Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0622.pdf

31989L0622

Rådets direktiv 89/622/EEG av den 13 november 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 359 , 08/12/1989 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0141

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0141RÅDETS DIREKTIV av den 13 november 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror (89/622/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av tobaksvaror är olika. Dessa olikheter leder sannolikt till handelshinder och till att den inre marknadens upprättande och funktion hämmas.

Dessa möjliga hinder bör undanröjas och i det syftet bör marknadsföringen av och den fria rörligheten för tobaksvaror göras till föremål för gemensamma regler vad gäller märkning.

Sådana gemensamma regler måste ta vederbörlig hänsyn till folkhälsan.

Europeiska rådets möte i Milano den 28 och 29 juni 1985 betonade vikten av att sätta igång ett europeiskt åtgärdsprogram mot cancer.

Rådet och representanterna för medlemsstaternas regeringar fastställde i resolutionen den 7 juli 1986 om ett åtgärdsprogram mot cancer för de europeiska gemenskaperna(4) som målsättning för detta program att bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för medborgarna inom gemenskapen genom att minska antalet cancerfall. I detta syfte har de som främsta mål angett kampen mot bruket av tobaksvaror.

Ett väsentligt inslag i skyddet av folkhälsan är att på alla tobaksförpackningar trycka varningstexter som informerar om riskerna av att bruka sådana varor.

I syfte att förbättra folkhälsoskyddet är det för allmänhetens information väsentligt att uppgift om halten av tjära och nikotin anges på förpackningarna.

Detta direktiv innehåller bestämmelser som, på grundval av vunnen erfarenhet och den medicinska vetenskapens framsteg på området, kommer att granskas på nytt i syfte att uppnå ökat skydd för individerna.

Slutligen kommer initiativen i detta direktiv att få en ännu gynnsammare effekt på folkhälsan om de kombineras med utbildningsprogram i hälsofrågor under den obligatoriska skolgången och med informations- och folkupplysningskampanjer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas lagar och andra författningar om de varningstexter som skall finnas på förpackningar av tobaksvaror och den information om halten av tjära och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar. Grunden skall vara att en hög nivå på hälsoskyddet minskar den skada som tobaksmissbruket förorsakar.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

1) tobaksvaror: varor avsedda att rökas, snusas, sugas på eller tuggas så vitt de är tillverkade, även delvis, av tobak,

2) tjära: det råa, icke vattenhaltiga, nikotinfria rökkondensatet

3) nikotin: nikotinhaltiga alkaloider.

Artikel 3

1. Den halt av tjära och nikotin som skall anges på cigarettförpackningarna skall mätas med hjälp av ISO 4387- och ISO 3400-metoderna.

2. Riktigheten av informationen på förpackningarna skall verifieras i enlighet med ISO standard 8243.

3. De berörda upplysningarna skall tryckas på sidan av cigarettpaketen på det/de officiella språket/språken i det land där den slutliga försäljningen sker med lätt läsbar stil mot en kontrasterande bakgrund så att minst 4 % av ytan täcks. Denna procentsats ökas till 6 % för länder med två officiella språk och 8 % för länder med tre officiella språk.

4. I januari varje år skall medlemsstaterna tillställa kommissionen förteckningar över tjär- och nikotininnehållet i de cigaretter som säljs på deras respektive marknad. Kommissionen skall offentliggöra denna information i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

1. Alla förpackningar med tobaksvaror skall på den mest framträdande sidan bära följande allmänna varningstext på det/de officiella språket/språken i det land där den slutliga försäljningen sker: "Tobak skadar din hälsa allvarligt".

2. Beträffande cigarettförpackningar skall den andra större sidan på förpackningen, på det/de officiella språket/språken i det land där den slutliga försäljningen sker, ha särskilda varningstexter, alternerande i enlighet med följande regel:

- Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över varningstexter vilka uteslutande hämtats från bilagan.

- De utvalda, särskilda varningstexterna skall tryckas på paketen så att varje varning garanterat förekommer på samma antal förpackningar med en avvikelse på omkring 5 %.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att varningstexterna i punkt 1 och 2 får kombineras med namnet på den myndighet som utfärdat dem.

4. Varningstexterna enligt punkt 1 och 2 skall på cigarettförpackningar täcka minst 4 % av varje större yta på paketet, exklusive namnet på myndigheten enligt punkt 3. Denna procentsats skall ökas till 6 % för länder med två officiella språk och till 8 % för länder med tre officiella språk.

De föreskrivna varningstexterna på de två största sidorna på varje cigarettförpackning

a) skall vara tydliga och lätt läsbara,

b) skall tryckas med fetstil,

c) skall tryckas mot en kontrasterande bakgrund,

d) skall inte tryckas på ett ställe där texten kan skadas när paketet öppnas,

e) skall inte tryckas på det genomskinliga omslaget eller på något annat yttre omslag.

5. Ifråga om andra tobaksvaror än cigaretter skall den allmänna varningstext som fastläggs i punkt 1 tryckas på framträdande plats mot en kontrasterande bakgrund eller fästas fast på sådant sätt att den inte kan avlägsnas. Detta skall ske på sådant sätt att varningstexten är väl synlig, lätt läsbar och outplånlig. Den får inte på något sätt döljas, skymmas eller avbrytas av något annat skriftligt eller bildmässigt inslag.

Artikel 5

Anpassningen av bestämmelserna i detta direktiv till den tekniska utvecklingen skall begränsas till de mät- och kontrollmetoder som anges i artikel 3.1 och 3.2.

Artikel 6

Med tanke på den anpassning till den tekniska utvecklingen som anges i artikel 5 skall kommissionen biträdas av en rådgivande kommitté som består av representanter för medlemsstaterna med kommissionens representant som ordförande.

Artikel 7

Kommissionens representant skall till kommittén överlämna ett utkast till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall avge sitt yttrande över utkastet, om så krävs genom omröstning, inom en tidsgräns som ordföranden får fastställa beroende på hur brådskande ärendet är.

Yttrandet skall tas till protokollet. Varje medlemsstat kan dessutom begära att dess ståndpunkt tas till protokollet.

Kommissionen skall fästa största avseende vid kommitténs yttrande. Den skall informera kommittén om det sätt på vilket yttrandet har beaktats.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna får inte på grund av märkningen förbjuda eller begränsa försäljningen av produkter som uppfyller detta direktiv.

2. Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att, i enlighet med fördraget, fastställa de krav rörande import, försäljning och konsumtion av tobaksvaror som de anser nödvändiga för att skydda folkhälsan, förutsatt att sådana krav inte innebär några förändringar vad gäller den märkning som fastställs med detta direktiv.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1990 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta och överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra de nationella företeckningar över varningstexter som upprättats i enlighet med den första strecksatsen i artikel 4.2.

2. Medlemsstaterna skall sätta i kraft ovannämnda lagar och andra författningar senast den 31 december 1991.

Dock skall följande gälla:

- till och med den 31 december 1992 får de cigaretter, och

- till och med den 31 december 1993 får övriga tobaksvaror

som finns på marknaden den 31 december 1991 och som inte uppfyller kraven i detta direktiv fortfarande saluföras.

3. De medlemsstater, som efter den 31 december 1991 inför ändringar i de förteckningar med varningstexter som upprättats i enlighet med artikel 4.2 första strecksatsen, skall underrätta kommissionen om dessa ändringar arton månader innan den tillämpas. Kommissionen skall offentliggöra ändringarna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 1989.

På rådets vägnar

C. EVIN

Ordförande

(1) EGT nr C 48, 20.2.1988, s. 8 och EGT nr C 62, 11.3.1989, s. 12.

(2) EGT nr C 12, 16.1.1989, s. 106 och EGT nr C 291, 20.11.1989.

(3) EGT nr C 237, 12.9.1980, s. 43.

(4) EGT nr C 184, 23.7.1986, s. 19.

BILAGA

Förteckning över varningstexter i första strecksatsen i artikel 4.2

A. Varningstexter som måste finnas med i de nationella förteckningarna

1. Rökning orsakar cancer.

2. Rökning orsakar hjärtsjukdomar.

B. Varningstexter som medlemsstaterna kan välja bland

1. Rökning orsakar dödliga sjukdomar.

2. Rökning dödar.

3. Rökning kan döda.

4. Rökning under graviditeten skadar ditt barn.

5. Skydda barnen: låt dem inte inandas din rök.

6. Rökning skadar din omgivnings hälsa.

7. Att sluta röka minskar risken för allvarliga sjukdomar.

8. Rökning orsakar cancer, kronisk bronkit och andra lungsjukdomar.

9. Mer än (....) människor dör varje år i........ (landets namn) i lungcancer.

10. Varje år dödas..... människor i trafikolyckor i (landets namn) -... gånger flera dör p g a rökning.

11. Varje år skördar rökning fler offer än trafikolyckor.

12. Rökare dör i förtid.

13. Rök inte om du vill bevara din hälsa.

14. Spara pengar: sluta röka.