Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2675/94 av den 3 november 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdryckerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 04/11/1994 s. 0005 - 0006

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 62 s. 0154

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 62 s. 0154KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2675/94 av den 3 november 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3280/92(2), särskilt artiklarna 1.4 i 2 och 6.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 1576/89 fastställs att de namn som anges i artikel 1.4 skall användas endast i fråga om de spritdrycker som är definierade där och att spritdrycker som inte uppfyller de krav som fastställs för produkter definierade i artikel 1.4 inte får bära de namn som anges där utan måste betecknas som "spritdryck" eller "brännvin".

Särskilda bestämmelser bör fastställas rörande namnen på vissa spritdrycksblandningar i syfte att säkerställa lojal konkurrens mellan sådana blandningar och spritdrycker enligt definitionen i förordning (EEG) nr 1576/89 och i syfte att informera konsumenterna på ett korrekt sätt om blandningarnas art och alkoholsammansättning så att förvirring undviks i fråga om detta. De särskilda bestämmelserna kompletterar förpliktelserna i rådets direktiv 79/112/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/102/EG(4), om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel samt i rådets direktiv 75/106/EEG(5), senast ändrat genom direktiv 89/676/EEG(6), om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym.

De spritdrycker som är berättigade till en av de traditionella eller geografiska beteckningar som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1576/89 och i bilaga 2 till den förordningen bör skyddas vad avser deras goda rykte och kvalitet genom att sådana beteckningar förbjuds på spritdrycksblandningar.

Vissa tropiska frukter bör läggas till i förteckningen över frukter i artikel 4 i kommissionens förordning (EEG) nr1014/90(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3458/92(8), för att hänsyn skall kunna tas till vissa traditionella seder i de franska utomeuropeiska departementen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Genomförandekommittén för spritdrycker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1014/90 ändras på följande sätt:

1. I artikel 4 skall följande tredje stycke läggas till:

"Första stycket omfattar också, avseende produkter producerade i de franska utomeuropeiska territorierna och departementen, spritdrycker som erhålls ur följande frukter:

- Banan (Musa paradisiaca).

- Passionsfrukt (Passiflora edulis).

- Rött mombinspondias (Spondias dulcis).

- Gult mombinspondias (Spondias mombin)."

2. Följande artikel 7 c skall föras in:

"Artikel 7 c

Om en spritdryck som är förtecknad i artikel 9 i förordning (EEG) nr 1576/89 blandas med

- en eller flera spritdrycker, även de som definieras i artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 1576/89, eller

- ett eller flera destillat som härrör från jordbruksprodukter,

måste varubeskrivningen "brännvin" eller "spritdryck" anges klart och tydligt utan andra betecknande termer på ett framträdande ställe på etiketten.

Första stycket skall inte tillämpas på beskrivning och presentation av sådana blandningar om de motsvarar en av de definitioner som fastställs i artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 1576/89 och om inte annat föreskrivs i arti- kel 7 b.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i rådets direktiv 79/112/EEG(*) om angivelse av ingredienserna i spritdrycker, får endast en av de allmänna termer som anges i artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 1756/89 användas vid märkning och presentation av produkter som är resultat av ovannämnda blandningar, utanför varubeskrivningen men inom samma visuella område i en förteckning som omfattar spritdryckens alla ingredienser, var och en åtföljd av en angivelse om dess andel i blandningen, och som föregås av orden "spritdryck framställd av en blandning av". Detta måste återges med enhetliga bokstäver i samma typsnitt och färg som de som används i varubeskrivningen. De får inte vara större än hälften av de typer som används i varubeskrivningen.

Varje ingrediens andel av spritdrycken är lika med den volym ren alkohol som den utgör av blandningens totala volym ren alkohol. Andelen uttrycks i "% vol." och i fallande ordning för de använda volymerna.

(*) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.".

Artikel 2

Denna förordning är inte tillämplig på produkter som avses i artikel 1.1 som före dagen för ikraftträdandet redan har producerats eller befinner sig i produktionsprocessen och som stämmer överens med de bestämmelser som är i kraft vid dagen för offentliggörandet.

"Produktion" avser de förfaranden som är nödvändiga för att erhålla en färdig produkt, märkt och tappad på flaska för slutlig konsumtion.

För att kunna saluföra produkter som före dagen för denna förordnings ikraftträdande befinner sig i produktionsprocessen, skall operatörerna under den månad som följer dagen för ikraftträdandet meddela de behöriga nationella myndigheterna om de kvantiteter av sådana produkter som de innehar den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 3.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(4) EGT nr L 291, 25.11.1993, s. 14.

(5) EGT nr L 42, 15.2.1975, s. 1.

(6) EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 18.

(7) EGT nr L 105, 25.4.1990, s. 9.

(8) EGT nr L 350, 1.12.1992, s. 59.