Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/247/EG: Kommissionens beslut av den 27 mars 2002 om att skjuta upp utsläppandet på marknaden och avbryta importen av gelévaror som innehåller livsmedelstillsatsen E 425 konjak (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 1283]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 28/03/2002 s. 0069 - 0070Kommissionens beslut

av den 27 mars 2002

om att skjuta upp utsläppandet på marknaden och avbryta importen av gelévaror som innehåller livsmedelstillsatsen E 425 konjak

[delgivet med nr K(2002) 1283]

(Text av betydelse för EES)

(2002/247/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(1), särskilt artikel 53.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 53.1 i förordning (EG) nr 178/2002 får kommissionen skjuta upp utsläppandet på marknaden eller användningen av livsmedel som sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, om en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av de berörda medlemsstaterna.

(2) Enligt bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel(2) är användningen av livsmedelstillsatsen E 425 konjak tillåten i livsmedel enligt vissa villkor.

(3) Flera medlemsstater och tredje länder har vidtagit åtgärder för att tillfälligt förbjuda att gelégodis i minibägare som innehåller E 425 konjak släpps ut på marknaden, då gelégodiset har förorsakat att flera barn har kvävts till döds i länder utanför EU. Kommissionen har underrättats om dessa åtgärder.

(4) Några tillverkare av gelégodis i minibägare har erkänt att produkten utgör en risk för människors hälsa och har försett livsmedelsförpackningen med en varning som betonar risken för barn och äldre.

(5) Kommissionen har tillsammans med Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa undersökt den information som man fått från medlemsstaterna.

(6) På grundval av uppgifterna från de medlemsstater som vidtagit nationella åtgärder kan man sluta sig till att gelégodis i minibägare som innehåller E 425 konjak utgör en livshotande risk. Gelégodiset i minibägare utgör på grund av såväl formen och storleken som konjakens kemiska och fysikaliska egenskaper en allvarlig risk för människors hälsa.

(7) I det aktuella fallet räcker det inte med att varna via märkningen för att skydda människors, och då speciellt barns, hälsa.

(8) Det krävs åtgärder på gemenskapsnivå för att säkra ett rimligt skydd av människors hälsa, eftersom de åtgärder som några medlemsstater har vidtagit skiljer sig åt, medan andra medlemsstater inte har vidtagit några som helst åtgärder.

(9) För att skydda människors hälsa är det nödvändigt att skjuta upp utsläppandet på marknaden av gelégodis i minibägare som innehåller konjak och användningen av konjak i gelégodis i minibägare samt avbryta importen av gelégodis i minibägare som innehåller konjak. Åtgärderna bör även omfatta alla andra gelévaror som innehåller konjak och användning av konjak i alla sådana produkter, eftersom de kunde utgöra samma risk som gelégodis i minibägare.

(10) Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag till ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel till Europaparlamentet och rådet, för att tillståndet för användningen av E 425 konjak skall kunna ändras i enlighet med detta beslut.

(11) Kommissionen kommer att undersöka huruvida det finns behov av ytterligare åtgärder för att ta itu med de risker för kvävning som kan förekomma vid allmän användning av geleringsmedel i gelévaror, och kommer vid behov att lägga fram lämpliga förslag.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utsläppandet på marknaden av gelévaror, inklusive gelégodis i minibägare, som innehåller E 425: Konjak: i) Konjakgummi, ii) Konjakglukomannan skall skjutas upp.

2. Användningen av E 425: Konjak: i) Konjakgummi, ii) Konjakglukomannan i gelévaror, inklusive gelégodis i minibägare, skall skjutas upp.

3. Importen av gelévaror, inklusive gelégodis i minibägare, som innehåller E 425: Konjak: i) Konjakgummi, ii) Konjakglukomannan skall avbrytas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2) EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.