Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 310/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1049/2012

av den 8 november 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen av dessa.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt säkerheten hos polyglycitolsirap som livsmedelstillsats (3). Myndigheten anser att de tillgängliga kemiska och toxikologiska uppgifterna för polyglycitolsirap är otillräckliga för att fastställa ett acceptabelt dagligt intag. Den konstaterar dock att på grundval av de tillgängliga uppgifterna finns det inte några tecken på att de föreslagna användningsområdena och halterna medför några hälsorisker.

(6)

Det finns ett tekniskt behov av att använda polyglycitolsirap som ett alternativ till andra redan godkända polyoler (sockeralkoholer). Polyglycitolsirap är mindre söt och ger mer volym, opacitet och stabilitet samt har bindande egenskaper i energireducerade eller sockerfria produkter. Därför bör användningen av polyglycitolsirap i de livsmedelskategorier som ansökan avser godkännas och livsmedelstillsatsen bör tilldelas E-nummer E 964.

(7)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (4) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av polyglycitolsirap i de berörda livsmedelskategorierna före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, vol. 7(2009):12, artikelnr 1413.

(4)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B punkt 2 ska följande post för E 964 införas efter posten för E 962:

”E 964

Polyglycitolsirap”

2.

I del E ska följande uppgifter för E 964 införas i nummerordning i de livsmedelskategorier som avses:

03.

Glassvaror

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

04.2.5.1

Extra sylt, extra marmelad och extra gelé enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG

E 964

Polyglycitolsirap

500 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

04.2.5.2

Sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré enligt definitionerna i direktiv 2001/113/EG

E 964

Polyglycitolsirap

500 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

04.2.5.3

Andra liknande bredbara pålägg baserade på frukt, bär och grönsaker

E 964

Polyglycitolsirap

500 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

05.1

Kakao- och chokladvaror som omfattas av direktiv 2000/36/EG

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

05.2

Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast kakaobaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

E 964

Polyglycitolsirap

600 000

Endast stärkelsebaserade konfektyrvaror, energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

E 964

Polyglycitolsirap

800 000

Endast karameller med visst tuggmotstånd utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

E 964

Polyglycitolsirap

990 000

Endast hårda karameller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

05.3

Tuggummi

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

06.3

Frukostcerealier

E 964

Polyglycitolsirap

200 000

Endast frukostcerealier eller spannmålsbaserade produkter, energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

07.2

Finare bageriprodukter

E 964

Polyglycitolsirap

300 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012

16.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

E 964

Polyglycitolsirap

300 000

Endast produkter som är energireducerade eller utan tillfört socker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 29 november 2012”