Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 78/891/EEG av den 28 september 1978 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till rådets direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG om färdigförpackningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 311 , 04/11/1978 s. 0021 - 0028

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0112

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0181

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0112

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0074

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0074KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 28 september 1978 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna till rådets direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG om färdigförpackningar (78/891/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder(1) i dess lydelse enligt anslutningsakten(2), särskilt artikel 17, 18 och 19 i denna,

med beaktande av rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym(3),

med beaktande av rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym(4), och

med beaktande av följande:

Tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 76/211/EEG har visat att de tillåtna minusavvikelserna och klassificeringen av varor behöver revideras.

En förenklad klassificering av färdigförpackade varor skulle underlätta förpackningen av varorna och erbjuda konsumenten ett större urval av färdigförpackade varor.

Märkningarna av små färdigförpackningar kan i vissa fall göras mindre än de storlekar som anges i direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG men ändå vara tillräckligt synliga och läsbara.

Moderna statistiska kontrollmetoder gör det möjligt att minska omfånget på dessa två direktivs provtagningsplaner.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiv avsedda att undanröja tekniska handelshinder på mätdonsområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 3.1, 4 och 5 i bilaga 1 till direktiv 75/106/EEG skall ersättas med motsvarande avsnitt i bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 2

Avsnitt 2.4, 3.1 och 5 i bilaga 1 till direktiv 76/211/EEG skall ersättas med motsvarande avsnitt i bilaga 2 till detta direktiv.

Avsnitt 2.5 och 2.6 skall utgå.

Artikel 3

Bilaga 2, t.o.m avsnitt 2.2, till rådets direktiv 75/106/EEG och 76/211/EEG skall ersättas med texten i bilaga 3 till detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv så att dessa träder i kraft den 1 januari 1980. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 1978.

På kommissionens vägnar

Etienne DAVIGNON

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.

(2) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14.

(3) EGT nr L 42, 15.2.1975, s. 1.

(4) EGT nr L 46, 21.2.1976, s. 1.

BILAGA 1

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL RÅDSDIREKTIV 75/106/EEC

3.1 Den nominella volymen uttryckt i liter, centiliter eller milliliter och angiven i siffror som är minst:

6 mm höga om den nominella volymen överstiger 100 cl;

4 mm höga om den är fr.o.m. 100 cl till 20 cl;

3 mm höga om den är fr.o.m. 20 cl till 5 cl;

2 mm höga om den är 5 cl eller mindre,

följd av beteckningen för ifrågavarande måttenhet eller när så är lämpligt av benämningen på enheten enligt direktiv 71/354/EEG i dess senaste lydelse enligt direktiv 76/770/EEG.

Fram till utgången av den övergångsperiod under vilken användningen av brittiska måttenheter som framgår av bilaga 2 till rådsdirektiv 71/354/EEG tillåts inom gemenskapen, får uppgiften om den nominella volymen uttryckt i SI-enheter enligt föregående stycke följas av motsvarande värde i brittiska måttenheter beräknat med användning av följande omräkningsfaktorer:

en milliliter = 0,0352 fluid ounce

en liter= 1,760 pints eller 0,220 gallon.

När medlemsstaterna anser det nödvändigt får de kräva denna andra uppgift på varor som utbjuds till försäljning inom deras nationella territorier. Märkningar med brittiska måttenheter skall utföras med bokstäver och siffror som inte är större än motsvarande märkningar i SI-enheter.

4. FÖRPACKARENS ELLER IMPORTÖRENS ANSVAR

Förpackaren eller importören skall ansvara för att färdigförpackningar uppfyller kraven i detta direktiv.

Den mängd vätska som en färdigförpackning innehåller, den s.k. faktiska volymen, skall mätas eller kontrolleras på förpackarens eller importörens ansvar. Mätningen eller kontrollen skall utföras med hjälp av ett legalt mätdon som är lämpligt för uppgiften.

Kontrollen får utföras genom provtagning.

Då den faktiska volymen inte mäts skall den kontroll som utförs av förpackaren vara så ordnad att den nominella volymen helt säkerställs i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

"För att uppfylla detta krav skall förpackaren utföra tillverkningskontroller enligt de förfaranden som godkänts av behöriga organ i medlemsstaten. Förpackaren skall också ställa dokument med resultaten av dessa kontroller till dessa organs förfogande för att därigenom styrka att såväl kontrollerna som eforderliga rättelser och justeringar utförts på ett ordentligt och noggrant sätt."

När det gäller import från länder som inte är anslutna till EEG kan importören, i stället för att mäta och kontrollera varan, förete bevis för att han har nödvändiga garantier som gör det möjligt för honom att påta sig ansvaret.

En av flera metoder för att uppfylla kraven på mätning och kontroll vid framställningen av färdigförpackningen är att man använder en mätbehållare av den typ som anges i det direktiv som gäller för dessa. Behållaren fylls enligt de villkor som föreskrivs i detta direktiv och i direktivet om volymmärkta flaskor.

5. KONTROLLER SOM SKALL UTFÖRAS AV DE BEHÖRIGA ORGANEN HOS FÖRPACKAREN ELLER IMPORTÖREN ELLER HANS INOM GEMENSKAPEN ETABLERADE AGENT

Kontroller för att säkerställa att färdigförpackningarna uppfyller bestämmelserna i detta direktiv skall utföras av behöriga organ i medlemsstaterna genom provtagning hos förpackaren eller, om detta inte är praktiskt möjligt, hos importören eller hans inom gemenskapen etablerade agent.

Denna statistiska stickprovskontroll skall utföras i enlighet med godtagna metoder för kvalitetskontroll. Dess effektivitet skall vara jämförbar med referensmetodens enligt bilaga 2.

Vad beträffar kriteriet för det minsta godtagbara innehållet skall en provtagningsplan som används i en medlemsstat anses vara jämförbar med den i bilaga 2 rekommenderade, om abskissan för punkten med ordinatan 0,10 på den första planens acceptanssannolikhetskurva (acceptanssannolikhet för partiet = 0,10) avviker med mindre än 15 % från abskissan för motsvarande punkt på acceptanssannolikhetskurvan för den i bilaga 2 rekommenderade provtagningsplanen.

Vad beträffar kriteriet för det medelvärde som beräknas med hjälp av standardavvikelsemetoden skall en provtagningsplan som tillämpas i en medlemsstat anses vara jämförbar med den i bilaga 2 rekommenderade om, med hänsyn till att acceptanssannolikhetskurvorna för de båda planerna har som abskissaaxel Vn - m(1) s , abskissan för punkten med ordinatan 0,10 i kurvan för den första planen (acceptanssannolikhet för partiet = 0,10) avviker med mindre än 0,05 från abskissan för motsvarande punkt på den i bilaga 2 beskrivna provtagningsplanen.

(1) m = det faktiska medelvärdet för partiet.

BILAGA 2

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 I DIREKTIV 76/211/EEG

2.4 Den tillåtna minusavvikelsen i en färdigförpacknings innehåll skall fastställas i enlighet med nedanstående tabell:

>Plats för tabell>

När man använder tabellen skall värdet på den tillåtna minusavvikelsen som anges i procenttal i tabellen, omräknas till vikt- och volymenheter, som avrundas uppåt eller nedåt till närmaste tiondels gram eller milliliter.

3.1 den nominella mängden (nominell vikt eller nominell volym) uttryckt i kilogram, gram, liter, centiliter eller milliliter och angiven med siffror som är minst:

6 mm höga om den nominella mängden överstiger 1 000 g eller 100 cl;

4 mm höga om den är fr.o.m. 1 000 g eller 100 cl till 200 g eller 20 cl;

3 mm höga om den är fr.o.m. 200 g eller 20 cl till 50 g eller 5 cl och 2 mm höga om den inte överstiger 50 g eller 5 cl;

följd av beteckningen för den måttenhet som används eller, i tillämpliga fall, av benämningen på enheten enligt direktiv 71/354/EEG i dess senaste lydelse enligt direktiv 76/770/EEG.

Märkningar vid angivelse i brittiska enheter (UK) skall utföras med bokstäver och siffror som inte är större än motsvarande märkningar i SI-enheter.

5. KONTROLLER SOM SKALL UTFÖRAS AV DE BEHÖRIGA ORGANEN HOS FÖRPACKAREN ELLER IMPORTÖREN ELLER HANS INOM GEMENSKAPEN ETABLERADE AGENT

Kontroller för att säkerställa att färdigförpackningarna överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv skall utföras av behöriga organ i medlemsstaterna genom stickprovskontroll hos förpackaren eller, om detta inte är praktiskt möjligt, hos importören eller hans inom gemenskapen etablerade agent.

Denna statistiska stickprovskontroll skall utföras i enlighet med godtagna metoder för kvalitetskontroll. Dess effektivitet skall vara jämförbar med referensmetodens enligt bilaga 2.

Vad beträffar kriteriet för det minsta godtagbara innehållet skall således en provtagningsplan som används i en medlemsstat jämförbar med den i bilaga 2 rekommenderade, om abskissan för punkten med ordinatan 0,10 på den första planens acceptanssannolikhetskurva (acceptanssannolikhet för partiet = 0,10) avviker med mindre än 15 % från abskissan för motsvarande punkt på acceptanssannolikhetskurvan för den i bilaga 2 rekommenderade provtagningsplanen.

Vad beträffar kriteriet för det medelvärde som beräknas med hjälp av standardavvikelsemetoden skall en provtagningsplan som används i en medlemsstat anses vara jämförbar med den i bilaga 2 rekommenderade om, med hänsyn till att acceptanssannolikhetskurvorna för de båda planerna har som abskissaaxel Qn - m(1) s , abskissan för punkten med ordinatan 0,10 i kurvan för den första planen (acceptanssannolikhet för partiet = 0,10) avviker med mindre än 0,05 från abskissan för motsvarande punkt på den i bilaga 2 beskrivna provtagningsplanen.

(1) m = det faktiska medelvärdet för partiet.

BILAGA 3

ÄNDRINGAR I BILAGA 2 TILL DIREKTIV 75/106/EEG OCH 76/211/EEG

BILAGA 2

Denna bilaga fastställer hur man använder referensmetoden för statistisk kontroll av partier av färdigförpackningar för att kraven i artikel 3 av direktivet och i avsnitt 5 i dess bilaga 1 skall uppfyllas.

1. REGLER FÖR MÄTNING AV DET FAKTISKA INNEHÅLLET I FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

Det faktiska innehållet i färdigförpackningar får mätas direkt med hjälp av vågar eller volumetriska mätdon eller, när det gäller vätskor, indirekt, genom att väga den förpackade varan och mäta densiteten.

Oavsett vilken metod som används får mätosäkerheten vid bestämningen av det faktiska innehållet i en färdigförpackning inte överstiga en femtedel av den tillåtna minusavvikelsen för färdigförpackningens nominella mängd.

Förfarandet vid mätning av det faktiska innehållet i en färdigförpackning får underkastas nationella författningar i varje medlemsstat.

2. REGLER FÖR KONTROLL AV PARTIER AV FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

Kontrollen av färdigförpackningar skall utföras genom provtagning och skall ske i två steg:

- En kontroll av det faktiska innehållet i varje färdigförpackning i provet,

- en annan kontroll av det genomsnittliga faktiska innehållet i färdigförpackningarna i provet.

Ett parti av färdigförpackningar skall anses godtagbart om resultaten av båda dessa kontroller satisfierar kriterierna för acceptans.

För var och en av dessa kontroller finns två provtagningsplaner:

- Den ena för oförstörande provning, dvs. provning som innebär att förpackningen inte öppnas,

- den andra för förstörande provning, dvs. provning som innebär att förpackningen öppnas eller förstörs.

Av ekonomiska och praktiska skäl skall den sistnämnda provningen begränsas till ett absolut minimum; den är mindre effektiv än den oförstörande provningen.

Förstörande provning skall därför endast användas när oförstörande provning inte är praktiskt genomförbar. Som allmän regel gäller att den inte skall tillämpas på partier under 100 enheter.

2.1 Partier av färdigförpackningar

2.1.1 Partiet skall omfatta alla de färdigförpackningar med samma nominella mängd, av samma typ, ur samma tillverkningsserie och förpackade på samma ställe, vilka förpackningar skall kontrolleras. Partistorleken skall begränsas till nedanstående antal.

2.1.2 När färdigförpackningarna kontrolleras vid slutet av transportbandet, skall antalet i varje parti vara lika med anläggningens maximala kapacitet per timme utan någon begränsning av partiets storlek.

I andra fall skall partiets storlek begränsas till 10 000.

2.1.3 För partier om färre än 100 färdigförpackningar skall den oförstörande provningen, då den utförs, omfatta hela partiet.

2.1.4 Innan provningarna i 2.2 och 2.3 utförs skall ett tillräckligt antal färdigförpackningar slumpmässigt tas från partiet, så att den kontroll som fordrar det större provet kan utföras.

För den andra kontrollen skall det erforderliga provet väljas slumpmässigt från det första provet samt märkas.

Denna märkning skall avslutas innan mätningen påbörjas.

2.2 Kontroll av det faktiska innehållet i en färdigförpackning

Det minsta godtagbara innehållet skall beräknas genom att färdigförpackningens nominella mängd minskas med den tillåtna minusavvikelsen för denna mängd.

Färdigförpackningar i det parti vilkas faktiska innehåll är mindre än minsta godtagbara innehåll skall anses felaktiga.

2.2.1 Oförstörande provning

Oförstörande provning skall utföras enligt en dubbel provtagningsplan i enlighet med nedanstående tabell:

Antalet först kontrollerade färdigförpackningar skall vara lika med det i planen angivna antalet enheter för det första provet:

- om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet är mindre än eller lika med det första acceptanstalet, skall partiet anses godtagbart med avseende på denna kontroll,

- om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet är lika med eller större än det första avvisningstalet, skall partiet avvisas,

- om antalet påträffade felaktiga enheter i det första provet ligger mellan det första acceptans- och första avvisningstalet, skall ett andra prov genomföras. Antalet enheter i detta anges i planen.

De påträffade felaktiga enheterna i det första och andra provet skall adderas och

- om det sammanlagda antalet felaktiga enheter är mindre än eller lika med det andra acceptanstalet, skall partiet anses godtagbart med avseende på denna kontroll,

- om det sammanlagda antalet felaktiga enheter är större än eller lika med det andra avvisningstalet, skall partiet avvisas.

>Plats för tabell>

2.2.2 Förstörande provning

Förstörande provning skall utföras i enlighet med den enkla provtagningsplanen nedan och skall användas för partier om 100 eller flera enheter.

Antalet kontrollerade färdigförpackningar skall vara lika med 20.

- Om antalet påträffade felaktiga enheter i provet är mindre än eller lika med acceptanstalet, skall partiet färdigförpackningar anses godtagbart.

- Om antalet påträffade felaktiga enheter i provet är lika med eller större än avvisningstalet, skall partiet avvisas.

>Plats för tabell>