Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1345/2004

av den 22 juli 2004

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Scotch Lamb)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungarikets myndigheter har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 begärt ändringar i produktbeskrivningen och i beskrivningen av framställningsmetoden för beteckningen ”Scotch Lamb”, som genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (2) registrerats som skyddad geografisk beteckning.

(2)

Efter en genomgång av denna begäran har det konstaterats att det inte rör sig om mindre ändringar.

(3)

I enlighet med förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92, och eftersom det inte rör sig om mindre ändringar, skall förfarandet i artikel 6 gälla i tillämpliga delar.

(4)

Det har bedömts att det i detta fall rör sig om ändringar i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92. Ingen invändning i enlighet med artikel 7 i den förordningen har inkommit till kommissionen efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (3) av ovannämnda beteckning.

(5)

Följaktligen bör dessa ändringar registreras och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar som anges i bilagan till denna förordning skall registreras och offentliggöras i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Den konsoliderade översikten över innehållet i produktspecifikationerna finns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003, (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 526/2004 (EUT L 85, 23.3.2004, s. 3).

(3)  EUT C 99, 25.4.2003, s. 3 (Scotch Lamb).


BILAGA I

RÅDETS FÖRORDNING(EEG) nr 2081/92

ANSÖKAN OM ÄNDRING I PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR EN SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING (artikel 9)

EG-nummer: UK/0275/24.1.1994

1.   Registrerad beteckning: S.G.B. Scotch Lamb

2.   Begärd(a) ändring(ar):

Ändringarna avser följande delar av produktspecifikationen:

Namn

Beskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband med området

Märkning

Nationella krav

Ändring(ar):

Beskrivning

För att spegla gällande praxis, beakta konsumenternas önskemål om en tydligare märkning och förbättra kvaliteten på Scotch Lamb, skall följande beskrivning ändras:

”Produkten kommer från får som under minst två månader har fötts upp, slaktats och styckats i det angivna området.”

Den skall ersättas med följande text:

”Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande.”

Framställningsmetod

Till följd av ändringarna i ovannämnda beskrivning är det nödvändigt att ändra de närmare uppgifterna om framställningsmetoden. Vidare var det vid tidpunkten för ansökan mycket ovanligt med djupfryst Scotch Lamb. Det är fortfarande inte vanligt, men den sökande skulle vilja stryka ”Endast färsk eller kyld vara får säljas”, så att Scotch Lamb kan säljas djupfryst om bearbetningsföretagen så önskar.

Den nuvarande beskrivningen lyder:

”Fåren föds upp i Skottland under minst två månader. Djuren slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer. Endast färsk eller kyld vara får säljas.”

Den skall ersättas med följande text:

”Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande. De slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer.”


BILAGA II

KONSOLIDERAD ÖVERSIKT

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

”SCOTCH LAMB”

EG-NUMMER: UK/0275/24.1.1994

SUB ( ) SGB (x)

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För komplett information, särskilt till producenterna av produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.

   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adress:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London — SW1P 3JR

Tfn.

(44-207) 238 66 87

Fax

(44-207) 238 57 28

E-post:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Grupp

2.1

Namn

:

Quality Meat Scotland

2.2

Adress:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian — EH28 8NZ

Tfn.

(44-131) 472 40 40

Fax.

(44-131) 472 40 38

E-post:

info@qmscotland.co.uk

2.3

Sammansättning: producenter (6 633), bearbetningsföretag (32), andra (310)

3.

   Produkttyp: Klass 1.1 — färskt kött

4.

   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Scotch Lamb”

4.2   Beskrivning Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande.

4.3   Geografiskt område Området är Skottlands fastland och öarna i väster, Orkney och Shetland.

4.4   Bevis på ursprung Sedan 1800-talet har Scotch Lamb varit omtalad för sin överlägsna kvalitet i den traditionella livsmedelsindustrin. Produkten är mycket välkänd på köttmarknaden, både i Förenade kungariket och på andra håll.

4.5   Framställningsmetod Produkten kommer från får som är födda inom det angivna området, som har fötts upp där under hela sin livstid och som slaktats och styckats inom samma område. Djuren har producerats och slaktats i enlighet med systemet för kvalitetsgaranti Europastandard EN 45011 (ISO-guide 65) och uppfyller de normer, bedömningar och bedömningsfrekvenser som anges av den sökande. De slaktas och styckas i enlighet med angivna specifikationer.

4.6   Samband med området Kvalitet och kännetecken för Scotch Lamb är resultatet av extensivt bete på Skottlands typiska hedar.

4.7   Kontrollorgan

Namn:

Scottish Food Quality Certification

Adress:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh — EH28 8NF

Tfn.

(44-131) 335 66 15

Fax

(44-131) 335 66 01

E-post:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8   Märkning: SGB

4.9   Nationella krav:


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.