Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1014/90 av den 24 april 1990 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdryckerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 25/04/1990 s. 0009 - 0010

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0133

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0133KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1014/90 av den 24 april 1990 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(1), särskilt artikel 1.4 f 1 a, 1.4 g, 1.4 i 1 d, 1.4 i 2, 1.4 i 1, 1.4 i 1 b och 1 4 r 1, och

med beaktande av följande:

Närmare regler för tillämpningen av förordning (EEG) nr 1576/89 behövs för att klarlägga och komplettera de principer som fastställts i den.

Klarläggandena och kompletteringarna bör bygga på de kriterier som man utgick från när förordning (EEG) nr 1576/89 antogs. Det är också lämpligt att bygga på traditioner och seder i olika områden i gemenskapen, åtminstone i den utsträckning de är förenliga med den gemensamma marknaden. Ett annat kriterium bör vara att undvika alla tänkbara källor till förväxling i den information som lämnas på etiketter. Konsumenten bör garanteras en så fullständig och tydlig information som möjligt via etiketterna.

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av de övergångsbestämmelser som finns i kommissionens förordning (EEG) nr 3773/89 av den 14 december 1989 om övergångsåtgärder för spritdrycker(2).

De åtgärder som anges i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för genomförande av regler om spritdrycker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den största mängd jäsningsrester som får tillsättas druvrester vid tillverkningen av sprit av druvrester enligt artikel 1.4 f 1 a i förordning (EEG) nr 1576/89 skall vara 25 kg bottensats per 100 kg druvrester. Mängden alkohol från bottensatser får inte överstiga 35 % av den totala alkoholmängden i den färdiga produkten.

Artikel 2

För att en spritdryck skall uppfylla kraven för sprit av fruktrester enligt artikel 1.4 g i förordning (EEG) nr 1576/89 måste den ha framställts uteslutande genom jäsning och destillation till mindre än 86 volymprocent av andra fruktrester än druvrester. Omdestillation vid samma alkoholhalt är tillåten.

Minsta kvantitet flyktiga ämnen skall vara 200 g per hektoliter räknat på 100-procentig alkohol.

Den maximala metanolhalten skall vara 1 500 g per hektoliter räknat på 100-procentig alkohol.

Den maximala halten cyanvätesyra skall vara 10 g per hektoliter räknat på 100-procentig alkohol då det gäller sprit av stenfruktrester.

Försäljningsbeteckningen skall vara namnet på frukten följt av ordet "restsprit". Om rester av flera olika frukter används skall försäljningsbeskrivningen vara "sprit av fruktrester".

Artikel 3

Endast då det gäller frukt av följande slag skall det vara tillåtet enligt artikel 1.4 i 1 d i förordning (EEG) nr 1576/89 att använda fruktnamnet som sådant i stället för namnet "sprit" föregånget av fruktnamnet:

- Mirabell (Prunus domestica L. var. syriaca).

- Plommon (Prunus domestica L.).

- Katrinplommon (Prunus domestica L.).

- Smultronträd (Arbutus unedo L.).

- Äpplen av sorten Golden Delicious.

Om det finns risk för att konsumenten inte lätt förstår en av dessa beteckningar, skall ordet "sprit" finnas med på etiketten, eventuellt tillsammans med en förklaring.

Artikel 4

Sådana spritdrycker som avses i artikel 1.4 i 2 i förordning (EEG) nr 1576/89 får betecknas med ordet "sprit" föregånget av namnet på frukten, om också orden "framställd genom lakning och destillation" finns med på etiketten.

Detta gäller spritdrycker som erhållits ur följande frukter:

- Björnbär (Rubus fruticosus L.).

- Jordgubbar (Fragaria L.).

- Blåbär (Vaccinium myrtillus L.).

- Hallon (Rubus idaeus L.).

- Röda vinbär (Ribes vulgare Lam.).

- Slånbär (Prunus spinosa L.).

- Rönnbär (Sorbus domestica L.).

- Häggmispel (Amelantier ovalis L.).

- Järnek (Ilex cassine L.).

- Oxelbär (Sorbus turminalis L.).

- Fläderbär (Sambucus nigra L.).

- Nypon (Rosa canina L.).

- Svarta vinbär (Ribes nigrum L.).

Artikel 5

Mängden frukt som skall användas enligt artikel 1.4 i 1 i förordning (EEG) nr 1576/89 skall vara minst 5 kg per 20 liter 100-procentig alkohol.

Artikel 6

1. De avvikelser som avses i artikel 1.4 i 1 b i förordning (EEG) nr 1576/89 skall gälla den maximala metanolhalten i fruktsprit. Den skall ökas till 1 500 g per hektoliter 100-procentig alkohol i fall då spriten framställts av enskilda fruktproducenter i destillerier med en total årsproduktion av spriten i fråga som inte överstiger 500 hektoliter 100-procentig alkohol. Spriten får komma från följande frukter:

- Plommon (Prunus domestica L.).

- Mirabell (Prunus domestica L var. syriaca).

- Katrinplommon (Prunus domestica L.).

- Äpple (Malus domestica Barkh.).

- Smultronträd (Arbutus unedo L.).

2. Fram till och med den 31 december 1992 skall punkt 1 tillämpas också på sprit som erhållits av päron (Pyrus comunis), utan någon begränsning vad gäller årsproduktionen hos destillerierna.

Artikel 7

Den lägsta sockerhalt på 100 g per liter som gäller för likörer enligt artikel 1.4 r 1 i förordning (EEG) nr 1576/89 sänks härmed till

- 80 g per liter för gentianalikörer framställda med gentiana som enda aromatiska ämne,

- 70 g per liter för körsbärslikör där etanolen enbart består av körsbärssprit.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 365, 15.12.1989, s. 48.