Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/178


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1130/2011

av den 11 november 2011

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10 samt artikel 30.2, 30.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska det upprättas unionsförteckningar över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i de livsmedelstillsatser (delarna 1 och 2), de livsmedelsenzymer (del 3), de livsmedelsaromer (del 4) och de näringsämnen eller kategorier av dessa (del 5) till vilka livsmedelstillsatserna enligt artikel 4.4 i den förordningen får tillföras. Dessa livsmedelstillsatser används för att uppnå en teknisk funktion i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer eller näringsämnen.

(2)

Livsmedelstillsatser som har införts i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 får hänföras till en av funktionsgrupperna i bilaga I på grundval av livsmedelstillsatsens huvudsakliga tekniska funktion. Enligt artikel 9 i den förordningen betyder en livsmedelstillsats tillhörighet till en funktionsgrupp dock inte att den inte kan användas för flera olika funktioner.

(3)

Godkända livsmedelstillsatser med en funktion som bärare för användning i livsmedelstillsatser som förtecknas i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (2) samt villkoren för användningen bör införas i del 1 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, eftersom deras överensstämmelse med de allmänna villkoren för införande och användning av livsmedelstillsatser i unionsförteckningarna och särskilt med artikel 6.1 a i den förordningen har undersökts.

(4)

Livsmedelstillsatser som förtecknas som tillåtna bärare och lösningsmedel som är bärare i direktiv 95/2/EG med en annan funktion som livsmedelstillsats än som bärare bör införas i del 2 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 med samma villkor för användningen. Andra livsmedelstillsatser med en annan funktion än som bärare bör även införas i denna förteckning.

(5)

Livsmedelstillsatser och bärare som godkänts för användning i de livsmedelsenzymer som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer (3) och villkoren för användningen bör införas i del 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(6)

Livsmedelstillsatser som i direktiv 95/2/EG godkänts för användning i livsmedelsaromer och villkoren för användningen bör införas i del 4 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, eftersom deras överensstämmelse med artikel 6 i den förordningen har undersökts.

(7)

Livsmedelstillsatser och bärare som godkänts för användning i näringsämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (6) och kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål (7) samt villkoren för användningen bör införas i del 5 avsnitt A i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008. Andra livsmedelstillsatser med en annan funktion än som bärare bör även införas i den förteckningen på grund av ett tekniskt behov som inte förutsågs när förordning (EG) nr 1333/2008 antogs.

(8)

Livsmedelstillsatser som i direktiv 95/2/EG förtecknas som godkända livsmedelstillsatser i livsmedel för spädbarn och småbarn med en funktion som en livsmedelstillsats i näringsämnen bör införas i förteckningen i del 5 avsnitt B i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 med samma villkor för användningen. Förteckningen bör kompletteras med beaktande av vetenskapliga kommitténs för livsmedel yttrande om tillsatser i näringsämnesberedningar för användning i modersmjölkersättning, tillskottsnäring och avvänjningskost av den 13 juni 1997 (8).

(9)

För tydlighetens och konsekvensens skull bör det fastställas särskilda bestämmelser för villkoren för användning av livsmedelstillsatser i beredningar av livsmedelstillsatser/enzymer/näringsämnen.

(10)

Ämnen såsom sulfiter, bensoater, polysorbater, sorbitaner och sackarosestrar bör förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008; dessa ämnen är föremål för steg 3-screening i enlighet med kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (9) från 2001 och ger anledning till farhågor rörande ADI-värdet. Villkoren för användning av dessa ämnen kommer eventuellt att ses över som en uppföljning till det förväntade yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inom ramen för det program för omprövning som fastställdes genom kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser (10) som bland annat omfattar en intagsberäkning.

(11)

Specifikationerna av de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 avseende ursprung, renhetskriterier och eventuella övriga nödvändiga uppgifter fastställs i kommissionens direktiv 2008/128/EG av den 22 december 2008 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (11), 2008/60/EG av den 17 juni 2008 om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel (12) och 2008/84/EG av den 27 augusti 2008 om särskilda renhetskriterier för andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (13).

(12)

Eftersom vissa av beredningarna har använts i årtionden bör det medges en övergångsperiod på 24 månader efter ikraftträdandet av denna förordning för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i delarna 2 och 3 samt del 5 avsnitt A i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen. En övergångsperiod på 18 månader efter ikraftträdandet av denna förordning bör medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i delarna 1 och 4 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1333/2008

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Beredningar som inte uppfyller kraven i delarna 2 och 3 och/eller del 5 avsnitt A i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen, får fortsätta att släppas ut på marknaden enligt nationella bestämmelser under en period på 24 månader från och med den dag då den här förordningen träder i kraft. Livsmedel som innehåller sådana beredningar och som lagligen släppts ut på marknaden under denna period får saluföras till dess att lagren tömts.

Beredningar som inte uppfyller kraven i delarna 1 och 4 i bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008, i dess lydelse enligt den här förordningen, får fortsätta att släppas ut på marknaden i enlighet med bestämmelserna i bilagorna I–VI till direktiv 95/2/EG till och med den 31 maj 2013. Livsmedel som innehåller sådana beredningar och som lagligen släppts ut på marknaden under denna period får saluföras till dess att lagren tömts.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.

(3)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 7.

(4)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(5)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.

(6)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(7)  EUT L 269, 14.10.2009, s. 9.

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning food, Reports of SCF (40th series, 1998).

(9)  Rapport från kommissionen om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (KOM(2001) 542 slutlig).

(10)  EUT L 80, 26.3.2010, s. 19.

(11)  EUT L 6, 10.1.2009, s. 20.

(12)  EUT L 158, 18.6.2008, s. 17.

(13)  EUT L 253, 20.9.2008, s. 1.


BILAGA

”BILAGA III

Unionsförteckning över livsmedelstillsatser, inklusive bärare, som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer, näringsämnen och villkoren för användning

Definitioner

1.

I denna bilaga avses med näringsämnen de vitaminer, mineralämnen och andra ämnen som tillförs för näringsmässiga ändamål samt de ämnen som tillförs för fysiologiska ändamål och som omfattas av förordning (EG) nr 1925/2006, direktiv 2002/46/EG, direktiv 2009/39/EG och förordning (EG) nr 953/2009.

2.

I denna bilaga avses med beredning en blandning som består av en eller flera livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och/eller näringsämnen till vilken ämnen som livsmedelstillsatser och/eller andra livsmedelsingredienser tillförts i syfte att underlätta lagring, försäljning, standardisering, utspädning eller upplösning av dem.

DEL 1

Bärare i livsmedelstillsatser

Bärarens E-nummer

Bärarens namn

Maximihalt

Livsmedelstillsatser till vilka bäraren får tillföras

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

1 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet (som överföring) (1)

Färgämnen, emulgeringsmedel och antioxidationsmedel

E 422

Glycerol

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 420

Sorbitoler

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitoler

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erytritol

E 400–404

Alginsyra – alginater (tabell 7 i del 6)

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

E 406

Agar

E 407

Karragenan

E 410

Fruktkärnmjöl

E 412

Guarkärnmjöl

E 413

Dragant

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

E 415

Xantangummi

E 440

Pektiner

E 432–436

Polysorbater (tabell 4 i del 6)

quantum satis

Skumdämpningsmedel

E 442

Ammoniumfosfatider

quantum satis

Antioxidationsmedel

E 460

Cellulosa

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 461

Metylcellulosa

E 462

Etylcellulosa

E 463

Hydroxipropylcellulosa

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

E 465

Metyletylcellulosa

E 466

Karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

E 322

Lecitiner

quantum satis

Färgämnen och fettlösliga antioxidationsmedel

E 432–436

Polysorbater (tabell 4 i del 6)

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

E 491–495

Sorbitaner (tabell 5 i del 6)

quantum satis

Färgämnen och skumdämpningsmedel

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 1410

Monostärkelsefosfat

E 1412

Distärkelsefosfat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

E 1420

Stärkelseacetat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

E 170

Kalciumkarbonat

E 263

Kalciumacetat

E 331

Natriumcitrater

E 332

Kaliumcitrater

E 341

Kalciumfosfater

E 501

Kaliumkarbonater

E 504

Magnesiumkarbonater

E 508

Kaliumklorid

E 509

Kalciumklorid

E 511

Magnesiumklorid

E 514

Natriumsulfater

E 515

Kaliumsulfater

E 516

Kalciumsulfat

E 517

Ammoniumsulfat

E 577

Kaliumglukonat

E 640

Glycin och natriumglycinat

E 1505 (1)

Trietylcitrat

E 1518 (1)

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 551

Kiseldioxid

quantum satis

Emulgeringsmedel och färgämnen

E 552

Kalciumsilikat

E 553 b

Talk

50 mg/kg i färgberedningen

Färgämnen

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

Färgämnen

E 1200

Polydextros

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

quantum satis

Sötningsmedel

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 322

Lecitiner

quantum satis

Ytbehandlingsmedel för frukt

E 432–436

Polysorbater

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

E 491–495

Sorbitaner

E 570

Fettsyror

E 900

Dimetylpolysiloxan

E 1521

Polyetylenglykol

quantum satis

Sötningsmedel

E 425

Konjak

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 459

Beta-cyklodextrin

1 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Alla livsmedelstillsatser

E 468

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa

Tvärbundet cellulosagummi

quantum satis

Sötningsmedel

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

Enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi

quantum satis

Alla livsmedelstillsatser

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

90 % i förhållande till andelen färgpigment

I E 171 titandioxid och E 172 järnoxider och järnhydroxider

DEL 2

Andra livsmedelstillsatser än bärare i livsmedelstillsatser  (2)

Livsmedelstillsatsens E-nummer

Namn på livsmedelstillsats som tillförts

Maximihalt

Beredningar av livsmedelstillsatser till vilka livsmedelstillsatsen får tillföras

Tabell 1

quantum satis

Alla beredningar av livsmedelstillsatser

E 200–203

Sorbinsyra – sorbater (tabell 2 i del 6)

1 500 mg/kg var för sig eller i kombination i beredningen, 15 mg/kg i slutprodukten, uttryckt som fri syra

Färgberedningar

E 210

Bensoesyra

E 211

Natriumbensoat

E 212

Kaliumbensoat

E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter (tabell 3 i del 6)

100 mg/kg i beredningen och 2 mg/kg uttryckt som SO2 i slutprodukten enligt beräkning

Färgberedningar (utom E 163 antocyaner, E 150 b sockerkulör, kaustiksulfitprocessen och E 150 d sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen) (3)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

20 mg/kg var för sig eller i kombination (uttryckt i förhållande till fettmängden) i beredningen, 0,4 mg/kg i slutprodukten (var för sig eller i kombination)

Emulgeringsmedel som innehåller fettsyror

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

E 338

Fosforsyra

40 000 mg/kg var för sig eller i kombination i beredningen (uttryckt som P2O5)

Beredningar av färgämnet E 163 antocyaner

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 450

Difosfater

E 451

Trifosfater

E 341

Kalciumfosfater

40 000 mg/kg i beredningen (uttryckt som P2O5)

Beredningar av färgämnen och emulgeringsmedel

10 000 mg/kg i beredningen (uttryckt som P2O5)

Beredningar av polyoler

10 000 mg/kg i beredningen (uttryckt som P2O5)

Beredningar av E 412 guarkärnmjöl

E 392

Extrakt av rosmarin

1 000 mg/kg i beredningar, 5 mg/kg i slutprodukten, uttryckt som summan av karnosol och karnosolsyra

Färgberedningar

E 416

Karayagummi

50 000 mg/kg i beredningen, 1 mg/kg i slutprodukten

Färgberedningar

E 432–436

Polysorbater

quantum satis

Beredningar av färgämnen, fettlösliga antioxidationsmedel och ytbehandlingsmedel för frukt

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

quantum satis

Beredningar av färgämnen och fettlösliga antioxidationsmedel

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

quantum satis

Beredningar av färgämnen och fettlösliga antioxidationsmedel

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

50 000 mg/kg i beredningen, 500 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Som emulgeringsmedel i färgberedningar som används i:

Surimi och fiskprodukter av japansk typ (Kamaboko) (E 120 karmin, karminsyra)

Köttprodukter, fiskpastejer och fruktberedningar som används i smaksatta mjölkprodukter och desserter (E 163 antocyaner, E 100 kurkumin och E 120 karmin, karminsyra)

E 491–495

Sorbitaner (Tabell 5 i del 6)

quantum satis

Beredningar av färgämnen, skumdämpningsmedel och ytbehandlingsmedel för frukt

E 551

Kiseldioxid

50 000 mg/kg i beredningen

Torrpulverberedningar av färgämnen

10 000 mg/kg i beredningen

Beredningar av E 508 kaliumklorid och E 412 guarkärnmjöl

E 551

Kiseldioxid

50 000 mg/kg i beredningen

Torrpulverberedningar av emulgeringsmedel

E 552

Kalciumsilikat

E 551

Kiseldioxid

10 000 mg/kg i beredningen

Torrpulverberedningar av polyoler

E 552

Kalciumsilikat

E 553 a

Magnesiumsilikat

E 553 b

Talk

E 900

Dimetylpolysiloxan

200 mg/kg i beredningen, 0,2 mg/l i slutprodukten

Färgberedningar av E 160 a karotener, E 160 b annattoextrakt, bixin, norbixin, E 160 c paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin, E 160 d lykopen och E 160 e beta-apo-8’-karotenal

E 903

Karnaubavax

130 000 mg/kg i beredningen, 1 200 mg/kg i slutprodukten från alla källor

Som stabiliseringsmedel i beredningar av sötningsmedel och/eller syror som är avsedda för användning i tuggummi

Anmärkning:   Allmänna bestämmelser om villkoren för användning av livsmedelstillsatser i del 2

1.

De livsmedelstillsatser som finns upptagna i tabell 1 i del 6 i denna bilaga och som får användas generellt i livsmedel enligt den allmänna quantum satis-principen (se grupp I i del C.1 i bilaga II) har införts som livsmedelstillsatser (utom för användning som bärare) i livsmedelstillsatser enligt den allmänna quantum satis-principen, såvida inget annat anges.

2.

För fosfater och silikater har maximihalter endast fastställts i beredningen av livsmedelstillsatser och inte i det slutliga livsmedlet.

3.

För alla andra livsmedelstillsatser med ett numeriskt ADI-värde har maximihalter fastställts i beredningen av livsmedelstillsatser och i det slutliga livsmedlet.

4.

Inga livsmedelstillsatser har godkänts i sin funktion som färgämne, sötningsmedel eller smakförstärkare.

DEL 3

Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsenzymer  (4)

Livsmedelstillsatsens E-nummer

Namn på livsmedelstillsats som tillförts

Maximihalt i enzymberedningen

Maximihalt i det slutliga livsmedlet, utom drycker

Maximihalt i drycker

Kan användas som bärare?

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 200

Sorbinsyra

20 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som fri syra)

20 mg/kg

10 mg/l

E 202

Kaliumsorbat

E 210

Bensoesyra

5 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som fri syra)

12 000 mg/kg i löpe

1,7 mg/kg

5 mg/kg i ost där löpe har använts

0,85 mg/l

2,5 mg/l i vasslebaserade drycker där löpe har använts

E 211

Natriumbensoat

E 214

p-Hydroxibensoesyreetylester

2 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som fri syra)

2 mg/kg

1 mg/l

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

E 220

Svaveldioxid

2 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som SO2)

5 000 mg/kg endast i livsmedelsenzymer för bryggning

6 000 mg/kg endast för beta-amylas från korn

10 000 mg/kg endast för papain i fast form

2 mg/kg

2 mg/l

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 250

Natriumnitrit

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Får ej användas

E 260

Ättiksyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 261

Kaliumacetat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 262

Natriumacetater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 270

Mjölksyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 281

Natriumpropionat

quantum satis

quantum satis

50 mg/l

E 290

Koldioxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 296

Äppelsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 322

Lecitiner

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 330

Citronsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 350

Natriummalater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 338

Fosforsyra

10 000 mg/kg (uttryckt som P2O5)

quantum satis

quantum satis

E 339

Natriumfosfater

50 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som P2O5)

quantum satis

quantum satis

Ja

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 351

Kaliummalat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 352

Kalciummalater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 354

Kalciumtartrat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 400

Alginsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 401

Natriumalginat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 402

Kaliumalginat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 403

Ammoniumalginat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 404

Kalciumalginat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 406

Agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 407

Karragenan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 413

Dragant

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 415

Xantangummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 417

Taragummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 418

Gellangummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 420

Sorbitoler

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 421

Mannitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 422

Glycerol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 440

Pektiner

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 450

Difosfater

50 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som P2O5)

quantum satis

quantum satis

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

E 460

Cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 461

Metylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 462

Etylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 463

Hydroxipropylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 465

Metyletylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 466

Karboximetylcellulosa

Natriumkarboximetylcellulosa

Cellulosagummi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Ja, endast som bärare

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja, endast E 501 (i) kaliumkarbonat

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 507

Saltsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 508

Kaliumklorid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 511

Magnesiumklorid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 513

Svavelsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 514

Natriumsulfater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja, endast E 514 (i) natriumsulfat

E 515

Kaliumsulfater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 516

Kalciumsulfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 517

Ammoniumsulfat

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Ja

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 529

Kalciumoxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 530

Magnesiumoxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 551

Kiseldioxid

50 000 mg/kg i torrpulverberedningen

quantum satis

quantum satis

Ja

E 570

Fettsyror

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 574

Glukonsyra

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 576

Natriumglukonat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 577

Kaliumglukonat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 578

Kalciumglukonat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 640

Glycin och natriumglycinat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 920

L-cystein

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

E 938

Argon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 939

Helium

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 941

Kväve

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 948

Syre

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 949

Väte

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 965

Maltitoler

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 966

Laktitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja (endast som bärare)

E 967

Xylitol

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja (endast som bärare)

E 1200

Polydextros

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Ja

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

500 g/kg

 (5)

 (5)

Ja, endast som bärare

Anmärkning:   Allmänna bestämmelser om villkoren för användning av livsmedelstillsatser i del 3

1.

De livsmedelstillsatser som finns upptagna i tabell 1 i del 6 i denna bilaga och som får användas generellt i livsmedel enligt den allmänna quantum satis-principen (se grupp I i del C.1 i bilaga II) har införts som livsmedelstillsatser i livsmedelsenzymer enligt den allmänna quantum satis-principen, såvida inget annat anges.

2.

För fosfater och silikater som används som tillsatser har maximihalter endast fastställts i livsmedelsenzymberedningen och inte i det slutliga livsmedlet.

3.

För alla andra livsmedelstillsatser med ett numeriskt ADI-värde har maximihalter fastställts i livsmedelsenzymberedningen och i det slutliga livsmedlet.

4.

Inga livsmedelstillsatser har godkänts i sin funktion som färgämne, sötningsmedel eller smakförstärkare.

DEL 4

Livsmedelstillsatser, inbegripet bärare, i livsmedelsaromer

Tillsatsens E-nummer

Tillsatsens namn

Kategorier av aromer till vilka tillsatsen får tillföras

Maximihalt

Tabell 1

Alla aromer

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitoler

Mannitol

Isomalt

Maltitoler

Laktitol

Xylitol

Erytritol

Alla aromer

quantum satis för annan användning än som sötningsmedel, ej som smakförstärkare

E 200–203

E 210

E 211

E 212

E 213

Sorbinsyra – sorbater (tabell 2 i del 6)

Bensoesyra

Natriumbensoat

Kaliumbensoat

Kalciumbensoat

Alla aromer

1 500 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som fri syra) i aromer

E 310

E 311

E 312

E 319

E 320

Propylgallat

Oktylgallat

Dodecylgallat

Tertiär-butylhydrokinon (TBHQ)

Butylhydroxianisol (BHA)

Eteriska oljor

1 000 mg/kg (gallater, TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) i de eteriska oljorna

Andra aromer än eteriska oljor

100 mg/kg (6) (gallater, var för sig eller i kombination)

200 mg/kg (6) (TBHQ och BHA, var för sig eller i kombination) i aromer

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (tabell 6 i del 6)

Alla aromer

40 000 mg/kg (var för sig eller i kombination, uttryckt som P2O5) i aromer

E 392

Extrakt av rosmarin

Alla aromer

1 000 mg/kg (uttryckt som summan av karnosol och karnosolsyra) i aromer

E 416

Karayagummi

Alla aromer

50 000 mg/kg i aromer

E 425

Konjak

Alla aromer

quantum satis

E 432–436

Polysorbater (tabell 4 i del 6)

Alla aromer, utom flytande rökaromer och aromer baserade på kryddoleoresiner (7)

10 000 mg/kg i aromer

Livsmedel som innehåller flytande rökaromer och aromer som bygger på kryddoleoresiner

1 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet

E 459

Beta-cyklodextrin

Inkapslade aromer i

smaksatt te och smaksatta snabbdrycker i pulverform

500 mg/l i det slutliga livsmedlet

smaksatta snacks

1 000 mg/kg i konsumtionsfärdiga livsmedel eller livsmedel som rekonstituerats enligt tillverkarens anvisningar

E 551

Kiseldioxid

Alla aromer

50 000 mg/kg i aromer

E 900

Dimetylpolysiloxan

Alla aromer

10 mg/kg i aromer

E 901

Bivax

Aromer i alkoholfria smaksatta drycker

200 mg/l i smaksatta drycker

E 1505

Trietylcitrat

Alla aromer

3 000 mg/kg från alla källor i konsumtionsfärdiga livsmedel eller livsmedel som rekonstituerats enligt tillverkarens anvisningar (var för sig eller i kombination). I drycker, med undantag av gräddlikörer, ska maximihalten av E 1520 vara 1 000 mg/l från alla källor.

E 1517

Glyceryldiacetat (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

E 1519

Bensylalkohol

Aromer för

likörer, aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

100 mg/l i det slutliga livsmedlet

konfektyrvaror, inklusive choklad, och finare bageriprodukter

250 mg/kg från alla källor i konsumtionsfärdiga livsmedel eller livsmedel som rekonstituerats enligt tillverkarens anvisningar

DEL 5

Livsmedelstillsatser i näringsämnen

Avsnitt A

Livsmedelstillsatser i näringsämnen utom näringsämnen som är avsedda för användning i de livsmedel för spädbarn och småbarn som förtecknas i del E punkt 13.1 i bilaga II:

Livsmedelstillsatsens E-nummer

Livsmedelstillsatsens namn

Maximihalt

Näringsämnen till vilka livsmedelstillsatsen får tillföras

Kan användas som bärare?

E 170

Kalciumkarbonat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 260

Ättiksyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 261

Kaliumacetat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 262

Natriumacetater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 263

Kalciumacetat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 270

Mjölksyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 290

Koldioxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 296

Äppelsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 300

Askorbinsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

quantum satis

Alla näringsämnen

E 306

Tokoferolrika extrakt

quantum satis

Alla näringsämnen

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

Alla näringsämnen

E 308

Gamma-tokoferol

quantum satis

Alla näringsämnen

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

Alla näringsämnen

E 322

Lecitiner

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 325

Natriumlaktat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 326

Kaliumlaktat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 327

Kalciumlaktat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 330

Citronsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 334

L(+)-Vinsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 335

Natriumtartrater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 336

Kaliumtartrater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 337

Kaliumnatriumtartrat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 338–452

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (tabell 6 i del 6)

40 000 mg/kg uttryckt som P2O5 i näringsämnesberedningen

Alla näringsämnen

E 350

Natriummalater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 351

Kaliummalat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 352

Kalciummalater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 354

Kalciumtartrat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 380

Triammoniumcitrat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 392

Extrakt av rosmarin

1 000 mg/kg i beredningen av betakaroten och lykopen, 5 mg/kg i slutprodukten, uttryckt som summan av karnosol och karnosolsyra

I beredningar av betakaroten och lykopen

E 400–404

Alginsyra – alginater (tabell 7 i del 6)

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 406

Agar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 407

Karragenan

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 410

Fruktkärnmjöl

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 412

Guarkärnmjöl

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 413

Dragant

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 415

Xantangummi

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 417

Taragummi

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 418

Gellangummi

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 420

Sorbitoler

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 421

Mannitol

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 422

Glycerol

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 432–436

Polysorbater (tabell 4 i del 6)

quantum satis endast i beredningar av betakaroten, lutein, lykopen och vitamin E. I beredningar av vitamin A och D är maximihalten i det slutliga livsmedlet 2 mg/kg

I beredningar av betakaroten, lutein, lykopen och vitaminerna A, D och E

Ja

E 440

Pektiner

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 459

Beta-cyklodextrin

100 000 mg/kg i beredningen, 1 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet

Alla näringsämnen

Ja

E 460

Cellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 461

Metylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 462

Etylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 463

Hydroxipropylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 465

Metyletylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 466

Karboximetylcellulosa

Natriumkarboximetylcellulosa

Cellulosagummi

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

quantum satis

I beredningar av betakaroten, lutein, lykopen och vitamin E

Ja

2 mg/kg i det slutliga livsmedlet

I beredningar av vitamin A och D

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

quantum satis

I beredningar av betakaroten, lutein, lykopen och vitamin E

Ja

2 mg/kg i det slutliga livsmedlet

I beredningar av vitamin A och D

E 491–495

Sorbitaner (tabell 5 i del 6)

quantum satis

I beredningar av betakaroten, lutein, lykopen och vitamin E

Ja

2 mg/kg i det slutliga livsmedlet

I beredningar av vitamin A och D

E 500

Natriumkarbonater

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 501

Kaliumkarbonater

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 503

Ammoniumkarbonater

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 504

Magnesiumkarbonater

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 507

Saltsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 508

Kaliumklorid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 509

Kalciumklorid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 511

Magnesiumklorid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 513

Svavelsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 514

Natriumsulfater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 515

Kaliumsulfater

quantum satis

Alla näringsämnen

E 516

Kalciumsulfat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 524

Natriumhydroxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 525

Kaliumhydroxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 526

Kalciumhydroxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 527

Ammoniumhydroxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 528

Magnesiumhydroxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 529

Kalciumoxid

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 530

Magnesiumoxid

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 551

E 552

Kiseldioxid

Kalciumsilikat

50 000 mg/kg i torrpulverberedningen (var för sig eller i kombination)

I torrpulverberedningar av alla näringsämnen

10 000 mg/kg i beredningen (endast E 551)

Beredningar av kaliumklorid som används i saltersättningar

E 554

Natriumaluminiumsilikat

15 000 mg/kg i beredningen

I fettlösliga vitaminberedningar

E 570

Fettsyror

quantum satis

Alla näringsämnen utom näringsämnen som innehåller omättade fettsyror

E 574

Glukonsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

E 575

Glukonsyrans deltalakton

quantum satis

Alla näringsämnen

E 576

Natriumglukonat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 577

Kaliumglukonat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 578

Kalciumglukonat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 640

Glycin och natriumglycinat

quantum satis

Alla näringsämnen

E 900

Dimetylpolysiloxan

200 mg/kg i beredningen, 0,2 mg/l i det slutliga livsmedlet

I beredningar av betakaroten och lykopen

E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 938

Argon

quantum satis

Alla näringsämnen

E 939

Helium

quantum satis

Alla näringsämnen

E 941

Kväve

quantum satis

Alla näringsämnen

E 942

Dikväveoxid

quantum satis

Alla näringsämnen

E 948

Syre

quantum satis

Alla näringsämnen

E 949

Väte

quantum satis

Alla näringsämnen

E 953

Isomalt

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 965

Maltitoler

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 966

Laktitol

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 967

Xylitol

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 968

Erytritol

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 1103

Invertas

quantum satis

Alla näringsämnen

E 1200

Polydextros

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1404

Oxiderad stärkelse

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1410

Monostärkelsefosfat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1412

Distärkelsefosfat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1420

Stärkelseacetat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

quantum satis

Alla näringsämnen

Ja

E 1452

Stärkelse-aluminium-oktenyl-succinat

35 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet

I kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG endast om det används för att kapsla in vitaminberedningar

Ja

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

 (8)

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

E 1520 (8)

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

1 000 mg/kg i det slutliga livsmedlet (som överföring)

Alla näringsämnen

Ja, endast som bärare

Del B

Livsmedelstillsatser som tillförts till näringsämnen som är avsedda för användning i de livsmedel för spädbarn och småbarn som förtecknas i del E punkt 13.1 i bilaga II

Livsmedelstillsatsens E-nummer

Livsmedelstillsatsens namn

Maximihalt

Näringsämnen till vilka livsmedelstillsatsen får tillföras

Livsmedelskategori

E 301

Natriumaskorbat

Sammanlagd överföring 75 mg/l

Överdrag till näringsämnesberedningar som innehåller fleromättade fettsyror

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 304 (i)

Askorbylpalmitat

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 306

E 307

E 308

E 309

Tokoferolrika extrakt

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferol

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 322

Lecitiner

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 330

Citronsyra

quantum satis

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 331

Natriumcitrater

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids och att där angivna villkor för användning följs

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 332

Kaliumcitrater

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids och att där angivna villkor för användning följs

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 333

Kalciumcitrater

Sammanlagd överföring 0,1 mg/kg uttryckt som kalcium och inom den för livsmedelskategorin gällande gränsen för kalciumhalten och för förhållandet kalcium–fosfor

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 341 (iii)

Trikalciumfosfat

Den maximihalt på 1 000 mg/kg uttryckt som P2O5 från alla användningar i det slutliga livsmedlet som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II bör inte överskridas (gäller endast för E 341 (iii) med en fastställd maximihalt för aluminium)

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 401

Natriumalginat

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 402

Kaliumalginat

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 404

Kalciumalginat

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

150 000 mg/kg i näringsämnesberedningen och 10 mg/kg överföring i slutprodukten

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 415

Xantangummi

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 421

Mannitol

1 000 gånger mer än vitamin B12,

3 mg/kg sammanlagd överföring

Som bärare för vitamin B12

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 440

Pektiner

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Tillskottsnäring och beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 466

Karboximetylcellulosa,

natriumkarboximetylcellulosa,

cellulosagummi

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids och att där angivna villkor för användning följs

Alla näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Modersmjölkersättning och tillskottsnäring för friska spädbarn och småbarn

E 551

Kiseldioxid

10 000 mg/kg i näringsämnesberedningar

Torrpulverberedningar av näringsämnen

Livsmedel för spädbarn och småbarn

E 1420

Stärkelseacetat

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

Överföring 100 mg/kg

Vitaminberedningar

Livsmedel för spädbarn och småbarn

Överföring 1 000 mg/kg

Beredningar av fleromättade fettsyror

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

För användning i näringsämnesberedningar under förutsättning att den maximihalt i livsmedel som anges i del E punkt 13.1.3 i bilaga II inte överskrids

Alla näringsämnen

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/125/EG

Anmärkning:   Allmänna bestämmelser om villkoren för användning av livsmedelstillsatser i del 5

(1)

De livsmedelstillsatser som finns upptagna i tabell 1 i del 6 i denna bilaga och som får användas generellt i livsmedel enligt den allmänna quantum satis-principen (se grupp I i del C.1 i bilaga II) har införts som livsmedelstillsatser i näringsämnen enligt den allmänna quantum satis-principen, såvida inget annat anges.

(2)

För fosfater och silikater som används som tillsatser har maximihalter endast fastställts i näringsämnesberedningen och inte i det slutliga livsmedlet.

(3)

För alla andra livsmedelstillsatser med ett numeriskt ADI-värde har maximihalter fastställts i näringsämnesberedningen och i det slutliga livsmedlet.

(4)

Inga livsmedelstillsatser har godkänts i sin funktion som färgämne, sötningsmedel eller smakförstärkare.

DEL 6

Definition av grupper av livsmedelstillsatser för delarna 1–5

Tabell 1

E-nummer

Namn

E 170

Kalciumkarbonat

E 260

Ättiksyra

E 261

Kaliumacetat

E 262

Natriumacetater

E 263

Kalciumacetat

E 270

Mjölksyra

E 290

Koldioxid

E 296

Äppelsyra

E 300

Askorbinsyra

E 301

Natriumaskorbat

E 302

Kalciumaskorbat

E 304

Askorbinsyraestrar av fettsyror

E 306

Tokoferolrika extrakt

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gamma-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 322

Lecitiner

E 325

Natriumlaktat

E 326

Kaliumlaktat

E 327

Kalciumlaktat

E 330

Citronsyra

E 331

Natriumcitrater

E 332

Kaliumcitrater

E 333

Kalciumcitrater

E 334

L(+)-Vinsyra

E 335

Natriumtartrater

E 336

Kaliumtartrater

E 337

Kaliumnatriumtartrat

E 350

Natriummalater

E 351

Kaliummalat

E 352

Kalciummalater

E 354

Kalciumtartrat

E 380

Triammoniumcitrat

E 400

Alginsyra

E 401

Natriumalginat

E 402

Kaliumalginat

E 403

Ammoniumalginat

E 404

Kalciumalginat

E 406

Agar

E 407

Karragenan

E 407 a

Bearbetad Eucheumaalg

E 410

Fruktkärnmjöl

E 412

Guarkärnmjöl

E 413

Dragant

E 414

Gummi arabicum (akaciagummi)

E 415

Xantangummi

E 417

Taragummi

E 418

Gellangummi

E 422

Glycerol

E 440

Pektiner

E 460

Cellulosa

E 461

Metylcellulosa

E 462

Etylcellulosa

E 463

Hydroxipropylcellulosa

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

E 465

Metyletylcellulosa

E 466

Karboximetylcellulosa, natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi

E 470 a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror

E 470 b

Magnesiumsalter av fettsyror

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

E 472 a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

E 472 b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

E 472 c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

E 472 d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

E 472 e

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar

E 472 f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

E 500

Natriumkarbonater

E 501

Kaliumkarbonater

E 503

Ammoniumkarbonater

E 504

Magnesiumkarbonater

E 507

Saltsyra

E 508

Kaliumklorid

E 509

Kalciumklorid

E 511

Magnesiumklorid

E 513

Svavelsyra

E 514

Natriumsulfater

E 515

Kaliumsulfater

E 516

Kalciumsulfat

E 524

Natriumhydroxid

E 525

Kaliumhydroxid

E 526

Kalciumhydroxid

E 527

Ammoniumhydroxid

E 528

Magnesiumhydroxid

E 529

Kalciumoxid

E 530

Magnesiumoxid

E 570

Fettsyror

E 574

Glukonsyra

E 575

Glukonsyrans deltalakton

E 576

Natriumglukonat

E 577

Kaliumglukonat

E 578

Kalciumglukonat

E 640

Glycin och natriumglycinat

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Kväve

E 942

Dikväveoxid

E 948

Syre

E 949

Väte

E 1103

Invertas

E 1200

Polydextros

E 1404

Oxiderad stärkelse

E 1410

Monostärkelsefosfat

E 1412

Distärkelsefosfat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

E 1420

Stärkelseacetat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

Tabell 2

Sorbinsyra – sorbater

E-nummer

Namn

E 200

Sorbinsyra

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

Tabell 3

Svaveldioxid – sulfiter

E-nummer

Namn

E 220

Svaveldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumvätesulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Kalciumsulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

E 228

Kaliumvätesulfit

Tabell 4

Polysorbater

E-nummer

Namn

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat (Polysorbat 65)

Tabell 5

Sorbitaner

E-nummer

Namn

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

Tabell 6

Fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater

E-nummer

Namn

E 338

Fosforsyra

E 339

Natriumfosfater

E 340

Kaliumfosfater

E 341

Kalciumfosfater

E 343

Magnesiumfosfater

E 450

Difosfater

E 451

Trifosfater

E 452

Polyfosfater

Tabell 7

Alginsyra – alginater

E-nummer

Namn

E 400

Alginsyra

E 401

Natriumalginat

E 402

Kaliumalginat

E 403

Ammoniumalginat”


(1)  Maximihalt från alla källor i livsmedel 3 000 mg/kg (var för sig eller i kombination med E 1505, E 1517 och E 1518). I drycker, med undantag av gräddlikörer, ska maximihalten av E 1520 vara 1 000 mg/l från alla källor.

(2)  Utom enzymer som godkänts som livsmedelstillsatser.

(3)  E 163 antocyaner får innehålla upp till 100 000 mg/kg sulfiter. E 150 b sockerkulör, kaustiksulfitprocessen, och E 150 d sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen, får enligt renhetskriterierna (direktiv 2008/128/EG) innehålla 2 000 mg/kg.

(4)  Inklusive enzymer som godkänts som livsmedelstillsatser.

(5)  Maximihalt från alla källor i livsmedel 3 000 mg/kg (var för sig eller i kombination med E 1505, E 1517 och E 1518). I drycker, med undantag av gräddlikörer, ska maximihalten av E 1520 vara 1 000 mg/l från alla källor.

(6)  I tabellen betyder användning av proportionalitetsregeln: när gallater, TBHQ och BHA används i kombination ska de individuella nivåerna reduceras proportionellt.

(7)  Kryddoleoresiner definieras som kryddextrakt från vilket extraktionslösningsmedlet har avdunstat och kvarlämnat en blandning av en flyktig olja och ett hartsaktigt material från kryddan.

(8)  Maximihalt för E 1518 och E 1520 från alla källor i livsmedel 3 000 mg/kg (var för sig eller i kombination med E 1505 och E 1517). I drycker, med undantag av gräddlikörer, ska maximihalten av E 1520 vara 1 000 mg/l från alla källor.