Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 november 2008

om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 6732]

(Text av betydelse för EES)

(2008/866/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på gemenskapsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödvändiga åtgärder ska vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

Ett utbrott av hepatit A hos människor har bekräftats i gemenskapen. Sjukdomens ursprung har konstaterats vara förtärandet av vissa musslor som importerats från Peru och som var smittade med hepatit A-virus (HAV).

(3)

De smittade musslorna är knivmusslor (Donax spp.) och det mest sannolika ursprunget till smittan är kontaminering av vattnet i produktionsområdena. Andra musselarter kan därför också vara kontaminerade.

(4)

Eftersom förtäring av dessa musslor innebär en allvarlig risk för människors hälsa bör importen av musslor från Peru till gemenskapen stoppas.

(5)

Eftersom kontamineringen är så allvarlig bör stoppet gälla även musslor som sänts till gemenskapen innan detta beslut träder i kraft men som anländer till gemenskapens gränskontrollstationer efter ikraftträdandet.

(6)

Importstoppet bör fastställas på gemenskapsnivå för att säkerställa ett effektivt och enhetligt skydd för konsumenternas hälsa i samtliga medlemsstater.

(7)

Vattenbruksproduktionen av kammusslor (Pectinidae) i Peru sker i avskilda produktionsområden med låg befolkningstäthet och långt från möjliga kontamineringskällor. Dessutom bearbetas Pectinidae för att avlägsna inälvorna och därmed minska risken för viruskontaminering i den ätliga delen av produkten. Därför bör import från Peru av Pectinidae som bearbetats på detta sätt tillåtas.

(8)

Dessutom minskas virusets viabilitet genom värmebehandlingen. Import från Peru av musslor som värmebehandlats enligt kraven i avsnitt VII kapitel II punkt A 5 b i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2) bör därför tillåtas.

(9)

Myndigheterna i Peru har förbundit sig att vidta omedelbara åtgärder för att rätta till problemet och om nödvändigt tillåta en inspektion från kommissionen under de kommande månaderna. Därför bör tillämpningen av de åtgärder som fastställs i detta beslut begränsas till den 31 mars 2009 utan att det påverkar kommissionens behörighet att ändra, upphäva eller utöka åtgärderna med hänsyn till eventuell ny information om hur situationen i Peru utvecklas eller till resultaten av kommissionens inspektioner.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut ska tillämpas på musslor enligt definitionen i punkt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 som importerats från Peru och som är avsedda att användas som livsmedel (nedan kallade musslor).

Artikel 2

Medlemsstaterna får inte tillåta import av musslor från Peru till gemenskapen.

Förbudet ska gälla samtliga sändningar av musslor som tagits emot vid gemenskapens gränskontrollstationer oberoende av om sändningen har producerats, lagrats eller om det har utfärdats intyg för den i ursprungslandet eller inte innan detta beslut träder i kraft.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 2 ska medlemsstaterna tillåta import till gemenskapen av följande produkter:

a)

Rensade Pectinidae från vattenbruk.

b)

Musslor som genomgått värmebehandling enligt avsnitt VII kapitel II punkt A 5 b i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 4

Alla kostnader som uppstår vid tillämpningen av detta beslut ska betalas av mottagaren eller dennes ombud.

Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 mars 2009.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.