Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1235/2008

av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 32.2, 33.2, 38 d och 40, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 fastställs allmänna bestämmelser för import av ekologiska produkter. För att garantera att dessa bestämmelser tillämpas korrekt och enhetligt bör det fastställas tillämpningsföreskrifter och förfaranden för deras tillämpning.

(2)

Eftersom det sedan 1992 har byggts upp en omfattande erfarenhet av import av produkter som ger likvärdiga garantier bör kontrollorgan och kontrollmyndigheter få en relativt kort tid på sig för att ansöka om att föras upp på förteckningen över likvärdighet i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom det saknas erfarenhet av den direkta tillämpningen av gemenskapsreglerna för produktion och märkning av ekologiska produkter utanför gemenskapens territorium bör de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som vill ansöka om att föras in i förteckningen över överensstämmelse i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007 emellertid få längre tid på sig. Därför bör det införas en längre period för inlämning och granskning av dessa ansökningar.

(3)

För produkter som importeras i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007 måste de berörda aktörerna kunna lägga fram styrkande dokumentation. Det behöver upprättas en förlaga för denna styrkande dokumentation. Produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007 måste omfattas av ett kontrollintyg. Det behöver fastställas närmare bestämmelser för utfärdandet av detta certifikat. Dessutom bör det införas ett förfarande för att på gemenskapsnivå samordna vissa kontroller av produkter som importerats från tredjeländer och som ska marknadsföras som ekologiska i gemenskapen.

(4)

Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Nya Zeeland och Schweiz har tidigare tagits upp som tredjeländer från vilka importerade produkter kan marknadsföras som ekologiska i gemenskapen i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 345/2008 av den 17 april 2008 om genomförande av den ordning för import från tredjeland som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (2). Kommissionen har åter undersökt läget i dessa länder i enlighet med kriterierna i förordning (EG) nr 834/2007, med hänsyn till de produktionsregler som tillämpas och erfarenheterna av importen av ekologiska produkter från dessa tredjeländer, som tidigare ingick i den förteckning som avses i artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Med utgångspunkt i den undersökningen konstateras att villkoren för att ta med Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel och Nya Zeeland i förteckningen över likvärdiga tredjeländer enligt artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls.

(5)

Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet har ingått ett avtal om handel med jordbruksprodukter (3) som godkändes genom rådets och kommissionens beslut 2002/309/EG (4). Bilaga 9 till det avtalet gäller ekologiskt framställda jordbruksprodukter och livsmedel och där anges att parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att ekologiska produkter som uppfyller den andra partens lagar och föreskrifter ska kunna importeras och föras ut på marknaden. För tydlighetens skull bör Schweiz också föras upp på förteckningen över likvärdiga tredjeländer i enlighet med artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007.

(6)

Medlemsstaternas myndigheter har stor erfarenhet och sakkunskap i fråga om att bevilja tillgång till ekologiska importerade varor i gemenskapens territorium. När förteckningarna över tredjeländer och kontrollorgan och kontrollmyndigheter upprättas bör denna erfarenhet tas till vara och kommissionen bör kunna ta hänsyn till medlemsstaternas och andra sakkunnigas rapporter. Det arbete som krävs för att göra detta bör fördelas rättvist och proportionellt.

(7)

Det bör också införas övergångsbestämmelser för de ansökningar från tredjeländer som kommer in till kommissionen före den 1 januari 2009, då förordning (EG) nr 834/2007 ska börja tillämpas.

(8)

För att inte störa den internationella handeln och för att underlätta övergången från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91 till dem som införs genom förordning (EG) nr 834/2007 är det nödvändigt att förlänga medlemsstaternas möjlighet att fortsätta att från fall till fall bevilja tillstånd till importörer för att släppa ut produkter på gemenskapsmarknaden tills de åtgärder som krävs för att tillämpa de nya importreglerna har införts, särskilt när det gäller erkännandet av de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som avses i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Denna möjlighet bör gradvis fasas ut i takt med att den förteckning över kontrollorgan som avses i den artikeln upprättas.

(9)

För att förbättra öppenheten och garantera att denna förordning tillämpas bör det upprättas ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländerna samt kontrollorganen och kontrollmyndigheterna.

(10)

Tillämpningsföreskrifterna i den här förordningen ersätter dem som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 345/2008 och i kommissionens förordning (EG) nr 605/2008 av den 20 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredjeland enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (5). De förordningarna bör därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för import av överensstämmande produkter och produkter som ger likvärdiga garantier i enlighet med artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   kontrollintyg: det kontrollintyg som avses i artikel 33.1 d i förordning (EG) nr 834/2007 för en sändning.

2.   styrkande dokumentation: den dokumentation som anges i artikel 68 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (6) och i artikel 6 i den här förordningen och för vilken förlagan återfinns i bilaga II till den här förordningen.

3.   sändning: ett antal produkter som sorterar under ett eller flera KN-nummer, omfattas av ett enda kontrollintyg, transporteras med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland.

4.   förste mottagare: fysisk eller juridisk person enligt definitionen i artikel 2 d i förordning (EG) nr 889/2008.

5.   verifiering av sändning: den verifiering av kontrollintyget som utförs av medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med artikel 13 i den här förordningen samt, om dessa myndigheter finner det lämpligt, av att själva produkterna motsvarar kraven i förordning (EG) nr 834/2007, förordning (EG) nr 889/2008 och i den här förordningen.

6.   medlemsstatens ansvariga myndigheter: tullmyndigheterna eller andra myndigheter som har utsetts av medlemsstaten.

7.   bedömningsrapport: de bedömningsrapporter som avses i artiklarna 32.2 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har upprättats av en oberoende tredjepart som uppfyller kraven i ISO-standard 17011 eller av en ansvarig behörig myndighet och som omfattar uppgifter om dokumentöversyner, inklusive de beskrivningar som anges i artiklarna 4.3 b och 11.3 b i den här förordningen, om förvaltningsrevision inklusive kritiska områden och om riskorienterade vittnesgranskningar i representativa tredjeländer.

AVDELNING II

IMPORT AV ÖVERENSSTÄMMANDE PRODUKTER

KAPITEL 1

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

Artikel 3

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.   Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga I till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 4, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.   Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt uppgifter om

a)

kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn och adress, inklusive e-postadress och webbadress samt deras kodnummer,

b)

de tredjeländer som berörs och där produkterna har sitt ursprung,

c)

de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d)

hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

e)

den Internetadress där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet återfinns, inklusive deras certifieringsstatus och berörda produktkategorier och även över aktörer och produkter vars certifiering tillfälligt eller slutligt har dragits in.

Artikel 4

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.   På begäran av företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten ska kommissionen pröva huruvida kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska erkännas och föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 3. Endast fullständiga ansökningar som har tagits emot före den 31 oktober 2011 ska beaktas. Ansökningarna ska följa den förlaga som kommissionen har utfärdat i enlighet med artikel 17.2 inför upprättandet av den första förteckningen. För de påföljande kalenderåren ska endast fullständiga ansökningar som har tagits emot före den 31 oktober varje år beaktas.

2.   Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.   Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för alla ekologiska produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a)

en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de berörda tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och en angivelse av förväntade egenskaper och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung från det eller de berörda tredjeländerna som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

b)

en detaljerad beskrivning av hur avdelningarna II, III och IV i förordning (EG) nr 834/2007 samt bestämmelserna i förordning (EG) nr 889/2008 har genomförts i det berörda tredjelandet eller i vart och ett av de berörda tredjeländerna,

c)

en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 32.2 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i)

visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii)

utfärdar garantier för de delar som avses i artikel 27.2, 27.3, 27.5, 27.6 och 27.12 i förordning (EG) nr 834/2007,

iii)

intygar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten uppfyller de kontrollkrav och försiktighetsbestämmelser som anges i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008, och

iv)

bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor och krav,

d)

bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i det berörda tredjelandet och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i det berörda tredjelandet ställer,

e)

den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f)

ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 5 i denna förordning,

g)

all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.   När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.   Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 och de uppgifter som anges i punkt 4 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 5

Förvaltning och översyn av förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller överensstämmelse

1.   Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 3 om de uppfyller följande skyldigheter:

a)

Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 3.2 ska också anmälas till kommissionen.

b)

Ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som finns upptagen i förteckningen ska hålla all information om sin kontrollverksamhet i det berörda tredjelandet tillgänglig och lämna över den efter första anmodan. Organet eller myndigheten ska ge de experter som utses av kommissionen tillgång till sina kontor och anläggningar.

c)

Senast den 31 mars varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten översända en kortfattad årsrapport till kommissionen med uppdateringar av informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 4.3. Rapporten ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i de berörda tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska rapporten innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 32.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

d)

Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får ta bort det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 3. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

e)

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på en webbplats ge alla berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

2.   Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte lämnar in den årsrapport som avses i punkt 1 c, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen, kontrollsystemet eller den uppdaterade förteckningen över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte vidtar lämpliga och korrigerande åtgärder i rätt tid ska kommissionen utan dröjsmål ta bort det organet eller den myndigheten från förteckningen.

KAPITEL 2

Styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter

Artikel 6

Styrkande dokumentation

1.   Den styrkande dokumentation som krävs för import av överensstämmande produkter i enlighet med artikel 32.1 c i förordning (EG) nr 834/2007 ska i enlighet med artikel 17.2 i den här förordningen upprättas på grundval av den förlaga som återges i bilaga II till den här förordningen och minst innehålla alla element som ingår i förlagan.

2.   Den styrkande dokumentationen i original ska upprättas av en kontrollmyndighet eller av det kontrollorgan som har erkänts som utfärdare av sådan dokumentation genom ett beslut i enlighet med artikel 4.

3.   Den myndighet eller det organ som utfärdar den styrkande dokumentationen ska följa de bestämmelser som införts i enlighet med artikel 17.2 och i den mall, de anmärkningar och de riktlinjer som kommissionen har utfärdat via det datoriserade system för elektroniskt dokumentationsutbyte som avses i artikel 17.1.

AVDELNING III

IMPORT AV PRODUKTER SOM GER LIKVÄRDIGA GARANTIER

KAPITEL 1

Förteckning över erkända tredjeländer

Artikel 7

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över tredjeländer

1.   Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända tredjeländer i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen över erkända länder återges i bilaga III till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 8 och 16 i den här förordningen. Ändringar i förteckningen ska göras tillgängliga för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.   Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje tredjeland som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har omfattats av kontrollsystemet i det erkända tredjelandet i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a)

berörda produktkategorier,

b)

produkternas ursprung,

c)

en hänvisning till de produktionsregler som tillämpas i det tredjelandet,

d)

den behöriga myndighet i tredjelandet som har ansvar för kontrollsystemet, samt den myndighetens adress, e-postadress och webbadress,

e)

kontrollmyndigheten eller kontrollmyndigheterna i tredjelandet och/eller det eller de kontrollorgan som godkänts av den behöriga myndigheten för att utföra kontroller, samt deras adresser inklusive e-post- och webbadresser när så är lämpligt,

f)

den eller de myndigheter eller det eller de kontrollorgan som i tredjelandet har ansvar för att utfärda certifikat inför import till gemenskapen, deras adresser och kodnummer samt, där så är lämpligt, deras e-post- och webbadresser,

g)

hur länge tredjelandet ska finnas med i förteckningen.

Artikel 8

Förfarande för att ansöka om att föras in i förteckningen över tredjeländer

1.   Kommissionen ska pröva huruvida ett tredjeland ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 7 efter det att den har mottagit en ansökan om att föras upp på förteckningen från företrädaren för det berörda tredjelandet.

2.   Kommissionen behöver endast pröva ansökningar om att föras in i förteckningen som uppfyller följande krav.

Ansökan ska kompletteras med teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a)

allmän information om utvecklingen av den ekologiska produktionen i tredjelandet, de berörda produkterna, odlingsområdet, produktionsregionerna, antalet producenter, livsmedelsberedning som utförs,

b)

angivelse av förväntade egenskaper hos och mängder av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen,

c)

de produktionsregler som tillämpas i tredjelandet samt en bedömning av deras likvärdighet med de regler som tillämpas i gemenskapen,

d)

det kontrollsystem som tillämpas i tredjelandet inklusive den övervaknings- och tillsynsverksamhet som bedrivs av de behöriga myndigheterna i tredjelandet samt en bedömning av huruvida dess effektivitet är likvärdig med det kontrollsystem som tillämpas i gemenskapen,

e)

den Internetadress eller andra adresser där förteckningen över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna samt en kontaktpunkt där det finns lättillgänglig information om deras certifieringsstatus och vilka produkter som omfattas,

f)

information som tredjelandet föreslår ska ingå i förteckningen i enlighet med artikel 7,

h)

ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 9,

i)

alla annan information som tredjelandet eller kommissionen anser vara relevant.

3.   När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över erkända tredjeländer, eller när som helst efter ett sådant införande, får den begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

4.   Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 och de uppgifter som anges i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett tredjeland i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 9

Förvaltning och översyn av förteckningen över tredjeländer

1.   Kommissionen behöver endast pröva en ansökan om att föras in i förteckningen när tredjelandet åtar sig att uppfylla följande villkor:

a)

Om det efter det att ett tredjeland har förts in i förteckningen görs några ändringar i de gällande bestämmelserna i tredjelandet eller av deras genomförande, eller framför allt i kontrollsystemet, ska tredjelandet underrätta kommissionen om detta. Begäran om ändringar i den information om ett tredjeland som avses i artikel 7.2 ska också anmälas till kommissionen.

b)

Den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 8.2 i den här förordningen och framför allt innehålla en beskrivning av den övervaknings- och tillsynsverksamhet som tredjelandets behöriga myndighet har utfört, uppnådda resultat och vidtagna korrigerande åtgärder.

c)

Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende tredjelandet och får avlägsna det landet från den förteckning som avses i artikel 7. Ett sådant beslut får även fattas om tredjelandet inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

2.   Om ett tredjeland inte lämnar in den årsrapport som anges i artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen eller kontrollsystemet, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det tredjelandet tas bort från förteckningen i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

KAPITEL 2

Förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

Artikel 10

Sammanställning av och innehåll i förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.   Kommissionen ska upprätta en förteckning över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Förteckningen återfinns i bilaga IV till den här förordningen. Förfarandena för att upprätta och ändra förteckningen fastställs i artiklarna 11, 16 och 17 i den här förordningen. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten på Internet i enlighet med artiklarna 16.4 och 17 i den här förordningen.

2.   Förteckningen ska innehålla alla uppgifter om varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet som krävs för att kontrollera att produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden har kontrollerats av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007, och särskilt

a)

kontrollorganets eller kontrollmyndighetens namn, adress och kodnummer samt, där så är lämpligt, dess e-post- och Internetadress,

b)

de tredjeländer som inte finns med i den förteckning som anges i artikel 7 där produkterna har sitt ursprung,

c)

de berörda produktkategorierna för varje tredjeland,

d)

hur länge kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska finnas med i förteckningen,

e)

den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in.

3.   Genom undantag från punkt 2 b får produkter som har sitt ursprung i tredjeländer som inte finns med i förteckningen över erkända tredjeländer i enlighet med artikel 7 och som tillhör en kategori som inte anges i den förteckningen föras in i den förteckning som föreskrivs i den här artikeln.

Artikel 11

Förfarande för att ansöka om att föras upp på förteckningen över erkända kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.   Kommissionen ska pröva huruvida ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ska föras in i den förteckning som föreskrivs i artikel 10 efter det att den har mottagit en ansökan om att föras upp på förteckningen från företrädaren för det berörda kontrollorganet eller den berörda kontrollmyndigheten på grundval av den förlaga för ansökningar som kommissionen tillhandahållit i enlighet med artikel 17.2. Endast fullständiga ansökningar som har tagits emot senast den 31 oktober 2009 ska beaktas vid upprättandet av den första förteckningen. För de efterföljande kalenderåren ska kommissionen regelbundet uppdatera förteckningen efter behov på grundval av fullständiga ansökningar som har tagits emot före den 31 oktober varje år.

2.   Ansökningarna får lämnas in av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter i gemenskapen eller i ett tredjeland.

3.   Ansökan ska bestå av teknisk dokumentation som ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för att se till att villkoren i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls för produkter avsedda för export till gemenskapen, dvs.

a)

en översikt över kontrollorganets eller kontrollmyndighetens verksamhet i det berörda tredjelandet eller de tredjeländerna, inklusive en uppskattning av antalet involverade aktörer och förväntade egenskaper hos och mängder av jordbruksprodukter och livsmedel som är avsedda för export till gemenskapen enligt bestämmelserna i artikel 33.1 och 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

b)

en beskrivning av de produktionsregler och kontrollåtgärder som tillämpas i tredjeländerna, inklusive en bedömning av deras reglers och åtgärders likvärdighet med avdelningarna III, IV och V i förordning (EG) nr 834/2007 och även med tillhörande tillämpningsföreskrifter i förordning (EG) nr 889/2008,

c)

en kopia av bedömningsrapporten i enlighet med artikel 33.3 fjärde stycket i förordning (EG) nr 834/2007 som

i)

visar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten på ett tillfredsställande sätt har bedömts kunna uppfylla villkoren i artikel 33.1 och 32.3 i förordning (EG) nr 834/2007,

ii)

bekräftar att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten effektivt har utfört sin kontrollverksamhet enligt dessa villkor,

iii)

visar och bekräftar att de produktionsregler och kontrollåtgärder som avses i led b i denna punkt är likvärdiga,

d)

bevis på att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har anmält sin verksamhet till myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna och har åtagit sig att följa de juridiska krav som myndigheterna i vart och ett av de berörda tredjeländerna ställer,

e)

den webbadress där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet går att återfinna, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in,

f)

ett åtagande om att följa bestämmelserna i artikel 12,

g)

all annan information som kontrollorganet, kontrollmyndigheten eller kommissionen anser är relevant.

4.   När kommissionen prövar en ansökan om att föras in i förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter, eller när som helst efter ett sådant införande, får kommissionen begära kompletterande information, däribland rapporter från besök på plats av oberoende experter. Dessutom får kommissionen på grundval av riskbedömningar eller vid misstänkta oegentligheter anordna granskningar på plats av experter som den utser.

5.   Kommissionen ska pröva om den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 och de uppgifter som anges i punkt 3 är tillfredsställande och kan därefter besluta att erkänna och föra in ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet i förteckningen. Detta beslut ska fattas enligt det förfarande som anges i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Artikel 12

Förvaltning och översyn av förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter när det gäller likvärdighet

1.   Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter får endast föras in i den förteckning som anges i artikel 10 om de uppfyller följande skyldigheter:

a)

Om det, efter det att ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet har införts i förteckningen görs några ändringar i de bestämmelser som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tillämpar, ska det berörda organet eller den berörda myndigheten anmäla detta till kommissionen. Begäran om ändringar i de uppgifter om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som avses i artikel 10.2 ska också anmälas till kommissionen.

b)

Senast den 31 mars varje år ska kontrollorganet eller kontrollmyndigheten överlämna en koncis årsrapport till kommissionen. Rapporten ska uppdatera informationen i den tekniska dokumentation som avses i artikel 11.3 och ska innehålla en beskrivning av kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kontrollverksamhet i tredjeländerna under det föregående året, uppnådda resultat, konstaterade oegentligheter och överträdelser samt vidtagna korrigerande åtgärder. Dessutom ska den innehålla den senaste bedömningsrapporten eller uppdateringen av den, med resultatet av den regelbundna utvärderingen, övervakningen och fleråriga omvärderingen på plats som anges i artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen får begära all annan ytterligare information som den anser är nödvändig.

c)

Mot bakgrund av mottagen information får kommissionen när som helst ändra specifikationerna avseende kontrollorganet eller kontrollmyndigheten och får avlägsna det organet eller den myndigheten från den förteckning som avses i artikel 10. Ett sådant beslut får även fattas om kontrollorganet eller kontrollmyndigheten inte har lämnat in begärd information eller inte har gått med på en granskning på plats.

d)

Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ska på elektronisk väg ge berörda parter tillgång till en kontinuerligt uppdaterad förteckning över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska.

2.   Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte lämnar in den årsrapport som avses i punkt 1 b, inte håller tillgänglig eller inte förmedlar all information i samband med den tekniska dokumentationen, kontrollsystemet eller den uppdaterade förteckningen över aktörer och produkter som är certifierade som ekologiska, eller inte tillåter en granskning på plats på kommissionens begäran inom en period som kommissionen ska fastställa beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, får det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet inte vidtar lämpliga och ändamålsenliga korrigerande åtgärder ska kommissionen utan dröjsmål ta bort det organet eller den myndigheten från förteckningen.

KAPITEL 3

Övergång till fri omsättning av produkter som importeras i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 13

Kontrollintyg

1.   Övergången till fri omsättning inom gemenskapen för en sådan sändning med produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och som har importerats i enlighet med artikel 33 i den förordningen ska ske på följande villkor:

a)

Ett kontrollintyg i original ska lämnas in till medlemsstatens ansvariga myndighet.

b)

Sändningen ska verifieras av medlemsstatens ansvariga myndighet och kontrollintyget ska påtecknas enligt punkt 8 i denna artikel.

2.   Det ursprungliga kontrollintyget ska vara utformat i enlighet med artikel 17.2 och punkterna 3–7, och den förlaga och de uppgifter som återfinns i bilaga V. Kommissionen ska göra uppgifterna om förlagan och de riktlinjer som anges i artikel 17.2 tillgängliga via det datasystem för elektroniskt dokumentationsutbyte som anges i artikel 17.

3.   För att godkännas ska kontrollintyget vara utfärdat av

a)

den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har godkänts för att utfärda kontrollintyget i enlighet med artikel 7.2 och som kommer från ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 8.4, eller

b)

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i det tredjeland som har angivits för det berörda tredjeland som har erkänts enligt artikel 11.5.

4.   Den myndighet eller det organ som utfärdar kontrollintyget ska endast utfärda intyget och påteckna intygandet i fält 15 efter

a)

en kontroll av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet särskilt produktionsplanen för de berörda produkterna, transportdokument och kommersiella dokument, och

b)

sedan myndigheten eller organet antingen har genomfört en fysisk kontroll av sändningen, eller har fått en uttrycklig försäkran från exportörens sida om att de varor som sändningen omfattar har tillverkats och/eller bearbetats i enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 834/2007. Myndigheten eller organet ska göra en riskorienterad kontroll av denna försäkran.

Myndigheten eller organet ska dessutom förse varje certifikat som utfärdas med ett serienummer samt registrera alla utfärdade certifikat.

5.   Kontrollintyget ska utfärdas på ett av gemenskapens officiella språk och fyllas i, utom när det gäller stämplar och underskrifter, antingen helt och hållet med versaler eller helt och hållet med maskinskrift.

Kontrollintyget ska skrivas på ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Om det är nödvändigt kan de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten begära att kontrollintyget översätts till ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Obestyrkta ändringar eller raderingar gör att certifikatet blir ogiltigt.

6.   Kontrollintyget ska utgöras av ett enda originaldokument.

Den förste mottagaren eller, i förekommande fall, importören får dock ta en kopia av certifikatet för att kunna informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet enligt bestämmelserna i artikel 83 i förordning (EG) nr 889/2008. Varje sådan kopia ska vara märkt med ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

7.   För produkter som importeras enligt de övergångsbestämmelser som föreskrivs i artikel 19 i den här förordningen ska följande gälla:

a)

I det kontrollintyg som avses i punkt 3 b ska i fält 16 införas ett intygande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljat tillståndet enligt artikel 19 i samband med att certifikatet lämnas in enligt punkt 1.

b)

Den behöriga myndighet i en medlemsstat som beviljat ett tillstånd får delegera befogenheten att intyga i fält 16 till den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som genomför kontroller hos importören enligt avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007, eller till de myndigheter som fastställts vara medlemsstatens ansvariga myndigheter.

c)

Deklarationen i fält 16 behöver inte göras

i)

när importören visar ett originaldokument som garanterar att sändningen omfattas av ett tillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten i medlemsstaten enligt artikel 19 i den här förordningen, eller

ii)

när den medlemsstats myndighet som har utfärdat tillståndet enligt artikel 19 har belagt på ett tillfredsställande sätt, direkt till den myndighet som ansvarar för kontrollen av sändningen, att denna omfattas av ett sådant tillstånd. Detta förfarande, där bevis lämnas in direkt, är frivilligt för den medlemsstat som utfärdar tillståndet.

d)

Dokumentet med de bevis som krävs enligt punkterna c i och ii ska omfatta:

i)

Importtillståndets referensnummer och datum då tillståndet upphör att gälla.

ii)

Importörens namn och adress.

iii)

Namn på det tredjeland som är ursprungsland.

iv)

Uppgifter om det kontrollorgan eller den myndighet som utfärdat certifikatet samt, om inspektionen inte utförs av samma kontrollorgan eller myndighet, uppgifter om kontrollorganet eller myndigheten i det tredjelandet.

v)

Namnen på de berörda produkterna.

8.   Vid verifiering av en sändning ska medlemsstatens ansvariga myndigheter skriva på originalet till kontrollintyget i fält 17 och skicka tillbaka certifikatet till den person som har överlämnat det.

9.   Den första mottagaren ska vid mottagandet av sändningen fylla i fält 18 i originalet till kontrollintyget för att intyga att sändningen har tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

Den första mottagaren ska därefter skicka originalet till certifikatet till den importör som anges i fält 11, enligt artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007, utom då intyget ska medfölja sändningen för den beredning som avses i punkt 1 i den här artikeln.

10.   Kontrollintyget får upprättas elektroniskt med hjälp av den metod som den berörda medlemsstaten tillhandahåller för kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen. Medlemsstaternas behöriga myndigheter får kräva att ett elektroniskt kontrollintyg är försett med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (7). I alla övriga fall ska de behöriga myndigheterna kräva en elektronisk signatur som ger likvärdiga garantier med avseende på de funktioner som tillskrivs en signatur vid tillämpning av de regler och villkor som anges i kommissionens bestämmelser om elektroniska och digitala handlingar enligt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom (8).

Artikel 14

Särskilda tullförfaranden

1.   Då en sändning som kommer från ett tredjeland är avsedd för lagring i tullager eller aktiv förädling enligt ett suspensionssystem som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (9), och för att genomgå en eller flera beredningar som de definieras i artikel 2 i) i förordning (EG) nr 834/2007, ska sändningen innan den första beredningen utförs bli föremål för de åtgärder som anges i artikel 13.1 i den här förordningen.

Beredningen kan omfatta exempelvis

a)

förpackning eller ompackning, eller

b)

märkning med uppgift om ekologisk produktionsmetod.

Det påtecknade originalet av kontrollintyget ska medfölja sändningen efter det att den har genomgått nämnda beredning och ska visas upp för medlemsstatens behöriga myndighet som ska verifiera sändningen innan denna övergår till fri omsättning.

Därefter ska originalet till kontrollintyget i förekommande fall skickas tillbaka till den importör som anges i fält 11 i certifikatet för att uppfylla kraven enligt artikel 33.1 andra stycket i förordning (EG) nr 834/2007.

2.   Om en sändning från tredjeland som ännu inte övergått till fri omsättning inom gemenskapen är avsedd att i en medlemsstat delas upp i flera delpartier i enlighet med ett suspensivt tullförfarande enligt förordning (EEG) nr 2913/92, ska sändningen innan denna uppdelning äger rum bli föremål för de åtgärder som avses i artikel 13.1 i den här förordningen.

För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen ska ett utdrag ur kontrollintyget överlämnas till medlemsstatens ansvariga myndigheter i enlighet med förlagan med dithörande information i bilaga VI. Medlemsstatens ansvariga myndighet ska påteckna utdraget ur kontrollintyget i fält 14.

En kopia av det påtecknade utdraget ur kontrollintyget ska förvaras tillsammans med originalkontrollintyget av den person som i fält 11 i certifikatet anges som förste importör av sändningen. Kopian ska förses med märkningen ”KOPIA” i form av tryckt text eller stämpelavtryck.

Efter uppdelningen ska det påtecknade originalet av varje utdrag ur kontrollintyget medfölja det berörda partiet och ska visas upp för medlemsstatens behöriga myndighet som ska verifiera det berörda partiet innan det övergår till fri omsättning.

Mottagaren av ett parti ska vid mottagandet fylla i fält 15 i originalet till utdraget ur kontrollintyget för att intyga att partiet tagits emot enligt artikel 34 i förordning (EG) nr 889/2008.

Mottagaren av ett parti ska förvara utdraget ur kontrollintyget i minst två år så att kontrollorganet och/eller kontrollmyndigheten kan ta del av det.

3.   Den beredning och uppdelning som avses i punkterna 1 och 2 ska utföras enligt de tillämpliga bestämmelserna i avdelning V i förordning (EG) nr 834/2007 och i avdelning IV i förordning (EG) nr 889/2008.

Artikel 15

Produkter med bristande överensstämmelse

Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller artikel 85 i förordning (EG) nr 889/2008 får produkter som inte uppfyller kraven i den förordningen bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

AVDELNING IV

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 16

Bedömning av ansökningar och offentliggörande av förteckningarna

1.   Kommissionen ska granska de mottagna ansökningarna i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 med bistånd av den kommitté för ekologisk produktion som anges i artikel 37.1 i förordning (EG) nr 834/2007 (nedan kallad kommittén). Kommittén ska anta egna interna stadgar för detta ändamål.

För att bistå kommissionen i granskningen av ansökningarna och i förvaltningen och översynen av förteckningarna ska kommissionen inrätta en expertgrupp som består av regeringsexperter och privata experter.

2.   För varje mottagen ansökan ska kommissionen efter lämpliga samråd med medlemsstaterna i enlighet med gällande interna förfaranderegler utse två medlemsstater som ska fungera som medföredragande. Kommissionen ska fördela ansökningarna mellan medlemsstaterna i förhållande till varje medlemsstats röstantal i kommittén för ekologisk produktion. De medföredragande medlemsstaterna ska granska dokumentationen och informationen i enlighet med artiklarna 4, 8 och 11 avseende ansökan och ska utarbeta en rapport. För förvaltningen och översynen av förteckningarna ska de också granska årsrapporterna och all annan information som avses i artiklarna 5, 9 och 12 i samband med uppgifterna i förteckningen.

3.   Kommissionen ska med hänsyn till resultatet av de medföredragande medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 fatta beslut om att erkänna tredjeländer, kontrollorgan eller kontrollmyndigheter, deras införande i förteckningarna och eventuella ändringar i förteckningar, inbegripet tilldelning av kodnummer till sådana organ eller myndigheter. Besluten ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Kommissionen ska göra förteckningarna tillgängliga för allmänheten med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på Internet.

Artikel 17

Kommunikation

1.   Vid överföringen av dokument eller annan information enligt artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen till kommissionen eller medlemsstaterna ska de behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen använda sig av elektronisk överföring. När kommissionen eller medlemsstaterna tillhandahåller särskilda system för elektronisk överföring ska dessa system användas. Även kommissionen och medlemsstaterna ska använda dessa system för att överföra de aktuella dokumenten till varandra.

2.   När det gäller utformningen av och innehållet i de dokument och uppgifter som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen ska kommissionen utfärda riktlinjer, förlagor och frågeformulär när så är lämpligt och göra dessa tillgängliga i det datasystem som avses i punkt 1 i den här artikeln. Dessa riktlinjer, förlagor och frågeformulär ska anpassas och uppdateras av kommissionen efter att ha informerat medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna i tredjeländer samt de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt denna förordning.

3.   Det datasystem som anges i punkt 1 ska göra det möjligt att vid behov sammanställa de ansökningar, dokument och uppgifter som anges i den här förordningen, inklusive de tillstånd som utfärdas enligt artikel 19.

4.   De behöriga myndigheterna i tredjeländer, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen ska hålla den styrkande dokumentation som avses i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 och i den här förordningen, särskilt i artiklarna 4, 8 och 11, tillgänglig för kommissionen och medlemsstaterna under minst tre år efter det år då kontrollerna ägde rum eller kontrollintygen och den styrkande dokumentationen utfärdades.

5.   Om ett dokument eller ett förfarande som föreskrivs i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 834/2007 eller tillämpningsföreskrifterna för den förordningen kräver en underskrift av en bemyndigad person eller godkännande av en person för ett eller flera steg av förfarandet i fråga, måste de datasystem som används för överföringen av dessa dokument göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och erbjuda rimliga garantier för att innehållet i dokumenten inte kan ändras, även när det gäller de olika etapperna i förfarandet i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens beslut 2004/563/EG, Euratom.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 18

Övergångsbestämmelser för förteckningen över tredjeländer

Ansökningar från tredjeländer om att föras in i förteckningen som har lämnats in enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 345/2008 före den 1 januari 2009 ska behandlas som ansökningar enligt artikel 8 i den här förordningen.

Den första förteckningen över erkända länder ska omfatta Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Nya Zeeland och Schweiz. Den ska inte innehålla de kodnummer som anges i artikel 7.2 f i den här förordningen. Dessa kodnummer ska läggas till före den 1 juli 2010 genom en uppdatering av förteckningen enligt artikel 17.2.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser för likvärdig import av produkter som inte har sitt ursprung i registrerade tredjeländer

1.   I enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 834/2007 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat ge importörer i den medlemsstaten som har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 28 i den förordningen tillstånd att släppa ut produkter som har importerats från tredjeländer som inte finns på den förteckning som anges i artikel 33.2 i den förordningen på marknaden, under förutsättning att importören lägger fram tillräckliga bevis på att de villkor som anges i artikel 33.1 a och 33.1 b uppfylls.

Om medlemsstaten efter att ha låtit importören eller någon annan berörd person lämna synpunkter anser att dessa villkor inte längre är uppfyllda ska den återkalla tillståndet.

Tillstånden ska löpa ut senast 24 månader efter offentliggörandet av den första förteckningen över kontrollorgan och kontrollmyndigheter som har erkänts enligt artikel 10 i den här förordningen.

Den importerade produkten ska omfattas av ett kontrollintyg enligt artikel 13 som har utfärdats av den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har godkänts för att utfärda kontrollintyget av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljar tillståndet. Originalet av kontrollintyget ska åtfölja varorna till den första mottagarens lokaler. Därefter ska importören hålla certifikatet tillgängligt för kontrollorganet och, i förekommande fall, kontrollmyndigheten i minst två år.

2.   Varje medlemsstat ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om varje sådant tillstånd som beviljats enligt denna artikel, och lämna information om de aktuella produktionsreglerna och kontrollsystemen.

3.   På begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ ska ett tillstånd som har beviljats enligt denna artikel granskas av kommittén för ekologisk produktion. Om det av denna granskning framgår att de villkor som avses i artikel 33.1 a och b i förordning (EG) nr 834/2007 inte är uppfyllda, ska kommissionen begära att den medlemsstat som beviljade tillståndet drar tillbaka det.

4.   Medlemsstaterna får inte längre utfärda de tillstånd som avses i punkt 1 i denna artikel från och med den dag då det har gått 12 månader sedan den första förteckningen över de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som avses i artikel 11.5 offentliggjordes, utom då de importerade produkterna i fråga är varor vars produktion i tredjelandet kontrollerades av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som inte fanns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 10.

5.   Från och med den 1 januari 2013 ska medlemsstaterna inte längre utfärda något sådant tillstånd som avses i punkt 1.

6.   Alla tillstånd om att saluföra produkter som har importerats från ett tredjeland som har utfärdats före den 31 december 2008 till en importör av den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med artikel 11.6 i förordning (EEG) nr 2092/91 ska upphöra att gälla senast den 31 december 2009.

Artikel 20

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 345/2008 och (EG) nr 605/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de förordningar som upphör att gälla ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VII.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 108, 18.4.2008, s. 8.

(3)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  EUT L 166, 27.6.2008, s. 3.

(6)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(7)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  EUT L 251, 27.7.2004, s. 9.

(9)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER ÖVERENSSTÄMMELSE OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 3


BILAGA II


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 7

ARGENTINA

1.   Produktkategorier:

a)

Levande eller obearbetade jordbruksprodukter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde, med undantag för

djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel, med undantag för

animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning.

2.   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Argentina.

3.   Produktionsregler: Ley 25 127 sobre ”Producción ecológica, biológica y orgánica”

4.   Behörig myndighet: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Kontrollorgan:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Organ som utfärdar certifikatet: se punkt 5.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: 30 juni 2013.

AUSTRALIEN

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas i livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har odlats i Australien.

3.

   Produktionsregler: National standard for organic and bio-dynamic produce

4.

   Behörig myndighet: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.

   Kontrollorgan och kontrollmyndigheter:

Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.

   Organ och myndigheter som utfärdar certifikatet: se punkt 5.

7.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

COSTA RICA

1.   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade vegetabiliska produkter avsedda att användas som livsmedel.

2.   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Costa Rica.

3.   Produktionsregler: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Behörig myndighet: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Kontrollorgan:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Myndighet som utfärdar certifikatet: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: 30 juni 2011.

INDIEN

1.

   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas i livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har odlats i Indien.

3.

   Produktionsregler: National Programme for Organic Production

4.

   Behörig myndighet: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.

   Kontrollorgan och kontrollmyndigheter:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.

   Organ och myndigheter som utfärdar certifikatet: se punkt 5.

7.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2009.

ISRAEL

1.   Produktkategorier:

a)

Obearbetade vegetabiliska produkter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas i livsmedel som i huvudsak består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2.   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Israel eller som har importerats till Israel från

gemenskapen, eller

ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

3.   Produktionsregler: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Behörig myndighet: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Kontrollorgan och kontrollmyndigheter:

AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Organ och myndigheter som utfärdar certifikatet: se punkt 5.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: 30 juni 2013.

SCHWEIZ

1.

   Produktkategorier: Levande eller obearbetade jordbruksprodukter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde, bearbetade jordbruksprodukter avsedda som livsmedel, foder och utsäde med undantag för

produkter som har framställts under omställningsperioden och produkter som innehåller en ingrediens med jordbruksursprung som har framställts under omställningsperioden.

2.

   Ursprung: Produkter och ekologiskt producerade ingredienser i produkter som har producerats i Schweiz eller som har importerats till Schweiz från

gemenskapen, eller

ett tredjeland för vilket Schweiz har erkänt att den berörda produkten har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den schweiziska lagstiftningen.

3.

   Produktionsregler: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.

   Behörig myndighet: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.

   Kontrollorgan:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.

   Organ som utfärdar certifikatet: se punkt 5.

7.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2013.

NYA ZEELAND

1.

   Produktkategorier:

a)

Levande eller obearbetade jordbruksprodukter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde, med undantag för

djur och animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning,

vattenbruksprodukter.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel, med undantag för

animalieprodukter som är försedda eller ska förses med uppgifter avseende omställning,

produkter som innehåller vattenbruksprodukter.

2.

   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt producerade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har producerats i Nya Zeeland eller som har importerats till Nya Zeeland från

gemenskapen, eller

ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller

från ett tredjeland vars produktions- och inspektionsregler har erkänts vara likvärdiga med MAF-programmet Food Official Organic Assurance Programme, på grundval av garantier och information som lämnats av det landets behöriga myndighet i enlighet med MAF:s bestämmelser, och under förutsättning att endast ekologiskt producerade ingredienser importeras som är avsedda att ingå i produkter av kategori 1 b som beretts i Nya Zeeland; ingredienserna får dock utgöra högst 5 % av jordbruksprodukterna.

3.

   Produktionsregler: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.

   Behörig myndighet: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.

   Kontrollorgan:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.

   Myndighet som utfärdar certifikatet: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.

   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den 30 juni 2011.

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER LIKVÄRDIGHET OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 10


BILAGA V

FÖRLAGA FÖR KONTROLLINTYGET

för import av produkter från ekologisk produktion till Europeiska gemenskapen som avses i artikel 13

Förlagan till intyget har fastställts när det gäller

text,

form, ett enda papper,

layout och de enskilda fältens storlek.


BILAGA VI

FÖRLAGA TILL UTDRAGET UR KONTROLLINTYGET

som avses i artikel 14

Förlagan till utdraget har fastställts när det gäller

text,

form,

layout och de enskilda fältens storlek.


BILAGA VII

Jämförelsetabell i enlighet med artikel 20

Förordning (EG) nr 345/2008

Förordning (EG) nr 605/2008

Den här förordningen

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.2

Artikel 2, inledning samt punkt 1

Artikel 2, inledning samt punkt 1

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.5

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 1

Artikel 7

Artikel 2.1

Artikel 8.1

Artikel 2.2

Artikel 8.2

Artikel 2.3

Artikel 8.3

Artikel 2.4

Artikel 8.3 och 9.2

Artikel 8.4

Artikel 2.5

Artikel 9.1

Artikel 2.6

Artikel 9.3 och 9.4

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artiklarna 3 och 4

Artikel 13

Artikel 5

Artikel 14

Artikel 6

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 20

Artikel 4

Artikel 9

Artikel 21

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga I

Bilaga V

Bilaga II

Bilaga VI

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga VII