Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 704/2005

av den 4 maj 2005

om ändring av innehållet i kravspecifikationen för en ursprungsbeteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9 samt artikel 6.3 och 6.4 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Portugals ansökan om ändringar av innehållet i kravspecifikationen för den skyddade ursprungsförteckningen ”Mel de Barroso”, som registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2), offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (3).

(2)

Eftersom det inte framställts någon invändning till kommissionen, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92, bör dessa ändringar registreras och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kravspecifikation för ursprungsbeteckningen ”Mel de Barroso” skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Den konsoliderade översikten över innehållet i kravspecifikationen finns i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1345/2004 (EUT L 249, 23.7.2004, s. 14).

(3)  EUT C 262, 31.10.2003, s. 16 (”Mel de Barroso”).


BILAGA I

PORTUGAL

”Mel de Barroso”

Ändring:

Kapitel i kravspecifikationen:

Namn

Beskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband med området

Märkning

Nationella krav

Ändring:

Utvidgning av det geografiska produktionsområdet till kommunerna Chaves och Vila Pouca de Aguiar och till kommundelarna (freguesias) Jou och Valongo de Milhais i Murça.

Dessa områden kännetecknas av samma klimat- och miljöförhållanden och där produceras en honung med samma egenskaper som den honung som framställs i det aktuella geografiska området. Dessutom tillämpas samma produktionsregler och spårbarheten garanteras.


BILAGA II

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

”MEL DE BARROSO”

(EG nr: PT/0229/24.1.1994)

SUB (X) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information, särskilt till producenterna av de produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.

   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adress:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lissabon

Tfn

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-postadress

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Ansökande grupp

2.1

Namn

:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2

Adress

:

Av. do Eiró

P-5460 Boticas

Tfn

:

(351-276) 41 81 70

Fax

:

(351-276) 41 57 34

E-postadress

:

capolib@mail.telepac.pt

2.3

Sammansättning

:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.

   Produkttyp Klass 1.4: Andra produkter från djur – Honung.

4.

   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn ”Mel de Barroso”

4.2   Beskrivning Honungen produceras av det lokala biet (Apis mellifera spp. iberica) av nektar från ljungväxter, och huvuddelen av ingående pollen kommer från dessa växter som är vanliga i området.

4.3   Geografiskt område Området avgränsas av kommunerna Boticas, Chaves, Montalegre och Vila Pouca de Aguiar och av kommundelarna (freguesias) Jou och Valongo de Milhais i Murça (distriktet Vila Real).

4.4   Bevis på ursprung Hävdvunnet, framför allt genom fysiska, skriftliga och muntliga referenser, regionens produktionspotential och honungens och binas betydelse för regionens heraldik och ortnamn.

4.5   Framställningsmetod Honungen måste framställas i godkända lokaler. Den måste framställas och tappas på lagringstunna i produktionsområdet. Eftersom honungen är blandbar får endast godkända personer förpacka produkten inom det geografiska ursprungsområdet, för att undvika att spårbarhets- och kontrollkedjan bryts. Syftet är att säkra produktens kvalitet och äkthet, och se till att konsumenterna inte vilseleds. Framställning och paketering får endast ske i det avgränsade geografiska området. Honungen får säljas i flytande eller kristalliserad form eller i kakor (förutsatt att dessa har tätt slutande lock och inte innehåller bilarver). Honungen skall förpackas i gediget och oskadligt material som är avsett för livsmedel. Utformningen och märkningen skall godkännas i förväg av producentsammanslutningen.

4.6   Samband med området Barroso-honungen framställs i de högst belägna områdena i Barroso. Honungens särskilda egenskaper beror på vegetationen som främst består av ljung.

4.7   Kontrollorgan

Namn:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Adress:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 Mirandela

Tfn

(351-278) 26 14 10

Fax

(351-278) 26 14 10

E-postadress

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8   Märkning MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9   Nationella krav


(1)  Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för jordbruk – Enheten för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel