Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 34/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 3 februari 2012

om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2012) 518]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2012/69/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/305/EG (2), 2007/306/EG (3) och 2007/307/EG (4) fastställs reglerna för återkallande från marknaden av följande genetiskt modifierade material (nedan kallat GM-material): hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt produkter som framställts därav. Dessa beslut antogs efter det att anmälaren av GM-materialet underrättat kommissionen om att man inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet av materialet i enlighet med artikel 8.4 första stycket och artiklarna 11, 20.4 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003.

(2)

I alla tre besluten fastställs en övergångsperiod på fem år då livsmedel och foder som innehåller GM-materialet får släppas ut på marknaden i enlighet med artikel 4.2 eller artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1829/2003, under förutsättning att ett antal villkor uppfylls. Enligt besluten krävs i synnerhet att förekomsten av GM-materialet i livsmedel och foder inte överstiger ett tröskelvärde på 0,9 % och att förekomsten av GM-materialet är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. Syftet med övergångsperioden är att ta hänsyn till att ytterst ringa spår av GM-materialet kan finnas kvar i livsmedels- och foderkedjan en viss tid efter det att anmälaren har slutat sälja utsäde från genetiskt modifierade organismer, även om anmälaren har vidtagit alla åtgärder för att undvika förekomster.

(3)

Besluten 2007/305/EG och 2007/306/EG innehåller också en rad åtgärder som anmälaren ska vidta för att se till att utsäde av hybridrapsen Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav verkligen dras tillbaka från marknaden. Liknande åtgärder ansågs inte behövas i beslut 2007/307/EG på grund av att anmälaren hade slutat sälja utsäde av ACS-BNØØ7-1-raps efter 2003 års såningsperiod och att lagren av produkter som framställts av ACS-BNØØ7-1-raps hade använts upp före den 18 april 2007. Eftersom ytterst ringa spår av ACS-BNØØ7-1-raps ändå kunde finnas kvar i livsmedel eller foder en viss tid var det nödvändigt att anta beslut 2007/307/EG.

(4)

Eftersom det saknades både erfarenhet och konkreta uppgifter om den tid som behövdes för att garantera ett fullständigt återkallande av GM-materialet från marknaden, fastställdes gränsvärdena för förekomsten av detta material och tidsfristerna för att garantera ett fullständigt återkallande från livsmedels- och foderkedjan i besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG på grundval av de uppgifter som var tillgängliga vid den tidpunkten och testresultaten från berörda parter.

(5)

I enlighet med kraven i besluten 2007/305/EG och 2007/306/EG lämnade anmälaren in utförliga rapporter i oktober 2007 och november 2011 om genomförandet av åtgärderna för att upphöra med den tidigare nämnda GM-rapsen. I dessa rapporter sammanfattades tidigare och nuvarande åtgärder som anmälaren hade genomfört i enlighet med ovannämnda beslut för att garantera att GM-materialet avlägsnades från marknaden. Dessa omfattar bland annat åtgärder som vidtagits för att informera näringsidkare i EU om att detta GM-materials kommersiella och rättsliga status har upphört, en rad åtgärder som genomförts för att säkerställa att kvarvarande lager av utsäde avsett för försäljning återkallas och förstörs, överenskommelser som ingåtts med alla tredje parter som berörs av handeln med detta GM-material för att se till att utsädet antingen sänds tillbaka till anmälaren eller förstörs helt och fullt, åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de registrerade sorterna av det berörda GM-materialet avregistreras från de nationella sortlistorna och genomförandet av ett internt program grundat på en kvalitetssäkringsprocess för att undvika förekomster av detta GM-material vid förädling och utsädesproduktion.

(6)

De berörda parterna har underrättat kommissionen om de aktuella testresultaten som visar att de åtgärder som anmälaren vidtagit har lett till att nästan allt GM-material avlägsnats från marknaden. Dessa resultat visar dock också att ytterst ringa spår (< 0,1 %) av GM-materialet fortfarande kan förekomma i livsmedels- eller foderkedjan vid utgången av den övergångsperiod som fastställs i besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG. Vid den tidpunkt då de tre ovannämnda besluten antogs var det svårt att uppskatta hur länge spår av GM-material kunde förekomma, och förklaringen till att det även efter den övergångsperiod som fastställs i besluten alltjämt förekommer spår av dessa GM-material, trots de åtgärder som anmälaren vidtagit, är att rapsens biologiska egenskaper gör att den kan förbli vilande under långa perioder och att de jordbruksmetoder som användes vid rapsskörden kan leda till oavsiktligt spill.

(7)

Mot denna bakgrund måste den nuvarande övergångsperioden förlängas med fem år, dvs. till och med den 31 december 2016. Denna extra övergångsperiod bör ge tillräckligt med tid för att GM-materialet ska kunna avlägsnas fullständigt från livsmedels- och foderkedjan, med beaktande av ovannämnda parametrar kopplade till rapsens biologiska egenskaper och de tidigare använda jordbruksmetoderna för att skörda grödorna.

(8)

För att ytterligare bidra till att ACS-BNØØ7-1-rapsen avlägsnas från livsmedels- och foderkedjan bör det fastställas i beslut 2007/307/EG att anmälaren ska genomföra ett internt program för att undvika förekomster av det GM-materialet vid förädling och utsädesproduktion.

(9)

Senast den 1 januari 2014 bör anmälaren lämna en rapport till kommissionen med uppgifter om genomförandet under den extra tidsfrist som beviljas genom det här beslutet av de åtgärder som anges i bilagan till besluten 2007/305/EG och 2007/306/EG samt i artikel 1.1 i beslut 2007/307/EG.

(10)

Mot bakgrund av de mycket låga spårhalter som har rapporterats bör gränsvärdet för förekomsten av GM-materialet i livsmedel och foder sänkas till 0,1 %.

(11)

Besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Beslut 2007/305/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Senast den 1 januari 2014 ska anmälaren lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av åtgärderna i bilagan.”

b)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2016, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 %.”

2.   Beslut 2007/306/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 andra stycket ska ersättas med följande:

”Senast den 1 januari 2014 ska anmälaren lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av åtgärderna i bilagan.”

b)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2016, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 %.”

3.   Artikel 1 i beslut 2007/307/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Anmälaren ska genomföra ett internt program för att undvika förekomster av ACS-BNØØ7-1-raps vid förädling och utsädesproduktion och ska rapportera till kommissionen om genomförandet av denna åtgärd senast den 1 januari 2014.

3.2.   Förekomsten av material som innehåller, består av eller framställts av ACS-BNØØ7-1-raps i livsmedel eller foder som anmälts enligt artikel 8.1 a och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2016, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b)

den inte utgör mer än 0,1 %.”

Artikel 2

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 samt ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003 förts in i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder ska ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 2012.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  EUT L 117, 5.5.2007, s. 17.

(3)  EUT L 117, 5.5.2007, s. 20.

(4)  EUT L 117, 5.5.2007, s. 23.