Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/395/EEG av den 14 juni 1989 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 30/06/1989 s. 0017 - 0020

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0066

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0066RÅDETS DIREKTIV av den 14 juni 1989 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (89/395/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 79/112/EEG(4), ändrat senast genom direktiv 86/197/EEG(5), tillåter nationella undantag i ett antal fall.

Dessa möjligheter till undantag bör tas bort i det dubbla syftet att fullborda den inre marknaden och uppnå förbättrad information till alla konsumenter i gemenskapen.

I synnerhet erfarenhet som förvärvats sedan direktiv 79/112/EEG antogs ger underlag för att låta direktivet gälla även för restauranger, sjukhus, personalrestauranger och andra liknande storkök inom hela gemenskapen.

Systemet med datum för minsta hållbarhetstid har visat sig ändamålsenligt; med hänsyn till intresset att skapa ett bättre skydd för människors hälsa bör dock ett striktare system för datummärkning användas för livsmedel som ur mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga, och om det råder osäkerhet bör ett gemenskapsförfarande fastställas.

Detta direktiv rör endast märkning, presentation och reklam men inte frågan om att tillåta eller förbjuda bestrålning av livsmedel eller ingredienser i livsmedel.

Utan att föregripa ett beslut på gemenskapsnivå i bestrålningsfrågan måste, i de fall sådan behandling är tillåten, konsumentens rätt att bli informerad om att ett livsmedel blivit bestrålat erkännas redan nu; det bör med hänsyn till detta föreskrivas att varje livsmedel som har behandlats på ett sådant sätt måste förses med uppgift om detta; särskilda bestämmelser för sammansatta livsmedel som innehåller ingredienser som tidigare behandlats med joniserande strålning kommer dock inte att antas förrän bestämmelser om bestrålning som sådan har antagits.

I syfte att underlätta handeln mellan medlemsstaterna får det i handelsleden före försäljningen till konsumenter tillåtas att endast den viktigaste informationen framgår av den yttre förpackningen och att vissa obligatoriska uppgifter som måste finnas på ett färdigförpackat livsmedel behöver framgå endast av handelsdokument som rör detta.

I samtliga fall då rådet bemyndigar kommissionen att besluta om genomförande av regler om livsmedel, bör bestämmelser utformas som skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga livsmedelskommittén, som bildats genom beslut 69/414/EEG(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/112/EEG ändras på följande sätt:

1. Direktivets rubrik skall ersättas med följande:

"Rådets direktiv av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel."

2. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Detta direktiv gäller även livsmedel avsedda för restauranger, sjukhus, personalrestauranger och andra liknande storkök (i det följande benämnda `storkök`)."

3. I artikel 1.3 b skall orden "till konsumenter" ersättas med "till konsumenter och till storkök".

4. Artikel 2.1 b skall ersättas med följande:

"b) såvida något annat inte följer av gemenskapsbestämmelser för naturliga mineralvatten och specialdestinerade livsmedel, tillskriva livsmedel egenskaper som förebygger, behandlar eller botar någon sjukdom hos människor eller antyda sådana egenskaper."

5. Artikel 3.1.4 skall ersättas med följande:

"4. Datum för minsta hållbarhetstid eller, när det gäller livsmedel som ur mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga, datum för sista förbrukningsdag."

6. Följande punkt skall läggas till i artikel 4:

"3. De gemenskapsbestämmelser som avses i punkt 1 och 2 skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

7. I artikel 5.1 skall orden "till konsumenter" ersättas med "till konsumenter och till storkök".

8. I artikel 5.3 skall följande text läggas till:

"Alla livsmedel som har behandlats med joniserande strålning skall förses med någon av följande uppgifter:

- på spanska:

"irradiado" eller "tratado con radiacion ionizante"

- på danska:

"bestrålet/..." eller "strålekonserveret" eller "behandlet med ioniserende stråling" eller "konserveret med ioniserende stråling"

- på tyska:

"bestrahlt" eller "mit ionisierenden Strahlen behandelt"

- på grekiska:

"åðåæåñãáóì´Yíï ìå éïíßæïõóá áêôéíïâïëßá" eller "áêôéíïâïëçì´Yíï"

- på engelska:

"irradiated" eller "treated with ionizing radiation"

- på franska:

"traité par rayonnements ionisants" eller "traité par ionisation"

- på italienska:

"irradiato" eller "trattato con radiazioni ionizzanti"

- på nederländska:

"doorstraald" eller "door bestraling behandeld" eller "met ioniserende stralen behandeld"

- på portugisiska:

"irradiado" eller "tratado por irradiacào" eller "tratado por radiacào ionizante"."

9. I artikel 6.5 b skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- Ingredienser som tillhör någon av de i bilaga 1 uppräknade kategorierna och är beståndsdelar i ett annat livsmedel får anges med endast namnet på denna kategori. Ändringar av listan över kategorier i bilaga 1 får göras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

10. I artikel 6.5 b tredje strecksatsen skall följande läggas till:

"Dessa bestämmelser skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

11. I artikel 6.5 b skall den fjärde strecksatsen ersättas med följande:

" - De särskilda gemenskapsbestämmelserna om angivelse av behandling av en ingrediens med joniserande strålning skall antas senare i enlighet med artikel 100a i fördraget."

12. I artikel 6.6 skall följande stycke läggas till:

"De gemenskapsbestämmelser som avses i detta stycke skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

13. I artikel 7.3 skall följande stycke läggas till:

"De gemenskapsbestämmelser som avses i detta stycke skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

14. Artikel 8.4 skall ersättas med följande:

"4. Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag, skall även livsmedlets avrunna vikt anges i märkningen.

I detta stycke avses med en lag följande varor, eventuellt i blandningar och även i fryst eller djupfryst tillstånd, förutsatt att vätskan bara är ett komplement till den aktuella beredningens viktiga beståndsdelar och således inte en för köpet avgörande faktor: vatten, saltlösningar, saltlake; livsmedelssyror lösta i vatten, ättika; sockerlag, vattenlösningar med andra sötningsmedel; i fråga om frukt eller grönsaker, frukt- eller grönsaksjuicer.

Denna uppräkning kan kompletteras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17.

Metoder för att kontrollera att avrunnen vikt skall bestämmas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

15. I artikel 8 skall följande punkt läggas till:

"7. De gemenskapsbestämmelser som avses i punkterna 1, 2 b, 2 d och 5 skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

16. I artikel 9.2 skall andra och tredje stycket utgå.

17. Artikel 9.5 skall ersättas med följande:

"5. Fram till den 31 december 1992 får medlemsstaterna på sina egna territorier tillåta att perioden för minsta hållbarhetstid anges på annat sätt än som datum för minsta hållbarhetstid. Utan att det påverkar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i artikel 22, skall medlemsstaterna underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om varje åtgärd som vidtagits enligt detta stycke."

18. Artikel 9.6 skall ersättas med följande:

"6. Om inte annat följer av gemenskapsbestämmelser som fastställer andra typer av datummärkning, skall uppgift om hållbarhetsdatum inte krävas för:

- Färsk frukt och färska grönsaker, inklusive potatis, som inte skalats, delats i bitar eller behandlats på liknande sätt. Detta undantag skall inte tillämpas på groddar och liknande produkter såsom skott av baljväxter.

- Viner, starkviner, mousserande viner, kryddade starkviner och liknande produkter framställda av andra frukter än druvor samt drycker som faller under CN-koderna 2206 00 91, 2206 00 93 och 2206 00 99 och som har framställts av druvor eller druvmust.

- Drycker som innehåller minst 10 volymprocent alkohol.

- Läskedrycker, fruktjuice, fruktnektar och alkoholhaltiga drycker i separata kärl på mer än fem liter och avsedda för storkök.

- Bageri- eller konditorivaror som med hänsyn till sitt innehåll normalt konsumeras inom 24 timmar efter tillverkningen.

- Ättika.

- Koksalt.

- Socker i fast form.

- Konfektyrvaror som nästan enbart består av smaksatt och/eller färgat socker.

- Tuggummi och liknande produkter.

- Portionsförpackningar av glass."

19. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 9 a

1. I fråga om livsmedel som från mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvliga och som därför efter en kort period kan antas utgöra en omedelbar fara för människors hälsa, skall datum för minsta hållbarhetstid ersättas med uppgift om sista förbrukningsdag.

2. Detta datum skall föregås av orden

- på spanska: "fecha de caducidad",

- på danska: "sidste anvendelsesdato",

- på tyska: "verbrauchen bis",

- på grekiska: "áíÜëùóç ìÝ÷ñé",

- på engelska: "use by",

- på franska: "à consommer jusqu'au",

- på italienska: "da consumare entro",

- på nederländska: "te gebruiken tot",

- på portugisiska: "a consumir até".

- antingen själva datumet, eller

- en hänvisning till var på märkningen datumet finns angivet.

Dessa uppgifter skall följas av en beskrivning av de förvaringsanvisningar som man måste rätta sig efter.

3. Datumet skall bestå av dag, månad och eventuellt år i denna ordning och i okodad form.

4. I vissa fall kan det genom det förfarande som fastställs i artikel 17 avgöras huruvida villkoren i punkt 1 är uppfyllda."

20. I artikel 10.2 skall följande stycke läggas till:

"De gemenskapsbestämmelser som avses i denna punkt skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17."

21. Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. a) I fråga om färdigpackade livsmedel skall de uppgifter som anges i artikel 3 och artikel 4.2 finnas på förpackningen eller på en etikett som är fästad vid denna.

b) Utan hinder av punkt a och utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapsbestämmelser om nominella mängder, är det, om färdigförpackade livsmedel är

- avsedda för konsumenter men saluförs i ett handelsled före försäljningen till konsumenten och under förutsättning att försäljning till storkök inte sker i detta handelsled,

- avsedda för leverans till storkök för beredning, behandling, uppdelning eller för försäljning i detaljhandeln,

tillräckligt att de uppgifter som måste anges enligt artikel 3 och artikel 4.2 framgår endast av de handelsdokument som avser dessa livsmedel, om det kan garanteras att sådana dokument med all den information som skall finnas i märkningen, antingen följer med de livsmedel som de avser eller skickas före eller samtidigt med leveransen.

c) I de fall som avses i b skall de uppgifter som avses i artikel 3.1.1, 3.1.4 och 3.1.6 och, i tilllämpliga fall, de som avses i artikel 9a också finnas på den yttre förpackning, i vilken livsmedlen presenteras när de saluförs.

2. Dessa uppgifter skall vara lätta att förstå och markeras på väl synlig plats på sådant sätt att de är lätta att se, klart läsbara och outplånliga.

De skall inte på något sätt döljas, skymmas eller avbrytas av annan text eller av någon illustration.

3. a) De uppgifter som räknas upp i artikel 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 och 3.1.9 skall förekomma i samma synfält.

Detta krav får utvidgas till att omfatta även de uppgifter som avses i artikel 4.2.

b) Detta krav skall dock inte gälla under 10 år från anmälan av detta direktiv när det är fråga om returglas på vilka en av de i punkt a uppräknade uppgifterna markerats på ett outplånligt sätt.

4. För returglas som har märkning som är utplånlig och därför saknar etikett, ring eller krage samt för förpackningar eller kärl med en största yta mindre än 10 cm², behöver endast de uppgifter anges som avses i artikel 3.1.1, 3.1.3 och 3.1.4.

I detta fall skall punkt 3 a inte gälla.

5. Medlemsstaterna får fram till den 31 december 1996 underlåta att kräva att datum för minsta hållbarhetstid eller uppgift om sista förbrukningsdag anges i fråga om flaskor som avses i punkt 4.

6. Irland, Nederländerna och Storbritannien får medge undantag från artikel 3.1 och punkt 3 a ovan när det är fråga om mjölk och mjölkprodukter i returglas.

7. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om varje åtgärd som vidtagits i enlighet med punkt 5 eller 6."

22. I artikel 12 första stycket skall orden "till konsumenter" ersättas med "till konsumenter eller till storkök".

23. I artikel 12 andra stycket skall "konsumenten" ersättas med "köparen".

24. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas på det sätt som anges i denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta om de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

25. Artikel 18 skall utgå.

26. Artikel 23 skall utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall om det behövs ändra sina lagar och andra författningar på sådant sätt att

- handel med varor som följer detta direktiv tillåts senast den 20 december 1990,

- handel med varor som inte följer detta direktiv förbjuds från och med den 20 juni 1992.

De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

(1) EGT nr C 124, 28.5.1986, s. 5 och EGT nr C 154, 12.6.1987, s. 10.

(2) EGT nr C 99, 13.4.1987, s. 65 och EGT nr C 120, 16.5.1989.

(3) EGT nr C 328, 22.12.1986, s. 27.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(5) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38.

(6) EGT nr L 291, 19.11.1969, s. 9.