Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/197/EEG av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 29/05/1986 s. 0038 - 0039

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0124

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0124RÅDETS DIREKTIV av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (86/197/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 79/112/EEG(4) innehåller ännu inte några föreskrifter om skyldighet att ange alkoholhalten i alkoholhaltiga drycker som en del av den obligatoriska texten på etiketter.

Uppgift om sådan halt är nödvändig för att säkerställa att konsumenter får korrekt information.

Närmare bestämmelser för angivande av alkoholhalten innebär åtgärder av teknisk natur som det bör överlämnas till kommissionen att anta i enlighet med de förfaranden som gäller för de olika dryckerna i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/112/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 3.1:

"9) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol, den verkliga alkoholhalten uttryckt i volym."

2. I artikel 6.3 skall orden "och eventuellt alkoholhalten" utgå.

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 10a

De bestämmelser som gäller angivande av alkoholhalten uttryckt i volym skall i fråga om varor som faller under tariffrubrikerna nr 22.04 och 22.05 fastställas i särskilda gemenskapsbestämmelser som gäller för dessa varor.

För andra drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol skall dessa bestämmelser fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17."

4. Första stycket i artikel 11.3 a skall ersättas med följande:

"a) De uppgifter som räknas upp i artikel 3.1 punkt 1, 3, 4 och 9 skall förekomma i samma synfält."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall göra de ändringar i sin lagstiftning som behövs för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta; sålunda ändrad lagstiftning skall tillämpas på ett sådant sätt att den

- tillåter handel med varor som följer detta direktiv senast den 1 maj 1988,

- förbjuder handel med varor som inte följer detta direktiv från och med den 1 maj 1989.

2. Handel med drycker som inte följer detta direktiv får dock fortsätta tills lagren är slutsålda, om dryckerna är märkta före den dag som anges i punkt 1 andra strecksatsen.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 1986.

På rådets vägnar

G. BRAKS

Ordförande

(1) EGT nr C 281, 26.10.1982, s. 3.

(2) EGT nr C 104, 16.4.1984, s. 139.

(3) EGT nr C 124, 9.5.1983, s. 23.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.