Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volymEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 15/02/1975 s. 0001 - 0013

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0201

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0032

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0201

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0054

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0054RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym (75/106/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I de flesta medlemsstaterna är villkoren för att erbjuda färdigförpackade vätskor till försäljning underkastade tvingande bestämmelser som skiljer sig från en medlemsstat till en annan och därigenom hindrar handel med sådana färdigförpackningar. Dessa bestämmelser måste därför närmas till varandra.

För att göra det möjligt för konsumenterna att få korrekt information bör föreskrivas hur färdigförpackningen skall märkas med den nominella vätskevolym som förpackningen innehåller.

Det är också nödvändigt att ange de största tillåtna avvikelserna för färdigförpackningarnas innehåll. En referensmetod för kontroll bör bestämmas så att det på ett enkelt sätt kan säkerställas att färdigförpackningar överensstämmer med de fastställda bestämmelserna.

Det är nödvändigt att så långt det är möjligt minska antalet volymer för samma produkt vilka ligger för nära varandra och följaktligen utgör en risk för att konsumenterna kan vilseledas. Med hänsyn till de synnerligen stora lagren av färdigförpackningar i gemenskapen kan en sådan minskning dock endast ske gradvis.

Artikel 16 i rådets direktiv 71/316/EEG(3) av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder senast ändrat genom anslutningsakten(4) föreskriver att harmoniseringen av kraven på marknadsföring av vissa varor, särskilt med avseende på föreskrifter, mätning och märkning av färdigförpackade mängder, får omfattas av särskilda direktiv.

Eftersom en alltför snabb ändring av de metoder för mängdbestämning som fastställts i vissa medlemsstaters nationella lagstiftning samt organiseringen av nya kontrollsystem och införandet av ett nytt enhetssystem skulle innebära svårigheter för dessa medlemsstater, bör en övergångsperiod bestämmas för dem. En sådan bestämmelse bör emellertid inte ytterligare hindra handeln med de berörda varorna inom gemenskapen och bör inte inverka menligt på genomförandet av direktivet i de andra medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv gäller färdigförpackningar som innehåller de i bilaga 3 upptagna vätskorna, vilka mäts efter volym i avsikt att säljas i individuella nominella volymer på 0,05 5,0 liter.

Artikel 2

1. En färdigförpackning enligt detta direktiv är kombinationen av en vara och den individuella förpackning som den är färdigförpackad i.

2. En vara är färdigförpackad när den placeras i en förpackning av vilken beskaffenhet som helst utan att köparen är närvarande och mängden i förpackningen har ett förutbestämt värde som inte kan ändras utan att förpackningen förändras.

Artikel 3

1. De färdigförpackningar som uppfyller kraven i bilaga 1 och 3 får förses med EEG-märkning enligt moment 3.3 i bilaga 1.

2. De skall underkastas metrologisk kontroll enligt villkoren i bilaga 1, avsnitt 5, och i bilaga 2.

Artikel 4

1. Alla färdigförpackningar som anges i artikel 3 skall enligt bilaga 1 förses med uppgift om den vätskevolym, benämnd "nominell volym" som de skall innehålla.

2. För sådana färdigförpackningar är endast de nominella volymer som anges i bilaga 3 tillåtna.

3. Fram till utgången av den övergångsperiod under vilken användningen av brittiska måttenheter tillåts inom gemenskapen, vilket framgår av bilaga 2 till rådets direktiv/EEG(5) av den 18 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om måttenheter, senast ändrat genom anslutningsakten, skall uppgiften om nominell volym uttryckt i SI-enheter enligt moment 3.1 i bilaga 1 till det här direktivet, om Storbritannien eller Irland så önskar, inom deras territorier åtföljas av en uppgift om nominell volym i motsvarande brittiska måttenheter om de är i bilaga 1 till det här direktivet.

Artikel 5

Medlemsstaterna får inte av skäl som hänför sig till färdigförpackningarnas volym, volymbestämningen eller de metoder med vilka de har kontrollerats begränsa, hindra eller förbjuda att färdigförpackningar släpps ut på marknaden om de uppfyller de krav och följer de provningsregler som fastställts i detta direktiv.

Artikel 6

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till detta direktiv till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artiklarna 18 och 19 i rådets direktiv 71/316/EEG.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 får Belgien, Irland, Nederländerna och Storbritannien uppskjuta genomförandet av detta direktiv och dess bilagor till senast den 31 december 1979.

3. Under den period då detta direktiv inte är i kraft i en medlemsstat skall denna stat inte införa strängare kontrollförfaranden än de som gällde när direktivet antogs i fråga om mängden i färdigförpackningar som omfattas av detta direktiv och som kommer från andra medlemsstater.

4. Under samma period skall de medlemsstater som har genomfört direktivet godta de färdigförpackningar vilka kommer från medlemsstater som har nytta av undantaget enligt punkt 2 och vilka uppfyller bestämmelserna i bilaga 1.1 och bilaga 3, även om de inte är försedda med EG-märket enligt moment 3.3 till bilaga 1. Dessa färdigförpackningar skall godtas på samma grunder och villkor som de färdigförpackningar vilka uppfyller alla bestämmelserna i detta direktiv.

5. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1974.

På rådets vägnar

J. P. FOURCADE

Ordförande

(1) EGT nr C 56, 2.6.1972, s. 35.

(2) EGT nr C 123, 27.11.1972, s. 9.

(3) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14.

(5) EGT nr L 243, 29.10.1971, s. 29.

BILAGA 1

1. MÅLSÄTTNINGAR

Färdigförpackningar som omfattas av detta direktiv skall förpackas på sådant sätt att de färdiga förpackningarna uppfyller följande krav:

1.1. Den faktiska volymen skall i genomsnitt inte vara mindre än den nominella volymen.

1.2. Proportionen färdigförpackningar med minusavvikelser större än den tillåtna minusavvikelsen fastställd i moment 2.4 skall vara tillräckligt liten för att partier av färdigförpackningar skall uppfylla kraven för provningarna enligt bilaga 2.

1.3. Ingen färdigförpackning med en minusavvikelse som är mer än dubbelt så stor som den tillåtna minusavvikelsen i tabellen i moment 2.4 får förses med EEG-märkning enligt moment 3.3.

2. DEFINITIONER OCH GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

2.1. Den nominella volymen i en färdigförpackning är den volym som anges på färdigförpackningen, dvs. den vätskevolym som förpackningen anses innehålla.

2.2. Den faktiska volymen i en färdigförpackning är den vätskevolym som den i verkligheten innehåller. Vid alla kontrollförfaranden skall värdet för den faktiska volymen av innehållet bestämmas vid eller korrigeras till en temperatur på 20 °C.

2.3. Minusavvikelsen är den mängd som den faktiska volymen är mindre än färdigförpackningens nominella volym.

2.4. Den tillåtna minusavvikelsen skall fastställas i enlighet med följande tabell:

>Plats för tabell>

3. PÅSKRIFTER OCH MÄRKNING

Alla färdigförpackningar enligt detta direktiv skall vara försedda med följande märkningar, anbringade på förpackningen på sådant sätt att de är outplånliga, lätt läsbara och synliga när färdigförpackningen bjuds ut under normala förhållanden:

3.1. Den nominella volymen uttryckt i liter, centiliter eller milliliter och angiven i siffror som är minst 6 mm höga om den nominella volymen överstiger 100 cl, 4 mm höga om den är fr.o.m. 100 cl t.o.m. 20 cl och 3 mm höga om den inte överstiger 20 cl, följd av beteckningen för den måttenhet som används eller, i tillämpliga fall, av benämningen på enheten enligt rådets direktiv 71/354/EEG.

Fram till utgången av den övergångsperiod under vilken användningen av de brittiska måttenheter som framgår av bilaga 2 till rådets direktiv 71/354/EEG tillåts inom gemenskapen får uppgiften om den nominella volymen uttryckt i SI-enheter enligt föregående stycke åtföljas av motsvarande värde i brittiska måttenheter, beräknat med användning av följande omräkningsfaktorer:

en milliliter = 0,0352 fluid ounce

en liter = 1,760 pints eller 0,220 gallon

När medlemsstaterna anser det nödvändigt, får de kräva denna andra uppgift för varor som utbjuds till försäljning inom deras territorier.

3.2. Ett märke eller en påskrift som gör det möjligt för berört organ att identifiera förpackaren eller den som är ansvarig för förpackningen eller den inom gemenskapen etablerade importören.

3.3. Ett litet "e", minst 3 mm högt, placerat inom samma synfält som uppgiften om den nominella volymen, vilket garanterar att färdigförpackningen uppfyller kraven i detta direktiv.

Denna bokstav skall ha den form som framgår av ritningen i bilaga 2, moment 3, till rådets direktiv 71/316/EEG.

Artikel 12 i det direktivet skall också tillämpas.

Om förpackningen emellertid är en mätbehållare som uppfyller tillämpligt direktiv och om uppgiften om den nominella volymen är synlig när färdigförpackningen bjuds ut under normala förhållanden är det inte nödvändigt att vid tillämpningen av detta direktiv ange den nominella volymen för färdigförpackningens innehåll enligt fordringarna i punkt 3.1 ovan.

Detta är emellertid inte tillämpligt när färdigförpackningens nominella volym skiljer sig med 0,05 liter eller mindre jämfört med en annan nominell volym som är föreskriven i bilaga 3 för samma varukategori.

4. FÖRPACKARENS ELLER IMPORTÖRENS ANSVAR

Den mängd vätska som en färdigförpackning innehåller, den s.k. "faktiska volymen" skall mätas eller kontrolleras på förpackarens ansvar. Mätningen eller kontrollen skall utföras med hjälp av ett legalt mätdon som är lämpligt för uppgiften.

Kontrollen får utföras genom stickprov (provtagning).

Då den faktiska volymen inte mäts, skall den kontroll som utförs av förpackaren ordnas så att den nominella volymen helt säkerställs.

Detta villkor uppfylls om förpackaren utför tillverkningskontroller enligt förfaranden som godkänts av behöriga organ i medlemsstaten och om han ställer dokumenten med kontrollresultaten till dessa organs förfogande för att därigenom styrka att kontrollerna tillsammans med de rättelser och justeringar som visat sig nödvändiga har utförts på ett ordentligt och noggrant sätt.

En av flera metoder för att uppfylla kraven på mätning och kontroll består i att vid framställningen av färdigförpackningen använda en mätbehållare av den typ som angetts i det direktiv som gäller för dessa. Behållaren fylls enligt de villkor som föreskrivs i detta direktiv samt i direktivet om volymmärkta flaskor.

5. KONTROLLER SOM SKALL UTFÖRAS AV DE BEHÖRIGA ORGANEN HOS FÖRPACKAREN ELLER IMPORTÖREN

Kontroller för att säkerställa att färdigförpackningarna uppfyller bestämmelserna i detta direktiv skall utföras av behöriga organ i medlemsstaterna genom stickprov hos förpackaren eller, om detta inte är praktiskt möjligt, hos importören eller hans inom gemenskapen etablerade agent.

Denna statistiska stickprovskontroll skall utföras i enlighet med godkända metoder för kvalitetskontroll. Dess effektivitet skall vara jämförbar med referensmetodens enligt bilaga 2.

6. ANDRA KONTROLLER UTFÖRDA AV DE BEHÖRIGA ORGANEN

Detta direktiv skall inte utesluta några kontroller som kan komma att utföras av behöriga organ i medlemsstaterna i alla handelsled, särskilt för att verifiera att färdigförpackningar uppfyller kraven i detta direktiv.

BILAGA 2

Denna bilaga fastställer hur man använder referensmetoden för statistisk kontroll av partier av färdigförpackningar för att kraven enligt artikel 3 i direktivet och moment 5 bilaga 1 skall uppfyllas.Denna kontroll baseras på ISO-standard nr 2859 om metoder för attributkontroll med en acceptabel kvalitetsnivå på 2,5 %. Provtagningsnivån motsvarar nivå II i denna standard för oförstörande prov och nivå S 3 för förstörande prov.1. REGLER FÖR MÄTNING AV DEN FAKTISKA VOLYMEN I FÄRDIGFÖRPACKNINGARDen faktiska volymen av innehållet i färdigförpackningar kan mätas direkt med hjälp av volumetriska mätdon eller indirekt genom vägning och mätning av densiteten.Oavsett vilken metod som används får mätosäkerheten vid bestämningen av den faktiska volymen i en färdigförpackning inte överstiga en femtedel av den tillåtna minusavvikelsen för färdigförpackningens nominella volym. Varje medlemsstat får besluta föreskrifter om förfarandet vid mätning av den faktiska volymen i en färdigförpackning.2. REGLER FÖR KONTROLL AV PARTIER AV FÄRDIGFÖRPACKNINGARKontrollen av färdigförpackningar skall utföras genom stickprov och skall ske i följande två steg:- En kontroll av den faktiska volymen i varje färdigförpackning i provet.- En annan kontroll av den genomsnittliga faktiska volymen i färdigförpackningarna i provet.Ett parti färdigförpackningar skall anses godtagbart om resultaten av båda dessa kontroller uppfyller kriterierna för att godkännas.För var och en av dessa kontroller finns följande två provtagningsplaner:- En för oförstörande provning, dvs. provning som innebär att förpackningen inte öppnas.- En annan för förstörande provning, dvs. provning som innebär att förpackningen öppnas eller förstörs.Av ekonomiska och praktiska skäl skall den sistnämnda provningen begränsas till ett absolut minimum; den är mindre effektiv än den förstnämnda.Förstörande provning skall därför endast användas när oförstörande provning inte är praktiskt genomförbar. Som allmän regel gäller att den inte skall tillämpas på partier under 100 enheter.2.1 Sammansättning av ett parti av färdigförpackningar2.1.1 Partiet skall omfatta alla de färdigförpackningar av samma typ och ur samma tillverkningsserie som skall kontrolleras.2.1.2 När färdigförpackningarna kontrolleras vid slutet av transportbandet, skall antalet i varje parti vara lika med anläggningens maximala kapacitet per timme. I andra fall skall partiets storlek begränsas till 10 000.2.1.3 För partier om färre än 100 färdigförpackningar skall den oförstörande provningen då den utförs, omfatta hela partiet.2.1.4 Innan provningarna i 2.2 och 2.3 utförs, skall ett tillräckligt antal färdigförpackningar slumpmässigt tas från partiet så att den kontroll som fordrar det större provet kan utföras.För den andra kontrollen skall det erforderliga provet tas slumpmässigt från det första provet samt märkas.Denna märkning skall avslutas innan mätningen påbörjas.2.2 Kontroll av den minsta godtagbara volymen i en färdigförpackning2.2.1 Den minsta godtagbara volymen skall beräknas genom att förpackningens nominella volym minskas med den tillåtna minusavvikelsen för denna volym.2.2.2 Enskilda färdigförpackningar i partiet, vilkas faktiska volym är mindre än minsta godtagbara volym, skall anses felaktiga.2.2.3 För stickprovskontroller skall en av följande provtagningsplaner (enkel eller dubbel) användas efter varje medlemsstats eget val.2.2.3.1 Plan för enkel provtagningAntalet kontrollerade färdigförpackningar skall vara lika med det antal som enligt planen anges för provet.- Om antalet påträffade felaktiga enheter i provet är mindre än eller lika med acceptanstalet skall partiet färdigförpackningar anses godtagbart med avseende på denna kontroll.- Om antalet påträffade felaktiga enheter i provet är lika med eller större än avvisningstalet, skall partiet avvisas.2.2.3.1.1 Plan för oförstörande provning>Plats för tabell>

2.2.3.1.2 Plan för förstörande provning>Plats för tabell>

2.2.3.2 Plan för dubbel provtagningAntalet först kontrollerade färdigförpackningar skall vara lika med det i planen angivna antalet enheter för det första provet.- Om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet är mindre än eller lika med det första acceptanstalet, skall partiet anses godtagbart med avseende på denna kontroll.- Om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet är lika med eller större än det första avvisningstalet, skall partiet avvisas.- Om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet ligger mellan det första acceptans- och det första avvisningstalet, skall ett andra prov genomföras. Antalet enheter i detta anges i planen.De påträffade felaktiga enheterna i det första och andra provet skall adderas.- Om det sammanlagda antalet felaktiga enheter är mindre än eller lika med det andra acceptanstalet, skall partiet anses godtagbart med avseende på denna kontroll.- Om det sammanlagda antalet felaktiga enheter är större än eller lika med det andra avvisningstalet, skall partiet avvisas.2.2.3.2.1 Plan för oförstörande provning>Plats för tabell>

2.2.3.2.2 Plan för förstörande provning>Plats för tabell>

2.3 Kontroll av genomsnittet av den faktiska volymen i de enskilda färdigförpackningar som ingår i ett parti2.3.1 Ett parti av färdigförpackningar skall anses godtagbart med avseende på denna kontroll om medelvärdet x = ??S xi n av den faktiska volymen xi avn färdigförpackningar i ett prov är större än värdetVn s √n 7 t(1-á)I denna formel ärVn= färdigförpackningens nominella volyms = den skattade standardavvikelsen för partiets faktiska volymn = antalet färdigförpackninger i provet för denna kontrollt(1-á) = 0,995 konfidensnivå i studentfördelningen (t-fördelningen) med ä = n - 1 frihetsgrader2.3.2 Om xi är uppmätt värde for den faktiska volymen i den i:te enheten i provet som innehåller n enheter, då2.3.2.1 fås medelvärdet för de uppmätta värdena i provet genom följande beräkning:x = i = n ??Sxi i = 1 n2.3.2.2 och den skattade standardavvikelsen s genom följande beräkning:- Summan av kvadraterna på mätvärdena: i = n ??S(xi)2 i = 1- Kvadraten på summan av mätvärdena: (i = n ??S(xi) i = 1 )2 därefter (i = n ??Sxi i = 1 n )2- Den korrigerade summan: SC i = n ??S(xi)2 i = 1 (i = n ??Sxi i = 1 n )2- Den skattade variansen v = SC n - 1- Den skattade standardavvikelsen är >Start Grafik>

>Slut Grafik>

2.3.3 Kriterier för acceptans eller avvisning av partier av färdigförpackningar för kontroll av genomsnittet:>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

Anmärkning: De vätskor som nämns i punkt 1 a och b, 4, 8 a och b samt 9 får endast bjudas ut till försäljning inom gemenskapen i färdigförpackningar vars nominella volym är upptagen i ovanstående tabell och som överensstämmer med tillämpliga föreskrifter eller normalt handelsbruk i den medlemsstat som är ursprungsland för vätskan, oavsett om packningen utförts i denna medlemsstat eller i en annan stat.