Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 91/442/EEG av den 23 juli 1991 om farliga preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 27/08/1991 s. 0025 - 0027

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0138

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0138KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 23 juli 1991 om farliga preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar (91/442/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat(1), senast ändrat genom direktiv 90/492/EEG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 6.2 i direktiv 88/379/EEG skall förpackningar som innehåller vissa typer av farliga preparat och som erbjuds eller säljs till allmänheten vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring. Enligt artikel 6.3 skall de typer av farliga preparat vilkas förpackningar måste vara utformade på ett sådant sätt bestämmas enligt det förfarande som avses i artikel 21 i rådets direktiv 67/548/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 90/517/EEG(4).

I kommissionens direktiv 90/35/EEG(5) fastställs, i enlighet med artikel 6 i direktiv 88/379/EEG, de typer av preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar.

Vissa preparat som inte tillhör dessa farliga typer kan emellertid på grund av sin sammansättning utgöra en fara för barn. Sådana preparat bör därför vara tydligt identifierbara genom vissa egenskaper och deras förpackningar bör vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla behållare, oavsett storlek, vilka innehåller preparat som erbjuds eller säljs till allmänheten och som har någon av de egenskaper som nämns i bilagan till detta direktiv skall vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar. Dessa förslutningsanordningar skall överensstämma med vad som föreskrivs i del A i bilaga 9 till direktiv 67/548/EEG.

Artikel 2

Bestämmelserna i artikel 1 och 2 i direktiv 90/35/EEG samt i artikel 1 i detta direktiv skall, med undantag för de beredningar som beskrivs under punkt a i bilagan, även gälla för preparat som erbjuds eller säljs till allmänheten i aerosolförpackningar.

Artikel 3

Om det råder något tvivel om att bestämmelserna i direktiv 90/35/EEG eller i detta direktiv efterlevs, får de myndigheter i medlemsstaterna som är ansvariga för att övervaka genomförandet av direktiv 88/379/EEG kräva att den som är ansvarig för att sådana preparat släpps ut på marknaden skall förse dem med alla relevanta uppgifter, däribland det provningsintyg som utfärdas i enlighet med del A i bilaga 9 till direktiv 67/548/EEG.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall besluta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 augusti 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 november 1992.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1991

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(2) EGT nr L 275, 5.10.1990, s. 35.

(3) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT nr L 287, 19.10.1990, s. 37.

(5) EGT nr L 19, 24.1.1990, s. 14.

BILAGA

Egenskaper som avses i artikel 1:

a) Flytande preparat med en kinematisk viskositet, mätt som rotationsviskositet i enlighet med ISO 3219 (utgåvan av den 15 december 1977), som är lägre än 7 × 10-6 m2/sek vid 40 °C och som sammanlagt innehåller minst 10 % alifatiska eller aromatiska kolväten.

b) Minst ett av de ämnen som anges nedan förekommer i en koncentration som minst uppgår till det värde som anges nedan.

>Plats för tabell>