Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0101.pdf

32001L0101

Kommissionens direktiv 2001/101/EG av den 26 november 2001 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 310 , 28/11/2001 s. 0019 - 0021Kommissionens direktiv 2001/101/EG

av den 26 november 2001

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel(1), särskilt artikel 6 första stycket punkt 6 första strecksatsen andra stycket, och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med kött inom gemenskapen(2), senast ändrat genom direktiv 95/23/EG(3) innehåller en definition av kött som tillkommit med hänsyn till hygien och hälsoskydd. Definitionen avser alla djurdelar som är tjänliga som livsmedel. Den motsvarar emellertid inte konsumentens föreställning om kött och informerar inte konsumenterna om den verkliga beskaffenheten av en produkt med beteckningen "kött".

(2) Flera medlemsstater har antagit bestämmelser om definitionen av uttrycket "kött" som är avsedd för märkning av produkter som innehåller kött. De olika nationella lösningarna har dock lett till skillnader som påverkar den inre marknadens funktion negativt och det är därför nödvändigt att utarbeta en harmoniserad definition.

(3) I bilaga I till direktiv 2000/13/EG definieras vissa kategorier av ingredienser vilkas särskilda beteckning får ersättas av beteckningen på kategorin i ingrediensförteckningen.

(4) Kategorin "kött" är dock inte definierad i denna bilaga, vilket leder till svårigheter vid tillämpningen av direktiv 2000/13/EG, särskilt ifråga om ingrediensförteckning och mängddeklaration av ingredienser. Följaktligen finns behov av en harmoniserad definition av kategoribeteckningen "kött" för tillämpningen av direktiv 2000/13/EG.

(5) Med hänsyn till konsumentemas rätt att fa korrekt och tydlig information som gör att de kan välja livsmedel och bedöma prisskillnader, måste namnet på de djurslag som används åtfölja denna kategoribeteckning.

(6) Denna definition gäller bara för märkning av produkter som innehåller kött som ingrediens. Den gäller alltså inte vid märkningen av styckningsdelar eller anatomiska delar, om dessa saluförs utan vidare beredning.

(7) Maskinurbenat kött skiljer sig väsentligt från konsumenternas uppfattning om "kött". Det bör därför inte omfattas av denna definition.

(8) Sådant kött måste följaktligen i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.6 i direktiv 2000/13/EG anges med sin specifika beteckning "maskinurbenat kött" samt beteckningen på djurslaget. Denna märkningsbestämmelse gäller för de produkter som omfattas av gemenskapsdefinitionen av "maskinurbenat kött".

(9) Andra delar av djur som är tjänliga som livsmedel, men som inte omfattas av definitionen av "kött" för märkningsändamål, måste enligt samma princip anges med sin specifika beteckning.

(10) För att andelen "kött" i en produkt skall kunna fastställas på ett enhetligt sätt bör maximigränser uppställas för fett- och bindvävshalter för de produkter som får anges med kategoribeteckningen "kött". Dessa maximigränser påverkar inte de särskilda bestämmelserna som gäller malet kött och köttberedningar i rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar(4).

(11) Om dessa maximigränser eventuellt överskrids och alla de andra kriterierna för definitionen av "kött" är uppfyllda, bör andelen "kött" till följd därav justeras neråt och ingrediensförteckningen bör utöver kategoribeteckningen "kött" innehålla uppgifter om innehåll av fett och/eller bindväv.

(12) Dessutom måste en enhetlig metod för bestämningen av andelen bindväv fastställas.

(13) Direktiv 2000/13/EG bör således ändras.

(14) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 2000/13/EG skall ändras i enlighet med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall tillåta handel med produkter som uppfyller kraven i direktiv 2000/13/EG, i dess ändrade lydelse enligt detta direktiv, senast den 31 december 2002.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda handel med produkter som inte uppfyller kraven i direktiv 2000/13/EG, i dess ändrade lydelse enligt detta direktiv, senast den 1 januari 2003.

Handel med produkter som inte uppfyller kraven i det direktivet är dock tillåten om de har märkts före den 1 januari 2003 till dess att lagren tömts.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft tjugo dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2) EGT 121, 29.7.1964. s. 2012/64.

(3) EGT L 243, 11.10.1995, s. 7.

(4) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

BILAGA

Följande text skall läggas till i bilaga I till direktiv 2000/13/EG:

">Plats för tabell>"