Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt brukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 15/05/1993 s. 0020 - 0036

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0185

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0185RÅDETS DIREKTIV 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 8a i fördraget skall den inre marknaden vara upprättad senast den 31 december 1992. Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

Enligt artikel 100a.3 i fördraget skall kommissionen i sina förslag i skyddsfrågor utgå från en hög skyddsnivå.

Fri rörlighet för varor förutsätter att vissa grundläggande villkor är uppfyllda. Fri rörlighet för explosiva varor förutsätter särskilt harmonisering av lagstiftningen om utsläppande på marknaden av explosiva varor.

Explosiva varor för civilt bruk omfattas av detaljerade nationella bestämmelser, särskilt vad gäller skydds- och säkerhetskrav. Dessa nationella bestämmelser föreskriver särskilt att marknadsföring av explosiva varor endast tillåts efter det att de har genomgått en serie tester med tillfredsställande resultat.

En förutsättning för harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden av dessa explosiva varor är att inbördes avvikande nationella regler harmoniseras för att säkerställa fri rörlighet för dessa produkter utan att de optimala skydds- och säkerhetsnivåerna sänks.

I detta direktiv fastställs endast de väsentliga krav som explosiva varor måste uppfylla vid provningar med avseende på överensstämmelse. För att underlätta vid fastställandet av att de väsentliga kraven uppfylls skulle det vara till stor nytta att utarbeta standarder som harmoniseras på europeisk nivå, bl.a. för metoder för provning av explosiva varor. För närvarande finns inga sådana standarder.

Standarder som är harmoniserade på europeisk nivå utarbetas av privata organ och måste bibehålla sin status som icketvingande. I detta sammanhang har Europeiska organisationen för standardisering (CEN) erkänts som ett av de två organ som är behöriga att anta harmoniserade standarder i enlighet med de allmänna riktlinjerna för samarbete mellan kommissionen, CEN och CENELEC, som ratificerades den 13 november 1984. I detta direktiv avses med harmoniserad standard ett dokument med tekniska specifikationer som antagits av CEN på uppdrag av kommissionen, i enlighet med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (4) och i överensstämmelse med de ovan nämnda allmänna riktlinjerna.

I beslut 90/683/EEG av den 13 december 1990 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (5) införde rådet harmoniserade metoder för bedömning av överensstämmelse. Tillämpningen av dessa moduler på explosiva varor kommer att göra det möjligt att fastställa ansvarsområden för tillverkare och för organ med ansvar för förfaranden för bedömning av överensstämmelse genom att ta hänsyn till de berörda explosiva varornas art.

Reglerna som avser skyddsfrågor vid transport av explosiva varor omfattas av internationella konventioner och överenskommelser. På internationell nivå finns Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods (inbegripet explosiva varor), vilka gäller även utanför gemenskapen. Detta direktiv berör därför inte regler för transport.

För pyrotekniska artiklar krävs åtgärder för att säkerställa skydd för konsumenter och allmänhet. Ytterligare ett direktiv planeras på detta område.

Definitionen av de produkter som omfattas av detta direktiv bör baseras på den definition av sådana produkter som används i de ovan nämnda rekommendationerna.

Detta direktiv omfattar ammunition, men endast vad gäller reglerna för kontroll av överföring och därtill knutna bestämmelser. Eftersom ammunition omfattas av samma överföringsvillkor som vapen bör överföring av ammunition regleras av samma bestämmelser som de som gäller för vapen och som fastställs i direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (6).

Hälsa och skydd för dem som yrkesmässigt producerar eller använder explosiva varor måste också säkerställas. Ytterligare ett direktiv, som skall omfatta bl.a. arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid tillverkning, förvaring och användning av explosiva varor, är under utarbetande.

Vid fall av allvarligt hot mot eller angrepp på den allmänna säkerheten till följd av olagligt innehav eller bruk av explosiva varor som omfattas av detta direktiv bör medlemsstaterna, under vissa förhållanden, tillåtas att avvika från direktivets bestämmelser om överföring.

Det är slutligen väsentligt att utarbeta system för det administrativa samarbetet. De behöriga myndigheterna bör i detta sammanhang utgå från rådets förordning (EEG) nr 1468/81 av den 19 maj 1981 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de senare och kommissionen för att garantera en korrekt tillämpning av lagen om tullar och jordbruksfrågor (7).

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenheter att vidta åtgärder för att förebygga olaglig handel med explosiva varor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på explosiva varor enligt definitionen i punkt 2.

2. Med explosiva varor avses ämnen och artiklar som betraktas som sådana i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som tas upp under klass 1 i dessa rekommendationer.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på

- explosiva varor, inbegripet ammunition, som är avsedda för användning av de väpnade styrkorna eller polisen, i enlighet med nationell lagstiftning

- pyrotekniska artiklar,

- ammunition, bortsett från bestämmelserna i artikel 10, 11, 12, 13, 17, 18 och 19.

4. I detta direktiv avses med

- Förenta nationernas rekommendationer: de rekommendationer som utarbetats av Förenta nationernas expertkommitté för transport av farligt gods och offentliggjorts av FN (Orange Book) i deras lydelse på dagen för detta direktivs antagande,

- skydd: förebyggande av olyckor och, där detta misslyckas, begränsning av deras effekter,

- säkerhet: förebyggande av användning som strider mot lag och ordning,

- handlare: varje fysisk eller juridisk person vars sysselsättning helt eller delvis består av tillverkning, försäljning, utbyte, uthyrning, reparation eller ombyggnad av skjutvapen och ammunition,

- tillstånd: det beslut som fattas om att tillåta planerad överföring av explosiva varor inom gemenskapen,

- företag i sektorn för explosiva varor: varje fysisk eller juridisk person som innehar en licens eller ett tillstånd som ger rätt att tillverka, förvara, använda, överföra eller bedriva handel med explosiva varor,

- utsläppande på marknaden: varje första leverans, mot betalning eller gratis, av explosiva varor som omfattas av detta direktiv för distribution eller användning på gemenskapsmarknaden,

- överföring: varje fysisk förflyttning av explosiva varor inom gemenskapens territorium, med undantag för förflyttningar inom en och samma anläggning.

5. Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaterna från att i nationell lagstiftning ange vissa ämnen, som inte omfattas av detta direktiv, som explosiva varor.

KAPITEL II

Harmonisering av lagstiftningen om explosiva varor

Artikel 2

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden av explosiva varor som omfattas av detta direktiv och som uppfyller de krav som ställs i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de explosiva varor som faller inom detta direktivs räckvidd får släppas ut på marknaden endast om de uppfyller alla bestämmelser i direktivet, är försedda med den EG-märkning som föreskrivs i artikel 7 och om deras överensstämmelse har bedömts i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga 2.

3. Om explosiva varor som faller inom detta direktivs räckvidd även omfattas av andra direktiv som berör andra aspekter och föreskriver EG-märkning skall denna märkning ange att produkterna även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv som tillämpas på dem.

Artikel 3

Explosiva varor som faller inom detta direktivs räckvidd måste uppfylla de väsentliga skyddskrav enligt bilaga 1 som gäller för dem.

Artikel 4

1. Explosiva varor som faller inom detta direktivs räckvidd skall av medlemsstaterna anses uppfylla de väsentliga skyddskrav som avses i artikel 3, om de överensstämmer med de nationella standarder som införts för genomförandet av de harmoniserade standarder vilkas referenser har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra referenserna för de nationella standarder som införts för genomförandet av dessa harmoniserade standarder.

2. Kommissionen skall redogöra närmare för arbetet med harmoniserade standarder i den rapport som överlämnas till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 83/189/EEG och som avses i artikel 11.2 i det direktivet.

Artikel 5

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som avses i artikel 4 inte till fullo uppfyller de krav som avses i artikel 3 skall kommissionen eller medlemsstaten, med angivande av skälen till detta, hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté som inrättades genom direktiv 83/189/EEG. Kommittén skall yttra sig utan dröjsmål.

Mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna om de åtgärder som skall vidtas beträffande standarder och offentliggörande av dessa enligt artikel 4.

Artikel 6

1. Förfarandet för attestering av explosiva varors överensstämmelse skall vara ett av följande:

a) EG-typkontroll (modul B) enligt avsnitt 1 i bilaga 2 och, efter tillverkarens eget val,

- överensstämmelse med typ (modul C) enligt avsnitt 2 i bilaga 2, eller

- kvalitetssäkring av produktion (modul D) enligt avsnitt 3 i bilaga 2, eller

- kvalitetssäkring av produkter (modul E) enligt avsnitt 4 i bilaga 2, eller

- produktverifikation (modul F) enligt avsnitt 5 i bilaga 2.

b) Verifikation av enstaka objekt (modul G) enligt avsnitt 6 i bilaga 2.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om vilka organ de har utsett till att genomföra de ovan nämnda förfarandena för bedömning av överensstämmelsen samt vilka specifika uppgifter dessa organ har fått och vilka identifieringsnummer kommissionen i förväg har tilldelat dem.

Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över de anmälda organen och deras identifieringsnummer samt de uppgifter de har anmälts för. Kommissionen skall säkerställa att denna lista hålls aktuell.

Medlemsstaterna skall tillämpa de minimikriterier som fastställs i bilaga 3 vid bedömningen av de organ som skall anmälas till kommissionen. Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställs i de relevanta harmoniserade standarderna skall antas uppfylla de relevanta minimikriterierna.

En medlemsstat som har anmält ett visst organ till kommissionen skall dra tillbaka anmälan om den konstaterar att organet inte längre uppfyller de kriterier som anges i andra stycket. Den skall genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 7

1. EG:s överensstämmelsemärkning skall, på ett sådant sätt att den är synlig, lättläslig och outplånlig, fästas på de explosiva varorna eller, om detta inte är möjligt, på en identifieringskylt som är fäst på dessa eller, som sista lösning om ingen av de två första metoderna kan användas, på förpackningen. Identifieringsskylten måste vara utformad på ett sådant sätt att den inte kan återanvändas.

Den modell för EG-märkning som skall användas finns i bilaga 4.

2. Det är förbjudet att göra märkningar eller påskrifter på explosiva varor som kan förvirra tredje man vad gäller EG-märkningens betydelse och grafik. Andra märken får dock fästas på explosiva varor förutsatt att dessa inte gör EG-märkningen mindre synlig och läslig.

3. Utan att bestämmelserna i artikel 8 påverkas gäller följande:

a) Om en medlemsstat konstaterar att en produkt felaktigt har försetts med EG-märkning är tillverkaren, dennes agent eller den person som ansvarar för produktens utsläppande på gemenskapsmarknaden skyldig att återställa produkten så att den överensstämmer med bestämmelserna om märkning och stoppa överträdelsen på villkor som fastställs av medlemsstaterna.

b) Om överträdelsen fortsätter måste medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda produktens utsläppande på marknaden eller för att säkerställa att den dras tillbaka från marknaden i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8.

Artikel 8

1. Om en medlemsstat konstaterar att en explosiv vara som är försedd med EG:s överensstämmelsemärkning och som används på avsett sätt kan utgöra en fara i skyddshänseende, skall den vidta alla nödvändiga interimistiska åtgärder för att dra tillbaka den explosiva varan från marknaden eller förbjuda dess utsläppande på marknaden eller dess fria rörlighet.

Medlemsstaten skall genast underrätta kommissionen om sådana åtgärder samt skälen till dessa och särskilt ange om bristen på överensstämmelse beror på

- att de väsentliga kraven inte uppfyllts,

- att standarderna tillämpats felaktigt, eller

- att standarderna har brister.

2. Kommissionen skall snarast möjligt samråda med de berörda parterna. Om kommissionen efter samrådet konstaterar att åtgärderna är berättigade skall den genast underrätta den medlemsstat som tog initiativet och de övriga medlemsstaterna. Om kommissionen efter samrådet konstaterar att åtgärderna inte är berättigade skall den genast underrätta den medlemsstat som fattade beslutet.

I det särskilda fall då de åtgärder som anges i punkt 1 grundar sig på att standarderna har brister, skall kommissionen först samråda med de berörda parterna och sedan inom två månader hänskjuta ärendet till den ständiga kommitté som inrättades genom direktiv 83/189/EEG, om den medlemsstat som vidtog åtgärderna avser att hålla fast vid dem och inleder förfarandet enligt artikel 5.

3. Om en explosiv vara som inte uppfyller kraven har försetts med EG:s överensstämmelsemärkning skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder i fråga om den person som ansvarar för märkningen och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

KAPITEL III

Bestämmelser om övervakning av överföringar inom gemenskapen

Artikel 9

1. Explosiva varor som omfattas av detta direktiv får endast överföras i enlighet med följande punkter.

2. Kontroller som utförs i enlighet med gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning vid överföring av explosiva varor enligt denna artikel skall inte längre utföras som kontroller vid de inre gränserna utan endast som ett led i de sedvanliga kontroller som utan diskriminering genomförs över hela gemenskapens territorium.

3. För överföring av explosiva varor krävs att mottagaren har tillstånd från den behöriga myndigheten på bestämmelseorten. Den behöriga myndigheten skall kontrollera att mottagaren har laglig rätt att förvärva explosiva varor och att han har nödvändiga licenser eller tillstånd. Vid förflyttning av explosiva varor via en eller flera medlemsstaters territorium måste den person som ansvarar för överföringen underrätta de behöriga myndigheterna i denna eller dessa medlemsstater och få deras godkännande.

4. Om en medlemsstat anser att det är problematiskt att kontrollera den rättighet att förvärva explosiva varor som avses i punkt 3 skall denna medlemsstat sända den tillgängliga informationen i frågan till kommissionen, som utan dröjsmål skall hänskjuta ärendet till den kommitté som avses i artikel 13.

5. Om den behöriga myndigheten på bestämmelseorten godkänner överföringen skall den till mottagaren utställa ett dokument som innehåller all den information som föreskrivs i punkt 7. Detta dokument skall medfölja de explosiva varorna tills de når den angivna bestämmelseorten. Det skall uppvisas på begäran från de behöriga myndigheterna. Mottagaren skall behålla en kopia av dokumentet och på begäran från den behöriga myndigheten på bestämmelseorten uppvisa den för granskning.

6. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat anser att sådana särskilda arrangemang för den allmänna säkerheten som avses i punkt 7 inte är nödvändiga kan explosiva varor överföras på denna medlemsstats territorium eller en del av detta utan föregående underrättelse enligt punkt 7. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten skall i sådana fall bevilja ett tillstånd för en bestämd period som dock när som helst av berättigade skäl kan dras in tillfälligt eller permanent. I det dokument som avses i punkt 5 och som måste medfölja de explosiva varorna tills de når bestämmelseorten skall endast hänvisas till ovan nämnda tillstånd.

7. Om överföring av explosiva varor kräver särskild övervakning för att uppfylla särskilda säkerhetskrav inom en medlemsstats territorium eller en del av detta, skall mottagaren före överföringen förse den behöriga myndigheten på bestämmelseorten med följande upplysningar:

- Namn och adress på de berörda parterna. Dessa upplysningar måste vara tillräckligt detaljerade för att det skall vara möjligt att kontakta parterna samt att få en bekräftelse på att personerna i fråga har laglig rätt att ta emot leveransen.

- De överförda explosiva varornas antal och mängd.

- En fullständig beskrivning av den explosiva varan i fråga och av hur den kan identifieras, inbegripet Förenta nationernas identifieringsnummer.

- Om de explosiva varorna skall släppas ut på marknaden, upplysningar om att villkoren för detta är uppfyllda.

- Transportsättet och transportvägen.

- Beräknad avgångs- och ankomstdag.

- Om detta är nödvändigt, de platser där varorna förs in i och ut ur medlemsländerna.

De behöriga myndigheterna på bestämmelseorten skall undersöka under vilka förhållanden överföringen skall ske, särskilt vad gäller de särskilda säkerhetskraven. Om de särskilda säkerhetskraven är uppfyllda skall överföringen tillåtas. Vid transit genom andra medlemsstaters territorium skall även dessa stater undersöka och på samma villkor godkänna detaljerna kring överföringen.

8. Utan att det påverkar de sedvanliga kontroller som den medlemsstat varifrån varorna avsänts skall utföra på sitt territorium, skall de berörda parterna inom explosivvarusektorn, på begäran från de berörda behöriga myndigheterna, till myndigheterna i den medlemsstat varifrån varorna avsänts och i transitmedlemsstaten överlämna alla relevanta upplysningar de förfogar över vad gäller överföring av explosiva varor.

9. Ingen leverantör får överföra explosiva varor utan att mottagaren har erhållit de nödvändiga tillstånden för överföringen i enlighet med bestämmelserna i punkt 3, 5, 6 och 7.

Artikel 10

1. Ammunition får överföras från en medlemsstat till en annan endast i enlighet med det förfarande som föreskrivs i följande punkter. Dessa bestämmelser skall också tillämpas på överföring av ammunition vid postorderförsäljning.

2. Vid överföring av ammunition från en medlemsstat till en annan skall den berörda personen före avsändandet underrätta den medlemsstat där ammunitionen finns om följande:

- Namn och adress på den person som säljer eller överför ammunitionen, den person som köper eller förvärvar ammunitionen och, i förekommande fall, ägaren.

- Den adress dit ammunitionen skall sändas eller transporteras.

- Mängden ammunition som skall sändas eller transporteras.

- Upplysningar som gör det möjligt att identifiera ammunitionen och en uppgift om att ammunitionen har genomgått en kontroll i enlighet med konventionen av den 1 juli 1969 om ömsesidigt erkännande av kontrollstämplar på handeldvapen,

- Transportsättet.

- Avgångsdag och beräknad ankomstdag.

Upplysningarna i de två sista strecksatserna behöver inte ges vid överföring mellan handlare. Medlemsstaten skall undersöka under vilka förhållanden överföringen skall ske, särskilt vad gäller säkerheten. Om medlemsstaten godkänner överföringen skall den utfärda en licens som innehåller alla upplysningar enligt första stycket. Denna licens skall medfölja ammunitionen tills den når sin bestämmelseort; den skall uppvisas på begäran från medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3. Varje medlemsstat kan, utan förhandsgodkännande enligt punkt 2, bevilja handlare rätten att utföra överföringar av ammunition från det egna territoriet till en handlare som är etablerad i en annan medlemsstat. För detta syfte skall medlemsstaten utfärda ett tillstånd som gäller i tre år men som när som helst kan dras in tillfälligt eller permanent genom ett välgrundat beslut. Ett dokument som hänvisar till detta tillstånd måste medfölja ammunitionen tills den når sin bestämmelseort. Det måste uppvisas på begäran från medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Innan överföringen genomförs skall handlaren meddela myndigheterna i den medlemsstat varifrån överföringen skall göras alla de upplysningar som anges i punkt 2 första stycket.

4. Varje medlemsstat skall förse de övriga medlemsstaterna med en förteckning över den ammunition som kan överföras till dess territorium utan att den i förväg givit sitt samtycke.

De handlare som har fått tillstånd att överföra ammunition utan förhandsgodkännande enligt förfarandet i punkt 3 skall underrättas om dessa ammunitionsförteckningar.

5. Varje medlemsstat skall sända all relevant information den förfogar över angående genomförda överföringar av ammunition till den medlemsstat till vilkens territorium överföringen genomfördes.

All information som medlemsstaterna får genom de förfaranden som fastställs i denna artikel skall sändas till mottagarmedlemsstaterna senast vid tiden för den aktuella överföringen och, i förekommande fall, till transitmedlemsstaterna senast vid tiden för överföringen.

Artikel 11

Trots bestämmelserna i artikel 9.3, 9.5, 9.6, 9.7 och i artikel 10 får en medlemsstat, vid fall av allvarliga hot mot eller angrepp på den allmänna säkerheten till följd av olagligt innehav eller bruk av explosiva varor eller ammunition som omfattas av detta direktiv, vidta alla nödvändiga åtgärder i fråga om överföring av explosiva varor för att förebygga detta olagliga innehav eller bruk.

Dessa åtgärder skall respektera principen om proportionalitet. De får varken utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en dold begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

Varje medlemsstat som vidtar sådana åtgärder skall genast underrätta kommissionen om detta. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

KAPITEL IV

Övriga bestämmelser

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall för genomförandet av artikel 9 och 10 upprätta nätverk för informationsutbyte. De skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om vilka nationella myndigheter som ansvarar för att sända och ta emot information och för att genomföra de förfaranden som föreskrivs i de nämnda artiklarna 9 och 10.

2. För tillämpningen av detta direktiv skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1468/81 gälla i tillämpliga delar, särskilt bestämmelserna om förtrolighet.

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har kommissionens företrädare som ordförande.

Kommittén skall granska alla frågor om tillämpningen av detta direktiv som väcks av ordföranden antingen på dennes eget initiativ eller på begäran från en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under tre månader från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i andra stycket.

3. Det förfarande som föreskrivs i punkt 2 skall särskilt följas för att ta hänsyn till framtida ändringar av Förenta nationernas rekommendationer.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall till förfogande för de övriga medlemsstaterna och kommissionen ställa uppdaterad information om företag inom explosivvarusektorn som innehar licenser eller tillstånd enligt artikel 1.4.

Medlemsstaterna skall förvissa sig om att dessa företag har ett system som gör det möjligt att när som helst identifiera de personer som innehar explosiva varor. Villkoren för tillämpning av detta stycke skall antas i enlighet med det kommittéförfarande som anges i artikel 13.

Företag inom explosivvarusektorn skall föra de register över sina transaktioner som krävs för att de krav som ställs i denna artikel skall kunna uppfyllas.

De dokument som avses i denna artikel måste behållas i minst tre år efter utgången av det kalenderår under vilket den registrerade transaktionen ägde rum, även om företaget har slutat bedriva handel. De måste genast ställas till förfogande för granskning på begäran från de behöriga myndigheterna.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall säkerställa att explosiva varor är märkta på ett korrekt sätt.

Artikel 16

När en medlemsstat ger tillstånd till tillverkning av explosiva varor skall den särskilt kontrollera att de ansvariga personerna är kapabla att uppfylla de tekniska förpliktelser de tar på sig.

KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 17

Varje medlemsstat skall fastställa vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av de bestämmelser som antas för tillämpningen av detta direktiv. Påföljderna skall vara tillräckliga för att främja efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Artikel 18

Varje medlemsstat skall inom ramen för sin nationella lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att beslagta produkter som faller inom detta direktivs räckvidd om det finns tillräckliga bevis för att dessa produkter kommer att bli föremål för förvärv, användning eller handel som sker olagligt.

Artikel 19

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artiklarna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 före den 30 september 1993.

2. Medlemsstaterna skall före den 30 juni 1994 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa de bestämmelser som inte nämns i punkt 1. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1995.

3. När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkt 1 och 2 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4. Under perioden fram till och med den 31 december 2002 skall medlemsstaterna emellertid tillåta utsläppande på marknaden av explosiva varor som följer den nationella lagstiftning som gäller på deras territorium före den 31 december 1994.

5. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 april 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 121, 13.5.1992, s. 19.

(2) EGT nr C 305, 23.11.1992, s. 128 och

EGT nr C 115, 26.4.1993.

(3) EGT nr C 313, 30.11.1992, s. 13.

(4) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet är senast ändrat genom kommissionens beslut 90/230/EEG (EGT nr L 128, 18.5.1990, s. 15).

(5) EGT nr L 380, 31.12.1990, s. 13.

(6) EGT nr L 256, 13.9.1991, s. 51.

(7) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1. Förordningen är ändrad genom förordning (EEG) nr 945/87 (EGT nr L 90, 2.4.1987, s. 3).

BILAGA 1

VÄSENTLIGA SKYDDSKRAV

I. Allmänna krav

1. Varje explosiv vara skall utformas, tillverkas och levereras på ett sådant sätt att det medför en minimal risk för människors liv och hälsa, och att skador på egendom och miljö förebyggs under normala, förutsebara förhållanden, särskilt vad gäller skyddsregler och normal praxis, även före användningen.

2. Varje explosiv vara skall ha de egenskaper som tillverkaren har specificerat för att säkerställa högsta skyddsnivå och pålitlighet.

3. Varje explosiv vara skall utformas och tillverkas på ett sådant sätt att den med hjälp av passande teknik kan destrueras på ett sätt som ger minsta möjliga miljöeffekter.

II. Särskilda krav

1. I förekommande fall skall, som ett minimum, följande upplysningar och egenskaper beaktas. Varje explosiv vara bör testas under realistiska förhållanden. Om detta inte är möjligt i ett laboratorium bör testerna utföras under samma förhållanden som råder där den explosiva varan skall användas.

a) Konstruktion och karakteristiska egenskaper, inbegripet kemisk sammansättning, blandningsgrad och, i förekommande fall, dimensioner och kornstorleksfördelning.

b) Den explosiva varans fysiska och kemiska stabilitet under alla miljömässiga förhållanden som den kan komma att utsättas för.

c) Känslighet för stötar och friktion.

d) Förenlighet mellan alla beståndsdelar vad gäller deras fysiska och kemiska stabilitet.

e) Den explosiva varans kemiska renhet.

f) Den explosiva varans motståndkraft mot påverkan av vatten, om den skall användas under fuktiga eller våta förhållanden och om dess säkra användning eller pålitlighet kan påverkas negativt av vatten.

g) Motståndskraft mot låga och höga temperaturer, om den explosiva varan skall förvaras eller användas vid sådana temperaturer och dess säkra användning eller pålitlighet kan påverkas negativt av nedkylning eller upphettning av en beståndsdel eller av själva den explosiva varan.

h) Den explosiva varans lämplighet för användning i farliga miljöer (t.ex. vid förekomst av gruvgas, het omgivning etc.), om den skall användas under sådana förhållanden.

i) Skyddsanordningar som skall förhindra förtidig eller oavsiktlig initiering eller antändning.

j) Korrekt laddning och funktion av den explosiva varan när den används på avsett sätt.

k) Passande anvisningar och om nödvändigt märkning angående säker hantering (inkl. förvaring, användning och destruktion) på mottagarmedlemsstatens officiella språk.

l) Förmågan hos den explosiva varan, dess hölje och övriga beståndsdelar att motstå försämring under förvaringen fram till den "används före"-dag som specificerats av tillverkaren.

m) Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs för att den explosiva varan skall fungera pålitligt och säkert.

2. De olika kategorierna av explosiva varor måste även minst uppfylla följande krav:

A. Sprängämnen

a) Den föreslagna initieringsmetoden skall säkerställa att sprängämnet detonerar eller förbränns säkert, pålitligt och fullständigt. Vad gäller svartkrut är det förmågan att deflagrera som skall kontrolleras.

b) Sprängämnen i form av patroner skall fortplanta detonation säkert och pålitligt genom hela raden av patroner.

c) Gaser som förorsakas av sprängämnen som skall användas under jorden får endast innehålla kolmonoxid, nitrösa gaser, andra gaser, ångor eller luftburna restpartiklar i mängder som inte under normala driftsförhållanden skadar hälsan.

B. Detonerande stubin, krutstubin, tändtråd och stötvågsledare

a) Höljen till detonerande stubin, krutstubin skall ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt väl kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för normal mekanisk påfrestning.

b) Parametrarna för bränntider hos krutstubin skall anges och följas.

c) Detonerande stubin skall kunna initieras pålitligt, ha tillräcklig initieringskapacitet och uppfylla kraven på förvaring även under särskilda klimatförhållanden.

C. Sprängkapslar (inbegripet sprängkapslar med fördröjning) och detonationsfördröjare

a) Sprängkapslarna skall pålitligt initiera detonation hos de sprängämnen som skall användas tillsammans med dem under alla förutsebara användningsförhållanden.

b) Detonationsfördröjare skall kunna initieras pålitligt.

c) Initieringsförmågan får inte påverkas negativt av fukt.

d) Fördröjningstiderna hos sprängkapslar med fördröjning skall vara tillräckligt enhetliga för att säkerställa att risken för överlappning av intilliggande fördröjningstider är obetydlig.

e) De elektriska egenskaperna hos elektriska sprängkapslar skall anges på förpackningen (t.ex. övre gränsvärde för icke-tändning, resistans etc.)

f) Ledningarna hos elektriska sprängkapslar skall, med hänsyn till den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk styrka, och hållfastheten hos förbindelsen till sprängkapseln skall vara tillräcklig.

D. Drivladdningskrut och raketkrut

a) Dessa material får inte detonera när de används på avsett sätt.

b) Drivmedel skall om nödvändigt (t.ex. om de är baserade på nitrocellulosa) stabiliseras mot nedbrytning.

c) Fast raketkrut i pressad eller gjuten form får inte innehålla oavsiktliga sprickor eller gasbubblor som medför fara för dess funktion.

BILAGA 2

1. MODUL B: EG-typkontroll

1. Denna modul beskriver den del av förfarandet genom vilket ett anmält organ förvissar sig om och intygar att ett för den planerade tillverkningen representativt provexemplar uppfyller tillämpliga bestämmelser i direktivet.

2. Ansökan om EG-typkontroll skall lämnas in av tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

- Tillverkarens namn och adress, och om ansökan ges in av hans representant, även dennes namn och adress.

- En skriftlig försäkran att samma ansökan inte inlämnats till något annat anmält organ.

- Den tekniska dokumentationen enligt punkt 3.

Sökanden skall ställa till det anmälda organets förfogande ett provexemplar, i fortsättningen kallat "typ", som är representativt för den planerade tillverkningen. Det anmälda organet kan begära in fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

3. Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer med direktivets krav. Den skall omfatta produktens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån det behövs för en sådan bedömning.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

- beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur produkten fungerar,

- en lista på av artikel 4 omfattade standarder som helt eller delvis följts samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla direktivets väsentliga krav,

- resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar etc.,

- provningsrapporter.

4. Det anmälda organet skall

4.1 granska den tekniska dokumentationen, förvissa sig om att typen är tillverkad i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt tillämpliga bestämmelser i av artikel 4 omfattade standarder, som de komponenter som är konstruerade utan tillämpning av sådana bestämmelser,

4.2 utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att, när av artikel 4 omfattade standarder inte har följts, kontrollera om de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller direktivets väsentliga krav,

4.3 utföra eller låta utföra vederbörliga undersökningar och nödvändiga provningar för att, när tillverkaren valt att följa tillämpliga standarder, kontrollera om dessa verkligen har följts,

4.4 i samråd med sökanden bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

5. Om typen uppfyller direktivets bestämmelser, skall det anmälda organet till sökanden utfärda ett EG-typintyg. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatser från undersökningen samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen.

En lista över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas intyget. Det anmälda organet skall bevara en kopia av denna lista.

Om tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen nekas typintyg, skall det anmälda organet ge en detaljerad redogörelse för skälen till detta.

Bestämmelser om ett förfarande för överklagande skall fastställas.

6. Sökanden skall underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentation för EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten. Nytt godkännande krävs om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven eller de för produkten föreskrivna användningsvillkoren. Det nya godkännandet utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7. Varje anmält organ skall till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om utfärdade eller återkallade EG-typintyg och tillägg till sådana.

8. Övriga anmälda organ kan få kopior av EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Intygens bilagor skall stå till övriga anmälda organs förfogande.

9. Tillverkaren eller den som representerar honom skall tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

2. MODUL C: Överensstämmelse med typ

1. Denna modul beskriver den del av förfarandet genom vilken tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen säkerställer och försäkrar att de berörda explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i detta direktiv. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje explosiv vara samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med de väsentliga säkerhetskraven i direktivet.

3. Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 10 år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

Om varken tillverkaren eller någon som representerar honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hålla försäkran om överensstämmelse tillgänglig vila på den som släpper ut produkten på gemenskapsmarknaden.

4. Ett anmält organ efter tillverkarens val skall utföra eller låta utföra kontroll av produkter med slumpvis valda mellanrum. Bland färdiga produkter skall det anmälda organet på plats ta ut ett tillräckligt antal provenheter. Man skall undersöka dessa provenheter och utföra de provningar som anges i tillämpliga av artikel 4 omfattade standarder eller motsvarande provningar, för kontroll av att produkten överensstämmer med kraven i direktivet. Om en eller flera av de kontrollerade produkterna inte uppfyller dessa krav, skall det anmälda organet vidta lämpliga åtgärder.

Under tillverkningsprocessen skall tillverkaren på det anmälda organets ansvar anbringa dess identifieringsmärke.

3. MODUL D: Kvalitetssäkring av produktion

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att de explosiva varorna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje explosiv vara och upprätta en skriftig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med EG-märket skall anbringas identifieringsmärket för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna EG-övervakningen.

2. Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 angivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de berörda explosiva varorna bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för den planerade kategorin av explosiva varor,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet skall säkerställa att de explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokument.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller de explosiva varornas kvalitet,

- de tekniker, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

- de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.,

- hur övervakning sker av att åsyftad kvalitet hos de explosiva varorna uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard. Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ett motiverat beslut om bedömningen.

4. Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

- dokumentationen av kvalitetssystemet,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

4.3 Det anmälda organet skall regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4 Det anmälda organet får dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall, om så krävs, ge tillverkaren en besöksrapport och, om en provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete för de nationella myndigheterna följande:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6. Vart och ett av de anmälda organen skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

4. MODUL E: Kvalitetssäkring av produkter

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att de explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivning i EG-typintyget. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje explosiv vara och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Tillsammans med EG-märket skall anbringas identifieringsmärket för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna EG-övervakningen.

2. Tillverkaren skall använda ett godkänt kvalitetssystem för kontroll av färdiga explosiva varor och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de explosiva varorna bedömt.

Ansökan skall innehålla

- alla upplysningar av betydelse för den planerade kategorin av explosiva varor,

- dokumentation av kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en kopia av EG-typintyget.

3.2 Inom ramen för kvalitetssystemet skall varje sprängämne undersökas och de provningar utföras som föreskrivs i tillämpliga standarder som omfattas av artikel 4 eller motsvarande provningar, för kontroll av att produkten överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren har tagit hänsyn till skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall säkerställa en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och dokument.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

- uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

- de undersökningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

- hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

- kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

3.3 Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom berörd produktteknologi. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen och ett motiverat beslut om bedömningen.

3.4 Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att vidmakthålla det på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt motiverat beslut om bedömningen.

4. Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1 Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i följande avseenden:

- Dokumentationen av kvalitetssystemet.

- Den tekniska dokumentationen.

- Kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, etc.

4.3 Det anmälda organet skall regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhålla revisionsberättelser.

4.4 Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall, om så krävs, ge tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. Tillverkaren skall under minst 10 år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört kunna förete för de nationella myndigheterna följande:

- Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen.

- Ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket.

- Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkt 4.3 och 4.4.

6. Vart och ett av de anmälda organen skall ge övriga anmälda organ upplysningar av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

5. MODUL F: Produktverifikation

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen kontrollerar och intygar att de explosiva varor som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 överensstämmer med typen, enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet.

2. Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de explosiva varorna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på varje explosiv vara samt upprätta en försäkran om överensstämmelse.

3. Det anmälda organet skall utföra vederbörliga undersökningar och provningar för att kontrollera att den explosiva varan överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Detta skall ske genom undersökning och provning av varje explosiv vara enligt punkt 4.

Tillverkaren eller den som representerar honom skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst 10 år efter det att tillverkningen av den explosiva varan har upphört.

4. Verifikation genom undersökning och provning av varje enskild explosiv vara

4.1 Alla explosiva varor skall undersökas var för sig och de provningar utföras som anges i tillämpliga av artikel 4 omfattade standarder, eller motsvarande provningar för att verifiera produktens överensstämmelse med typen och med tillämpliga krav i direktivet.

4.2 Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsmärke på varje godkänd explosiv vara samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

4.3 Tillverkaren eller den som representerar honom skall på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om överensstämmelse.

6. MODUL G: Verifikation av enstaka objekt

1. Denna modul beskriver det förfarande genom vilket tillverkaren säkerställer och försäkrar att det sprängämne, för vilket har utfärdats ett intyg enligt punkt 2, överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet. Tillverkaren skall anbringa EG-märket på den explosiva varan och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2. Det anmälda organet skall undersöka den explosiva varan och utföra sådana provningar som anges i tillämpliga, av artikel 4 omfattade, standarder, eller motsvarande provningar, för att säkerställa produktens överensstämmelse med tillämpliga krav i direktivet.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsmärke på den godkända explosiva varan samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

3. Syftet med den tekniska dokumentationen är att möjliggöra bedömning av överensstämmelse med direktivets krav och förstå den explosiva varans konstruktion, tillverkning och funktion.

Dokumentationen skall, i den utsträckning det är av betydelse för bedömningen, innehålla

- en allmän typbeskrivning,

- översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

- beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den explosiva varan eller säkerhetssystemet fungerar,

- en lista på av artikel 4 omfattade standarder som helt eller delvis följts samt, till den del sådana standarder inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla direktivets väsentliga krav,

- resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, genomförda undersökningar etc.,

- provningsrapporter.

BILAGA 3

MINIMIKRAV SOM SKALL UPPFYLLAS NÄR MEDLEMSSTATER UTSER ANMÄLDA ORGAN

1. SOrganet, dess chef och personal som skall utföra verifikationsprovningarna, får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör eller installatör av de explosiva varor de kontrollerar, och inte heller representant för någon av dessa parter. De får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av de explosiva varorna eller representera parter engagerade i dessa aktiviteter. Detta utesluter inte att tekniska upplysningar kan utväxlas mellan tillverkaren och organet.

2. Organet och dess personal skall utföra verifikationsprovningarna med största fackmässiga integritet och tekniska kompetens, samt skall vara fria från all påtryckning och påverkan, särskilt av ekonomisk art, som kan inverka på deras beslut eller resultatet av kontrollen, speciellt från personer eller grupper av personer som har intressen i verifikationsresultaten.

3. Organet skall ha den personal och de hjälpmedel som behövs för att korrekt utföra administrativt och tekniskt arbete som sammanhänger med verifikationen. Det skall också ha tillgång till den utrustning som krävs för särskild verifikation.

4. Personal som är ansvarig för kontroll skall ha

- grundlig teknisk och yrkesmässig utbildning.

- tillfredsställande kunskap om kraven för de provningar som utförs, samt tillräcklig erfarenhet av sådana provningar,

- förmåga att upprätta de intyg, protokoll och rapporter som krävs för att styrka provningarnas resultat.

5. Kontrollpersonalens opartiskhet skall garanteras. Personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda provningar, inte heller av resultatet av sådana provningar.

6. Organet skall teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte staten i enlighet med nationell lag övertar detta ansvar, eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för provningarna.

7. Organets personal är bunden av tystnadsplikt som omfattar allt vad den får veta när den utför sina uppgifter enligt detta direktiv eller enligt någon föreskrift i nationell lagstiftning som meddelats vid genomförandet av direktivet (utom gentemot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat i vilken verksamheten bedrivs).

BILAGA 4

ÖVERENSSTÄMMELSEMÄRKNING

EG:s överensstämmelsemärkning skall bestå av bokstäverna "CE" enligt nedan:

>Hänvisning till film>

Om märkningen förminskas eller förstoras måste de proportioner som ges i den graderade figuren ovan bibehållas.