Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0443.pdf

32000D0443

Kommissionens beslut av den 18 maj 2000 om ändring av beslut 97/404/EG om inrättande av en vetenskaplig styrkommitté och beslut 97/579/EG om inrättandet av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet [delgivet med nr K(2000) 1343] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 18/07/2000 s. 0013 - 0014Kommissionens beslut

av den 18 maj 2000

om ändring av beslut 97/404/EG om inrättande av en vetenskaplig styrkommitté och beslut 97/579/EG om inrättandet av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet

[delgivet med nr K(2000) 1343]

(Text av betydelse för EES)

(2000/443/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 97/404/EG av den 10 juni 1997 om inrättande av en vetenskaplig styrkommitté(1), särskilt artiklarna 3, 4 och 8 i detta,

med beaktande av kommissionens beslut 97/579/EG av den 23 juli 1997 om inrättandet av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet(2), särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

(1) I juli 2000 går mandatet ut för de åtta ledamöter i den vetenskapliga styrkommittén som inte är ordförande i någon annan vetenskaplig kommitté. I november 2000 går mandatet ut för de åtta medlemmarna i de vetenskapliga kommittéerna. Följaktligen måste nya ledamöter och medlemmar utses, senast i juli 2000 när det gäller den vetenskapliga styrkommittén och senast i november 2000 när det gäller de vetenskapliga kommittéerna. Innan de nya medlemmarna utses, är det nödvändigt att anpassa de beslut genom vilka kommittéerna inrättades så att hänsyn kan tas till hur de har fungerat när det gäller mandatperioden, reglerna för konfidentialitet samt den årliga redovisningen av medlemsstaternas eventuella intressekonflikter.

(2) Nya utnämningar av medlemmar i de vetenskapliga kommittéerna kan göras under mandatperioden (ersättare för avgående medlemmar och utökning av antalet medlemmar). För att garantera att arbetet i kommittén ifråga löper smidigt och utan avbrott, är det lämpligt att begränsa de nya medlemmarnas mandatperiod så att den motsvarar den mandatperiod som återstår för de andra medlemmarna i kommittén. Med hänsyn till att dessa partiella mandat ofta hart kort varaktighet, bör det preciseras att regeln om att tjänstgöringstiden bör begränsas till högst två på varandra följande mandatperioder endast gäller fullständiga mandatperioder.

(3) Enligt artikel 4 i beslut 97/404/EG skall ledamöterna i kommittén varje år meddela kommissionen om sådana intressen som kan anses inverka menligt på deras oberoende. Denna regel bör utsträckas till medlemmarna i den vetenskapliga styrkommitténs arbetsgrupp, som inrättades i beslut 97/404/EG, så att hänsyn kan tas till denna arbetsgrupps permanenta karaktär. Även om arbetsgruppens medlemmar redan lämnar en årlig försäkran enligt den egna arbetsordningen, bör denna skyldighet anges i beslutet.

(4) Enligt artikel 8 i beslut 97/404/EG skall skyldigheterna när det gäller konfidentialitet bara tillämpas på kommittéledamöterna, medan skyldigheterna enligt artikel 11 i beslut 97/579/EG skall tillämpas både på kommittéledamöter och utomstående experter. Även om reglerna i de arbetsordningar som föreskrivs i de båda besluten syftar på både ledamöter och utomstående experter när det gäller skyldigheterna till konfidentialitet, är det nu nödvändigt att anpassa utformningen av den ovan nämnda artikel 8 till utformningen av den ovan nämnda artikel 11.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 97/404/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.5 skall ersättas av följande text:

"5. Mandatperioden för de kommittéledamöter som inte är ordförande för en vetenskaplig kommitté skall vara tre år. När en ny ledamot utses, kan denna mandatperiod göras kortare för att alla ledamöters mandatperiod skall löpa ut samtidigt. Ledamöterna får tjänstgöra under högst två på varandra följande mandatperioder. Efter utgången av treårsperioden skall kommittéledamöterna sitta kvar till dess att en ersättare har utsetts eller deras mandat har förnyats."

2. Artikel 4.2 skall ersättas av följande text:

"2. Ledamöterna i den vetenskapliga styrkommittén och medlemmarna i dess arbetsgrupp skall varje år meddela kommissionen om sådana intressen som kan anses inverka menligt på deras oberoende."

3. Artikel 8 skall ersättas av följande text:

"Artikel 8

Utan att tillämpningen av artikel 287 i fördraget påverkas, är ledamöterna och utomstående experter skyldiga att inte avslöja uppgifter som de har fått i samband med arbetet i kommittén eller i någon av dess arbetsgrupper, om de får anvisningar om att konfidentialitet har begärts för dessa uppgifter."

Artikel 2

Artikel 5.1 i beslut 97/579/EG skall ersättas av följande text:

"1. Medlemmarna av de vetenskapliga kommittéerna skall ha en mandatperiod på tre år. När en ny medlem utses, kan denna mandatperiod göras kortare för att alla medlemmars mandatperiod skall löpa ut samtidigt. Medlemmarna får tjänstgöra under högst två på varandra följande mandatperioder. Efter den treåriga mandattidens utgång kvarstår kommitténs medlemmar till dess att en ersättare har utsetts eller mandatperioden har förnyats."

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 169, 27.6.1997, s. 86.

(2) EGT L 237, 28.8.1997, s. 18.