Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0404.pdf

31997D0404

97/404/EG: Kommissionens beslut av den 10 juni 1997 om inrättande av en vetenskaplig styrkommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 169 , 27/06/1997 s. 0085 - 0087KOMMISSIONENS BESLUT av den 10 juni 1997 om inrättande av en vetenskaplig styrkommitté (97/404/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Välgrundade vetenskapliga råd är oumbärliga som grund för gemenskapens bestämmelser om konsumenters hälsa; dessa bestämmelser styr frågor som gäller konsumenters hälsa i egentlig mening, men de omfattar även djur, växter och miljön.

Vetenskapliga råd i frågor som gäller konsumenters hälsa ges för närvarande av sex vetenskapliga kommittéer som har inrättats av kommissionen och som behandlar frågor som gäller livsmedel, foder, kosmetika, bekämpningsmedel, toxicitet och ekotoxicitet samt frågor på det veterinära området.

Åtskilliga frågor som rör konsumenters hälsa är ur tvärvetenskaplig natur och behöver granskas av olika vetenskapliga kommittéer. En effektiv samordning skulle vara till gagn för dessa kommittéers arbete.

Det är viktigt att kommissionen i tid får välgrundade vetenskapliga råd.

Det ligger i konsumenternas och industrins intresse att de vetenskapliga råden i frågor som gäller konsumenters hälsa grundar sig på principerna om kompetens, oberoende och insyn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas en vetenskaplig styrkommitté (i det följande kallad kommittén) på området konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet.

Artikel 2

1. Kommittén skall bistå kommissionen med bästa möjliga vetenskapliga råd i frågor som gäller konsumenters hälsa.

2. Kommittén skall samordna arbetet i de vetenskapliga kommittéer som har inrättats av kommissionen för att behandla frågor som gäller konsumenters hälsa. Detta innebär särskilt följande uppgifter:

a) Kommittén skall utvärdera och övervaka de vetenskapliga kommittéernas arbetssätt och skall vid behov harmonisera dessa.

b) I frågor som kräver att två eller flera vetenskapliga kommittéer rådfrågas skall kommittén med beaktande av de obligatoriska rådfrågningskraven fastställa vilka vetenskapliga kommittéer som bör engageras, ta ställning till yttranden från de olika kommittéerna och kan, då betydande meningsskiljaktigheter föreligger, göra en allmän översikt.

c) När gemenskapens åtgärder grundar sig på en utvärdering som har utförts av forskare från organisationer i medlemsstaterna skall kommittén biträda kommissionen, på den senares begäran, vid bedömningen av om det är nödvändigt att inhämta vetenskapliga råd på gemenskapsnivå och om så är fallet, vid bestämmandet av vilken vetenskaplig kommitté som skall ge dessa råd.

3. På området för konsumenters hälsa skall kommittén ha följande uppgifter:

a) Att ge vetenskapliga råd i fråga som inte omfattas av de övriga vetenskapliga kommittéernas uppdrag. Dessa råd skall utarbetas på begäran av kommissionen och med anlitande av den mest lämpade vetenskapliga expertisen.

b) Att i synnerhet ge råd om tvärvetenskapliga aspekter av transmissibel spongiform encefalopati, som innefattar bovin spongiform encefalopati. I detta syfte skall den bilda en särskild arbetsgrupp, vars ordförande skall väljas bland ledamöterna i kommittén och som får inbegripa utomstående experter.

c) Att biträda kommissionen vid fastställandet av de områden på vilka det är lämpligt att införa obligatorisk rådfrågning av de vetenskapliga kommittéerna.

d) Att anordna en översyn av befintliga och nyligen utvecklade förfaranden för bedömning av risker och att i tillämpliga fall föreslå utveckling av nya förfaranden för bedömning av risker som gäller områden som t.ex. sjukdomar som smittar genom livsmedel eller djursjukdomars överförbarhet till människor.

e) Att fästa kommissionens uppmärksamhet vid särskilda problem som rör konsumenters hälsa eller sådana problem som håller på att utvecklas.

4. De ledamöter i kommittén som inte är ordförande i någon av de vetenskapliga kommittéerna skall bistå vid valet av ledamöter till dessa kommittéer, genom att ge kommissionen råd om de sökandes kompetens och oberoende.

5. Kommissionen kan, när den begär ett yttrande av kommittén, fastställa en tidsfrist inom vilken yttrandet bör lämnas.

Artikel 3

1. Kommittén skall bestå av åtta vetenskapliga experter som inte ingår i någon annan vetenskaplig kommitté och av de vetenskapliga kommittéernas ordförande. När de senare inte har möjlighet att delta i kommitténs möten, kan en av viceordförandena i de respektive kommittéerna träda in som ersättare.

2. Den fulltaliga kommittén skall med enkel majoritet välja en ordförande och två viceordförande bland de ledamöter som inte är ordförande för någon av de vetenskapliga kommittéerna.

3. Ledamöterna i kommittén skall vara vetenskapliga experter på ett eller flera områden som rör konsumenters hälsa och skall tillsammans täcka bredast möjliga spektrum av vetenskapsgrenar som berör detta område.

4. De ledamöter i kommittén som inte är ordförande i de vetenskapliga kommittéerna skall utnämnas av kommissionen sedan en inbjudan till intresseanmälan tillsammans med urvalskriterier samt en redogörelse för urvalsprocessen har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Förfarandet för urvalet och utnämningen skall på ett öppet sätt fastställa de personer som lämnar sig bäst för arbete i kommittén. Av dessa personer skall kommissionen utnämna de ledamöter i kommittén som inte är ordförande för någon av de vetenskapliga kommittéerna. Namnen på ledamöterna i kommittén skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5. Mandatperioden för de kommittéledamöter som inte är ordförande för en vetenskaplig kommitté skall vara tre år. Dessa ledamöter får tjänstgöra i högst två på varandra följande mandatperioder. Efter utgången av treårsperioden skall kommittéledamöter sitta kvar till dess att en ersättare har utsetts eller deras mandat har förlängts.

6. I det fall att en ledamot som inte är ordförande för en vetenskaplig kommitté inte längre har möjlighet att effektivt bidra till kommitténs arbete eller om han/hon frivilligt avsäger sig uppdraget, skall kommissionen för den återstående mandatperioden utse en lämplig ersättare bland personerna på den reservlista som har upprättats i enlighet med artikel punkt 4.

7. Ledamöterna i kommittén och de utomstående experter som har inbjudits att delta i dess arbete skall, förutom ersättning för resekostnader och uppehälle i enlighet med kommissionens bestämmelser, erhålla ersättning för de tjänster de utför åt kommissionen.

Artikel 4

1. Ledamöterna i kommittén skall stå fria från inflytande utifrån när de handlar i sin egenskap av ledamöter i kommittén.

2. Ledamöterna i kommittén skall varje år meddela kommissionen om sådana intressen som kan anses inverka menligt på deras oberoende.

3. Ledamöterna i kommittén och de utomstående experterna skall uppge sådana särskilda intressen som kan anses inverka menligt på deras oberoende i fråga om kommitténs, dess arbetsgruppers eller dess särskilda arbetsgrupps uppgifter.

Artikel 5

Kommittén får bilda särskilda arbetsgrupper med klart utsagda uppdrag. Varje arbetsgrupp skall ledas av en kommittéledamot och kan inbegripa utomstående experter. Arbetsgrupperna skall rapportera till kommittén.

Artikel 6

1. Kommittén skall anta en arbetsordning som skall hållas tillgänglig för allmänheten.

2. Avsikten med arbetsordningen skall vara att säkerställa följande:

a) Att kommitténs uppgifter utförs på ett sätt som uppfyller principerna om kompetens, oberoende och insyn, samtidigt som man tar hänsyn till berättigade krav på affärshemlighet.

b) Att de vetenskapliga kommittéernas arbete samordnas på ett effektivt och flexibelt sätt, särskilt genom att ordförandena i god tid rapporterar om de vetenskapliga kommittéernas arbetsprogram.

c) Att kommittén avger yttranden och andra vetenskapliga råd i tid.

d) Att kommittén kan utnämna föredragande som förbereder bakgrundsinformation och dokumentation samt utarbetar utkast till kommitténs yttranden.

e) Att kommittén försäkrar sig om att de utnämnda föredragandena kan utföra sina särskilda uppgifter så fritt som möjligt från utomstående påverkan.

Artikel 7

Kommitténs dagordning, mötesprotokoll och yttranden skall offentliggöras utan omotiverade dröjsmål men med hänsyn till att affärshemligheter skall respekteras. Minoritetens åsikt skall alltid anges, men de ledamöter som har stött denna åsikt får namnges endast med deras eget tillstånd.

Artikel 8

Utan att tillämpningen i artikel 214 i fördraget påverkas får ledamöterna inte avslöja uppgifter som de har fått i samband med arbetet i kommittén eller i någon av dess arbetsgrupper om de får anvisningar om att konfidentialitet begärts för dessa uppgifter.

Artikel 9

Kommitténs, dess arbetsgruppers och dess särskilda arbetsgrupps sekretariat skall tillhandahållas av kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 10 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen