Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 108/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 345/2008

av den 17 april 2008

om genomförande av den ordning för import från tredjeland som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 11.4 och,

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 94/92 av den 14 januari 1992 om genomförande av den ordning för import från tredjeland som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. Med anledning av nya ändringar bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Förordning (EEG) nr 2092/91 föreskriver att vissa produkter som importeras från tredjeland ska få saluföras om de kommer från ett tredjeland som tillämpar produktionsregler och kontrollåtgärder som är likvärdiga med dem som gäller inom gemenskapen och som är upptaget i en särskild förteckning som ska upprättas av kommissionen.

(3)

Den förteckningen bör upprättas. Närmare bestämmelser bör fastställas för behandlingen av en ansökan av tredjeland om att införas i förteckningen.

(4)

För att systemet ska fungera bör det fastställas för varje tredjeland vilka organ som har ansvaret för att utfärda kontrollintyg enligt artikel 11.3 d i förordning (EEG) nr 2092/91.

(5)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över tredjeländer som avses i artikel 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 är intagen i bilaga I till denna förordning.

Denna förteckning ger alla de upplysningar som bedömts vara nödvändiga beträffande varje tredjeland för att möjliggöra identifikation av de produkter som omfattas av reglerna i artikel 11.3 och 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91, och särskilt uppgift om

a)

den myndighet eller det eller de organ i tredjelandet som har ansvaret för att utfärda kontrollintyg för import till gemenskapen, och

b)

den eller de kontrollmyndigheter i tredjelandet och/eller de privata organ som av tredjelandet i fråga fått rätt att utföra kontroll av sådana varor.

I förekommande fall kan förteckningen därutöver innehålla uppgift om

de förädlingsenheter och de exportörer som omfattas av kontrollen, och

de produkter som omfattas av kontrollen.

Artikel 2

1.   Kommissionen ska pröva huruvida ett tredjeland ska införas i förteckningen i bilaga I när kommissionen från en företrädare för tredjelandet mottagit en ansökan därom.

2.   Inom sex månader från det att en ansökan har inkommit ska den kompletteras med en akt som upprättas på ett av kommissionens officiella språk och som innehåller alla de upplysningar som kommissionen behöver för att förvissa sig om att de villkor som anges i artikel 11.3 i förordning (EEG) nr 2092/91 är uppfyllda för de produkter som är avsedda för export till gemenskapen.

Akten ska särskilt innehålla följande upplysningar:

a)

De slag av jordbruksprodukter och livsmedel som avses bli exporterade till gemenskapen enligt reglerna i artikel 11.3 och 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 och om möjligt en skattning av kvantiteten av sådana produkter.

b)

De produktionsregler som tillämpas i tredjelandet, nämligen

i)

de grundregler som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91,

ii)

de ämnen som är tillåtna vid odlingen: växtskyddsmedel, bekämpningsmedel, gödningsmedel och markberedningsmedel,

iii)

de ingredienser av annat ursprung än jordbruk som är tillåtna i förädlade produkter och de förfaranden och bearbetningar som därvid är tillåtna.

c)

Reglerna om kontrollsystemet och detta systems organisation i tredjelandet:

i)

Namnet på den myndighet som har ansvaret för kontrollen i tredjelandet och/eller de privata organ som har uppdrag att utföra kontrollen.

ii)

Närmare bestämmelser om kontroll av jordbruksföretag och förädlingsenheter, och de påföljder som kan följa på överträdelser.

iii)

Namn och adress på den myndighet eller det eller de organ som i tredjelandet har ansvaret för att utfärda intyg för import till gemenskapen.

iv)

De upplysningar som behövs om hur övervakningen är organiserad av att reglerna om odling, kontroll och utfärdande av kontrollintyg följs; namn och närmare uppgifter om den myndighet som har ansvaret för den övervakningen.

v)

En förteckning över förädlingsenheter och över exportörer av dessa produkter till gemenskapen; antalet producenter och den odlade arealen.

d)

Rapporter, om sådana finns, av oberoende experters granskning på platsen av att de produktions- och kontrollregler som avses i b och c har iakttagits på effektivt sätt.

3.   Vid sin granskning av en ansökan om införande i förteckningen kan kommissionen infordra alla ytterligare upplysningar som den behöver för att fastställa att reglerna om produktion och kontroll i tredjelandet i fråga är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EEG) nr 2092/91, inbegripet rapporterna om granskning på platsen av experter vilkas oberoende erkänts av kommissionen. Vid behov kan kommissionen dessutom låta företa granskning på platsen genom experter som kommissionen utser.

4.   Ett tredjelands införande i förteckningen i bilaga I kan kopplas till villkoret att regelbundna rapporter lämnas om granskning på platsen av oberoende experter om att produktions- och kontrollreglerna har iakttagits på effektivt sätt. Vid behov kan kommissionen dessutom anordna en granskning på platsen genom experter som kommissionen utser.

5.   Om det efter det att ett tredjeland har upptagits i förteckningen i bilaga I företas ändringar i de regler som gäller i tredjelandet eller i dessa reglers tillämpning, ska tredjelandet underrätta kommissionen om detta. Mot bakgrunden av de upplysningar som då lämnas, ska beslut om eventuell ändring av de uppgifter som i förteckningen i bilaga I upptagits om tredjelandet eller om att utesluta tredjelandet ur förteckningen fattas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 2092/91. Ett motsvarande beslut kan också fattas i de fall då ett tredjeland inte har lämnat de upplysningar som det är skyldigt till enligt detta stycke.

6.   Om kommissionen efter det att ett tredjeland upptagits i förteckningen i bilaga I får upplysningar som inger tvivel om att de beskrivna åtgärderna verkligen vidtagits, får denna av det berörda tredjelandet begära de upplysningar som behövs, inbegripet företeende av platsundersökningar utförda av fristående experter, eller kan själv möjliggöra platsundersökning genom experter som den utser. På grundval av sådana upplysningar eller rapporter kan beslut fattas om att uppskjuta upptagandet i listan, i enlighet med förfarandet i artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 2092/91. Ett sådant beslut kan också fattas i det fall ett tredjeland inte har lämnat de upplysningar som begärts vid den senaste tidpunkt som angetts i kommissionens begäran eller om ett tredjeland inte medgett platsundersökning för att fastställa om villkoren för att bli upptaget i listan har efterföljts.

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 94/92 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 april 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 123/2008 (EUT L 38, 12.2.2008, s. 3).

(2)  EGT L 11, 17.1.1992, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 956/2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 41).

(3)  Se bilaga II.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH TILLÄMPLIGA SPECIFIKATIONER

ARGENTINA

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter, djur och obearbetade animalieprodukter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning,

b)

bearbetade jordbruksprodukter och animalieprodukter som är avsedda att användas som livsmedel enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter angående omställning.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Argentina.

3.

   Kontrollorgan:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA

4.

   Organ som utfärdar intyget: se punkt 3.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

AUSTRALIEN

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91,

b)

livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser med vegetabiliskt ursprung enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.

   Ursprung: Produkter i kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter i kategori 1 b vilka har odlats i Australien.

3.

   Kontrollorgan:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd

4.

   Organ som utfärdar intyget: Se punkt 3.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

COSTA RICA

1.

   Produktkategorier:

a)

obearbetade vegetabiliska produkter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91,

b)

bearbetade spannmålsprodukter avsedda att användas som livsmedel enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade beståndsdelar av produkter i kategori 1 b som har producerats i Costa Rica.

3.

   Kontrollorgan: Eco-LOGICA och BCS Oko-Garantie.

4.

   Organ som utfärdar licenser: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2011.

INDIEN

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91,

b)

Livsmedel som huvudsakligen består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter i kategori 1 b som har producerats i Indien.

3.

   Kontrollorgan:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd,

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd

Control Union Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.

   Organ som utfärdar intyget: samma som i punkt 3.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2009.

ISRAEL

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91,

b)

livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser med vegetabiliskt ursprung enligt artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Israel eller har importerats till Israel från

gemenskapen, eller

ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91.

3.

   Kontrollorgan:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd.– Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)

4.

   Myndighet som utfärdar intyget: Se punkt 3.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

SCHWEIZ

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter, djur och obearbetade animalieprodukter enligt artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

produkter som producerats under den omställningsperiod som anges i artikel 5.5 i den förordningen.

b)

Bearbetade vegetabiliska jordbruksprodukter och bearbetade animalieprodukter som är avsedda som livsmedel enligt definitionen i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av

produkter som anges i artikel 5.5 i den förordningen och som innehåller en ingrediens av jordbruksursprung som producerats under omställningsperioden.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Schweiz eller importerats av Schweiz från

gemenskapen, eller

ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91, eller

ett tredjeland för vilket en medlemsstat har erkänt, i enlighet med artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91, att den berörda produkten har producerats och kontrollerats i det landet enligt samma system som medlemsstaten godtagit,

eller från ett tredjeland, under förutsättning att Schweiz har erkänt landets produktionsregler och kontrollsystemet som likvärdiga med dem som fastställs i den schweiziska lagstiftningen.

3.

   Kontrollorgan:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG

4.

   Organ som utfärdar intyget: se punkt 3.

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

NYA ZEELAND

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska jordbruksprodukter, boskap och obearbetade animalieprodukter enligt definitionen i artikel 1.1 a i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av följande:

Boskap och animalieprodukter som är försedda med eller ska förses med uppgifter om omställning.

Vattenbruksprodukter.

b)

Bearbetade vegetabiliska jordbruksprodukter och bearbetade animalieprodukter som är avsedda som livsmedel enligt definitionen i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 2092/91, med undantag av följande:

Animalieprodukter som är försedda med eller ska förses med uppgifter om omställning.

Produkter som innehåller vattenbruksprodukter.

2.

   Ursprung: Produkter i kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter i kategori 1 b som har producerats i eller importerats till Nya Zeeland

från gemenskapen,

eller från ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EEG) nr 2092/91,

eller från ett tredjeland vars produktions- och kontrollregler har erkänts vara likvärdiga med MAF-programmet Food Official Organic Assurance Programme, på grundval av garantier och information som lämnats av det landets behöriga myndighet i enlighet med MAF:s bestämmelser; och under förutsättning att endast ekologiskt producerade ingredienser importeras som är avsedda att ingå i produkter av kategori 1 b som beretts i Nya Zeeland; ingredienserna får dock utgöra högst 5 % av jordbruksprodukterna.

3.

   Kontrollorgan:

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand

4.

   Myndighet som utfärdar intyg: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2011.

BILAGA II

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 94/92

(EGT L 11, 17.1.1992, s. 14)

Kommissionens förordning (EG) nr 522/96

(EGT L 77, 27.3.1996, s. 10)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 314/97

(EGT L 51, 21.2.1997, s. 34)

Kommissionens förordning (EG) nr 1367/98

(EGT L 185, 30.6.1998, s. 11)

Kommissionens förordning (EG) nr 548/2000

(EGT L 67, 15.3.2000, s. 12)

Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2000

(EGT L 180, 19.7.2000, s. 17)

Kommissionens förordning (EG) nr 1616/2000

(EGT L 185, 25.7.2000, s. 62)

Kommissionens förordning (EG) nr 2426/2000

(EGT L 279, 1.11.2000, s. 19)

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2001

(EGT L 52, 22.2.2001, s. 14)

Kommissionens förordning (EG) nr 2589/2001

(EGT L 345, 29.12.2001, s. 18)

Kommissionens förordning (EG) nr 1162/2002

(EGT L 170, 29.6.2002, s. 44)

Kommissionens förordning (EG) nr 2382/2002

(EGT L 358, 31.12.2002, s. 120)

Kommissionens förordning (EG) nr 545/2003

(EUT L 81, 28.3.2003, s. 10)

Kommissionens förordning (EG) nr 2144/2003

(EUT L 322, 9.12.2003, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 746/2004

(EUT L 122, 26.4.2004, s. 10)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2006

(EUT L 175, 29.6.2006, s. 41)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 94/92

Denna förordning

Artikel 1 första stycket

Artikel 1 första stycket

Artikel 1 andra stycket inledningen

Artikel 1 andra stycket inledningen

Artikel 1 andra stycket första strecksatsen

Artikel 1 andra stycket a

Artikel 1 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 1 andra stycket b

Artikel 1 tredje stycket

Artikel 1 tredje stycket

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2 första stycket

Artikel 2.2 första stycket

Artikel 2.2 andra stycket inledningen

Artikel 2.2 andra stycket inledningen

Artikel 2.2 andra stycket a

Artikel 2.2 andra stycket a

Artikel 2.2 andra stycket b inledningen

Artikel 2.2 andra stycket b inledningen

Artikel 2.2 andra stycket b första strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket b i

Artikel 2.2 andra stycket b andra strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket b ii

Artikel 2.2 andra stycket b tredje strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket b iii

Artikel 2.2 andra stycket c inledningen

Artikel 2.2 andra stycket c inledningen

Artikel 2.2 andra stycket c första strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket c i

Artikel 2.2 andra stycket c andra strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket c ii

Artikel 2.2 andra stycket c tredje strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket c iii

Artikel 2.2 andra stycket c fjärde strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket c iv

Artikel 2.2 andra stycket c femte strecksatsen

Artikel 2.2 andra stycket c v

Artikel 2.2 andra stycket d

Artikel 2.2 andra stycket d

Artikel 2.3 till 2.6

Artikel 2.3 till 2.6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III