Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0072.pdf

31991L0072

Kommissionens direktiv 91/72/EEG av den 16 januari 1991 om ändring av rådets direktiv 79/112/EEG i fråga om aromers benämning i ingrediensförteckningen på livsmedelsetiketterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 15/02/1991 s. 0027 - 0028

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0047

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0047KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 16 januari 1991 om ändring av rådets direktiv 79/112/EEG i fråga om aromers benämning i ingrediensförteckningen på livsmedelsetiketter (91/72/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(1), i dess lydelse enligt direktiv 89/395/EEG(2), särskilt artikel 6.5 b tredje strecksatsen i detta, och

med beaktande av följande:

Skillnader i nationell lagstiftning i fråga om hur aromer skall benämnas bland de ingredienser som räknas upp på livsmedelsetiketter, kan hindra den fria handeln med dessa varor och skapa ojämlika konkurrensförhållanden.

Bestämmelserna om märkning av livsmedel måste anpassas till kraven på konsumentinformation och konsumentskydd.

Termen "naturlig" eller andra ord med väsentligen samma innebörd bör därför skyddas.

Dessa termer har preciserats i artikel 9.2 i rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(3).

Det har blivit nödvändigt att utsträcka denna precisering till märkning av livsmedel.

Enligt det förfarande som fastställs i artikel 17 i rådets direktiv 79/112/EEG har ett förslag till åtgärder överlämnats till Ständiga livsmedelskommittén som inte har kunnat avge något yttrande. Enligt samma förfarande har kommissionen därför till rådet överlämnat ett förslag till åtgärder som bör vidtas.

Eftersom rådet inte har beslutat om några åtgärder inom de tre månaderna som rådet hade till sitt förfogande, måste kommissionen själv anta förslaget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/112/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.5 b tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

- "aromer skall benämnas enligt bilaga 3 till detta direktiv."

2. Följande bilaga 3 skall läggas till:

"BILAGA 3

Benämning på aromer i ingrediensförteckningen

1. Aromer skall benämnas antingen med ordet "arom(er)" eller med ett mer utmärkande namn eller beskrivning på aromen.

2. Ordet "naturlig" eller något annat ord med väsentligen samma betydelse får endast användas för aromer vars aromgivande beståndsdel innehåller uteslutande sådana aromämnen som anges i artikel 1.2 b i och/eller sådana arompreparat som anges i artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG om aromer.

3. Om namnet på aromen innehåller någon hänvisning till de ingående ämnenas vegetabiliska eller animaliska art eller ursprung, får ordet "naturlig" eller något annat ord med väsentligen samma innebörd inte användas, om inte den aromgivande beståndsdelen ensamt eller nästan ensamt har avskiljts från livsmedlet eller den aktuella aromkällan genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska metoder eller genom vedertagna metoder för matberedning."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vid behov ändra sina lagar och andra författningar så att de

- senast den 30 juni 1992 tillåter handel med varor som följer detta direktiv,

- från och med den 1 januari 1994 förbjuder handel med varor som inte följer detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Alla sådana bestämmelser som antas av medlemsstaterna skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 1991.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(2) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 17.

(3) EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 61.