Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0579.pdf

31997D0579

97/579/EG: Kommissionens beslut av den 23 juli 1997 om inrättande av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 28/08/1997 s. 0018 - 0023KOMMISSIONENS BESLUT av den 23 juli 1997 om inrättande av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet (Text av betydelse för EES) (97/579/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Vetenskapliga råd av hög kvalitet utgör en mycket viktig grund för gemenskapens bestämmelser om konsumenters hälsa som dels gäller frågor i samband med konsumenters hälsa i snäv betydelse och dels frågor som rör djurs hälsa och välbefinnande, växternas sundhet och miljöhygien.

Vetenskapliga råd i frågor som gäller konsumenters hälsa bör, i konsumenternas och industrins intresse, grundas på principerna om kompetens, oberoende och insyn.

Utöver de fall då samråd med de vetenskapliga kommittéerna är obligatoriskt, bör samråd med kommittéerna ske i frågor av särskild betydelse för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet.

Även om många av de problem som erfordrar vetenskapliga råd faller under någon av de befintliga vetenskapliga kommittéernas behörighetsområde, kan vissa problem ingå i flera kommittéers behörighetsområde.

För att stärka enhetligheten och samtidigt undvika vissa överlappningar bör man på nytt precisera vissa kommittéers verksamhet.

Kommissionen inrättade genom beslut 97/404/EG (1) en vetenskaplig styrkommitté som skall samordna arbetet i de vetenskapliga kommittéerna.

Kommissionen bör kunna erhålla vetenskapliga råd av hög kvalitet så snabbt som möjligt.

I flera av rådets direktiv och i några förordningar föreskrivs ett obligatoriskt samråd med någon av de befintliga vetenskapliga kommittéerna och kommissionen har för avsikt att utarbeta lämpliga förslag som skall göra det möjligt för rådet att anpassa den befintliga lagstiftningen till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Härmed inrättas följande vetenskapliga kommittéer vid kommissionen:

- Vetenskapliga kommittén för livsmedel.

- Vetenskapliga kommittén för djurfoder.

- Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande.

- Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa.

- Vetenskapliga kommittén för växter.

- Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter.

- Vetenskapliga kommittén för läkemedel och medicintekniska produkter.

- Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö.

2. Uppgifter om de vetenskapliga kommittéernas behörighetsområden återfinns i bilagan.

3. Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande består av en underkommitté för djurs hälsa och en underkommitté för djurs välbefinnande.

Artikel 2

1. De vetenskapliga kommittéerna skall rådfrågas i de fall som anges i gemenskapslagstiftningen. Kommissionen kan besluta att rådfråga dem också om andra frågor som är av särskild betydelse för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet.

2. När den fråga som tas upp till behandling berör flera av de vetenskapliga kommittéer som omnämns i artikel 1, och efter det att den vetenskapliga styrkommittén har beslutat om vilka av kommittéerna som berörs, kan dessa bilda en gemensam arbetsgrupp som skall ha till uppgift att förbereda kommittéernas respektive yttranden. Denna arbetsgrupp måste bildas om styrkommittén har begärt det.

3. På kommissionens begäran skall de vetenskapliga kommittéerna lämna vetenskapliga råd om frågor som rör konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet. De skall bland annat

a) kritiskt granska den riskbedömning som görs av vetenskapsmän som tillhör olika organisationer i medlemsstaterna,

b) införa nya förfaranden för riskbedömning inom områden som till exempel livsmedelsburna sjukdomar och överföring av djursjukdomar till människan,

c) utarbeta och avge vetenskapliga yttranden som skall göra det möjligt för kommissionen att bedöma de vetenskapliga grunderna för rekommendationer, normer eller riktlinjer som utarbetas på det internationella planet,

d) utvärdera de vetenskapliga principer som ligger till grund för gemenskapens hälsonormer med utgångspunkt i de förfaranden för riskbedömning som utarbetats av de berörda internationella organisationerna.

4. På grundval av utvecklingen av befintliga vetenskapliga rön, kan de vetenskapliga kommittéerna göra kommissionen uppmärksam på särskilda problem eller problem inom kommittéernas behörighetsområde som rör konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet.

5. Kommissionen kan begära att ett yttrande antas inom en viss tidsfrist.

Artikel 3

1. De vetenskapliga kommittéerna skall bestå av högst 19 medlemmar. Antalet medlemmar i varje kommitté skall bestämmas av kommissionen, beroende på vilken sakkunskap som krävs.

2. Medlemmarna i varje kommitté skall vara vetenskapliga experter inom ett eller flera av de behörighetsområden som kommittén har och de skall tillsammans täcka in så många discipliner som möjligt.

3. Medlemmarna i de vetenskapliga kommittéerna skall utses av kommissionen efter det att en uppmaning till intresseanmälan, urvalskriterier och en beskrivning av urvalsförfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Genom urvalsförfarandet skall, under former som garanterar full öppenhet, de kandidater väljas ut som är mest lämpade att arbeta i kommittéerna. Utifrån listan på kandidater skall kommissionen utse medlemmarna i var och en av de vetenskapliga kommittéerna, varvid ingen kan vara medlem av fler än en kommitté. Namnen på medlemmarna i var och en av de vetenskapliga kommittéerna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

De vetenskapliga kommittéerna och underkommittéerna i vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande (nedan kallad "underkommittén") skall bland sina medlemmar och genom majoritetsbeslut välja en ordförande och högst två vice ordförande.

Artikel 5

1. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna har en mandatperiod på tre år. De får vara medlemmar under högst två på varandra följande mandatperioder. Efter mandattidens utgång kvarstår kommitténs medlemmar tills det att en ersättare har utsetts eller mandatperioden har förnyats.

2. När en medlem av en vetenskaplig kommitté inte längre effektivt kan bidra till kommitténs arbete eller meddelar sin avgång, skall kommissionen för resten av mandatperioden utse en lämplig ersättare, som skall väljas ur den lista på godkända kandidater som har upprättats i enlighet med artikel 3.3.

3. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna, liksom utomstående experter, skall uppbära ett arvode för det arbete som de utför åt kommissionen samt ersättas för sina rese- och uppehållskostnader, i enlighet med kommissionens bestämmelser.

Artikel 6

1. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna skall i sin egenskap av kommittémedlemmar stå fria från all påverkan utifrån.

2. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna skall varje år informera kommissionen om sådana intressen som skulle kunna inverka menligt på deras oberoende.

3. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna och de utomstående experterna skall vid varje möte redovisa de särskilda intressen som skulle kunna inverka menligt på deras oberoende.

Artikel 7

1. De vetenskapliga kommittéerna och underkommittéerna kan efter överenskommelse med kommissionen be utomstående experter att medverka i kommitténs arbete.

2. De vetenskapliga kommittéerna och underkommittéerna kan bilda särskilda arbetsgrupper med klart avgränsade arbetsuppgifter. Varje arbetsgrupp skall ledas av en kommittémedlem eller medlem av en underkommitté och utomstående experter kan ingå i arbetsgruppen.

3. Arbetsgrupperna skall vara ansvariga inför de kommittéer som de tillhör.

Artikel 8

1. De vetenskapliga kommittéerna skall anta sin egen arbetsordning i samarbete med den vetenskapliga styrkommittén. Arbetsordningen skall garantera att de vetenskapliga kommittéerna fullgör sina uppgifter på bästa sätt enligt principerna om kompetens, oberoende och insyn, men hänsyn skall ändå tas till berättigade krav på affärshemligheter. Arbetsordningen skall göras tillgänglig för allmänheten.

2. I arbetsordningen för varje vetenskaplig kommitté skall särskilt de förfaranden fastställas som syftar till att

a) utse föredragande som skall ha till uppgift att samla in information och dokumentation samt att utarbeta utkast till de vetenskapliga kommittéernas yttranden,

b) kontrollera att de föredragande är i stånd att fullgöra sina särskilda uppgifter så oberoende av all påverkan utifrån, som möjligt,

c) snarast möjligt, och senast inom den tidsfrist som anges i artikel 2.5, avge ett yttrande,

d) upprätta ett nära samarbete med de övriga vetenskapliga kommittéerna liksom med den vetenskapliga styrkommittén.

3. De vetenskapliga kommittéerna skall anta sina yttranden med en majoritet av de medlemmar kommittén består av.

4. Underkommittén skall med en majoritet av de medlemmar kommittén består av anta sina utkast till yttranden som sedan skall lämnas till vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande för slutligt antagande.

Artikel 9

1. De vetenskapliga kommittéerna, underkommittéerna och arbetsgrupperna skall sammankallas av kommissionen.

2. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariat åt de vetenskapliga kommittéerna, underkommittéerna och arbetsgrupperna.

Artikel 10

Dagordningar, protokoll och de yttranden som antagits av de vetenskapliga kommittéerna skall göras tillgängliga för allmänheten utan oskäligt dröjsmål och med nödvändig hänsyn tagen till affärshemligheter. Avvikande meningar skall uppges, men vem som är av avvikande mening skall bara uppges om medlemmen själv begär det.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget, får medlemmarna och de utomstående experterna inte avslöja uppgifter som de fått i samband med arbetet i de vetenskapliga kommittéerna, underkommittéerna eller arbetsgrupperna, om de fått uppgift om att konfidentiell behandling begärts för dessa uppgifter.

Artikel 12

1. De vetenskapliga kommittéer som inrättas enligt detta beslut skall ersätta de nuvarande vetenskapliga kommittéerna enligt följande:

a) Vetenskapliga kommittén för livsmedel skall ersätta den vetenskapliga kommitté för livsmedel som inrättades genom kommissionens beslut 95/273/EG (2).

b) Vetenskapliga kommittén för djurfoder skall ersätta den vetenskapliga kommitté för djurfoder som inrättades genom kommissionens beslut 76/791/EEG (3), ändrat genom beslut 86/105/EEG (4).

c) Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande skall ersätta sektionerna djurhälsa och djurskydd i vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén som inrättades genom kommissionens beslut 81/651/EEG (5), senast ändrat genom anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

d) Vetenskapliga kommittén för veterinäråtgärder till skydd för människors hälsa skall ersätta sektionen för veterinäråtgärder av hänsyn till folkhälsan i vetenskapliga veterinärkommittén som inrättades genom beslut 81/651/EEG.

e) Vetenskapliga kommittén för växter skall ersätta vetenskapliga kommittén för bekämpningsmedel som inrättades genom beslut 78/436/EEG (6), senast ändrat genom beslut 86/105/EEG.

f) Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter skall ersätta vetenskapliga kommittén för kosmetika som inrättades genom kommissionens beslut 78/45/EEG (7), senast ändrat genom beslut 94/954/EG (8).

g) Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö skall ersätta rådgivande vetenskapliga kommittén för undersökning av kemiska beståndsdelar toxicitet och ekotoxicitet som inrättades genom kommissionens beslut 78/618/EEG (9), senast ändrat genom anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

2. Besluten 76/791/EEG, 78/45/EEG, 78/436/EEG, 78/618/EEG, 81/651/EEG och 95/273/EG skall upphävas.

De kommittéer som inrättades genom dessa beslut skall ändå fortsätta sin verksamhet till dess att de kommittéer som inrättas genom detta beslut påbörjar sin verksamhet.

Hänvisningar till de upphävda besluten skall betraktas som hänvisningar till detta beslut; hänvisningar till kommittéer och sektioner som inrättades genom de upphävda besluten skall betraktas som hänvisningar till de kommittéer som inrättas genom detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 169, 27.6.1997, s. 85.

(2) EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 22.

(3) EGT nr L 279, 9.10.1976, s. 35.

(4) EGT nr L 93, 8.4.1986, s. 14.

(5) EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32.

(6) EGT nr L 124, 12.5.1978, s. 16.

(7) EGT nr L 13, 17.1.1978, s. 24.

(8) EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 15.

(9) EGT nr L 198, 22.7.1978, s. 17.

BILAGA

Vetenskapliga kommittén för livsmedel

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som gäller konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet i samband med konsumtion av livsmedel och särskilt frågor som gäller toxikologi och hygien i hela livsmedelskedjan, näring, tillämpningen av teknik inom jordbruk/livsmedel samt frågor som gäller material som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel emballage.

Vetenskapliga kommittén för djurfoder

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som rör djurhälsa och foder, den allmänna och hygieniska kvaliteten hos produkter av animaliskt ursprung samt tillämpningen av teknik inom djurutfodringen.

Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande

Underkommittén för djurs hälsa

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som rör alla aspekter på djurhälsa, hygien, djursjukdomar och behandlingen av dem, inklusive zoonoser som inte beror på fodret samt zootekniska frågor.

Underkommittén för djurs välbefinnande

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som rör djurens välbefinnande och särskilt sådant som rör uppfödning, skötsel, transporter, slakt och djurförsök.

Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som gäller konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet samt åtgärder som rör zoonoser, toxikologi, veterinärmedicin och särskilt hygien i samband med produktion, bearbetning, behandling och saluföring av livsmedel av animaliskt ursprung.

Vetenskapliga kommittén för växter

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som rör växter avsedda att användas som föda åt människor och djur eller produktion och bearbetning av andra varor än livsmedel när det gäller möjliga risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön, inklusive användningen av bekämpningsmedel.

Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som gäller konsumenters hälsa i samband med användandet av kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter och särskilt de beståndsdelar som används vid tillverkningen av dessa produkter, deras sammansättning och användande samt frågor som rör förpackning och etikettering av produkterna.

Vetenskapliga kommittén för läkemedel och medicintekniska produkter

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som gäller gemenskapslagstiftningen om läkemedel och medicintekniska produkter avsedda för människor eller för veterinärt bruk, utan att detta påverkar den särskilda behörighet som tillkommer kommittén för farmaceutiska specialiteter eller i kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (1) inom ramen för utvärderingen av läkemedel. Vetenskapliga och tekniska frågor som gäller gemenskapslagstiftningen om medicinska hjälpmedel och medicintekniska produkter.

Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö

Behörighetsområde:

Vetenskapliga och tekniska frågor som rör undersökning av toxicitet och ekotoxicitet hos de kemiska, biokemiska och biologiska föreningar vilkas användning kan ha skadlig inverkan på människors hälsa och på miljön.

(1) Kommittéernas arbete görs inom ramen för Europeiska läkemedelsmyndigheten.