Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993L0102.pdf

31993L0102

Kommissionens direktiv 93/102/EG av den 16 november 1993 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 25/11/1993 s. 0014 - 0016

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0076

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0076KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/102/EG av den 16 november 1993 om ändring av direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/112/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/72/EEG(2), särskilt artikel 6.5 b första och andra strecksatsen i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till de planerade åtgärdernas omfattning och verkningar är de gemenskapsåtgärder som fastställs i detta direktiv inte bara nödvändiga utan även oumbärliga för att uppnå de angivna målen. Dessa mål kan inte uppnås av medlemsstaterna var för sig. Dessutom har det redan slagits fast genom direktiv 79/112/EEG att de skall förverkligas på gemenskapsnivå.

Utan att det går ut över konsumentupplysningen bör tillägg göras i förteckningen över de ingredienser i bilaga 1 till direktiv 79/112/EEG för vilka kategorin får anges i stället för det särskilda namnet.

Bilaga 1 till rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel(3) innehåller en förteckning över kategorier av livsmedelstillsatser för vilka direktivet gäller.

Denna förteckning innehåller kategorier som inte finns med, eller som anges på annat sätt, i förteckningen i bilaga 2 till direktiv 79/112/EEG.

Av hänsyn till överensstämmelsen mellan de olika gemenskapsbestämmelserna bör förteckningen i direktiv 79/112/EEG anpassas till den förteckning som har antagits av rådet i direktiv 89/107/EEG, under förutsättning att detta svarar mot behovet av en bättre konsumentupplysning.

De åtgärder som fastställs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 79/112/EEG skall ersättas med bilaga 1 till det här direktivet.

Artikel 2

Bilaga 2 till direktiv 79/112/EEG skall ersättas med bilaga 2 till det här direktivet.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall göra sådana ändringar i sina lagar och andra författningar som kan vara nödvändiga för att följa detta direktiv före den 31 december 1994.

De skall därvid

- tillåta handel med de varor som följer bestämmelserna i det här direktivet senast den 1 januari 1995.

- förbjuda handel med de varor som inte följer bestämmelserna i det här direktivet från den 30 juni 1996.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(2) EGT nr L 42, 15.2.1991, s. 27.

(3) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Kategorier av ingredienser som skall anges med namnet på den kategori som de tillhör, åtföljt av deras vedertagna namn eller E-nummer

Färgämne

Konserveringsmedel

Antioxidationsmedel

Emulgeringsmedel

Förtjockningsmedel

Geleringsmedel

Stabiliseringsmedel

Smakförstärkare

Syra

Surhetsreglerande medel

Klumpförebyggande medel

Modifierad stärkelse(1)Sötningsmedel

Bakpulver och ämnen med liknande funktion

Skumdämpningsmedel

Ytbehandlingsmedel

Smältsalter(2)Mjölbehandlingsmedel

Konsistensmedel

Fuktighetsbevarande medel

Fyllnadsmedel

Drivgas

(1) Uppgifter om vedertaget namn eller E-nummer krävs inte.

(2) Endast för smältost och smältostprodukter.

KOMMISSIONENS BESLUT av den 15 november 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (93/607/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt färskt kött eller färska köttprodukter(1), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92(2), särskilt artikel 4.1 i denna, och

med beaktande av följande:

En förteckning över de anläggningar i Argentina som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen upprättades ursprungligen genom kommissionens beslut 86/414/EEG(3), senast ändrat genom beslut 93/345/EEG(4).

Gemenskapens kontroll på platsen av anläggningar för köttproduktion i Argentina har visat att den hygieniska standarden vid en anläggning har förbättrats sedan den senaste kontrollen utfördes.

Förteckningen över anläggningar bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 86/414/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(3) EGT nr L 237, 23.8.1986, s. 36.

(4) EGT nr L 139, 10.6.1993, s. 21.