Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995D0273.pdf

31995D0273

95/273/EG: Kommissionens beslut av den 6 juli 1995 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommitténEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 18/07/1995 s. 0022 - 0023KOMMISSIONENS BESLUT av den 6 juli 1995 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommittén (95/273/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Utarbetandet och ändringen av de gemensamma reglerna för sammansättning, tillverkning, förpackning och märkning av livsmedel kräver en undersökning av de problem som rör människors hälsa och säkerhet.

Forskningen för att lösa dessa problem förutsätter att kvalificerade forskare deltar, i synnerhet på de områden som är relaterade till medicin, näringsfysiologi, toxikologi, biologi, kemi och andra liknande ämnen.

Kontakten med dessa grupper bör göras permanent genom att en kommitté med rådgivande funktion inrättas av kommissionen.

I kommissionens beslut 74/234/EEG av den 16 april 1974 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommittén (1), ändrat genom beslut 86/241/EEG (2), föreskrivs att den nämnda kommittén skall bestå av högst 18 medlemmar. Med hänsyn till utvidgningen av gemenskapen den 1 januari 1995 och kommitténs ökande arbetsbörda sedan det nämnda antalet medlemmar fastställdes, bör det högsta antalet medlemmar ökas.

Enligt artikel 101, protokoll 37 och kapitel XII i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har kommissionen åtagit sig att garantera att minst en kvalificerad forskare, från de medlemsstater i EFTA som har undertecknat avtalet deltar i Vetenskapliga livsmedelskommittén.

Vetenskapliga råd i frågor rörande livsmedelssäkerhet skall, i konsumenternas och industrins intresse, vara oberoende och öppna för insyn.

Med hänsyn till intresset av insyn, bör beslut 74/234/EEG ersättas med detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vetenskapliga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed av kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén skall alltid höras av kommissionen när detta krävs enligt en rättsakt.

2. Kommittén kan höras av kommissionen om alla övriga problem som rör skyddet av människors hälsa och säkerhet som uppkommer eller som kan uppkomma i samband med konsumtion av livsmedel, särskilt vad gäller frågor om näring, hygien och toxikologi.

3. Kommittén får göra kommissionen uppmärksam på alla sådana problem

Artikel 3

Kommittén skall bestå av högst 20 medlemmar.

Artikel 4

Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen bland kvalificerade forskare med kompetens inom de områden som anges i artikel 2.2.

Artikel 5

Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande bland sina medlemmar. Valet skall ske med enkel majoritet bland medlemmarna.

Artikel 6

1. Medlemmar, ordförande och vice ordförande i kommittén skall väljas för en tid av tre år. De kan återväljas. Kommitténs ordförande och vice ordförande kan dock inte väljas om omedelbart efter att de suttit två treårsperioder i rad. Åtagandena skall inte vara avlönade.

Efter treårsperiodens slut sitter kommitténs medlemmar, ordförande och vice ordförande kvar på sina poster tills de efterträtts eller omvalts.

2. Om en medlem, ordförande eller vice ordförande anser att han inte kan fullfölja sitt uppdrag, eller om de omständigheter som ledde till hans utnämning väsentligen ändrats, eller om han avgår, skall han ersättas för den återstående mandattiden enligt det förfarande som anges i artikel 4 eller 5, beroende på omständigheterna.

Artikel 7

1. Kommittén kan utse arbetsgrupper bland sina medlemmar.

2. Arbetsgrupperna skall rapportera till kommittén i de ärenden kommittén överlämnat till dem.

Artikel 8

1. Kommittén och arbetsgrupperna skall sammankallas av en företrädare för kommissionen.

2. Kommissionens företrädare, liksom övriga berörda tjänstemän och anställda vid kommissionens, skall delta i kommitténs och arbetsgruppernas möten.

3. Kommissionens företrädare får bjuda in personer med särskild kompetens i det ämne som skall behandlas att delta i mötena.

4. Kommissionen skall fungera som sekretariat åt kommittén och arbetsgrupperna.

5. Kommissionen skall kodifiera kommitténs arbetsmetoder och förfaranden och göra dem tillgängliga för berörda parter.

Artikel 9

1. Kommitténs överväganden skall hänföra sig till den begäran om yttrande som kommissionens företrädare överlämnat.

När kommissionens företrädare begär ett yttrande från kommittén, kan han bestämma en tidsgräns före vilken yttrandet skall avges.

2. Om kommitténs medlemmar avger det begärda yttrandet enhälligt skall de utarbeta de gemensamma slutsatserna. Om enighet inte kan nås, skall de olika ståndpunkter som intagits under överläggningen redovisas i en rapport som skall upprättas under ansvar av kommissionens företrädare.

3. Kommissionen skall offentliggöra kommitténs yttranden.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget, skall kommitténs medlemmar vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som kommer till deras kännedom genom arbetet i kommittén, när kommissionens företrädare informerar dem om att det begärda yttrandet rör en fråga av konfidentiell natur.

I sådana fall får bara kommitténs medlemmar och kommissionens företrädare vara närvarande vid mötena.

Artikel 11

Medlemmar skall årligen, och när detta aktualiseras under arbetet i kommittén och dess arbetsgrupper, underrätta kommissionen om intressen som skulle kunna inverka på deras oavhängighet.

Artikel 12

Beslut 74/234/EEG skall upphöra att gälla.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 136, 20.5.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 163, 19.6.1986, s. 40.