Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1781/91 av den 19 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdryckerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 160 , 25/06/1991 s. 0005 - 0005

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0025

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 38 s. 0025KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1781/91 av den 19 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(1), särskilt artikel 6.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 1014/90(2) fastställs en första omgång tillämpningsföreskrifter. Dessa behöver kompletteras.

För att ta hänsyn till hävdvunnen praxis som fanns när förordning (EEG) nr 1576/89 trädde i kraft bör det vara tillåtet att behålla vissa sammansatta namn på likörer även om inte alkoholen erhållits eller uteslutande erhållits från den spritdryck som angivits. Det är nödvändigt att specificera villkor för beteckningen för sådana likörer för att undvika varje risk för förväxling med de spritdrycker som definieras i artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 1576/89.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för genomförande av regler om spritdrycker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel 7b skall införas i förordning (EEG) nr 1014/90:

"Artikel 7b

1. I enlighet med artikel 6.1 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 1576/89, skall användningen av kategoribeteckningar i sammansatta beteckningar vara förbjuden vid presentation av spritdrycker såvida inte alkoholen i drycken uteslutande härrör från den spritdryck som anges.

2. I linje med situationen vid tiden för den här förordningens ikraftträdande får dock följande sammansatta beteckningar användas vid presentation av likörer som framställts i gemenskapen:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom, även kallad blackcurrant rum.

3. Vad beträffar märkning och presentation av likörer som anges i punkt 2 skall den sammansatta termen finnas på etiketten på en enda rad med samma typsnitt och färg, och ordet "likör" skall finnas i omedelbar närhet med bokstäver som inte är mindre än det typsnittet.

Om alkoholen inte kommer från den spritdryck som anges, måste ursprunget visas på etiketten i samma synfält som den sammansatta termen och ordet "likör", antingen genom att typen av jordbruksalkohol anges eller genom att ordet "jordbruksalkohol" varje gång det förekommer föregås av orden "tillverkad av" eller "framställd med.""

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 105, 25.4.1990, s. 9.