Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R2422.pdf

32001R2422

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 15/12/2001 s. 0001 - 0006Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2422/2001

av den 6 november 2001

om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Kontorsutrustning svarar för en stor andel av den totala elförbrukningen. Den mest effektiva åtgärden för att minska elförbrukningen hos kontorsutrustning är att minska förbrukningen i viloläge, i enlighet med rådets slutsatser i maj 1999 om energiförluster hos hemelektronikprodukter i viloläge. Olika modeller på gemenskapsmarknaden har mycket olika förbrukning i viloläge.

(2) Det finns emellertid också andra möjligheter att minska denna utrustnings elförbrukning, exempelvis att stänga av utrustningen om den inte behövs och dess funktionalitet inte äventyras. Kommissionen bör göra en översyn av vilka åtgärder som är ändamålsenliga för att dra nytta av också dessa energibesparingsmöjligheter.

(3) Det är viktigt att främja åtgärder som syftar till att den inre marknaden skall fungera väl.

(4) Det är önskvärt att de nationella energimärkningsinitiativen samordnas så att den negativa inverkan på industri och handel minskas så långt som möjligt.

(5) Det är lämpligt att utgå från en hög skyddsnivå i förslag om tillnärmning av bestämmelserna i medlemsstaternas lagar och andra författningar om hälsa, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd. Denna förordning bidrar till en hög skyddsnivå både för miljö och konsumenter, eftersom den syftar till en avsevärt förbättrad energieffektivitet hos denna typ av utrustning.

(6) Eftersom målen för de föreslagna åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdernas europeiska omfattning och effekter bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(7) I artikel 174 i fördraget fastställs dessutom att skydd och förbättring av miljön samt varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna är två mål för gemenskapens miljöpolitik. Elproduktion och elkonsumtion svarar för 30 % av de koldioxidutsläpp som människan orsakar och för 35 % av gemenskapens förbrukning av primärenergi. Dessa procentandelar ökar och cirka 10 % av förbrukningen hos elektronisk utrustning orsakas av förluster i viloläge.

(8) I rådets beslut 89/364/EG av den 5 juni 1989 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för förbättrad effektivitet i elutnyttjandet(4) fastställs de två målen att uppmuntra förbrukarnas användning av apparater och utrustning med hög eleffektivitet, och att apparaters och utrustningars effektivitet skall förbättras. Ytterligare åtgärder behövs för att förbättra konsumentupplysningen.

(9) I Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar av den 10 december 1997 föreskrivs det att gemenskapens utsläpp av växthusgaser skall minskas med 8 % senast under perioden 2008-2012. Om detta mål skall kunna uppnås krävs det kraftfullare åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i gemenskapen.

(10) I Europaparlamentets och rådets beslut 2179/98/EG av den 24 september 1998 om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling, kallat "Mot en hållbar utveckling"(5), fastställs det att en prioriterad målsättning när det gäller att ställa miljökrav på energianvändningen är att sörja för energieffektivitetsmärkning av utrustning.

(11) I rådets resolution av den 7 december 1998 om energieffektivitet i Europeiska gemenskapen(6) återfinns uppmaningen att märka apparater och utrustning i ökad utsträckning.

(12) Det är önskvärt att energieffektivitetskrav, märkning och provningsmetoder samordnas när så är lämpligt.

(13) Energieffektiv kontorsutrustning kan i de flesta fall erhållas till samma pris eller till en liten extrakostnad, och den ökade kostnaden kan ofta kompenseras inom en rimligt kort tid genom energibesparingen. Målen att spara energi och minska koldioxidutsläppen kan därför på detta område uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och utan nackdelar för konsumenterna eller industrin.

(14) Handeln med kontorsutrustning är världsomfattande. Det avtal som har förhandlats fram mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning kommer att underlätta den internationella handeln och miljöskyddet när det gäller denna typ av utrustning. Syftet med denna förordning är att genomföra det ovannämnda avtalet i gemenskapen.

(15) För att kunna påverka de krav som är förenade med Energy Star-märkningen, som används över hela världen, bör gemenskapen delta i detta märkningssystem och i utarbetandet av de nödvändiga tekniska specifikationerna. Kommissionen måste dock regelbundet göra översyner för att avgöra huruvida fastställda tekniska kriterier är tillräckligt ambitiösa och huruvida gemenskapens intressen har beaktats tillräckligt genom dessa.

(16) Ett effektivt system för kontroll av efterlevnaden är nödvändigt för att säkerställa att programmet för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning genomförs på rätt sätt, garanterar rättvisa konkurrensvillkor för producenterna och skyddar konsumenternas rättigheter.

(17) Denna förordning omfattar endast kontorsutrustning.

(18) Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(7) är inte det mest adekvata instrumentet när det gäller kontorsutrustning. Den mest kostnadseffektiva åtgärden för att främja energieffektiviteten hos kontorsutrustning är ett frivilligt märkningsprogram.

(19) För att programmet skall kunna genomföras effektivt och neutralt måste ett lämpligt organ, styrelsen för Energy Star i Europeiska gemenskapen (ECESB), få i uppdrag att bidra till fastställandet och revideringen av de tekniska specifikationerna. ECESB bör vara sammansatt av nationella företrädare.

(20) Det måste säkerställas att programmet för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning är förenligt och samordnat med prioriteringarna i gemenskapens politik och med andra gemenskapsprogram för märkning eller kvalitetscertifiering, t.ex. de program som inrättats genom direktiv 92/75/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke(8).

(21) För att förhindra osäkerhet för konsumenterna och eventuell snedvridning av marknaden är det är önskvärt att gemenskapens Energy Star-program och andra frivilliga energimärkningsprogram av kontorsutrustning i gemenskapen samordnas.

(22) Öppenhet i programmets genomförande måste garanteras, liksom att det överensstämmer med tillämpliga internationella standarder, så att det blir lättare för tillverkare och exportörer i länder utanför gemenskapen att gå med och delta i programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syften

I denna förordning fastställs reglerna för gemenskapens energieffektivitetsmärkningsprogram för kontorsutrustning (nedan kallat "Energy Star-programmet"), såsom det definieras i avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (nedan kallat "avtalet"). Deltagande i Energy Star-programmet är frivilligt.

Artikel 2

Räckvidd

Denna förordning skall tillämpas på de grupper av kontorsprodukter som anges i bilaga C till avtalet, med förbehåll för eventuella ändringar av denna i enlighet med artikel X i avtalet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) gemensam logotyp: det märke som anges i bilagan.

b) programdeltagare: de tillverkare, sammansättningsföretag, exportörer, importörer, återförsäljare och andra organ som förbinder sig att främja energieffektiva kontorsprodukter som uppfyller specifikationerna i Energy Star-programmet och har valt att delta i Energy Star-programmet genom att registrera sig hos kommissionen.

c) specifikationer: de krav på energieffektivitet och prestanda, inklusive provningsmetoder, som används för att avgöra om energieffektiv kontorsutrustning får godkännas för märkning med den gemensamma logotypen.

Artikel 4

Allmänna principer

1. Energy Star-programmet skall, när så är lämpligt, samordnas med andra gemenskapssystem för märkning och certifiering och med andra program, särskilt det gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke som fastställdes genom förordning (EEG) nr 880/92, och den märkning och standardiserade konsumentinformation avseende hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser som fastställdes genom direktiv 92/75/EEG.

2. Programdeltagare och andra organ får märka sina kontorsprodukter med den gemensamma logotypen och använda den i reklammaterial för dessa.

3. Kontorsprodukter för vilka den amerikanska miljövårdsmyndigheten (U.S. EPA) har beviljat användningen av den gemensamma logotypen, skall anses uppfylla bestämmelserna i denna förordning, om inte bevis föreligger för motsatsen.

4.Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om överensstämmelsebedömning och överensstämmelsemärkning och/eller internationella avtal mellan gemenskapen och tredje land vad gäller tillträdet till gemensamma marknaden, får produkter som omfattas av denna förordning och släpps ut på gemenskapsmarknaden provas av kommissionen eller medlemsstaterna för att fastställa huruvida de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 5

Registrering av programdeltagare

1.Ansökningar om att bli programdeltagare får lämnas in till kommissionen.

2.Beslut om att godkänna en sökande som programdeltagare skall fattas av kommissionen efter kontroll av att den sökande har samtyckt till att följa de riktlinjer för logotypens användning som anges i bilaga B till avtalet. Kommissionen skall regelbundet offentliggöra en uppdaterad förteckning över programdeltagare och delge medlemsstaterna denna.

Artikel 6

Främjande och information

1. Kommissionen skall göra sitt yttersta för att i samarbete med medlemsstaterna och ledamöterna i ECESB uppmuntra användningen av den gemensamma logotypen genom insatser för att höja medvetenheten och genom informationskampanjer riktade till konsumenter, leverantörer, återförsäljare och allmänheten.

2. Varje medlemsstat skall sträva efter att med användande av alla tillämpliga gemenskapsmedel säkerställa att konsumenter och andra berörda organ görs medvetna om och har tillgång till detaljerad information om Energy Star-programmet.

3. För att uppmuntra till inköp av kontorsutrustning med den gemensamma logotypen bör kommissionen och andra gemenskapsinstitutioner samt andra nationella offentliga myndigheter, utan att gemenskapslagstiftningen, nationell lagstiftning och ekonomiska kriterier åsidosätts, uppmuntra till att minst samma energieffektivitetskrav som i Energy Star-specifikationerna används när kraven för deras kontorsprodukter fastställs.

Artikel 7

Andra frivilliga energimärkningsprogram

1. Befintliga och nya frivilliga energimärkningsprogram för kontorsprodukter i medlemsstaterna får genomföras vid sidan av Energy Star-programmet.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall verka för att säkerställa nödvändig samordning mellan Energy Star-programmet, nationella program och andra märkningsprogram i gemenskapen eller medlemsstaterna.

Artikel 8

Styrelsen för Energy Star i Europeiska gemenskapen

1. Kommissionen skall inrätta en styrelse för Energy Star i Europeiska gemenskapen (ECESB), bestående av de nationella företrädare som anges i artikel 9 samt lämpliga berörda parter. ECESB skall se över genomförandet av Energy Star-programmet inom gemenskapen och, när så är lämpligt, bistå och råda kommissionen så att den kan genomföra sin uppgift som förvaltningsorgan.

2. Ett år efter det att denna förordning trätt i kraft och varje år därefter, skall ECESB utarbeta en rapport om marknadspenetrationen för produkter som bär den gemensamma logotypen och om tillgänglig teknik för minskning av energiförbrukningen.

3. Kommissionen skall se till att ECESB när den genomför sina uppgifter för varje grupp av kontorsprodukter i möjligaste mån eftersträvar ett balanserat deltagande av alla berörda intressenter, t.ex. tillverkare, återförsäljare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer.

4.Kommissionen skall fastställa ECESB:s arbetsordning med beaktande av synpunkter från medlemsstaternas företrädare i ECESB.

5. Kommissionen skall hålla Europaparlamentet och rådet underrättade om ECESB:s verksamhet.

Artikel 9

Nationella företrädare

Varje medlemsstat skall på lämpligt sätt utse nationella experter på energipolitik, myndigheter eller personer (nedan kallade "nationella företrädare"), som skall ansvara för att de uppgifter som avses i denna förordning genomförs. Om fler än en nationell företrädare utses, skall medlemsstaten bestämma dessa företrädares respektive befogenheter och kraven på samordning mellan dem.

Artikel 10

Arbetsplan

I enlighet med syftena i artikel 1 skall kommissionen, inom sex månader från dagen för ikraftträdandet av denna förordning, efter samråd med ECESB, upprätta en arbetsplan och lägga fram den för Europaparlamentet och rådet. Arbetsplanen skall innehålla en strategi för Energy Star-programmets utveckling i vilken följande skall fastställas för de tre påföljande åren:

- Målen för energieffektivitetsförbättringarna, varvid kravet på hög standard på konsument- och miljöskydd skall beaktas, liksom den marknadspenetration på gemenskapsnivå som bör eftersträvas med Energy Star-programmet.

- En icke uttömmande förteckning över kontorsprodukter vars införlivande i Energy Star-programmet bör anses som prioriterat.

- Utkast till förslag till utbildnings- och reklamkampanjer samt andra nödvändiga åtgärder.

- Förslag till samordning av, och samarbete mellan, Energy Star-programmet och andra frivilliga energimärkningsprogram i medlemsstaterna.

Arbetsplanen skall ses över regelbundet. Den skall ses över för första gången senast tolv månader efter det att den lades fram för Europaparlamentet och rådet och därefter var tolfte månad.

Artikel 11

Förberedande förfaranden för revidering av tekniska kriterier

För att förbereda revideringen av de specifikationer och produktgrupper för kontorsutrustning som omfattas av bilaga C i avtalet och innan ett preliminärt förslag eller ett svar överlämnas till den amerikanska miljövårdsmyndigheten enligt förfarandena i avtalet och i rådets beslut 2001/469/EG av den 14 maj 2001 om ingående på gemenskapens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning(9), skall följande åtgärder vidtas:

1. Kommissionen får uppmana ECESB att lägga fram förslag om revidering av avtalet. ECESB får också lägga fram förslag till kommissionen på eget initiativ.

2. Kommissionen skall alltid samråda med ECESB när den får ett förslag om revidering av avtalet från den amerikanska miljövårdsmyndigheten.

3. ECESB skall i sitt yttrande till kommissionen beakta resultaten av genomförbarhetsstudier och marknadsundersökningar och tillgänglig teknik för minskning av energiförbrukningen. Kommissionen skall särskilt beakta målet att fastställa de tekniska specifikationerna på en hög nivå, med tillbörlig hänsyn till den teknik som är tillgänglig och till de därmed förbundna kostnaderna för att minska energiförbrukningen enligt analysen i den rapport från ECESB som avses i artikel 8.2.

Artikel 12

Marknadsövervakning och bekämpande av missbruk

1. Den gemensamma logotypen skall endast användas i samband med de produkter som omfattas av avtalet och i överensstämmelse med riktlinjerna för användning av logotypen i bilaga B till avtalet.

2. Falsk eller vilseledande reklam eller användning av märken eller logotyper som leder till förväxling med den gemensamma logotyp som införs genom denna förordning skall vara förbjuden.

3. Kommissionen skall säkerställa att den gemensamma logotypen används på rätt sätt genom att vidta eller samordna de åtgärder som anges i artikel VIII.2VIII.4 i avtalet. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i förordningen följs på deras eget territorium och informera kommissionen. Medlemsstaterna får hänskjuta fall till kommissionen när programdeltagare och andra organ inte följer bestämmelserna för inledande åtgärder.

Artikel 13

Genomförande

Medlemsstaterna skall inom tolv månader från den tidpunkt då denna förordning träder i kraft underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs.

Artikel 14

Revidering

Innan avtalsparterna diskuterar en förlängning av avtalet i enlighet med artikel XII i detta skall kommissionen bedöma Energy Star-programmet med hänsyn till de erfarenheter som vunnits under den tid det har varit verksamt.

Kommissionen skall senast den 15 januari 2005 utarbeta och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om övervakning av energieffektiviteten på marknaden för kontorsutrustning i gemenskapen, bedöma effektiviteten av Energy Star-programmet och, om så är nödvändigt, föreslå åtgärder som kompletterar programmet. I rapporten skall resultatet av dialogen mellan EU och USA utvärderas, särskilt huruvida Energy Star-specifikationerna är tillräckligt effektiva.

Artikel 15

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel, den 6 november 2001.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

N. Fontaine

På rådets vägnar

Ordförande

D. Reynders

(1) EGT C 150 E, 30.5.2000, s. 73 och EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 262.

(2) EGT C 204, 18.7.2000, s. 18.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 1 februari 2001 (EGT C 267, 21.9.2001, s. 49), rådets gemensamma ståndpunkt av den 31 maj 2001 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den 3 oktober 2001.

(4) EGT L 157, 9.6.1989, s. 32.

(5) EGT L 275, 10.10.1998, s. 1.

(6) EGT C 394, 17.12.1998, s. 1.

(7) EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.

(8) EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(9) EGT L 172, 26.6.2001, s. 1.

BILAGA

ENERGY STAR-LOGOTYPEN

Svartvit version

>PIC FILE= "L_2001332SV.000602.TIF">

Färgversion

>PIC FILE= "L_2001332SV.000603.TIF">