Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 01/04/1998 s. 0017 - 0023EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/7/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 87/102/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittéens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3), och

med beaktande av följande:

För att främja upprättandet av en väl fungerande inre marknad och säkerställa att konsumenterna gagnas av en hög skyddsnivå är det önskvärt att en enda metod för beräkning av den effektiva räntan för konsumentkrediter används inom hela gemenskapen.

Enligt artikel 5 i direktiv 87/102/EEG (4) skall det i gemenskapen införas en eller flera metoder för beräkning av den effektiva räntan.

För att införa en enda metod bör en enda matematisk formel användas för beräkning av den effektiva räntan och för bestämmande av vilka kreditkostnadsposter som skall ingå vid beräkningen genom att ange de kostnader som inte får medräknas.

I bilaga 2 till direktiv 87/102/EEG infördes en matematisk formel för att beräkna den effektiva räntan och i artikel 1a.2 i det direktivet angavs de avgifter som skall undantas från beräkningen av "konsumentens sammanlagda kreditkostnad".

Under en övergångsperiod på tre år från och med den 1 januari 1993 fick de medlemsstater som före den 1 mars 1990 tillämpade lagar som tillät användningen av en annan matematisk formel för beräkning av den effektiva räntan fortsätta att tillämpa dessa lagar.

Kommissionen har för rådet lagt fram en rapport som med tanke på erfarenheten gör det möjligt att tillämpa en enda matematisk formel på gemenskapsnivå för att beräkna den effektiva räntan.

Eftersom ingen medlemsstat har använt sig av artikel 1a.3 i direktiv 87/102/EEG genom vilken vissa kostnader kunde undantas från beräkningen av den effektiva räntan i vissa medlemsstater, är denna artikel inte längre aktuell.

Det är nödvändigt med en exakthet på minst en decimal.

Ett år antas ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för skottår) 366 dagar, 52 veckor eller 12 jämnlånga månader. En jämnlång månad antas ha 30,4166 dagar.

Konsumenterna bör kunna känna igen de villkor som används i olika medlemsstater för att ange den effektiva räntan.

Det är lämpligt att utan dröjsmål undersöka i vilken mån ytterligare harmonisering av konsumentkreditens kostnadsfaktorer är nödvändig för att ge den europeiske konsumenten bättre möjlighet att göra en jämförelse mellan de faktiska effektiva räntor som instituten i de olika medlemsstaterna erbjuder och därigenom säkerställa att den inre marknaden fungerar harmoniskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 87/102/EEG ändras på följande sätt:

a) Artikel 1a.1 a skall ersättas med följande:

- I den grekiska versionen av direktivet:

"Ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðñáãìáôéêü ðïóïóôü åðéâÜñõíóçò ðïõ åîéóþíåé óå åôÞóéá âÜóç ôéò ðáñïýóåò áîßåò ôïõ óõíüëïõ ôùí ôñå÷ïõóþí Þ ìåëëïíôéêþí õðï÷ñåþóåùí (äáíåßùí, åîïöëÞóåùí êáé åðéâáñýíóåùí) ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôï äáíåéóôÞ êáé ôï (äáíåéæüìåíï) êáôáíáëùôÞ, õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôï ìáèçìáôéêü ôýðï ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ðáñÜñôçìá ÉÉ."

- I den engelska versionen av direktivet:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalises the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II."

b) Artikel 1a.3 skall utgå.

c) Artikel 1a.5 skall utgå.

d) Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 85/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (*) och de regler och principer som är tillämpliga på otillbörlig reklam skall all reklam eller alla erbjudanden som finns utställda i affärslokaler där en person erbjuder kredit eller erbjuder sig att förmedla ett kreditavtal, och där en ränta eller någon siffra som hänför sig till kreditkostnaden finns angiven, också innehålla uppgift om den effektiva räntan i form av ett typexempel om inget annat sätt är praktiskt möjligt.(*) EGT L 250, 19.9.1984, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/55/EG (EGT L 290, 23.10.1997, s. 18."

e) Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga I som bifogas detta direktiv.

f) Bilaga III skall ersättas med texten i bilaga II som bifogas detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter det att direktivet har trätt i kraft. De skall underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT C 235, 13.8.1996, s. 8, och

EGT C 137, 3.5.1997, s. 9.

(2) EGT C 30, 30.1.1997, s. 94.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 februari 1997 (EGT C 85, 17.3.1997, s. 108), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 juli 1997 (EGT C 284, 19.9.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 19 november 1997. Rådets beslut av den 18 december 1997.

(4) EGT L 42, 12.2.1987, s. 48. Direktivet ändrat genom direktiv 90/88/EEG (EGT L 61, 10.3.1990, s. 14).

BILAGA I

"BILAGA II

GRUNDLÄGGANDE EKVATION SOM ANGER EKVIVALENSEN MELLAN DELS LÅNENS, DELS ÅTERBETALNINGARNAS OCH OMKOSTNADERNAS VÄRDE

>Plats för tabell>

Bokstävernas och symbolernas betydelse:

>Plats för tabell>

Anmärkningar

a) De belopp, som betalas av båda parter vid olika tidpunkter, är inte nödvändigtvis lika stora och behöver inte ovillkorligen betalas med lika stora intervall.

b) Begynnelsetidpunkt är tidpunkten för det första lånet.

c) Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller delar av år. Ett år skall anses ha 365 dagar eller >NUM>365,>DEN>25 dagar eller (för skottår) 366 dagar, 52 veckor eller 12 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar.

d) Resultatet av beräkningen skall uttryckas med åtminstone en decimals exakthet. Vid avrundning till en särskild decimal skall följande regel tillämpas:

Om siffran i den decimal som följer efter denna särskilda decimal är större än eller lika med 5, skall siffran i denna särskilda decimal höjas med ett.

e) Medlemsstaterna skall föreskriva att de beslutsmetoder som tillämpas ger ett resultat som är likvärdigt med det i de exempel som återges i bilaga III."

BILAGA II

"BILAGA III

NÅGRA RÄKNEEXEMPEL

A. BERÄKNING AV DEN EFFEKTIVA RÄNTAN FÖR KONSUMENTKREDITER PÅ GRUNDVAL AV KALENDERÅR (1 ÅR = 365 DAGAR [ELLER 366 DAGAR FÖR SKOTTÅR])

Exempel nr 1:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu den 1 januari 1994.

Det återbetalas med en engångsbetalning 1 200 ecu den 1 juli 1995, dvs. 1,5 år eller 546 (= 365 + 181) dagar efter långivningen.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

eller

>Plats för tabell>

Detta tal avrundas till 13 % (eller 12,96 % om en exakthet på två decimaler föredras).

Exempel nr 2:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu, men långivaren drar av 50 ecu för administrativa kostnader, så att lånet i själva verket är 950 ecu. Återbetalning med 1 200 ecu sker som i första exemplet den 1 juli 1995.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

eller

>Plats för tabell>

Detta belopp avrundas till 16,9 %.

Exempel nr 3:

Det lånade beloppet 1 000 ecu den 1 januari 1994, att återbetalas med två belopp på 600 ecu, efter ett respektive två år.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

Den kan lösas genom algebra och ger i = 0,1306623 avrundat till 13,1 % (eller 13,07 % om en exakthet på två decimaler föredras).

Exempel nr 4:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu den 1 januari 1994 och de belopp låntagaren skall betala är

>Plats för tabell>

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

Med denna ekvation kan i beräknas genom successiva approximativa beräkningar som kan programmeras på en fickdator.

Resultatet blir i = 0,13226 avrundat till 13,2 % (eller 13,23 % om en exakthet på två decimaler föredras).

B. BERÄKNING AV DEN EFFEKTIVA RÄNTAN PÅ GRUNDVAL AV ETT STANDARDISERAT ÅR (1 ÅR = 365 DAGAR ELLER 365,25 DAGAR, 52 VECKOR ELLER 12 JÄMNLÅNGA MÅNADER)

Exempel nr 1:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu.

Detta återbetalas med en engångsbetalning 1 200 ecu 1,5 år (dvs. 1,5 × 365 = 547,5 dagar, 1,5 × 365,25 = 547,875 dagar, 1,5 × 366 = 549 dagar, 1,5 × 12 = 18 månader, eller 1,5 × 52 = 7 veckor) efter långivningen.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

eller

>Plats för tabell>

Detta tal avrundas till 12,9 % (eller 12,92 % om en exakthet på två decimaler föredras).

Exempel nr 2:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu, men långivaren drar av 501 ecu för administrativa kostnader, så att lånet i själva verket är 950 ecu. Återbetalning med 1 200 ecu sker som i första exemplet 1,5 år efter långivningen.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

eller

>Plats för tabell>

Detta belopp avrundas till 16,9 % (eller 16,85 % om en exakthet på två decimaler föredras).

Exempel nr 3:

Det lånade beloppet är 1 000 ecu, att återbetalas med två belopp på 600 ecu, efter ett respektive två år.

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

Det kan lösas genom algebra och ger i = 0,13066 viket avrundas till 13,1 % (eller 13,07 % om en exakthet på två decimaler föredras).

Exempel nr 4:

Det lånade beloppet S = 1 000 ecu och de belopp låntagaren skall betala är

>Plats för tabell>

Ekvationen blir

>Plats för tabell>

Med denna ekvation kan i beräknas genom successiva approximativa beräkningar som kan programmeras på en fickdator.

Resultatet blir i = 0,13185 vilket avrundas till 13,2 % (eller 13,19 % om en exakthet på två decimaler föredras)."