Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

13.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1057/2012

av den 12 november 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) som skumdämpningsmedel i kosttillskott

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) som skumdämpningsmedel i kosttillskott har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

Kosttillskott i form av brustabletter innehåller vanligtvis syror (t.ex. citronsyra) och vätekarbonat- eller karbonatsalter. Tabletterna löses upp i vatten och under upplösningen utvecklas koldioxid. Koldioxiden avger vanligtvis skum som flödar över dricksglaset. Därför måste man helt eller delvis förhindra skumbildning genom att tillsätta skumdämpningsmedel till brustabletten. Dimetylpolysiloxan (E 900) är effektivare än de polysorbater och sackarosestrar av fettsyror som för närvarande är godkända.

(6)

I kommissionens rapport om intag av livsmedelstillsatser genom kosten i Europeiska unionen (3) konstaterades att dimetylpolysiloxan (E 900) inte behövde granskas ytterligare, eftersom det antagna intaget grundat på försiktiga antaganden om livsmedelskonsumtion och användning av tillsatser inte överskred det acceptabla dagliga intaget (ADI). ADI-värdet på 1,5 mg/kg kroppsvikt fastställdes den 18 maj 1990 av vetenskapliga kommittén för livsmedel (4). Det ytterligare intag som blir följden av den nya användningen som skumdämpningsmedel i kosttillskott i form av brustabletter beräknas vara mindre än 10 % av det acceptabla dagliga intaget. Därför bör man tillåta användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) i kosttillskott i form av brustabletter.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) i kosttillskott i form av brustabletter utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (5) ska unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 i princip tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) i kosttillskott före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för denna användning av livsmedelstillsatsen.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  KOM(2001) 542 slutlig.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 17.1 ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form” efter uppgifterna om E 551–559:

”E 900

Dimetylpolysiloxan

10

Endast kosttillskott i form av brustabletter

Tillämpningsperiod:

Från och med 3 december 2012

(79):

Maximihalten gäller konsumtionsfärdiga upplösta kosttillskott som är utspädda med 200 ml vatten.”