Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/65/EG av den 11 oktober 1996 om anpassning till tekniska framsteg, för fjärde gången, av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar), och ändring av direktiv 91/442/EEG om farliga preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 265 , 18/10/1996 s. 0015 - 0017KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/65/EG av den 11 oktober 1996 om anpassning till tekniska framsteg, för fjärde gången, av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar), och ändring av direktiv 91/442/EEG om farliga preparat vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/18/EEG (2), särskilt artiklarna 6 och 15 i detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/54/EG (4), fastställs nya kriterier och en ny riskfras för ämnen som är farliga att förtäras på grund av risk för kemisk lunginflammation under faroklassen hälsoskadlig, och i synnerhet riskfras R 65.

Bestämmelserna i bilaga I till direktiv 88/379/EEG skall därför förses med ett tillägg.

I bilagan till kommissionens direktiv 91/442/EEG (5) definieras, i enlighet med artikel 6 i direktiv 88/379/EEG, egenskaperna av vissa beredningar som skall förses med barnsäkra förslutningsanordningar. Förteckningen över dessa egenskaper bör ses över på nytt för att anpassas till kriterierna för ämnen som är farliga att förtäras på grund av risk för kemisk lunginflammation i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet av kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom sektorn farliga ämnen och beredningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 88/379/EEG skall kompletteras med ett nytt stycke 1.3 i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Direktiv 91/442/EEG ändras på följande sätt:

- Artikel 2 skall ersättas med följande artikel:

"Artikel 2

Bestämmelserna i artikel 1 och 2 i direktiv 90/35/EEG samt i artikel 1 i detta direktiv skall, med undantag för de beredningar som beskrivs under punkt a i bilagan, även gälla för beredningar som erbjuds eller säljs för konsumentbruk i aerosolförpackningar eller i behållare som är försedda med fast spraymunstycke."

- Bilagan skall ersättas med bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 maj 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(2) EGT nr L 104, 29.4.1993, s. 46.

(3) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT nr L 248, 30.9.1996, s. 1.

(5) EGT nr L 238, 27.8.1991, s. 25.

BILAGA I

Följande stycke 1.3 skall läggas till bilaga I till direktiv 88/379/EEG:

"1.3. Beredningar som är farliga att förtäras på grund av risk för kemisk lunginflammation

Beredningar som är farliga att förtäras på grund av risk för kemisk lunginflammation (R 65) skall klassificeras och märkas i enlighet med kriterierna i stycke 3.2.3 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

Vid tillämpningen av den konventionella metoden i enlighet med artikel 3.5 c i och ii i direktiv 88/379/EEG, skall ingen hänsyn tas till ett ämnes klassificering med R 65."

BILAGA II

"BILAGA

Egenskaper som avses i artikel 1:

a) Beredningar som utgör en hälsofara vid förtäring på grund av risk för kemisk lunginflammation (R 65) och som klassificeras och märks i enlighet med stycke 3.2.3 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

b) Minst ett av nedanstående ämnen ingår i en koncentration som är lika med eller högre än den angivna högsta individuella koncentrationen.

>Plats för tabell>