Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0417.pdf

11.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 417/2006

av den 10 mars 2006

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pimiento Asado del Bierzo – [SGB], Fico bianco del Cilento – [SUB], Melannurca Campana – [SGB], Montes de Granada – [SUB], Huile d’olive de Nice – [SUB], Aceite de la Rioja – [SUB], Antequera – [SUB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 6.3 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Italiens begäran om registrering av beteckningarna ”Fico bianco del Cilento” och ”Melannurca Campana”, Frankrikes begäran om registrering av beteckningen ”Huile d’olive de Nice” samt Spaniens begäran om registrering av beteckningarna ”Pimiento Asado del Bierzo”, ”Montes de Granada”, ”Aceite de la Rioja” och ”Antequera” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Eftersom ingen invändning har framförts till kommissionen i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 bör dessa beteckningar tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (3) skall kompletteras med de beteckningar som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 125, 24.5.2005, s. 2 (Pimiento Asado del Bierzo);

EUT C 137, 4.6.2005, s. 12 (Fico bianco del Cilento);

EUT C 138, 7.6.2005, s. 7 (Melannurca Campana);

EUT C 151, 22.6.2005, s. 4 (Montes de Granada);

EUT C 172, 12.7.2005, s. 7 (Huile d’olive de Nice);

EUT C 172, 12.7.2005, s. 13 (Aceite de La Rioja);

EUT C 177, 19.7.2005, s. 28 (Antequera).

(3)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.


BILAGA

Produkter i bilaga I till fördraget, avsedda att användas som livsmedel

Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

SPANIEN

Montes de Granada (SUB)

Aceite de la Rioja (SUB)

Antequera (SUB)

FRANKRIKE

Huile d’olive de Nice (SUB)

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Pimiento Asado del Bierzo (SGB)

ITALIEN

Fico Bianco del Cilento (SUB)

Melannurca Campana (SGB)