Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2155/2005

av den 23 december 2005

om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en ursprungsbeteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (SUB)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9 tredje stycket, artikel 6.3 och artikel 6.4 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9 första stycket i förordning (EEG) nr 2081/92 har Frankrike begärt en ändring av innehållet i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsförteckningen ”Miel de sapin des Vosges”, vilken registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Syftet med den begärda ändringen är att ändra metoden för bedömning av honungens färg, vilken i dagsläget utgörs av en mätning av intensiteten enligt Pfund-skalan.

(3)

Efter ändringen kommer honungens färg att kontrolleras genom att det görs en organoleptisk undersökning av ett referensprov med karakteristisk färg. Denna metod anses vara mer pålitlig.

(4)

Efter granskningen av ovannämnda ändringsansökan har det fastställts att det rör sig om en mindre ändring. Denna bedömning bygger på att ändringen inte ändrar ursprungsbeteckningens egenskaper eftersom färgens egenskaper upprätthålls. Det är endast metoden för bedömning av färgen som ändras.

(5)

När det gäller den skyddade ursprungsbeteckningen ”Miel de sapin des Vosges” bör punkten ”Beskrivning” i produktspecifikationen, vilken föreskrivs i artikel 4.2 b i förordning (EEG) nr 2081/92, ändras genom att hänvisningen till intensiteten enligt Pfund-skalan stryks.

(6)

I enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 383/2004 (3) offentliggör kommissionen sammanfattningen i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Det har också bedömts att det rör sig om en ändring i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92. Ändringen av beskrivningen av den produkt som betecknas ”Miel de sapin des Vosges” bör därför registreras och offentliggöras. De preciseringar som görs i produktspecifikationen vad gäller honungens färg bör läggas till i sammanfattningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet i artikel 6.1 och 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 skall inte tillämpas på de ändringar som avses i artikel 2.

Artikel 2

Produktspecifikationen för ursprungsbeteckningen ”Miel de sapin des Vosges” skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

Den konsoliderade översikten över innehållet i produktspecifikationerna finns i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 704/2005 (EUT L 118, 5.5.2005, s. 14).

(3)  EUT L 64, 2.3.2004, s. 16.


BILAGA I

I produktspecifikationen för ursprungsbeteckningen ”Miel de sapin des Vosges” (Frankrike) skall punkt 4.2 ”Beskrivning” ersättas med följande:

”4.2.   Beskrivning: Flytande honung som framställs av honungsdagg som samlats in av bin från svartgran i Vogeserna. Den har balsamisk arom och maltaktig smak. Den är ej bitter och är utan främmande smaker. Färgen är mörkbrun som skiftar i grönt.”


BILAGA II

KONSOLIDERAD ÖVERSIKT

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92

”MIEL DE SAPIN DES VOSGES”

EG-Nummer: FR/00204/11.7.2004

SUB (X)  SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information, särskilt för producenter av de produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen av produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.