Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 202/2008

av den 4 mars 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 när det gäller antalet vetenskapliga paneler inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras namn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 28.4 andra stycket,

med beaktande av den begäran som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inkom med den 12 september 2007, och

av följande skäl:

(1)

Panelen för livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel är en viktig del av säkerheten inom livsmedelskedjan och konsumentskyddet.

(2)

Sedan panelen inrättades har den tagit emot nästan 50 % av det totala antalet uppdrag som sänts till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Trots att ett stort antal vetenskapliga yttranden antas varje år har panelen svårt att hinna med sitt arbete.

(3)

Panelen väntas få fler uppdrag i framtiden i och med antagandet av den nya vertikala lagstiftningen om vitaminer och mineralämnen som tillsätts livsmedel och om livsmedelstillsatser, aromer och livsmedelsenzymer.

(4)

Därför är det nödvändigt att ersätta panelen med två nya paneler som benämns ”panelen för näringsstillsatser och andra livsmedelstillsatser” och ”panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel”.

(5)

Ansvarsuppdelningen mellan de två panelerna bör syfta till att se till att expertkunskapen i vardera panelen motsvarar de respektive kompetensområdena och bidrar till en bättre fördelning av arbetet. Förfarandena för Efsas vetenskapliga kommitté och paneler bör garantera flexibel samordning och harmoniserade metoder.

(6)

Förordning (EG) nr 178/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 28.4 i förordning (EG) nr 178/2002 ska första stycket ändras på följande sätt:

1.

Punkt a ska ersättas med följande:

”a)

Panelen för näringsstillsatser och andra livsmedelstillsatser.”

2.

Följande punkt j ska läggas till:

”j)

Panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer, aromer och processhjälpmedel.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).