Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003L0089.pdf

32003L0089

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG av den 10 november 2003 om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 308 , 25/11/2003 s. 0015 - 0018Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG

av den 10 november 2003

om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) För att uppnå en hög nivå på skyddet av konsumenternas hälsa och garantera dem rätten till information bör det säkerställas att konsumenterna får ändamålsenlig information om livsmedel, bland annat genom att samtliga ingredienser framgår av märkningen.

(2) Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel(4) samt om reklam för livsmedel behöver vissa ämnen inte anges i ingrediensförteckningen.

(3) När vissa ingredienser eller andra ämnen används i livsmedelsproduktionen och fortfarande finns kvar, orsakar de allergier eller överkänslighet hos konsumenterna, och vissa av dessa allergier eller överkänsligheter utgör en hälsorisk för de berörda personerna.

(4) Vetenskapliga kommittén för livsmedel, inrättad genom artikel 1 i kommissionens beslut 97/579/EG(5) har konstaterat att födoämnesallergier är så vanligt förekommande att de påverkar många människors liv, eftersom de förorsakar såväl lindriga som potentiellt livshotande tillstånd.

(5) Nämnda kommitté har bekräftat att komjölk, frukt, baljväxter (särskilt jordnötter och sojabönor), ägg, kräftdjur, nötter, fisk, grönsaker (selleri och andra ur familjen flockblomstriga växter), vete och andra sädesslag är de vanligaste födoämnesallergenen.

(6) De vanligaste födoämnesallergenen ingår i många olika beredda livsmedel.

(7) Nämnda kommitté har också noterat att livsmedelstillsatser kan orsaka oönskade reaktioner och att det ofta är svårt att undvika livsmedelstillsatser eftersom de inte alltid anges på märkningen.

(8) Det är nödvändigt att de allergiframkallande tillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen som omfattas av artikel 6.4 a i direktiv 2000/13/EG omfattas av märkningsreglerna för att ge korrekt information till de konsumenter som lider av livsmedelsallergi.

(9) Även om märkningen, som är riktad till konsumenterna i allmänhet, inte bör ses som den enda informationskällan och därmed överta sjukvårdens roll, är det ändå lämpligt att så långt som möjligt hjälpa de konsumenter som lider av allergier eller överkänslighet genom att ge dem mer fullständiga uppgifter om produkternas sammansättning.

(10) Förteckningen över allergiframkallande ämnen bör omfatta de livsmedel, ingredienser och andra ämnen som är kända för att orsaka överkänslighet.

(11) För att bättre kunna informera alla konsumenter och skydda hälsan hos vissa av dem bör alla ingredienser och andra ämnen som ingår i livsmedel obligatoriskt anges i ingrediensförteckningen. När det gäller alkoholhaltiga drycker bör det vara obligatoriskt att inkludera alla allergiframkallande ämnen som ingår i drycken i fråga i märkningen.

(12) För att ta hänsyn till de tekniska svårigheterna vid livsmedelsframställning är det nödvändigt att tillåta en större flexibilitet när det gäller att förteckna sådana ingredienser och andra ämnen som används i mycket små mängder.

(13) För att kunna följa med i den vetenskapliga utvecklingen och framstegen i fråga om de tekniska möjligheterna att upphäva ingrediensernas och de andra ämnenas allergiframkallande förmåga och för att skydda konsumenterna mot nya allergiframkallande ämnen i livsmedel och undvika onödiga märkningsskyldigheter, är det viktigt att listan med ingredienser kan ses över snabbt, vid behov genom att vissa ingredienser eller ämnen inkluderas eller stryks. Översynen bör grunda sig på vetenskapliga kriterier fastställda av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002(6), och ske i form av en teknisk genomförandeåtgärd, och för att förenkla och påskynda förfarandet bör det anförtros kommissionen att besluta om sådana åtgärder. Kommissionen bör dessutom vid behov utarbeta tekniska riktlinjer för tolkningen av bilaga IIIa.

(14) Direktiv 2000/13/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2000/13/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Ingredienser skall anges i enlighet med denna artikel och bilagorna I, II, III och IIIa."

b) Följande punkt skall införas:

"3a. Utan att det påverkar tillämpningen av de regler för hur ingredienser skall anges som skall fastställas enligt punkt 3 skall varje ingrediens enligt definitionen i punkt 4 a som förtecknas i bilaga IIIa framgå av märkningen när den ingår i drycker som avses i punkt 3. Dessa uppgifter skall omfatta ordet 'innehåller' följt av namnet på den eller de berörda ingredienserna. Uppgifterna behöver dock inte anges om ingrediensen redan med sitt specifika namn ingår i ingrediensförteckningen eller i dryckens varubeteckning.

Om det är nödvändigt kan närmare bestämmelser för presentationen av de uppgifter som avses i första stycket antas i enlighet med följande förfaranden:

a) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(7), i enlighet med förfarandet i artikel 75 i den förordningen.

b) Vad gäller de produkter som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter(8), i enlighet med förfarandet i artikel 13 i den förordningen.

c) Vad gäller de produkter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(9), i enlighet med förfarandet i artikel 14 i den förordningen.

d) Vad gäller övriga produkter i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 i detta direktiv."

c) Följande led skall läggas till i punkt 4 c:

"iv) ämnen som inte är tillsatser men som används på samma sätt och med samma syfte som processhjälpmedel och som fortfarande finns kvar i den färdiga produkten, om än i annan form."

d) I punkt 5 skall andra stycket ändras på följande sätt:

i) Den fjärde strecksatsen skall ersättas med följande:

"- När frukt, grönsaker eller svamp, varav ingen påtagligt dominerar med hänsyn till vikt och vilka används i proportioner som kan tänkas variera, används blandade som ingredienser i ett livsmedel, får de grupperas tillsammans i ingrediensförteckningen under beteckningen 'frukt', 'grönsaker' eller 'svamp' följt av uttrycket 'i varierande proportion', omedelbart följt av en uppräkning av de frukter, grönsaker eller svampar som ingår; i sådana fall skall blandningen anges i ingrediensförteckningen i enlighet med första stycket på grundval av den samlade vikten av de frukter, grönsaker och svampar som ingår."

ii) Följande strecksatser skall läggas till:

"- Ingredienser som utgör mindre än 2 % av den färdiga varan får anges i en annan ordningsföljd efter de övriga ingredienserna.

- När ingredienser som är av liknande slag eller inbördes utbytbara kan komma att användas vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel utan att dess sammansättning, natur eller uppfattade värde ändras och om de utgör mindre än 2 % av den färdiga varan, får dessa ingredienser anges i ingrediensförteckningen med uttrycket 'innehåller... och/eller...' i de fall där minst en av högst två ingredienser ingår i den färdiga varan. Denna bestämmelse skall inte tillämpas på tillsatser eller på de ingredienser som förtecknas i bilaga IIIa."

e) Punkt 8 andra stycket skall ersättas med följande:

"Den uppräkning som avses i första stycket skall inte vara obligatorisk i följande fall:

a) Om sammansättningen av den sammansatta ingrediensen är fastställd i gällande gemenskapslagstiftning, och förutsatt att den sammansatta ingrediensen utgör mindre än 2 % av den färdiga varan; denna bestämmelse skall dock inte gälla i fråga om tillsatser, såvida inte annat följer av punkt 4 c.

b) För sammansatta ingredienser som består av blandningar av kryddor och/eller örtkryddor som utgör mindre än 2 % av den färdiga varan, med undantag av tillsatser, om inte annat följer av punkt 4 c.

c) Om den sammansatta ingrediensen är ett livsmedel för vilket någon ingrediensförteckning inte krävs enligt gemenskapslagstiftningen."

f) Följande punkter skall läggas till:

"10. Trots vad som sägs i punkt 2, punkt 6 andra stycket och punkt 8 andra stycket skall varje ingrediens som används vid tillverkningen av ett livsmedel och som fortfarande finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form, och som förtecknas i bilaga IIIa, eller som härrör från en ingrediens som förtecknas i bilaga IIIa, anges i märkningen med en tydlig hänvisning till namnet på denna ingrediens.

De uppgifter som avses i första stycket behöver dock inte anges om det namn under vilket livsmedlet säljs innehåller en tydlig hänvisning till ingrediensen i fråga.

Trots vad som sägs i punkt 4 c ii, iii och iv skall varje ämne som används vid tillverkningen av ett livsmedel och som fortfarande finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form, och som härrör från en ingrediens som förtecknas i bilaga IIIa betraktas som ingrediens och anges i märkningen med en tydlig hänvisning till namnet på den ingrediens som det härrör från.

11. Förteckningen i bilaga IIIa skall omprövas systematiskt och, vid behov, uppdateras på grundval av de senaste vetenskapliga rönen. Den första omprövningen skall äga rum senast den 25 november 2005.

En uppdatering kan också innebära att ingredienser stryks ur bilaga IIIa om det vetenskapligt har bevisats att de inte kan förorsaka negativa reaktioner. För detta ändamål får kommissionen till och med den 25 augusti 2004 informeras om de studier som för närvarande pågår i syfte att klargöra huruvida ingredienser eller ämnen, vilka härrör från ingredienser i bilaga IIIa, under vissa omständigheter inte kan förmodas förorsaka negativa reaktioner. Kommissionen skall senast den 25 november 2004, efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, anta en förteckning över sådana ingredienser eller ämnen som därför skall tas bort från bilaga IIIa i väntan på slutresultaten från de anmälda studierna eller senast till och med den 25 november 2007.

Utan att det påverkar tillämpningen av det andra stycket får bilaga IIIa ändras i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har yttrat sig på grundval av artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet(10).

Om det är nödvändigt kan tekniska riktlinjer utfärdas för tolkningen av förteckningen i bilaga IIIa, i enlighet med förfarandet i artikel 20.2."

2. I artikel 19 andra stycket skall orden "Ständiga livsmedelskommittén, inrättad genom rådets beslut 69/414/EEG" ersättas med "Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002".

3. Fotnoten "EGT L 291, 29.11.1969, s. 9" skall utgå.

4. I artikel 20.1 skall orden "en kommitté" ersättas med "Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa".

5. I bilaga I skall beteckningarna "Kanderad frukt" och "Grönsaker" samt tillhörande definitioner utgå.

6. Den text som finns i bilagan till detta direktiv skall införas som bilaga IIIa.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 25 november 2004 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

- tillåta handel med produkter som överensstämmer med detta direktiv från och med den 25 november 2004,

- förbjuda handel med produkter som inte överensstämmer med detta direktiv från och med den 25 november 2005; dock får handel med produkter som inte överensstämmer med detta direktiv och som har släppts ut på marknaden eller märkts före detta datum fortsätta till dess att lagren tömts.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

A. Marzano

Ordförande

(1) EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 257 och EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 188.

(2) EGT C 80, 3.4.2002, s. 35.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 februari 2003 (EUT C 102 E, 29.4.2003, s. 16) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 2 juli 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 22 september 2003.

(4) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/101/EG (EGT L 310, 28.11.2001, s. 19).

(5) EGT L 237, 28.8.1997, s. 18. Beslutet ändrat genom beslut 2000/443/EG (EGT L 179, 18.7.2000, s. 13).

(6) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(7) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(8) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277, 30.10.1996, s. 1).

(9) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12.1994, s. 1).

(10) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

BILAGA

"BILAGA IIIa

Ingredienser som avses i artikel 6.3a, 6.10 och 6.11

Spannmål som innehåller gluten (dvs. vete, råg, korn, havre, spält, kamut eller hybridiserade sorter därav) och spannmålsprodukter

Kräftdjur och produkter därav

Ägg och produkter därav

Fisk och produkter därav

Jordnötter och produkter därav

Sojabönor och produkter därav

Mjölk och produkter därav (inklusive laktos)

Nötter, dvs. mandel (Amygdalus communis L.), hasselnöt (Corylus avellana), valnöt (Juglans regia), cashewnöt (Anacardium occidentale), pekannöt (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranöt (Bertholletia excelsa), pistaschmandel (Pistacia vera), makadamianöt och Queenslandsnöt (Macadamia ternifolia) samt produkter därav

Selleri och produkter därav

Senap och produkter därav

Sesamfrön och produkter därav

Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som SO2."