Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/205


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1131/2011

av den 11 november 2011

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller steviolglykosider

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen.

(2)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt säkerheten hos steviolglykosider, som utvinns ur bladen från växten Stevia rebaudiana Bertoni, som sötningsmedel och avgav ett yttrande den 10 mars 2010 (2). Myndigheten fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för steviolglykosider, uttryckt som steviolekvivalenter, på 4 mg/kg kroppsvikt/dag. Försiktiga skattningar av exponeringen för steviolglykosider både hos vuxna och hos barn tyder på att det är sannolikt att det acceptabla dagliga intaget skulle överskridas vid de föreslagna maximihalterna.

(3)

Med beaktande av myndighetens slutsats lämnade de sökande i september 2010 in ändrade användningsområden och myndigheten uppmanades att ta dessa användningsområden i betraktande. Ett uttalande om en ny exponeringsbedömning offentliggjordes i januari 2011 (3). Trots att användningsområdena hade ändrats var slutsatsen i stort sett densamma, nämligen att det acceptabla dagliga intaget både hos vuxna och hos barn kan överskridas för storkonsumenterna. Den viktigaste källan till den förväntade totala exponeringen för steviolglykosider är alkoholfria smaksatta drycker (läskedrycker).

(4)

Med tanke på behovet av att nya energireducerade produkter släpps ut på marknaden bör användning av steviolglykosider som sötningsmedel tillåtas vid lämpliga maximihalter. Med hänsyn till att läskedrycker potentiellt utgör en betydande källa till intaget av steviolglykosider bör det för smaksatta drycker fastställas en halt som är reducerad i jämförelse med de tidigare föreslagna halter som myndigheten tagit i betraktande.

(5)

Kommissionen kommer att från producenter och användare av steviolglykosider begära information om den faktiska användningen av livsmedelstillsatsen efter dess godkännande. Kommissionen kommer att göra denna information tillgänglig för medlemsstaterna. Vid behov kommer kommissionen att anmoda myndigheten att utföra en ny mer ingående exponeringsbedömning och då ta hänsyn till den faktiska användningen av steviolglykosider i de olika livsmedelsunderkategorierna och konsumtionen av normala jämfört med energireducerade livsmedel.

(6)

I sitt yttrande uttryckte myndigheten ADI-värdet för steviolglykosider som steviolekvivalenter. Exponeringen för steviolglykosider via födan var också uttryckt som steviolekvivalenter. De tillåtna maximihalterna bör därför också uttryckas som steviolekvivalenter. Maximihalterna för steviolglykosider är uttryckta som summan av alla namngivna steviolglykosider som anges i specifikationerna och kan konverteras till steviolekvivalenter med hjälp av omräkningsfaktorerna i specifikationerna.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1333/2008

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelse

Genom undantag från artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller fastställande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (4) ska de uppgifter i delarna B och E i bilaga II till förordning (EG) nr 333/2008 som avser steviolglykosider (E 960) tillämpas från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  ”Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive.”The EFSA Journal vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.

(3)  ”Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive.”The EFSA Journal vol. 9(2011):1, artikelnr 1972.

(4)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B2 ska följande post för E 960 införas efter posten för E 959:

”E 960

Steviolglykosider”

2.

I del E ska följande uppgifter för E 960 införas i nummerordning i de livsmedelskategorier som avses:

DEL E:   GODKÄNDA LIVSMEDELSTILLSATSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESSA I OLIKA LIVSMEDELSKATEGORIER

Kategorinummer

E-nummer

Namn

Maximihalt (mg/l resp. mg/kg)

Fotnoter

Begränsningar/undantag

01.4

Smaksatta, syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

03

Glassvaror

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

04.2.2

Frukter, bär och grönsaker inlagda i ättika, olja eller saltlake

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

04.2.4.1

Beredningar av frukt, bär och grönsaker utom kompott

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerade produkter

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast energireducerad sylt, gelé och marmelad

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast bredbara smörgåspålägg baserade på torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

05.1

Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG

E 960

Steviolglykosider

270

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

E 960

Steviolglykosider

270

(60)

Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

330

(60)

Endast bredbara smörgåspålägg baserade på kakao, mjölk, torkade frukter och bär eller fett, energireducerade eller utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

350

(60)

Endast konfektyrvaror utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

2 000

(60)

Endast mikrosötsaker för frisk andedräkt utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

670

(60)

Endast starkt smaksatta halspastiller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

05.3

Tuggummi

E 960

Steviolglykosider

3 300

(60)

Endast utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

05.4

Dekorationer, överdrag och fyllningar, utom frukt- och bärbaserade fyllningar som omfattas av kategori 4.2.4

E 960

Steviolglykosider

330

(60)

Endast konfektyrvaror utan tillfört socker

E 960

Steviolglykosider

270

(60)

Endast produkter baserade på kakao eller torkade frukter och bär, energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

06.3

Frukostcerealier

E 960

Steviolglykosider

330

(60)

Endast frukostcerealier som innehåller över 15 % fibrer och minst 20 % kli, energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

07.2

Finare bageriprodukter

E 960

Steviolglykosider

330

(60)

Endast ätbara oblater – ätbart pappersrån

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

09.2.

Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

Endast sötsura hel- och halvkonserver av fisk samt fisk, kräftdjur och blötdjur i marinad

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

11.4.1

Bordssötningsmedel i flytande form

E 960

Steviolglykosider

QS

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

11.4.2

Bordssötningsmedel i pulverform

E 960

Steviolglykosider

QS

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

11.4.3

Bordssötningsmedel i tablettform

E 960

Steviolglykosider

QS

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

12.5

Soppor och buljonger

E 960

Steviolglykosider

40

(60)

Endast energireducerade soppor

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

12.6

Såser

E 960

Steviolglykosider

120

(60)

Utom sojasås (fermenterad och icke-fermenterad)

E 960

Steviolglykosider

175

(60)

Endast sojasås (fermenterad och icke-fermenterad)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

13.2

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG (utom produkter som omfattas av kategori 13.1.5)

E 960

Steviolglykosider

330

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

13.3

Dietprodukter för viktkontroll som är avsedda att ersätta hela det dagliga intaget av föda eller enstaka måltider (hela eller delar av den dagliga kosten)

E 960

Steviolglykosider

270

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

14.1.3

Fruktnektar enligt definitionen i direktiv 2001/112/EG, grönsaksnektar och liknande produkter

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

14.1.4

Smaksatta drycker

E 960

Steviolglykosider

80

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

14.2.1

Öl och maltdrycker

E 960

Steviolglykosider

70

(60)

Endast alkoholfritt öl eller med högst 1,2 volymprocent alkohol, ”Bière de table/Tafelbier/Table beer” (med en stamvörthalt under 6 %), med undantag av ”Obergäriges Einfachbier”, öl med en lägsta surhetsgrad av 30 milliekvivalenter uttryckt som NaOH, mörkt öl av typen ”oud bruin”

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

14.2.8

Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent

E 960

Steviolglykosider

150

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

15.1

Snacks baserade på potatis, spannmål, mjöl eller stärkelse

E 960

Steviolglykosider

20

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

15.2

Bearbetade nötter

E 960

Steviolglykosider

20

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

16.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

E 960

Steviolglykosider

100

(60)

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

17.1

Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form

E 960

Steviolglykosider

670

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

17.2

Kosttillskott i flytande form

E 960

Steviolglykosider

200

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.

17.3

Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form

E 960

Steviolglykosider

1 800

(60)

(60): Uttryckt som steviolekvivalenter.