Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008

om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Ett antal viktiga ändringar kommer att göras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (3). Av tydlighetsskäl bör därför förordningen omarbetas.

(2)

Kontorsutrustning svarar för en stor andel av den totala elförbrukningen. Olika modeller på gemenskapsmarknaden har mycket olika energiförbrukning för liknande funktioner, och det finns ett betydande utrymme för att optimera deras energieffektivitet.

(3)

En högre energieffektivitet hos kontorsutrustning bör bidra till att stärka gemenskapens konkurrenskraft, trygga dess energiförsörjning samt skydda miljön och konsumenterna.

(4)

Det är viktigt att främja åtgärder som syftar till att den inre marknaden ska fungera väl.

(5)

Det är önskvärt att de nationella initiativen till energieffektivitetsmärkning samordnas så att den negativa inverkan på industri och handel av de åtgärder som vidtas för att genomföra initiativen minskas så långt som möjligt.

(6)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fastställa reglerna för gemenskapens program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(7)

I Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar av den 11 december 1997 uppmanas till en minskning av gemenskapens utsläpp av växthusgaser med 8 % senast under perioden 2008–2012. Om detta mål ska kunna uppnås krävs det kraftfullare åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i gemenskapen.

(8)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2179/98/EG av den 24 september 1998 om en översyn av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en hållbar utveckling, kallat ”Mot en hållbar utveckling” (4), fastställs energieffektivitetsmärkningen av utrustning som en prioriterad målsättning när det gäller att ställa miljökrav på energianvändningen.

(9)

I rådets resolution av den 7 december 1998 om energieffektivitet i Europeiska gemenskapen (5) återfinns uppmaningen att märka apparater och utrustning i ökad utsträckning.

(10)

Det är önskvärt att energieffektivitetskrav, märkning och provningsmetoder samordnas när så är lämpligt.

(11)

Energieffektiv kontorsutrustning kan i de flesta fall erhållas till samma pris eller till en liten extrakostnad, och den ökade kostnaden kan ofta kompenseras inom en rimligt kort tid genom energibesparingen. Målen att spara energi och minska koldioxidutsläppen kan därför på detta område uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och utan nackdelar för konsumenterna eller industrin.

(12)

Handeln med kontorsutrustning är världsomfattande. Avtalet av den 20 december 2006 mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (6) (nedan kallat avtalet) bör underlätta den internationella handeln och miljöskyddet när det gäller denna typ av utrustning. Det avtalet bör genomföras i gemenskapen.

(13)

Energy Star-energieffektivitetsmärkningen används över hela världen. För att kunna påverka de krav som är förenade med Energy Star-märkningsprogrammet bör gemenskapen delta i detta program och i utarbetandet av de nödvändiga tekniska specifikationerna. Med tanke på gemenskapens politik för energieffektivitet och dess mål för energieffektivitet bör kommissionen sträva efter en ambitiös nivå på energieffektiviteten när man fastställer de tekniska specifikationerna tillsammans med den amerikanska miljövårdsmyndigheten (USEPA).

(14)

Ett effektivt system för kontroll av efterlevnaden är nödvändigt för att säkerställa att programmet för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning genomförs på rätt sätt, garanterar rättvisa konkurrensvillkor för producenterna och skyddar konsumenternas rättigheter.

(15)

Denna förordning bör endast gälla kontorsutrustning.

(16)

Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (7) är inte det mest adekvata instrumentet när det gäller kontorsutrustning. Den mest kostnadseffektiva åtgärden för att främja energieffektiviteten hos kontorsutrustning är ett frivilligt märkningsprogram.

(17)

För att programmet för energieffektivitetsmärkning ska kunna genomföras effektivt och neutralt måste ett lämpligt organ, styrelsen för Energy Star i Europeiska gemenskapen, få i uppdrag att bidra till fastställandet och revideringen av de gemensamma tekniska specifikationerna. Denna styrelse bör bestå av nationella företrädare samt företrädare för de berörda parterna.

(18)

Det måste säkerställas att programmet för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning är förenligt och samordnat med prioriteringarna i gemenskapens politik och med andra gemenskapsprogram för märkning eller kvalitetscertifiering, t.ex. de program som inrättats genom direktiv 92/75/EEG och rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (8).

(19)

Programmet för energieffektivitetsmärkning bör även utgöra ett komplement till åtgärder som vidtas inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter (9). Det måste därför säkerställas att Energy Star-programmet och systemet för ekodesign är inbördes förenliga och samordnade.

(20)

För att förhindra osäkerhet för konsumenterna och eventuell snedvridning av marknaden är det önskvärt att gemenskapens Energy Star-program, som grundar sig på avtalet, och andra frivilliga program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning i gemenskapen samordnas.

(21)

Öppenhet i Energy Star-programmets genomförande måste garanteras, liksom att det överensstämmer med tillämpliga internationella standarder, så att det blir lättare för tillverkare och exportörer i länder utanför gemenskapen att gå med och delta i programmet.

(22)

I denna förordning tas hänsyn till de erfarenheter som gjorts under den inledande fasen av Energy Star-programmets genomförande i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs reglerna för gemenskapens program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (nedan kallat Energy Star-programmet), såsom det definieras i avtalet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på de grupper av kontorsprodukter som anges i bilaga C till avtalet, med förbehåll för eventuella ändringar av denna i enlighet med artikel XII i avtalet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

gemensam logotyp: det märke som återges i bilaga A till avtalet.

b)

programdeltagare: de tillverkare, sammansättningsföretag, exportörer, importörer, återförsäljare och andra personer eller organ som förbinder sig att främja energieffektiva kontorsprodukter som uppfyller de gemensamma specifikationer som definieras nedan i led c och har valt att delta i Energy Star-programmet genom att registrera sig hos kommissionen.

c)

gemensamma specifikationer: de krav på energieffektivitet och prestanda, inklusive provningsmetoder, som används för att avgöra om energieffektiva kontorsprodukter får godkännas för märkning med den gemensamma logotypen.

Artikel 4

Allmänna principer

1.   Energy Star-programmet ska, när så är lämpligt, samordnas med andra gemenskapssystem för märkning och certifiering och med andra program, särskilt det gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke som fastställdes genom förordning (EEG) nr 880/92, den märkning och standardiserade konsumentinformation avseende hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser som fastställdes genom direktiv 92/75/EEG samt genomförandebestämmelserna för direktiv 2005/32/EG.

2.   Programdeltagare får märka sina kontorsprodukter med den gemensamma logotypen och använda den i reklammaterial för dessa.

3.   Deltagande i Energy Star-programmet ska vara frivilligt.

4.   Kontorsprodukter för vilka USEPA har beviljat användning av den gemensamma logotypen, ska anses uppfylla bestämmelserna i denna förordning, om inte bevis föreligger för motsatsen.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om överensstämmelsebedömning och överensstämmelsemärkning och/eller internationella avtal mellan gemenskapen och tredje land vad gäller tillträdet till gemensamma marknaden, får produkter som omfattas av denna förordning och släpps ut på gemenskapsmarknaden provas av kommissionen eller medlemsstaterna för att fastställa huruvida de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 5

Registrering av programdeltagare

1.   Ansökningar om att bli programdeltagare ska lämnas in till kommissionen.

2.   Beslut om att godkänna en sökande som programdeltagare ska fattas av kommissionen efter kontroll av att den sökande har samtyckt till att följa de riktlinjer för den gemensamma logotypens användning som anges i bilaga B till avtalet. Kommissionen ska offentliggöra en uppdaterad förteckning över programdeltagare på Energy Star-webbplatsen och regelbundet översända denna till medlemsstaterna.

Artikel 6

Främjande av energieffektivitetskrav

För avtalets giltighetstid ska kommissionen och de andra gemenskapsinstitutionerna samt centrala statliga myndigheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (10), utan att gemenskapslagstiftningen, nationell lagstiftning och ekonomiska kriterier åsidosätts, specificera minst samma energieffektivitetskrav som i de gemensamma specifikationerna för offentliga varukontrakt som uppfyller tröskelvärdena i artikel 7 i det direktivet.

Artikel 7

Andra frivilliga program för energieffektivitetsmärkning

1.   Andra befintliga och nya frivilliga program för energimärkning av kontorsprodukter i medlemsstaterna får genomföras vid sidan av Energy Star-programmet.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska verka för att säkerställa nödvändig samordning mellan Energy Star-programmet, nationella märkningsprogram och andra märkningsprogram i gemenskapen eller medlemsstaterna.

Artikel 8

Styrelsen för Energy Star i Europeiska gemenskapen

1.   Kommissionen ska inrätta en styrelse för Energy Star i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ECESB), bestående av de nationella företrädare som anges i artikel 9 och företrädare för berörda parter. ECESB ska se över genomförandet av Energy Star-programmet inom gemenskapen och, när så är lämpligt, bistå och råda kommissionen så att den kan genomföra sin uppgift som förvaltningsorgan, som avses i artikel IV i avtalet.

2.   Kommissionen ska se till att ECESB, när den genomför sina uppgifter, för varje grupp av kontorsprodukter i möjligaste mån eftersträvar ett balanserat deltagande av alla berörda parter, t.ex. tillverkare, återförsäljare, importörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer.

3.   Kommissionen ska med bistånd av ECESB övervaka marknadspenetrationen för produkter som bär den gemensamma logotypen samt utvecklingen av energieffektiviteten hos kontorsutrustning, så att en översyn av de gemensamma specifikationerna kan genomföras i god tid.

4.   Kommissionen ska fastställa ECESB:s arbetsordning med beaktande av synpunkter från nationella företrädare i ECESB.

Artikel 9

Nationella företrädare

Varje medlemsstat ska på lämpligt sätt utse nationella experter på energipolitik, myndigheter eller personer (nedan kallade nationella företrädare), som ska ansvara för att de uppgifter som avses i denna förordning genomförs. Om fler än en nationell företrädare utses, ska medlemsstaten bestämma dessa företrädares respektive befogenheter och kraven på samordning mellan dem.

Artikel 10

Arbetsplan

I enlighet med syftena i artikel 1 ska kommissionen upprätta en arbetsplan. Arbetsplanen ska innehålla en strategi för Energy Star-programmets utveckling i vilken följande ska fastställas för de tre påföljande åren:

a)

Målen för förbättringarna av energieffektiviteten, varvid kravet på hög standard på konsument- och miljöskydd ska beaktas, liksom den marknadspenetration på gemenskapsnivå som bör eftersträvas med Energy Star-programmet.

b)

En icke uttömmande förteckning över kontorsprodukter vars införlivande i Energy Star-programmet bör anses som prioriterat.

c)

Utbildnings- och marknadsföringsinitiativ.

d)

Förslag till samordning av, och samarbete mellan, Energy Star-programmet och andra frivilliga program för energieffektivitetsmärkning i medlemsstaterna.

Kommissionen ska se över sin arbetsplan minst en gång om året, och göra den tillgänglig för allmänheten.

Artikel 11

Förberedande förfaranden för revidering av tekniska kriterier

1.   För att förbereda en revidering av de gemensamma specifikationer och produktgrupper för kontorsutrustning som omfattas av bilaga C i avtalet och innan ett preliminärt förslag eller ett svar överlämnas till USEPA enligt förfarandena i avtalet och i rådets beslut 2006/1005/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (11), ska de åtgärder som anges i punkterna 2 till 5 nedan vidtas.

2.   Kommissionen får uppmana ECESB att lägga fram förslag om revidering av avtalet eller av de gemensamma specifikationerna för en produkt. Kommissionen får lämna förslag till ECESB om revidering av de gemensamma specifikationerna för en produkt eller revidering av avtalet. ECESB får också lägga fram förslag till kommissionen på eget initiativ.

3.   Kommissionen ska alltid samråda med ECESB när den får ett förslag om revidering av avtalet från USEPA.

4.   När ledamöterna i ECESB lämnar in sina synpunkter till kommissionen ska de beakta resultaten av genomförbarhetsstudier och marknadsundersökningar och tillgänglig teknik för minskad energiförbrukning.

5.   Kommissionen ska särskilt beakta målet att fastställa gemensamma specifikationer på en ambitiös nivå, i enlighet med artikel I.3 i avtalet, i syfte att minska energiförbrukningen, och kommissionen ska ta tillbörlig hänsyn till den teknik som är tillgänglig och till de därmed förbundna kostnaderna. ECESB ska särskilt, innan den lämnar sina synpunkter på nya gemensamma specifikationer, beakta de senaste resultaten från undersökningar av ekodesign.

Artikel 12

Marknadsövervakning och bekämpande av missbruk

1.   Den gemensamma logotypen ska endast användas i samband med de produkter som omfattas av avtalet och i överensstämmelse med riktlinjerna för den gemensamma logotypens användning i bilaga B till avtalet.

2.   Falsk eller vilseledande reklam eller användning av märken eller logotyper som leder till förväxling med den gemensamma logotypen ska vara förbjuden.

3.   Kommissionen ska säkerställa att den gemensamma logotypen används på rätt sätt genom att vidta eller samordna de åtgärder som anges i artikel IX punkterna 2, 3 och 4 i avtalet. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i förordningen följs på deras eget territorium och informera kommissionen. När programdeltagare inte följer bestämmelserna kan medlemsstaterna vända sig till kommissionen för att denna ska inleda åtgärder i sådana fall.

Artikel 13

Utvärdering

Ett år innan avtalet löper ut ska kommissionen utarbeta och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om övervakning av energieffektiviteten på gemenskapsmarknaden för kontorsutrustning och göra en utvärdering av hur effektivt Energy Star-programmet är. Rapporten ska omfatta såväl kvalitativa som kvantitativa uppgifter. Den ska också innehålla uppgifter om fördelarna med Energy Star-programmet, särskilt energibesparingar och miljöfördelar i form av minskade utsläpp av koldioxid.

Artikel 14

Revidering

Innan avtalsparterna diskuterar en förlängning av avtalet i enlighet med artikel XIV, punkt 2 i detta ska kommissionen bedöma Energy Star-programmet med hänsyn till de erfarenheter som gjorts under den tid det har varit verksamt.

Artikel 15

Upphävande

Förordning (EG) nr 2422/2001 ska härmed upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 16

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 januari 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 97.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 17 december 2007.

(3)  EGT L 332, 15.12.2001, s. 1.

(4)  EGT L 275, 10.10.1998, s. 1.

(5)  EGT C 394, 17.12.1998, s. 1.

(6)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 26.

(7)  EGT L 297, 13.10.1992, s. 16. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 99, 11.4.1992, s. 1. Förordningen upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 (EGT L 237, 21.9.2000, s. 1).

(9)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(10)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 34).

(11)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 24.


BILAGA

Förordning (EG) nr 2422/2001

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1, sista meningen

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8.1

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.2

Artikel 8.4

Artikel 8.3

Artikel 8.5

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10, första stycket, inledningen

Artikel 10, första stycket, inledningen

Artikel 10, första stycket, första strecksatsen

Artikel 10, första stycket, led a

Artikel 10, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 10, första stycket, led b

Artikel 10, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 10, första stycket, led c

Artikel 10, första stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 10, första stycket, led d

Artikel 10, andra stycket, första meningen

Artikel 10, andra stycket

Artikel 11, första stycket

Artikel 11.1

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Artikel 11.3, första meningen

Artikel 11.4

Artikel 11.3, andra meningen

Artikel 11.5, första meningen

Artikel 11.5, sista meningen

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14, första stycket

Artikel 14

Artikel 14, andra stycket

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Bilaga