Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 940/2007

av den 7 augusti 2007

om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för ett varumärke som registrerats i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Noix du Périgord (SUB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och med artikel 17.2 i samma förordning har kommissionen granskat Frankrikes begäran om godkännande av en ändring av uppgifterna i produktspecifikationen skyddad ursprungsbeteckning, nämligen ”Noix de Périgord”, som registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 1486/2004 (2).

(2)

Begäran syftar till ändring av produktspecifikationen beträffande förpackningen av färska eller tidiga valnötter, för att öka den största tillåtna förpackningen från 5 till 10 kilo i syfte att underlätta handlarnas hantering av valnötterna.

(3)

Kommissionen har granskat denna ändring och fastställt att den är motiverad. Eftersom det rör sig om en mindre ändring enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 kan kommissionen godkänna den utan att tillämpa det förfarande som anges i artiklarna 5–7 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktspecifikationen för ursprungsbeteckningen ”Noix de Périgord” skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

En konsoliderad översikt över innehållet i produktspecifikationen återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 273, 21.8.2004, s. 9.


BILAGA I

I produktspecifikationen till den skyddade ursprungsbeteckningen ”Noix de Périgord” (Frankrike) godkänns följande ändring:

I artikel 4.5 (Framställningsmetod), näst sista stycket, skall första meningen ”Färska eller tidiga valnötter packas i förpackningar på högst fem kilo.” ersättas med

”Färska eller tidiga valnötter packas i förpackningar på högst tio kilo.”


BILAGA II

SAMMANFATTNING

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

”NOIX DU PÉRIGORD”

EG-nummer: FR/PDO/105/0248/29.03.2006

SUB (X) ISGP ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.

   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn

:

Institut national des appellations d'origine

Adress

:

51 rue d'Anjou, F-75008 Paris

Tfn

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 42 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

2.

   Grupp

Namn

:

Syndicat de défense de la noix et du cerneau de noix du Périgord

Adress

:

Station de Creysse, BP 18, F-46600 Martel

Tfn

:

(33-5) 65 32 22 22

Fax

:

(33-5) 65 37 07 42

E-post

:

contact@noixduperigord.com

Sammansättning

:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Andra ( )

3.

   Produkttyp Klass 1.6 – frukt, grönsaker och spannmål, obehandlade eller bearbetade

4.

   Produktspecifikation (Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Namn ”Noix du Périgord”

4.2   Beskrivning Följande produkter kan komma i åtnjutande av ursprungsbeteckningen ”Noix de Périgord”: färska eller tidiga valnötter, torkade valnötter, valnötskärnor.

De färska eller tidiga valnötterna och de torkade valnötterna har en lägsta storleksklass på 28 mm.

Den färska eller tidiga valnöten är en färskvara som säljs med skal, och bör ätas snarast efter skörden. Frukten skall krossas och skalas innan den äts. Denna nöt skördas vid en sådan tidpunkt att man kan få en fast, lättskalad kärna. När valnötterna förpackas bör de ha en vattenhalt uttryckt i procent på minst 30 %. De två sorter som används för denna produktion är marbot och franquette.

Den torkade valnöten, som torkats med naturliga metoder, bör när den förpackas ha en vattenhalt på mindre än 12 %. Denna frukt skall bara knäckas innan den äts, och beskan har minskat. De sorter som används för denna produktion är marbot, franquette och corne.

Valnötskärnan bör vara större än 8 mm. Små kärnor som är ljusa i färgen är eftersökta. För kärnor som är mestadels ljusa är alla former (hela eller delar) godtagbara. För kärnor med en mörkare nyans, ljusbruna eller gulbruna, är det bara medelstorleken som kan godkännas. Bara 5 % av kärnor som är mörkare än dessa nyanser kan godtas. När kärnorna förpackas skall deras vattenhalt uppgå till högst 5 %. De sorter som används för denna typ av produktion är corne, franquette och grandjean.

4.3   Geografiskt område Det geografiska området för Périgordvalnötter omfattar 612 kommuner i departementen Aveyron, Charente, Corrèze, Dordogne, Lot, och Lot-et-Garonne.

Valnötterna skall produceras, skalas och förpackas inom det geografiska området.

Detta område har definierats med utgångspunkt från två huvudkriterier, nämligen

produktions- och bearbetningsmetoder: de kommuner har inkluderats där det finns valnötsodlingar och/eller isolerade valnötsträd, liksom kommuner där valnötterna skalas;

geologiska, pedologiska och klimatologiska kriterier för att uppfylla kraven på en miljö som är gynnsam för högkvalitativ valnötsodling. På grundval av dessa kriterier fastställdes en planteringszon för valnötsträd utanför vilken man inte kan plantera valnötsträd som är avsedda för produktion av nötter med geografisk ursprungsbeteckning.

4.4   Bevis på ursprung

Historia

Det finns fossil av trä och nötskal som visar att valnötsträd fanns i Dordogne redan 8 000 år före vår tideräknings början. Det första skriftliga vittnesbördet om valnötsträd i Périgord återfinns i anteckningar från 1200-talet, om arrende som betalades av gårdarna i området till cistercienserklostret i Dalon. Under 1700-talet förstördes valnötsodlingarna av krig och extremt kalla vintrar, och användningen av andra typer av olja (rapsolja, jordnötsolja och vallmofröolja) började konkurrera med valnötsoljan. Produktionen fortsatte emellertid när det gällde valnötter med skal, och framför allt valnötskärnor. 1924 hölls i Périgord den första nationella kongressen om valnötter och valnötskärnor, och diskussioner inleddes om tekniska frågor i samband med produktionen. Vid den tiden var Sarlat välkänt för att man där skalade valnötter för hand, något som innebar många arbetstillfällen för kvinnor. Den stora frosten 1956 drabbade många valnötsträd och produktionen sjönk från 10 000 ton till 6 500 ton. Denna minskning höll i sig fram till 80-talet. Under de senaste åren har emellertid 25 000 hektar planterats i Dordogne, vilket innebär att den ursprungliga arealen för valnötsodling har bibehållits och produktionen har kunnat växa på nytt.

Spårbarhet

Torkade och färska valnötter och valnötskärnor från Périgord kontrolleras från odling till slutlig produkt.

Nötterna skördas endast i valnötsodlingar eller från isolerade träd som av INAO (Institut national des appellations d'origine) och oberoende experter har fastställts ligga inom den zon som gäller för plantering av valnötsträd. Dessa valnötsodlingar skall uppfylla kraven när det gäller arealer och produktionsvillkor. Samtliga godkända odlingar registreras av företrädare för INAO.

Vidare skall samtliga aktörer som deltar i produktion, skalning, lagring eller förpackning av Périgordvalnötter fylla i en lämplighetsdeklaration som registreras av INAO, och de är förpliktade att föra register som gör det möjligt att övervaka inköp och försäljning av Périgordvalnötter. De skall också årligen lämna en lagerdeklaration. Produktionen följs också på grundval av skördedeklarationer, deklarationer av kärnproduktion och försäljningsdeklarationer som lämnas till INAO. Alla partier med valnötter som omfattas av den skyddade geografiska ursprungsbeteckningen skall dessutom åtföljas av en uttagsorder.

Analyser och organoleptisk provtagning sker på stickprover som tas bland de förpackade partierna. Samtliga förpackningar som saluförs har etiketter som är unika för Périgordvalnötter och som har godkänts av INAO.

Det är förbjudet att transportera oförpackade nötter med skal eller nötkärnor utanför det geografiska området. På samma sätt som vin är nötter en produkt som kan blandas, dvs. man kan i en och samma förpackning blanda nötter av olika ursprung och sorter. I motsats till andra regioner i Frankrike har man i Périgord alltid sålt nötter av olika sorter var för sig för att på så sätt ta vara på vissa högkvalitativa sorter. Enda undantaget från detta är den traditionella blandning som kallas ”corne-marbot”: det är nämligen lättare att sälja en sådan blandning av nötter som uppenbarligen är goda men ibland svårknäckta, vilket ibland gör konsumenterna motvilliga. Det är således traditionen att sälja nötter av olika sorter var för sig som är upphovet till att nötterna i Périgord förpackas i produktionsområdet. Under organoleptiska undersökningar av olika partier uppskattar man i hög grad att det rör sig om nötter av en enda sort (färska och torra nötter). Partier som består av en alltför hög andel nötter av andra sorter får inte omfattas av den skyddade beteckningen. I fråga om kärnorna är det nästan omöjligt att visuellt göra en åtskillnad. I fråga om smak är skillnaden däremot uppenbar.

Dessutom bevaras kvaliteten om produkten förpackas i området.

De färska nötterna innehåller minst 30 % vatten, vilket innebär att de ”torkas” (utsätts för ”dessication”). För att bevara kvaliteten måste de förvaras vid en temperatur på mellan 1 °C och 5 °C och vid en relativ luftfuktighet på mellan 80 och 95 %, dvs. i kylrum. Detta är skälet till att man så sent som möjligt före försäljningen skall förpacka nötterna i ett emballage som inte är vattentätt, vilket således måste ske i produktionsområdet så att nötternas kvalitet bevaras under samma förhållanden ända från skörden. Nötterna har begränsad hållbarhet (inga leveranser får ske efter den 15 oktober samma år som skörden), och de får inte bearbetas till torkade nötter. På förpackningen anges det att färska nötter skall förvaras i kylskåpets grönsaksfack.

Även torkade nötter skall uppfylla kraven ovan. Beträffande kravet på att de skall förpackas i produktionsområdet grundar sig detta i det här fallet inte på förekomsten av vatten utan på förekomsten av fett (fettsyror) som leder till sämre kvalitet om nötterna inte förvaras på bästa sätt (härskning). Precis som för färska nötter, men efter den 1 mars, finns det krav på temperatur (mellan 2 °C och 8 °C) och luftfuktighet (mellan 60 % och 75 %). Även i den här formen har nötterna begränsad hållbarhet, fram till den 31 december året efter skörd.

4.5   Framställningsmetod Det är bara fyra sorter som är godkända för produktion av Périgordvalnötter. För produktion av ”färska valnötter” skall nötterna vara av sorterna marbot och franquette. För produktionen av ”torkade valnötter” skall de vara av sorterna marbot, franquette och corne. För produktion av ”valnötskärnor” skall de vara av sorterna franquette, corne och grandjean. Emellertid är det tillåtet att av pollineringsskäl i varje odling plantera högst 8 träd per hektar av en annan sort.

Nötterna skall komma från identifierade odlingar.

Varje träd skall ha tillgång till en yta på minst 80 kvadratmeter från och med det femtonde året efter det år när det planterades, vilket innebär högst 125 träd per hektar. Minsta avstånd mellan valnötsträden skall vara 7 meter. Annan odling är tillåten fram till det femte året under förutsättning att den ligger minst två meter från stammen.

Bevattning är tillåten under trädets växtperiod till och med den 10 september. Bevattning genom besprutning av lövverket är förbjuden, liksom användning av tillväxtreglerande medel och medel för att påskynda mognadsprocessen. Den genomsnittliga avkastningen på odlingarna är begränsad till 4 ton per hektar.

Torkade valnötter och färska eller tidiga valnötter skall ha en storlek på minst 28 mm. Det är förbjudet att blötlägga nötter med skal. Hypokloritbehandling av valnötter med skal är bara tillåten vid befintliga anläggningar, och längst fram till den 31 december 2006.

Färska eller tidiga valnötter skördas när kärnan är fast och nöten är lättskalad. När valnötterna förpackas skall dessa nötters vattenhalt uppgå till minst 30 %.

Torkade valnötter skall torkas på naturlig väg på hyllor eller genom ventilation med varm, torr luft. I det senare fallet skall temperaturen på den luft som strömmar över hela valnöten inte överskrida 30 °C.

Valnötskärnorna skall tas ur valnötter som kommer från identifierade odlingar. Nötterna knäcks för hand eller med maskin. Separationen av nötterna från skalet sker för hand. Under rensning och packning får valnötterna inte transporteras i lådor av kartong.

Hos de kommersiella aktörerna finns fastställda villkor för lagringen (luftfuktighet, temperatur) av varje produkt innan den packas, så att den bibehåller sin kvalitet. När det gäller packningen är reglerna för vilka felaktigheter som får förekomma på valnötternas skal och på deras ätliga delar strängare än reglerna i den saluföringsnorm som fastställs i förordning (EG) nr 175/2001, i dess ändrade lydelse. Färska eller tidiga valnötter får inte förvaras i lufttäta förpackningar.

Färska eller tidiga valnötter packas i förpackningar på högst tio 10 kilo (1). Torkade valnötter packas i förpackningar på högst 25 kilo. Valnötskärnor packas i förpackningar på högst 15 kilo. Före packningen är det tillåtet att inom det fastställda produktionsområdet sälja färska eller tidiga valnötter, torkade valnötter eller valnötskärnor i lådor som innehåller högst 450 kilo.

För att bevara frukternas höga kvalitet får färska eller tidiga valnötter inte längre säljas efter den 15 oktober det år de skördades. Torkade valnötter och valnötskärnor får inte säljas efter den 31 december året efter det år när de skördades.

4.6   Samband Périgordvalnötterna produceras i ett traditionellt område för produktion av valnötter och valnötskärnor. Producenternas yrkeskunskap är anpassad till de lokala förhållandena, vilket bidrar till att göra produkten så unik.

Valnötsträden planteras huvudsakligen i Piémont i Centralmassivet, som karaktäriseras av sina varma somrar och sin rikliga nederbörd. De stora nederbördsmängderna innebär att det lagras en underjordisk grundvattenreserv, vilket är nödvändigt för valnötsodling. Detta klimatologiska särdrag främjar knoppbildningen och tillväxten av valnötter av hög kvalitet. Det är också förklaringen till att valnötsträden har funnits i den här regionen under så lång tid.

Périgordvalnötens goda rykte grundar sig på dess tveklöst höga kvalitet och har vuxit genom seklerna. Valnöten är erkänd inom gastronomin både i Frankrike, Europa och Amerika sedan 1800-talet.

I den här regionen har producenterna i alla tider valt odlingsplatser som främjar kvaliteten. Detta har gjort det möjligt att fastställa vilka kriterier för geologi, jordmån och mikroklimat som är allra bäst för odling av Périgordvalnötter.

För produktionen av Périgordvalnötter är det bara de traditionella lokala sorterna som är anpassade till jordmånen och klimatet som är tillåtna; marbot, corne och grandjean förekommer bara här, och sorten franquette har anpassat sig till området.

Produktionen syftar till användning av dessa sorter och till att värna om kvaliteten, och är därför extensiv, i strävan att bevara markens särskiljande drag och utnyttja dess resurser (låg täthet, begränsad bevattning, begränsad storlek, begränsad avkastning) och därigenom bevara produktens speciella egenskaper.

Valnötterna skalas fortfarande för hand. Metoden är resultatet av en särskild kunskap som är specifik för det här området och ger oskadda nötkärnor (80 % är hela) och innebär att man kan välja ut de bästa produkterna och samtidigt bibehålla en traditionell verksamhet.

4.7   Kontrollorgan

Namn

:

I.N.A.O.

Adress

:

51 rue d'Anjou, F-75008 Paris

Tfn

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 42 25 57 97

E-post

:

info@inao.gouv.fr

Namn

:

D.G.C.C.R.F.

Adress

:

59, boulevard V.-Auriol, F-75703 Paris Cedex 13

Tfn

:

(33-1) 44 97 29 60

Fax

:

(33-1) 44 97 30 37

E-post

:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8   Märkning Av märkningen på de enskilda förpackningarna med färska eller tidiga valnötter, torkade valnötter eller valnötskärnor skall framgå att det rör sig om en skyddad ursprungsbeteckning, ”Noix de Périgord”, och i samma fält och på förpackningens framsida skall också anges: det märkningssystem som godkänts av INAO och som distribueras av det godkända organet, texten ”Noix de Périgord” med minst lika stort typsnitt som de största tecknen på förpackningen, uppgiften ”Appellation d’Origine Contrôlée” eller ”A.O.C.” omedelbart nedanför den skyddade ursprungsbeteckningen, utan någon text däremellan, i ett typsnitt som är minst 2/3 av den största texten på förpackningens framsida, och, i förekommande fall ”cerneaux de noix” (valnötskärnor).

För valnötskärnor skall det på etiketten anges, eventuellt i ett annat fält, vilket år dessa skördats. När det gäller torkade valnötter skall det av etiketten framgå, eventuellt i ett annat fält, vilka sorter som ingår när det rör sig om en blandning av corne–marbot.


(1)  Begärd ändring.