Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0383.pdf

32004R0383

Kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 av den 1 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationernaEuropeiska unionens officiella tidning nr L 064 , 02/03/2004 s. 0016 - 0020Kommissionens förordning (EG) nr 383/2004

av den 1 mars 2004

om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), särskilt artikel 16 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2081/92 måste en produkt överensstämma med en produktspecifikation för att kunna få skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB). Denna produktspecifikation skall lämnas in till kommissionen

(2) I artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 föreskrivs att om kommissionen finner att namnet är skyddsberättigat, skall den i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra sökandens namn och adress, produktens benämning, ansökningens huvudsakliga innehåll, hänvisningar till de nationella föreskrifterna om produktens framställning och beredning och, när så behövs, motiveringen för sina slutsatser, för att det ska vara möjligt att göra eventuella invändningar.

(3) Detta förfarande ska även tillämpas för en ansökan om ändring av en produktspecifikation, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92.

(4) För att garantera öppenhet när det gäller bestämmelserna i produktspecifikationen för de beteckningar som finns i "Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar", upprättat i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92, är det lämpligt att i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna som varje produktspecifikation ska innehålla, i enlighet med artikel 4.2 i den förordningen.

(5) Denna sammanfattning bör användas för registreringsansökningar i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92.

(6) Sammanfattningen bör uppdateras vid varje ändring av produktspecifikationen enligt artikel 9 i förordningen och varje uppdatering bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(7) Registreringsansökningarna har, i enlighet med artikel 17 i förordningen på grundval av samma faktorer granskats av den kommitté som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2081/92. Det är lämpligt att successivt börja offentliggöra dessa sammanfattningar i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaterna bör därför se till att sammanfattningarna är gjorda enligt blankettmallen och bör, i förekommande fall, skicka in korrekt ifyllda blanketter till kommissionen.

(8) Det är därför lämpligt att ta fram en enhetlig blankettmall som kan användas för offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av de sammanfattningar till produktspecifikationerna för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För varje skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92 skall det upprättas en sammanfattning i enlighet med blanketten i bilaga I till den här förordningen.

Sammanfattningen skall innehålla de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i enlighet med artikel 4.2 i den förordningen.

Under punkt 3 i sammanfattningen skall anges vilken produkttyp som avses, enligt klassificeringen i bilaga II.

Under punkt 4.5, "Framställningsmetod", i sammanfattningen skall samtliga viktiga produktions- och saluföringsvillkor, inklusive de moment som absolut måste utföras i det geografiska området, vara tydligt angivna.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att den sammanfattning som avses i artikel 1 fylls i korrekt och skickas till kommissionen

- tillsammans med varje ansökan om registrering av en beteckning som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning,

- tillsammans med varje ändring av produktspecifikationen för en redan registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, när den planerade ändringen medför en ändring av sammanfattningen,

- successivt, för varje registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att alla ansökningar om ändring av en produktionsspecifikation skickas till kommissionen genom behöriga myndigheter i medlemsstaten tillsammans med blanketten i bilaga III och, i förekommande fall, en uppdaterad sammanfattning.

Artikel 4

Kommissionen skall offentliggöra sammanfattningen samt alla eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2004064SV.001802.TIF">

BILAGA II

Klassificering av de jordbruksprodukter och livsmedel som avses i artikel 1.1 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

I. Produkter i bilaga I till fördraget avsedda som livsmedel:

Klass 1.1: Färskt kött (och slaktbiprodukter)

Klass 1.2: Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta)

Klass 1.3: Ost

Klass 1.4: Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)

Klass 1.5: Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

Klass 1.6: Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Klass 1.7: Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Klass 1.8: Övriga produkter i bilaga I (kryddor etc.)

II. Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2081/92

Klass 2.1: Öl

Klass 2.2: Naturligt mineralvatten och källvatten

Klass 2.3: Drycker framställda ur växtextrakt

Klass 2.4: Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.5: Naturliga gummi- och hartsvaror

Klass 2.6: Senapspasta

Klass 2.7: Pastaprodukter

III. Livsmedel som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 2081/92

Klass 3.1: Hö

Klass 3.2: Eteriska oljor

Klass 3.3: Kork

Klass 3.4: Koschenill (obearbetad produkt av animaliskt ursprung)

Klass 3.5: Blommor och prydnadsväxter

Klass 3.6: Ull

Klass 3.7: Korgvide

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2004064SV.002002.TIF">