, 30 minuter)

Ämnen olösliga i vatten

Högst 2 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (i) NATRIUMPOLYFOSFAT

I.   LÖSLIGT POLYFOSFAT

Synonymer

Natriumhexametafosfat, natriumtetrapolyfosfat, Grahams salt, glasartat natriumpolyfosfat, natriumpolymetafosfat, natriummetafosfat

Definition

Lösliga natriumpolyfosfater erhålls genom sammansmältning och påföljande nedkylning av natriumortofosfater. Dessa föreningar utgör en klass amorfa, vattenlösliga polyfosfater bestående av raka kedjor av metafosfatenheter, (NaPO3)x där x ≥ 2, vilka avslutas med Na2PO4-grupper. Natriumpolyfosfaterna identifieras vanligen utifrån förhållandet mellan Na2O och P2O5 eller utifrån halten P2O5. Na2O/P2O5-förhållandet varierar från ca 1,3 för natriumtetrapolyfosfat, där x = ca 4, till ca 1,1 för Grahams salt (vanligen kallat natriumhexametafosfat), där x = 13–18, och till ca 1,0 för natriumpolyfosfater med högre molekylvikt, där x = 20–100 eller mer. Lösningar av dessa föreningar har ett pH på 3,0-9,0.

Einecs-nummer

272-808-3

Kemiskt namn

Natriumpolyfosfat

Kemisk formel

Heterogena blandningar av natriumsalter av raka kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där n är minst 2

Molekylvikt

(102)n

Innehåll

60–71 % P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Färglösa eller vita, genomskinliga plättar, granulat eller pulver

Identifiering

Löslighet

Mycket lösligt i vatten

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

pH

3,0–9,0 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 1 %

Ämnen olösliga i vatten

Högst 0,1 %

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

II.   OLÖSLIGT POLYFOSFAT

Synonymer

Olösligt natriummetafosfat, Maddrells salt, olösligt natriumpolyfosfat, IMP

Definition

Olösligt natriummetafosfat är ett natriumpolyfosfat med hög molekylvikt bestående av två långa spiralformade metafosfatkedjor (NaPO3)x som löper i motsatt riktning runt en gemensam axel. Na2O/P2O5-förhållandet är ca 1,0. En suspension i vatten i förhållandet 1:3 har ett pH på ca 6,5.

Einecs-nummer

272-808-3

Kemiskt namn

Natriumpolyfosfat

Kemisk formel

Heterogena blandningar av natriumsalter av raka kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där n är minst 2

Molekylvikt

(102)n

Innehåll

68,7–70,0 % P2O5

Beskrivning

Vitt, kristallint pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i mineralsyror och kalium- och ammoniumkloridlösningar (men inte natriumkloridlösningar)

Test för natrium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

pH

Ca 6,5 (1:3 suspension i vatten)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (ii) KALIUMPOLYFOSFAT

Synonymer

Kaliummetafosfat, kaliumpolymetafosfat, Kurrols salt

Definition

Einecs-nummer

232-212-6

Kemiskt namn

Kaliumpolyfosfat

Kemisk formel

(KPO3)n

Heterogena blandningar av kaliumsalter av raka kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(3n + 1) där n är minst 2

Molekylvikt

(118)n

Innehåll

53,5–61,5 % P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Fint, vitt pulver eller kristaller eller färglösa, glasartade plättar

Identifiering

Löslighet

1 g löser sig i 100 ml natriumacetatlösning (1:25)

Test för kalium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

pH

Högst 7,8 (1 % suspension)

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % (105 °C, 4 timmar och därefter 550 °C, 30 minuter)

Cykliskt fosfat

Högst 8 % beräknat på P2O5-halt

Fluorid

Högst 10 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (iii) NATRIUMKALCIUMPOLYFOSFAT

Synonymer

Glasartat natriumkalciumpolyfosfat

Definition

Einecs-nummer

233-782-9

Kemiskt namn

Natriumkalciumpolyfosfat

Kemisk formel

(NaPO3)nCaO där n vanligen är 5

Molekylvikt

Innehåll

61–69 % P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Vita, glasartade kristaller och kulor

Identifiering

pH

Ca 5–7 (1 % (vikt/vikt) uppslamning)

CaO-halt

7–15 % (vikt/vikt)

Renhetsgrad

Fluorid

Högst 10 mg/kg

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 452 (iv) KALCIUMPOLYFOSFAT

Synonymer

Kalciummetafosfat, kalciumpolymetafosfat

Definition

Einecs-nummer

236-769-6

Kemiskt namn

Kalciumpolyfosfat

Kemisk formel

(CaP2O6)n

Heterogena blandningar av kalciumsalter av kondenserade polyfosforsyror med den allmänna formeln H(n + 2)PnO(n + 1) där n är minst 2

Molekylvikt

(198)n

Innehåll

71–73 % P2O5 i glödgad substans

Beskrivning

Luktfria, färglösa kristaller eller vitt pulver

Identifiering

Löslighet

Vanligen svårlösligt i vatten. Lösligt i surt medium

Test för kalcium

Positivt test

Test för fosfat

Positivt test

CaO-halt

27–29,5 %

Renhetsgrad

Viktförlust vid glödgning

Högst 2 % (105 °C, 4 timmar och därefter 550 °C, 30 minuter)

Cykliskt fosfat

Högst 8 % (beräknat på P2O5-halt)

Fluorid

Högst 30 mg/kg (uttryckt som fluor)

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

▼M23

E 456 KALIUMPOLYASPARTAT

Synonymer

Definition

Kaliumpolyaspartat är kaliumsalt av polyasparaginsyra, framställt av L-asparaginsyra och kaliumhydroxid. En termisk process omvandlar asparaginsyra till polysuccinimid som är vattenlöslig. Polysuccinimid behandlas med kaliumhydroxid, vilket ger öppning av ringen och polymerisation av enheterna. Det sista steget är sprejtorkning som ger ett ljusbrunt pulver.

CAS-nummer

64723-18-8

Kemiskt namn

L-asparaginsyra, homopolymer, kaliumsalt

Kemisk formel

[C4H4NO3K]n

Vikt, genomsnittlig molekylvikt

Cirka 5 300 g/mol

Innehåll

Minst 98 % (torrvikt)

Partikelstorlek

Minst 45 μm (högst 1 % vikt av partiklar mindre än 45 μm)

Beskrivning

Ljusbrunt, luktfritt pulver

Identifikation

Löslighet

Mycket löslig i vatten, svagt löslig i organiska lösningsmedel

pH

7,5–8,5 (40 % vattenlösning)

Renhetsgrad

Substitutionsgrad

Minst 91,5 % (torrvikt)

Viktförlust vid torkning

Högst 11 % (105 °C, 12 timmar)

Kaliumhydroxid

Högst 2 %

Asparaginsyra

Högst 1 %

Andra föroreningar

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 2,5 mg/kg

Bly

Högst 1,5 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,5 mg/kg

Kadmium

Högst 0,1 mg/kg

▼B

E 459 BETA-CYKLODEXTRIN

Synonymer

Definition

Beta-cyklodextrin är en icke-reducerande cyklisk sackarid bestående av sju D-glukopyranosylenheter som är sammankopplade genom α-1,4-bindningar. Produkten framställs ur partiellt hydrolyserad stärkelse med hjälp av enzymet cykloglykosyltransferas (CGTas) som erhålls från Bacillus circulans, Paenibacillus macerans eller rekombinant Bacillus licheniformis stam SJ1608.

Einecs-nummer

231-493-2

Kemiskt namn

Cykloheptaamylos

Kemisk formel

(C6H10O5)7

Molekylvikt

1 135

Innehåll

Minst 98,0 % (C6H10O5)7 i vattenfri substans

Beskrivning

Stort sett luktfritt, vitt eller nästan vitt, kristallint fast ämne

Vattenlösningens utseende

Klar och färglös

Identifiering

Löslighet

Svårlösligt i vatten. Lättlösligt i hett vatten. Svagt lösligt i etanol

Specifik rotation

[α]D25: +160–164o (1 % lösning)

pH

5,0–8,0 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 14 % (Karl Fischer-metoden)

Andra cyklodextriner

Högst 2 % i vattenfri substans

Lösningsmedelsrester

Högst 1 mg/kg av toluen och trikloretylen, var för sig

Sulfataska

Högst 0,1 %

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

▼M8

E 460 (i) MIKROKRISTALLIN CELLULOSA, CELLULOSAGEL

Synonymer

▼B

Definition

Mikrokristallin cellulosa är renad, partiellt depolymeriserad cellulosa som beretts genom behandling av alfa-cellulosa, som erhålls som massa från fibröst växtmaterial med mineralsyror. Polymerisationsgraden är normalt lägre än 400.

Einecs-nummer

232-674-9

Kemiskt namn

Cellulosa

Kemisk formel

(C6H10O5)n

Molekylvikt

Ca 36 000

Innehåll

Minst 97 % beräknat som cellulosa i vattenfri substans

Partikelstorlek

Minst 5 μm (högst 10 % partiklar mindre än 5 μm)

Beskrivning

Fint, vitt eller nästan vitt, luktfritt pulver

Identifiering

▼M24

Löslighet

Olösligt i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror. Praktiskt taget olösligt eller olösligt i natriumhydroxidlösning (koncentration: 50 g NaOH/L)

▼B

Färgreaktion

Tillsätt 1 ml fosforsyra till 1 mg prov och upphetta i vattenbad i 30 minuter. Tillsätt 4 ml av en fosforsyralösning av pyrokatekol (1:4) och upphetta i 30 minuter. En röd färg bildas.

Infraröd absorptionsspektroskopi

Ska identifieras

Suspensionstest

Blanda 30 g prov med 270 ml vatten i en höghastighetsblandare (12 000 varv/minut) i 5 minuter. Den blandning som uppstår ska antingen vara en lättflytande suspension eller en tjock, grumlig suspension som, om den överhuvudtaget flyter, är trögflytande, klarnar endast något och innehåller många luftbubblor. Om en lättflytande suspension erhålls, överför 100 ml till ett 100 ml mätglas och låt det stå i 1 timme. De fasta partiklarna sjunker till botten och en supernatant framträder.

pH

5,0–7,5 i supernatanten (10 % suspension i vatten)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7 % (105 °C, 3 timmar)

Ämnen lösliga i vatten

Högst 0,24 %

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Stärkelse

Ej påvisbart

Tillsätt några droppar jodlösning till 20 ml av den dispersion som erhålls i suspensionstestet och blanda. Ingen lilablå eller blå färg bildas.

Karboxylgrupper

Högst 1 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 460 (ii) CELLULOSAPULVER

Definition

Renad, mekaniskt sönderdelad cellulosa som beretts genom förädling av alfa-cellulosa som erhålls som massa från fibröst växtmaterial.

Einecs-nummer

232-674-9

Kemiskt namn

Cellulosa, rak polymer av 1,4-bundna glukosrester

Kemisk formel

(C6H10O5)n

Molekylvikt

(162)n (där n ≥ 1 000 överväger)

Innehåll

Minst 92 %

Partikelstorlek

Minst 5 μm (högst 10 % partiklar mindre än 5 μm)

Beskrivning

Vitt, luktfritt pulver

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, etanol, eter och utspädda mineralsyror. Svagt lösligt i natriumhydroxidlösning

Suspensionstest

Blanda 30 g prov med 270 ml vatten i en höghastighetsblandare (12 000 varv/minut) i 5 minuter. Den blandning som uppstår ska antingen vara en lättflytande suspension eller en tjock, grumlig suspension som, om den överhuvudtaget flyter, är trögflytande, klarnar endast något och innehåller många luftbubblor. Om en lättflytande suspension erhålls, överför 100 ml till ett 100 ml mätglas och låt det stå i 1 timme. De fasta partiklarna sjunker till botten och en supernatant framträder.

pH

5,0–7,5 i supernatant (10 % suspension i vatten)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 7 % (105 °C, 3 timmar)

Ämnen lösliga i vatten

Högst 1,0 %

Sulfataska

Högst 0,3 % (800 ± 25 °C)

Stärkelse

Ej påvisbart

Tillsätt några droppar jodlösning till 20 ml av den dispersion som erhålls i suspensionstestet och blanda. Ingen lilablå eller blå färg bildas.

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 461 METYLCELLULOSA

Synonymer

Cellulosemetyleter

Definition

Metylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med metylgrupper.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Cellulosametyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH3

— CH2CH3

Molekylvikt

Ca 20 000 –380 000

Innehåll

25–33 % metoxylgrupper (-OCH3) och högst 5 % hydroxietoxylgrupper (-OCH2CH2OH)

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Sväller i vatten och bildar en klar till opalskimrande, viskös, kolloidal lösning

Olösligt i etanol, eter och kloroform

Lösligt i isättika

pH

5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % (105 °C, 3 timmar)

Sulfataska

Högst 1,5 % (800 ± 25 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 462 ETYLCELLULOSA

Synonymer

Cellulosaetyleter

Definition

Etylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med etylgrupper.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Cellulosaetyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2) där R1 och R2 kan vara något av följande:

— H

— CH2CH3

Molekylvikt

Innehåll

44–50 % etoxylgrupper (-OC2H5) i torkad substans (motsvarande högst 2,6 etoxylgrupper per anhydroglukosenhet)

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt till benvitt, luktfritt och smaklöst pulver

Identifiering

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten, glycerol och propan-1,2-diol, men lösligt i varierande grad i vissa organiska lösningsmedel beroende på etoxylinnehåll. Etylcellulosa innehållande högst 46–48 % etoxylgrupper är lättlösligt i tetrahydrofuran, metylacetat, kloroform och blandningar av aromatiska kolväten och etanol. Etylcellulosa innehållande minst 46–48 % etoxylgrupper är lättlösligt i etanol, metanol, toluen, kloroform och etylacetat.

Filmbildningstest

Lös 5 g prov i 95 g av en 80:20 (vikt/vikt) toluen-etanolblandning. En klar, stabil, blekgul lösning bildas. Häll några ml av lösningen på en glasskiva och låt lösningen avdunsta. En tjock, seg, jämn, klar film återstår. Filmen är lättantändlig.

pH

Neutral reaktion med lackmus (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 3 % (105 °C, 2 timmar)

Sulfataska

Högst 0,4 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 463 HYDROXIPROPYLCELLULOSA

Synonymer

Cellulosahydroxipropyleter

Definition

Hydroxipropylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med hydroxipropylgrupper.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Cellulosahydroxipropyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH2CHOHCH3

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekylvikt

Ca 30 000 –1 000 000

Innehåll

Minst 80,5 % hydroxipropoxylgrupper (-OCH2CHOHCH3), vilket motsvarar högst 4,6 hydroxipropylgrupper per anhydroglukosenhet i vattenfri substans

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt. vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Sväller i vatten och bildar en klar till opalskimrande, viskös, kolloidal lösning. Lösligt i etanol. Olösligt i eter

Gaskromatografi

Bestäm substituenterna med gaskromatografi

pH

5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % (105 °C, 3 timmar)

Sulfataska

Högst 0,5 % vid 800 ± 25 °C

Propylenklorhydriner

Högst 0,1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M27

E 463a LÅGSUBSTITUERAD HYDROXIPROPYLCELLULOSA (L-HPC)

Synonymer

Cellulosahydroxipropyleter, lågsubstituerad

Definition

L-HPC är en lågsubstituerad poly(hydroxipropyl)eter av cellulosa.

L-HPC framställs genom partiell ombildning till eter av anhydroglukosenheter i ren cellulosa (trämassa) med propylenoxid/hydroxipropylgrupper. Den bildade produkten renas, torkas och mals därefter, vilket ger lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa.

L-HPC innehåller minst 5,0 % och högst 16,0 % hydroxipropoxylgrupper i torkad substans.

L-HPC skiljer sig från hydroxipropylcellulosa (E 463) med avseende på andelen hydroxipropoxylgrupper på glukosringen (0,2 för L-HPC mot 3,5 för E 463) i cellulosakedjan.

Namn enligt IUPAC

Lågsubstituerad cellulosa-2-hydroxipropyleter

CAS-nr

9004-64-2

Einecs-nr

Kemiskt namn

Lågsubstituerad cellulosahydroxipropyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3)

där R1, R2, R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH2CHOHCH3

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekylvikt

Ca 30 000 –150 000  g/mol

Innehåll

Det genomsnittliga antalet hydroxipropoxylgrupper

(–OCH2CHOHCH3) motsvarar 0,2 hydroxipropoxylgrupper per anhydroglukosenhet i vattenfri substans

Partikelstorlek

Genom laserdiffraktion – minst 45 μm (högst 1 % vikt av partiklar mindre än 45 μm) och högst 65 μm

Genom gelkromatografi (SEC) – genomsnittlig (D50) partikelstorlek mellan 47,3 μm och 50,3 μm; D90 (90 % under givet värde) mellan 126,2 μm och 138 μm

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Positivt test

Löslighet

Olöslig i vatten; sväller i vatten. Löser sig i 10 % natriumhydroxidlösning och lämnar en viskös lösning.

Innehåll

Fastställande av andelen molarsubstitutioner genom gaskromatografi

pH

5,0–7,5 (1 % kolloidal suspension)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5,0 % (105 °C, 1 timme)

Glödgningsrest

Högst 0,8 % vid 800 ± 25 °C

Propylenklorhydriner

Högst 0,1 mg/kg (i vattenfri substans) (gaskromatografi-masspektrometri (GC–MS))

Arsenik

Högst 2 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,5 mg/kg

Kadmium

Högst 0,15 mg/kg

▼B

E 464 HYDROXIPROPYLMETYLCELLULOSA

Synonymer

Definition

Hydroxipropylmetylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med metylgrupper och som innehåller en låg andel hydroxipropylsubstitutioner.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Metylcellulosa-2-hydroxipropyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH3

— CH2CHOHCH3

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

Molekylvikt

Ca 13 000 –200 000

Innehåll

19–30 % metoxylgrupper (-OCH3) och 3–12 % hydroxipropoxylgrupper (-OCH2CHOHCH3), i vattenfri substans

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Sväller i vatten och lämnar en klar till opalskimrande, viskös, kolloidal lösning. Olösligt i etanol

Gaskromatografi

Bestäm substituenterna med gaskromatografi

pH

5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 10 % (105 °C, 3 timmar)

Sulfataska

Högst 1,5 % för produkter med en viskositet på minst 50 mPa.s

Högst 3 % för produkter med en viskositet på mindre än 50 mPa.s

Propylenklorhydriner

Högst 0,1 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 465 METYLETYLCELLULOSA

Synonymer

Etylmetylcellulosa

Definition

Metyletylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med metyl- och etylgrupper.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Metyletylcellulosa

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH3

— CH2CH3

Molekylvikt

Ca 30 000 –40 000

Innehåll

3,5–6,5 % metoxylgrupper (-OCH3) och 14,5–19 % etoxylgrupper (-OCH2CH3) och 13,2–19,6 % alkoxylgrupper totalt i vattenfri substans, uttryckt som metoxyl

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Sväller i vatten och lämnar en klar till opalskimrande, viskös, kolloidal lösning. Lösligt i etanol. Olösligt i eter

pH

5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 15 % i fibrös form och högst 10 % i pulverform (105 °C till konstant vikt)

Sulfataska

Högst 0,6 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M8

E 466 NATRIUMKARBOXIMETYLCELLULOSA, CELLULOSAGUMMI

Synonymer

NaCMC, natrium CMC

Definition

Natriumkarboximetylcellulosa är det partiella natriumsaltet av en cellulosakarboximetyleter som erhålls direkt från fibröst växtmaterial.

▼B

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Natriumsalt av cellulosakarboximetyleter

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

— H

— CH2COONa

— CH2COOH

Molekylvikt

Högre än ca 17 000 (polymerisationsgrad ca 100)

Innehåll

Minst 99,5 % i vattenfri substans

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Ger en viskös, kolloidal lösning med vatten. Olösligt i etanol

Skumtest

En 0,1 % provlösning skakas kraftigt. Inget skumskikt bildas. (Med det här testet kan man skilja natriumkarboximetylcellulosa från andra cellulosaetrar).

Utfällning

Tillsätt 5 ml 5 % kopparsulfat- eller aluminiumsulfatlösning till 5 ml 0,5 % provlösning. En fällning bildas. (Med det här testet kan man skilja natriumkarboximetylcellulosa från andra cellulosaetrar och från gelatin, fruktkärnmjöl och dragant).

Färgreaktion

Tillsätt 0,5 g pulvriserat natriumkarboximetylcellulosa till 50 ml vatten under omrörning så att en jämn dispersion bildas. Fortsätt röra tills en klar lösning bildas och använd lösningen för följande test:

Späd 1 mg prov med samma mängd vatten i ett litet provrör. Tillsätt 5 droppar 1-naftollösning. Luta provröret och tillsätt försiktigt 2 ml svavelsyra längs sidan av röret så att syran bildar ett undre skikt. En rödlila färg bildas i gränsskiktet.

pH

5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Substitutionsgrad

0,2–1,5 Karboximetylgrupper (-CH2COOH) per anhydroglukosenhet

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C till konstant vikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Glykolat totalt

Högst 0,4 % i vattenfri substans, beräknat som natriumglykolat

Natrium

Högst 12,4 % i vattenfri substans

E 468 TVÄRBUNDEN NATRIUMKARBOXIMETYLCELLULOSA, TVÄRBUNDET CELLULOSAGUMMI

Synonymer

Tvärbunden karboximetylcellulosa, tvärbunden CMC, tvärbunden natrium CMC

Definition

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa är natriumsaltet av termiskt tvärbunden, delvis O-karboximetylerad cellulosa.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Natriumsalt av tvärbunden karboximetyletercellulosa

Kemisk formel

Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 och R3 kan vara något av följande:

— H

— CH2COONa

— CH2COOH

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Svagt hygroskopiskt, vitt till benvitt, luktfritt pulver

Identifiering

Utfällning

Skaka 1 g prov med 100 ml av en lösning med metylenblått (4 mg/kg) och låt klarna. Det undersökta ämnet absorberar metylenblått och sjunker till botten som en blå, fibrös klump.

Färgreaktion

Skaka 1 g prov med 50 ml vatten. Överför 1 ml av blandningen till ett provrör, tillsätt 1 ml vatten och 0,05 ml nyberedd metanollösning av alfa-naftol (40 g/l). Luta provröret och tillsätt försiktigt 2 ml svavelsyra längs sidan av röret så att syran bildar ett undre skikt. En rödlila färg bildas i gränsskiktet.

Test för natrium

Positivt test

pH

5,0–7,0 (1 % lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 6 % (105 °C, 3 timmar)

Ämnen lösliga i vatten

Högst 10 %

Substitutionsgrad

0,2–1,5 Karboximetylgrupper per anhydroglukosenhet

Natriumhalt

Högst 12,4 % i vattenfri substans

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 469 ENZYMATISKT HYDROLYSERAD KARBOXIMETYLCELLULOSA, ENZYMATISKT HYDROLYSERAT CELLULOSAGUMMI

Synonymer

Natriumkarboximetylcellulosa, enzymatiskt hydrolyserad

Definition

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa erhålls från karboximetylcellulosa genom enzymatisk spjälkning med ett cellulas som framställs av Trichoderma longibrachiatum (tidigare T. reesei).

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Natriumkarboximetylcellulosa, delvis enzymatiskt hydrolyserad

Kemisk formel

Natriumsalter av polymerer innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

[C6H7O2(OH)x (OCH2COONa)y]n

där n är polymerisationsgraden

x = 1,50–2,80

y = 0,2–1,50

x + y = 3,0

(y = substitutionsgrad)

Molekylvikt

178,14 om y = 0,20

282,18 om y = 1,50

Makromolekyler: Minst 800 (n = ca 4)

Innehåll

Minst 99,5 %, inklusive mono- och disackarider, i torkad substans

Beskrivning

Vitt eller svagt gul- eller gråaktigt, luktfritt, svagt hygroskopiskt, granulärt eller fibröst pulver

Identifiering

Löslighet

Lösligt i vatten, olösligt i etanol

Skumtest

Skaka kraftigt 0,1 % provlösning. Inget skumskikt bildas. Detta test används för att skilja natriumkarboximetylcellulosa (hydrolyserad eller icke hydrolyserad) från andra cellulosaetrar och från alginater och naturliga gummiarter.

Utfällning

Tillsätt 5 ml 5 % kopparsulfat- eller aluminiumsulfatlösning till 5 ml 0,5 % provlösning. En fällning bildas. Detta test används för att skilja natriumkarboximetylcellulosa (hydrolyserad eller icke hydrolyserad) från andra cellulosaetrar och från gelatin, fruktkärnmjöl och dragant.

Färgreaktion

Tillsätt 0,5 g pulvriserat prov till 50 ml vatten under omrörning så att en jämn dispersion bildas. Fortsätt röra tills en klar lösning bildas. Späd 1 ml lösning med 1 ml vatten i ett litet provrör. Tillsätt 5 droppar 1-naftol TS. Luta provröret och tillsätt försiktigt 2 ml svavelsyra längs sidan av röret så att syran bildar ett undre skikt. En rödlila färg bildas i gränsskiktet.

Viskositet (60 % fasta ämnen)

Minst 2 500 kgm-1s-1 vid 25 °C, vilket motsvarar en genomsnittlig molekylvikt på 5 000 Da

pH

6,0–8,5 (1 % kolloidal lösning)

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 12 % (105 °C till konstant vikt)

Substitutionsgrad

0,2–1,5 Karboximetylgrupper per anhydroglukosenhet i torkad substans

Natriumklorid och natriumglykolat

Högst 0,5 %, var för sig eller i kombination

Resterande enzymaktivitet

Klarar aktuellt test. Testlösningens viskositet ändras inte, vilket är en indikation på att natriumkarboximetylcellulosan hydrolyserats.

Bly

Högst 3 mg/kg

E 470 a NATRIUM-, KALIUM- OCH KALCIUMSALTER AV FETTSYROR

Synonymer

Definition

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror som förekommer i matoljor och -fetter. Dessa salter erhålls antingen från ätliga fetter och oljor eller från destillerade matfettsyror.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % i vattenfri substans (105 °C till konstant vikt)

Beskrivning

Vita eller gräddvita, lätta pulver, flingor eller halvfasta ämnen

Identifiering

Löslighet

Natrium- och kaliumsalter: Lösliga i vatten och etanol. Kalciumsalter: Olösliga i vatten, etanol och eter

Test för katjoner

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Renhetsgrad

Natrium

9–14 % uttryckt som Na2O

Kalium

13–21,5 % uttryckt som K2O

Kalcium

8,5–13 % uttryckt som CaO

Oförtvålbara ämnen

Högst 2 %

Fria fettsyror

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Fritt alkali

Högst 0,1 % uttryckt som NaOH

Ämnen olösliga i alkohol

Högst 0,2 % (endast natrium- och kaliumsalter)

E 470 b MAGNESIUMSALTER AV FETTSYROR

Synonymer

Definition

Magnesiumsalter av fettsyror som förekommer i matoljor och -fetter. Dessa salter erhålls antingen från ätliga fetter och oljor eller från destillerade matfettsyror.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % i vattenfri substans (105 °C till konstant vikt)

Beskrivning

Vita eller gräddvita, lätta pulver, flingor eller halvfasta ämnen

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten, delvis lösligt i etanol och eter

Test för magnesium

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Renhetsgrad

Magnesium

6,5–11 % uttryckt som MgO

Fritt alkali

Högst 0,1 % uttryckt som MgO

Oförtvålbara ämnen

Högst 2 %

Fria fettsyror

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 471 MONO- OCH DIGLYCERIDER AV FETTSYROR

Synonymer

Glycerylmonostearat, glycerylmonopalmitat, glycerylmonooleat osv., monostearin, monopalmitin, monoolein osv., GMS (för glycerylmonostearat)

Definition

Mono- och diglycerider av fettsyror består av blandningar av mono-, di- och triestrar av glycerol från fettsyror som förekommer i matoljor och -fetter. De kan innehålla små mängder fria fettsyror och glycerol.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 70 % mono- och diestrar

Beskrivning

Produkten varierar från en blekgul till blekbrun, oljig vätska till ett vitt eller svagt benvitt, hårt, vaxliknande fast ämne. De fasta ämnena kan förekomma som flingor, pulver eller små pärlor.

Identifiering

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyrasester av en polyol

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Löslighet

Olösligt i vatten, lösligt i etanol och toluen vid 50 °C

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Syratal

Högst 6

Fri glycerol

Högst 7 %

Polyglyceroler

Högst 4 % diglycerol och högst 1 % högre polyglyceroler, båda halterna baseras på total glycerolhalt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Glycerol totalt

16–33 %

Sulfataska

Högst 0,5 % vid 800 ± 25 °C

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 a MONO- OCH DIGLYCERIDERS ÄTTIKSYRAESTRAR

Synonymer

Ättiksyraestrar av mono- och diglycerider, ättiksglycerider, acetylerade mono- och diglycerider, ättiks- och fettsyraestrar av glycerol

Definition

Glycerolestrar med ättiksyra och fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fri ättiksyra och fria glycerider.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Klara, lättrörliga vätskor till fasta ämnen med vit till blekgul färg

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för ättiksyra

Positivt test

Löslighet

Olösligt i vatten. Lösligt i etanol

Renhetsgrad

Andra syror än ättiksyra och fettsyror

Mindre än 1 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Ättiksyra totalt

9–32 %

Fria fettsyror (och ättiksyra)

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Glycerol totalt

14–31 %

Sulfataska

Högst 0,5 % vid 800 ± 25 °C

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 b MONO- OCH DIGLYCERIDERS MJÖLKSYRAESTRAR

Synonymer

Mjölksyraestrar av mono- och diglycerider, laktoglycerider, mono- och diglycerider förestrade med mjölksyra

Definition

Glycerolestrar med mjölksyra och fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fri mjölksyra och fria glycerider.

Beskrivning

Klara, lättrörliga vätskor till vaxartade fasta ämnen av varierande konsistens med vit till blekgul färg

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för mjölksyra

Positivt test

Löslighet

Olösligt i kallt vatten men dispergerbart i varmt vatten

Renhetsgrad

Andra syror än mjölksyra och fettsyror

Mindre än 1 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Mjölksyra totalt

13–45 %

Fria fettsyror (och mjölksyra)

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Glycerol totalt

13–30 %

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 c MONO- OCH DIGLYCERIDERS CITRONSYRAESTRAR

Synonymer

Citrem, citronsyraestrar av mono- och diglycerider, citronglycerider, mono- och diglycerider förestrade med citronsyra

Definition

Estrar av glycerol med citronsyra och fettsyror som förekommer i matoljor och -fetter. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fri citronsyra och fria glycerider. De kan vara delvis eller helt neutraliserade med lämpliga natrium-, kalium- eller kalciumsalter som godkänts som livsmedelstillsatser enligt denna förordning.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Från gulaktiga eller ljusbruna vätskor till vaxartade fasta eller halvfasta ämnen

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för citronsyra

Positivt test

Löslighet

Olösligt i kallt vatten, dispergerbart i hett vatten, lösligt i oljor och fetter, olösligt i kall etanol

Renhetsgrad

Andra syror än citronsyra och fettsyror

Mindre än 1 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Glycerol totalt

8–33 %

Citronsyra totalt

13–50 %

Sulfataska

Icke-neutraliserade produkter: Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Delvis eller helt neutraliserade produkter: Högst 10 % (800 ± 25 °C)

Bly

Högst 2 mg/kg

Syratal

Högst 130

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 d MONO- OCH DIGLYCERIDERS VINSYRAESTRAR

Synonymer

Vinsyraestrar av mono- och diglycerider, mono- och diglycerider förestrade med vinsyra

Definition

Glycerolestrar med vinsyra och fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fri vinsyra och fria glycerider.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Från klibbiga, viskösa, gulaktiga vätskor till hårda, gula vaxer

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för vinsyra

Positivt test

Renhetsgrad

Andra syror än vinsyra och fettsyror

Mindre än 1,0 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Glycerol totalt

12–29 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Vinsyra totalt

15–50 %

Fria fettsyror

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 e MONO- OCH DIGLYCERIDERS MONO- OCH DIACETYLVINSYRAESTRAR

Synonymer

Diacetylvinsyraestrar av mono- och diglycerider, mono- och diglycerider förestrade med mono- och diacetylvinsyra, diacetylvinsyra- och fettsyraestrar av glycerol

Definition

Blandade estrar av glycerol med mono- och diacetylvinsyror (som erhålls från vinsyra) och fettsyror som förekommer i matfetter och i -oljor. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fria vin- och ättiksyror och kombinationer av dessa samt även fria glycerider. Innehåller även vin- och ättikestrar av fettsyror.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Från klibbiga, viskösa vätskor och fettliknande konsistens till gula vaxer som hydrolyseras i fuktig luft och därvid frigörs ättiksyra

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för vinsyra

Positivt test

Test för ättiksyra

Positivt test

Renhetsgrad

Andra syror än vin- och ättiksyra samt fettsyror

Mindre än 1 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Glycerol totalt

11–28 %

Sulfataska

Högst 0,5 % vid 800 ± 25 °C

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Vinsyra totalt

10–40 %

Ättiksyra totalt

8–32 %

Syratal

40–130

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 472 f BLANDADE ÄTTIK- OCH VINSYRAESTRAR AV MONO- OCH DIGLYCERIDER

Synonymer

Mono- och diglycerider förestrade med ättiksyra och vinsyra

Definition

Glycerolestrar med ättik- och vinsyror och fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. De kan innehålla små mängder fri glycerol, fria fettsyror, fria vin- och ättiksyror samt fria glycerider. Kan innehålla mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Från klibbiga vätskor till fasta ämnen med vit till blekgul färg

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för vinsyra

Positivt test

Test för ättiksyra

Positivt test

Renhetsgrad

Andra syror än vin- och ättiksyra samt fettsyror

Mindre än 1,0 %

Fri glycerol

Högst 2 %

Glycerol totalt

12–27 %

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Ättiksyra totalt

10–20 %

Vinsyra totalt

20–40 %

Fria fettsyror

Högst 3 % beräknat som oljesyra

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 473 SACKAROSESTRAR AV FETTSYROR

Synonymer

Sackarosestrar, sockerestrar

Definition

Huvudsakligen mono-, di- och triestrar av sackaros med fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. De kan beredas av sackaros, metyl-, etyl- och vinlylestrar av fettsyror i livsmedel (inkl. laurinsyra) eller genom extraktion ur sackarosglycerider. Endast följande organiska lösningsmedel får användas vid beredningen: dimetylsulfoxid, dimetylformamid, etylacetat, propan-2-ol, 2-metyl-1-propanol, propylenglykol, metyletylketon och superkritisk koldioxid. p-Metoxifenol kan användas som stabiliseringsmedel vid framställningen.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 80 %

Beskrivning

Fasta geler, mjuka fasta ämnen eller vitt till svagt gråvitt pulver

Identifiering

Test för socker

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Löslighet

Svårlösligt i vatten, olösligt i etanol

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 2 % (800 ± 25 °C)

Fritt socker

Högst 5 %

Fria fettsyror

Högst 3 % beräknat som oljesyra

p-Metoxifenol

Högst 100 μg/kg

Acetaldehyd

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Metanol

Högst 10 mg/kg

Dimetylsulfoxid

Högst 2 mg/kg

Dimetylformamid

Högst 1 mg/kg

2-Metyl-1-propanol

Högst 10 mg/kg

Etylacetat

Högst 350 mg/kg, var för sig eller i kombination

Propan-2-ol

Propylenglykol

Metyletylketon

Högst 10 mg/kg

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 474 SACKAROSESTRAR I BLANDNING MED MONO- OCH DIGLYCERIDER AV FETTSYROR

Synonymer

Sockerglycerider

Definition

Estrarna framställs genom att sackaros får reagera med ätliga fetter eller oljor och bilda en blandning av huvudsakligen mono-, di- och triestrar av sackaros och fettsyror (inkl. laurinsyra) och resterande mono-, di- och triglycerider från fett eller olja. Endast följande organiska lösningsmedel får användas vid beredningen: cyklohexan, dimetylformamid, etylacetat, 2-metyl-1-propanol och propan-2-ol.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

40–60 % av fettsyraestrar av sackaros

Beskrivning

Mjuka, fasta klumpar, fasta geléer eller vitt till benvitt pulver

Identifiering

Test för socker

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Löslighet

Olösligt i kallt vatten, lösligt i etanol

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 2 % (800 ± 25 °C)

Fritt socker

Högst 5 %

Fria fettsyror

Högst 3 % (beräknat som oljesyra)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Metanol

Högst 10 mg/kg

Dimetylformamid

Högst 1 mg/kg

2-Metyl-1-propanol

Högst 10 mg/kg, var för sig eller i kombination

Cyklohexan

Etylacetat

Högst 350 mg/kg, var för sig eller i kombination

Propan-2-ol

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 475 POLYGLYCEROLESTRAR AV FETTSYROR

Synonymer

Polyglycerinestrar av fettsyraestrar

Definition

Polyglycerolestrar av fettsyror framställs genom förestring av polyglycerol med matfetter och -oljor eller med fettsyror som förekommer i matfetter och -oljor. Polyglyceroldelen är huvudsakligen di-, tri- och tetraglycerol och innehåller högst 10 % polyglyceroler som är heptaglycerol eller högre glyceroler.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 90 % fettsyraestrar totalt

Beskrivning

Ljusgula till bärnstensfärgade, oljiga till mycket viskösa vätskor, ljusbruna till mellanbruna, plastiska eller mjuka fasta ämnen samt ljusbruna till bruna, hårda, vaxliknande fasta ämnen

Identifiering

Test för glycerol

Positivt test

Test för polyglycerol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Löslighet

Estrarna kan variera från utpräglat hydrofila till utpräglat lipofila, men tenderar att vara dispergerbara i vatten och lösliga i organiska lösningsmedel och oljor.

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Andra syror än fettsyror

Mindre än 1 %

Fria fettsyror

Högst 6 % beräknat som oljesyra

Glycerol och polyglycerol totalt

18–60 %

Fri glycerol och polyglycerol

Högst 7 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 476 POLYGLYCEROLPOLYRICINOLEAT

Synonymer

Glycerolestrar av kondenserade ricinoljefettsyror, polyglycerolestrar av polykondenserade ricinoljefettsyror, polyglycerolestrar av interesterifierad ricinolsyra, PGPR

Definition

Polyglycerolpolyricinoleat bereds genom förestring av polyglycerol med kondenserade ricinoljefettsyror.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Klar, ytterst viskös vätska

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten och etanol. Lösligt i eter, kolväten och halogenerade kolväten

Test för glycerol

Positivt test

Test för polyglycerol

Positivt test

Test för ricinolsyra

Positivt test

Brytningsindex

[n]D65: 1,4630–1,4665

Renhetsgrad

Polyglyceroler

Minst 75 % di-, tri- och tetraglyceroler och högst 10 % heptaglycerol eller högre glyceroler

Hydroxyltal

80–100

Syratal

Högst 6

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 477 1,2-PROPYLENGLYKOLESTRAR AV FETTSYROR

Synonymer

Propan-1,2-diolestrar av fettsyror

Definition

Består av blandningar av propylenglykols mono- och diestrar från fettsyror som förekommer i matoljor och -fetter. Alkoholdelen utgörs endast av propylenglykol tillsammans med dimerer och spår av trimerer. Inga andra organiska syror än fettsyror i livsmedel förekommer.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 85 % fettsyraestrar totalt

Beskrivning

Klara vätskor eller vaxartade, vita flingor, pärlor eller fasta ämnen med mild lukt

Identifiering

Test för propylenglykol

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Renhetsgrad

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Andra syror än fettsyror

Mindre än 1 %

Fria fettsyror

Högst 6 % beräknat som oljesyra

Propylenglykol totalt

11–31 %

Fri propylenglykol

Högst 5 %

Dimerer och trimerer av propylenglykol

Högst 0,5 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Renhetskriterierna gäller för tillsatsen fri från natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror. Dessa ämnen får dock förekomma med högst 6 % (uttryckt som natriumoleat).

E 479 b TERMISKT OXIDERAD SOJABÖNSOLJA SOM REAGERAT MED MONO- OCH DIGLYCERIDER AV FETTSYROR

Synonymer

TOSOM

Definition

Termiskt oxiderad sojabönsolja som reagerat med mono- och diglycerider av fettsyror är en komplex blandning av glycerol- och fettsyraestrar som förekommer i ätliga fetter och fettsyror från termiskt oxiderad sojabönsolja. Den framställs genom att 10 % termiskt oxiderad sojabönsolja får reagera med 90 % mono- och diglycerider av ätliga fettsyror vid 130 °C under vakuum, varigenom lukten reduceras. Sojabönsolja framställs uteslutande från arter av sojabönor.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Blekgul till ljusbrun med vaxartad eller fast konsistens

Identifiering

Löslighet

Olösligt i vatten. Lösligt i het olja eller hett fett

Renhetsgrad

Smältintervall

55–65 °C

Fria fettsyror

Högst 1,5 % beräknat som oljesyra

Fri glycerol

Högst 2 %

Fettsyror totalt

83–90 %

Glycerol totalt

16–22 %

Metylestrar av fettsyror, som inte bildar addukt med urea

Högst 9 % av metylestrar av fettsyror totalt

Fettsyror, olösliga i petroleumeter

Högst 2 % av fettsyror totalt

Peroxidtal

Högst 3

Epoxider

Högst 0,03 % oxiransyre

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 481 NATRIUMSTEAROYL-2-LAKTYLAT

Synonymer

Natriumstearoyllaktylat, natriumsteraoyllaktat

Definition

En blandning av natriumsalterna av stearoyllaktylsyror och dess polymerer samt mindre mängder natriumsalter av andra besläktade syror som framställts genom att låta stearinsyra och mjölksyra reagera. Andra fettsyror i livsmedel kan också förekomma antingen fria eller förestrade beroende på deras förekomst i den stearinsyra som använts.

Einecs-nummer

246-929-7

Kemiskt namn

Natrium-di-2-stearoyllaktat

Natrium-di(2-stearoyloxi)propionat

Kemisk formel

C21H39O4Na, C19H35O4Na (huvudbeståndsdelar)

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Vitt eller svagt gulaktigt pulver eller sprött fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för mjölksyra

Positivt test

Löslighet

Olösligt i vatten. Lösligt i etanol

Renhetsgrad

Natrium

2,5–5 %

Estervärde

90–190

Syratal

60–130

Mjölksyra totalt

15–40 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 482 KALCIUMSTEAROYL-2-LAKTYLAT

Synonymer

Kalciumstearoyllaktat

Definition

En blandning av kalciumsalterna av stearoyllaktylsyror och deras polymerer samt mindre mängder kalciumsalter av andra besläktade syror som framställs genom att låta stearinsyra och mjölksyra reagera. Andra fettsyror i livsmedel kan också förekomma antingen fria eller förestrade beroende på deras förekomst i den stearinsyra som använts.

Einecs-nummer

227-335-7

Kemiskt namn

Kalcium-di-2-stearoyllakat

Kalcium-di(2-stearoyloxi)propionat

Kemisk formel

C42H78O8Ca, C38H70O8Ca, C40H74O8Ca (huvudbeståndsdelar)

Molekylvikt

Innehåll

Beskrivning

Vitt eller svagt gulaktigt pulver eller sprött fast ämne med karakteristisk lukt

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för fettsyror

Positivt test

Test för mjölksyra

Positivt test

Löslighet

Svagt lösligt i hett vatten

Renhetsgrad

Kalcium

1–5,2 %

Estervärde

125–190

Mjölksyra totalt

15–40 %

Syratal

50–130

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 483 STEARYLTARTRAT

Synonymer

Stearylpalmityltartrat

Definition

Framställs genom förestring av vinsyra med kommersiell stearylalkohol som huvudsakligen består av stearyl- och palmitylalkoholer. Det består huvudsakligen av diestrar med mindre mängder monoestrar och rester av utgångsmaterial.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Distearyltartrat

Dipalmityltartrat

Stearylpalmityltartrat

Kemisk formel

C40H78O6 (distearyltartrat)

C36H70O6 (dipalmityltartrat)

C38H74O6 (stearylpalmityltartrat)

Molekylvikt

655 (distearyltartrat)

599 (dipalmityltartrat)

627 (stearylpalmityltartrat)

Innehåll

Minst 90 % estrar totalt, vilket motsvarar ett estervärde på 163–180

Beskrivning

Gräddfärgat, oljigt fast ämne (vid 25 °C)

Identifiering

Test för tartrat

Positivt test

Smältintervall

67–77 °C Efter förtvålning har de mättade långkedjiga fettalkoholerna ett smältintervall på 49–55 °C.

Renhetsgrad

Hydroxyltal

200–220

Syratal

Högst 5,6

Vinsyra totalt

18–35 %

Sulfataska

Högst 0,5 % (800 ± 25 °C)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

Oförtvålbara ämnen

77–83 %

Jodtal

Högst 4 (Wijs metod)

E 491 SORBITANMONOSTEARAT

Synonymer

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess anhydrider och ätlig, kommersiell stearinsyra

Einecs-nummer

215-664-9

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % av en blandning av sorbitol, sorbitan och isosorbidestrar

Beskrivning

Lätta, gräddfärgade till bruna pärlor eller flingor eller ett hårt, vaxartat fast ämne med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt vid temperaturer över smältpunkten i toluen, dioxan, koltetraklorid, eter, metanol, etanol och anilin. Olösligt i petroleumeter och aceton. Olösligt i kallt vatten, men dispergerbart i varmt vatten. Bildar en grumlig lösning med mineralolja och etylacetat vid temperaturer över 50 °C

▼M28

Identifieringstest

Genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi

▼B

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyrasester av en polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Syratal

Högst 10

Förtvålningstal

147–157

Hydroxyltal

235–260

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 492 SORBITANTRISTEARAT

Synonymer

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess anhydrider och ätlig, kommersiell stearinsyra

Einecs-nummer

247-891-4

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % av en blandning av sorbitol, sorbitan och isosorbidestrar

Beskrivning

Lätta, gräddfärgade till bruna pärlor eller flingor eller ett hårt, vaxartat fast ämne med svag lukt

Identifiering

Löslighet

Svagt lösligt i toluen, eter, koltetraklorid och etylacetat. Dispergerbart i petroleumeter, mineralolja, vegetabiliska oljor, aceton och dioxan. Olösligt i vatten, metanol och etanol

▼M28

Identifieringstest

Genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi

▼B

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyrasester av en polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Syratal

Högst 15

Förtvålningstal

176-188

Hydroxyltal

66–80

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 493 SORBITANMONOLAURAT

Synonymer

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess anhydrider och ätlig, kommersiell laurinsyra

Einecs-nummer

215-663-3

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % av en blandning av sorbitol, sorbitan och isosorbidestrar

Beskrivning

Bärnstensfärgad, oljig, viskös vätska, lätta, gräddfärgade till bruna pärlor eller flingor eller ett hårt, vaxartat fast ämne med svag lukt

Identifiering

Löslighet

Dispergerbart i hett och kallt vatten

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyrasester av en polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Syratal

Högst 7

Förtvålningstal

155–170

Hydroxyltal

330–358

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 494 SORBITANMONOOLEAT

Synonymer

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess anhydrider och ätlig, kommersiell oljesyra. Den består främst av 1,4-sorbitanmonooleat. Andra beståndsdelar är isosorbidmonooleat, sorbitandioleat och sorbitantrioleat.

Einecs-nummer

215-665-4

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % av en blandning av sorbitol, sorbitan och isosorbidestrar

Beskrivning

Bärnstensfärgad, viskös vätska, lätta, gräddfärgade till bruna pärlor eller flingor eller ett hårt, vaxartat fast ämne med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt vid temperaturer över smältpunkten i etanol, eter, etylacetat, anilin, toluen, dioxan, petroleumeter och koltetraklorid. Olösligt i kallt vatten, dispergerbart i varmt vatten

Jodtal

80–100 för oljesyraresten, vilken härrör från förtvålning av sorbitanmonooleat

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Syratal

Högst 8

Förtvålningstal

145–160

Hydroxyltal

193–210

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 495 SORBITANMONOPALMITAT

Synonymer

Sorbitanpalmitat

Definition

En blandning av de partiella estrarna av sorbitol och dess anhydrider och ätlig, kommersiell palmitinsyra

Einecs-nummer

247-568-8

Kemiskt namn

Kemisk formel

Molekylvikt

Innehåll

Minst 95 % av en blandning av sorbitol, sorbitan och isosorbidestrar

Beskrivning

Lätta, gräddfärgade till bruna pärlor eller flingor eller ett hårt, vaxartat fast ämne med svag, karakteristisk lukt

Identifiering

Löslighet

Lösligt vid temperaturer över smältpunkten i etanol, metanol, eter, etylacetat, anilin, toluen, dioxan, petroleumeter och koltetraklorid. Olösligt i kallt vatten, men dispergerbart i varmt vatten

▼M28

Identifieringstest

Genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi

▼B

Infrarött absorptionsspektrum

Karakteristiskt för en partiell fettsyrasester av en polyol

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 2 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfataska

Högst 0,5 %

Syratal

Högst 7,5

Förtvålningstal

140–150

Hydroxyltal

270–305

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

▼M5

E 499 STIGMASTEROLRIKA VÄXTSTEROLER

Synonymer

Definition

Stigmasterolrika växtsteroler framställs av sojabönor och är en kemiskt definierad enkel blandning innehållande minst 95 % växtsteroler (stigmasterol, betasitosterol, kampesterol och brassikasterol), där stigmasterol utgör minst 85 % av de stigmasterolrika växtsterolerna.

Einecs-nummer

Kemiskt namn

Stigmasterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-etyl-6-metyl-hept-3-en-2-yl)-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol

Betasitosterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-etyl-6-metylheptan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol

Kampesterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-dimetylheptan-2-yl)-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol

Brassikasterol

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol

Kemisk formel

Stigmasterol

C29H48O

Betasitosterol

C29H50O

Kampesterol

C28H48O

Brassikasterol

C28H46O

Molekylvikt

Stigmasterol

412,6 g/mol

Betasitosterol

414,7 g/mol

Kampesterol

400,6 g/mol

Brassikasterol

398,6 g/mol

Innehåll (produkter som endast innehåller fria steroler och stanoler)

Minst 95 % totala fria steroler/stanoler i vattenfri substans

Beskrivning

Lättflytande vitt till benvitt pulver, vita till benvita piller eller pastiller; färglös till blekgul vätska

Identifiering

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten. Fytosteroler och fytostanoler är lösliga i aceton och etylacetat.

Stigmasterolinnehåll

Minst 85 % (vikt/vikt)

Andra växtsteroler/-stanoler: Antingen var för sig eller i kombination, inklusive brassikasterol, kampestanol, kampesterol, delta-7-kampesterol, kolesterol, klerosterol, sitostanol och betasitosterol

Högst 15 % (vikt/vikt)

Renhetsgrad

Aska totalt

Högst 0,1 %

Lösningsmedelsrester

Etanol: Högst 5 000 mg/kg

Metanol: Högst 50 mg/kg

Vatteninnehåll

Högst 4 % (Karl Fischer-metoden)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt

Högst 1 000 CFU/g

Jäst

Högst 100 CFU/g

Mögel

Högst 100 CFU/g

Escherichia coli

Högst 10 CFU/g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g

▼B

E 500 (i) NATRIUMKARBONAT

Synonymer

Soda

Definition

Einecs-nummer

207-838-8

Kemiskt namn

Natriumkarbonat

Kemisk formel

Na2CO3 · nH2O (n = 0, 1 eller 10)

Molekylvikt

106,00 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 99 % Na2CO3 i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt, granulärt eller kristallint pulver

Den vattenfria formen är hygroskopisk, dekahydratet vittrar

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 2 % (vattenfritt), 15 % (monohydrat) eller 55–65 % (dekahydrat) (70 °C som successivt ökas till 300 °C, till konstant vikt)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 500 (ii) NATRIUMVÄTEKARBONAT

Synonymer

Natriumbikarbonat, surt natriumkarbonat, bikarbonat av soda, bakpulver

Definition

Einecs-nummer

205-633-8

Kemiskt namn

Natriumvätekarbonat

Kemisk formel

NaHCO3

Molekylvikt

84,01

Innehåll

Minst 99 % i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa eller vita kristallina klumpar eller kristallint pulver

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

pH

8,0–8,6 (1 % lösning)

Löslighet

Lösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (4 timmar, över kiselgel)

Ammoniumsalter

Ingen lukt av ammoniak efter upphettning

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 500 (iii) NATRIUMSESKVIKARBONAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

208-580-9

Kemiskt namn

Natriummonovätedikarbonat

Kemisk formel

Na2CO3 · NaHCO3 · 2H2O

Molekylvikt

226,03

Innehåll

35,0–38,6 % NaHCO3 och 46,4–50,0 % Na2CO3

Beskrivning

Vita flingor, kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Test för natrium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten

Renhetsgrad

Natriumklorid

Högst 0,5 %

Järn

Högst 20 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 501 (i) KALIUMKARBONAT

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

209-529-3

Kemiskt namn

Kaliumkarbonat

Kemisk formel

K2CO3 · nH2O (n = 0 eller 1,5)

Molekylvikt

138,21 (vattenfritt)

Innehåll

Minst 99,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, mycket sönderflytande pulver

Hydratet förekommer som små, vita, halvt genomskinliga kristaller eller granulat

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Mycket lösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 5 % (vattenfritt) eller 18 % (hydrat) (180 °C, 4 timmar)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 501 (ii) KALIUMVÄTEKARBONAT

Synonymer

Kaliumbikarbonat, surt kaliumkarbonat

Definition

Einecs-nummer

206-059-0

Kemiskt namn

Kaliumvätekarbonat

Kemisk formel

KHCO3

Molekylvikt

100,11

Innehåll

99,0–101,0 % KHCO3 i vattenfri substans

Beskrivning

Färglösa kristaller eller vitt pulver eller granulat

Identifiering

Test för kalium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 0,25 % (4 timmar, över kiselgel)

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 503 (i) AMMONIUMKARBONAT

Synonymer

Definition

Ammoniumkarbonat består av ammoniumkarbamat, ammoniumkarbonat och ammoniumvätekarbonat i varierande proportioner.

Einecs-nummer

233-786-0

Kemiskt namn

Ammoniumkarbonat

Kemisk formel

CH6N2O2, CH8N2O3 och CH5NO3

Molekylvikt

Ammoniumkarbamat: 78,06, ammoniumkarbonat: 98,73, ammoniumvätekarbonat: 79,06

Innehåll

30,0–34,0 % NH3

Beskrivning

Vitt pulver eller hårda, vita eller halvt genomskinliga klumpar eller kristaller. Blir ogenomskinligt vid exponering för luft och omvandlas slutligen till vita, porösa klumpar eller pulver (ammoniumbikarbonat) på grund av att ammoniak och koldioxid avges.

Identifiering

Test för ammonium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

pH

Ca 8,6 (5 % lösning)

Löslighet

Lösligt i vatten

Renhetsgrad

Icke-flyktiga ämnen

Högst 500 mg/kg

Klorider

Högst 30 mg/kg

Sulfat

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 503 (ii) AMMONIUMVÄTEKARBONAT

Synonymer

Ammoniumbikarbonat

Definition

Einecs-nummer

213-911-5

Kemiskt namn

Ammoniumvätekarbonat

Kemisk formel

CH5NO3

Molekylvikt

79,06

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Vita kristaller eller kristallint pulver

Identifiering

Test för ammonium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

pH

Ca 8,0 (5 % lösning)

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Icke-flyktiga ämnen

Högst 500 mg/kg

Klorider

Högst 30 mg/kg

Sulfat

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 504 (i) MAGNESIUMKARBONAT

Synonymer

Hydromagnesit

Definition

Basiskt hydratiserat magnesiumkarbonat eller monohydrat av magnesiumkarbonat eller en blandning av dessa

Einecs-nummer

208-915-9

Kemiskt namn

Magnesiumkarbonat

Kemisk formel

MgCO3 · nH2O

Innehåll

24–26,4 % Mg

Beskrivning

Luktfria, lätta, vita, spröd klumpar eller voluminöst, vitt pulver

Identifiering

Test för magnesium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i både vatten och etanol

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,05 %

Ämnen lösliga i vatten

Högst 1,0 %

Kalcium

Högst 0,4 %

Arsenik

Högst 4 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 504 (ii) MAGNESIUMHYDROXIDKARBONAT

Synonymer

Magnesiumvätekarbonat, magnesiumsubkarbonat (lätt eller tungt), hydratiserat basiskt magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonathydroxid

Definition

Einecs-nummer

235-192-7

Kemiskt namn

Hydratiserad magnesiumkarbonathydroxid

Kemisk formel

4MgCO3Mg(OH)2 · 5H2O

Molekylvikt

485

Innehåll

40,0–45,0 % Mg beräknat som MgO

Beskrivning

Lätta, vita, spröda klumpar eller voluminöst, vitt pulver

Identifiering

Test för magnesium

Positivt test

Test för karbonat

Positivt test

Löslighet

Praktiskt taget olösligt i vatten. Olösligt i etanol

Renhetsgrad

Ämnen olösliga i syra

Högst 0,05 %

Ämnen lösliga i vatten

Högst 1,0 %

Kalcium

Högst 1,0 %

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 507 SALTSYRA

Synonymer

Väteklorid, klorvätesyra

Definition

Einecs-nummer

231-595-7

Kemiskt namn

Saltsyra

Kemisk formel

HCl

Molekylvikt

36,46

Innehåll

Saltsyra är tillgängligt i handeln i varierande koncentrationer. Koncentrerad saltsyra innehåller minst 35 % HCl.

Beskrivning

Klar, färglös eller svagt gulaktig, korrosiv vätska med stickande lukt

Identifiering

Test för syra

Positivt test

Test för klorid

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten och etanol

Renhetsgrad

Organiska föreningar totalt

Organiska föreningar totalt (ej innehållande fluor): Högst 5 mg/kg

Bensen: Högst 0,05 mg/kg

Fluorerade föreningar totalt: Högst 25 mg/kg

Icke-flyktiga ämnen

Högst 0,5 %

Reducerande ämnen

Högst 70 mg/kg (som SO2)

Oxiderande ämnen

Högst 30 mg/kg (som Cl2)

Sulfat

Högst 0,5 %

Järn

Högst 5 mg/kg

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 508 KALIUMKLORID

Synonymer

Sylvin, sylvit

Definition

Einecs-nummer

231-211-8

Kemiskt namn

Kaliumklorid

Kemisk formel

KCl

Molekylvikt

74,56

Innehåll

Minst 99 % i torkad substans

Beskrivning

Färglösa, långsträckta, prismatiska eller kubiska kristaller eller vitt, granulärt pulver som är luktfritt

Identifiering

Löslighet

Lättlösligt i vatten. Olösligt i etanol

Test för kalium

Positivt test

Test för klorid

Positivt test

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning

Högst 1 % (105 °C, 2 timmar)

Test för natrium

Negativt

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Kadmium

Högst 1 mg/kg

E 509 KALCIUMKLORID

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

233-140-8

Kemiskt namn

Kalciumklorid

Kemisk formel

CaCl2 · nH2O (n = 0,2 eller 6)

Molekylvikt

110,99 (vattenfritt), 147,02 (dihydrat), 219,08 (hexahydrat)

Innehåll

Minst 93,0 % i vattenfri substans

Beskrivning

Vitt, luktfritt, hygroskopiskt pulver eller sönderflytande kristaller

Identifiering

Test för kalcium

Positivt test

Test för klorid

Positivt test

Löslighet

Lösligt i vatten och etanol

Renhetsgrad

Magnesium- och alkalisalter

Högst 5 % i torkad substans (beräknat som sulfater)

Fluorid

Högst 40 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 511 MAGNESIUMKLORID

Synonymer

Definition

Einecs-nummer

232-094-6

Kemiskt namn

Magnesiumklorid

Kemisk formel

MgCl2 · 6H2O

Molekylvikt

203,30

Innehåll

Minst 99,0 %

Beskrivning

Färglösa, luktfria, mycket sönderflytande flingor eller kristaller

Identifiering

Test för magnesium

Positivt test

Test för klorid

Positivt test

Löslighet

Mycket lösligt i vatten, lättlösligt i etanol

Renhetsgrad

Ammonium

Högst 50 mg/kg

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

E 512 TENNKLORID

Synonymer

Tenndiklorid

Definition

Einecs-nummer

231-868-0

Kemiskt namn

Tennkloriddihydrat

Kemisk formel

SnCl2 · 2H2O

Molekylvikt

225,63

Innehåll

Minst 98,0 %

Beskrivning

Färglösa eller vita kristaller

Kan ha en svag lukt av saltsyra

Identifiering

Test för tenn(II)

Positivt test

Test för klorid

Positivt test

Löslighet

Lösligt i mindre mängd vatten än sin egen vikt, men bildar ett olösligt basiskt salt med större mängd vatten

Lösligt i etanol

Renhetsgrad

Sulfat

Högst 30 mg/kg

Arsenik

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg

Bly