Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1147/2012

av den 4 december 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bivax (E 901), karnaubavax (E 903), shellack (E 904) och mikrokristallint vax (E 905) på vissa frukter och bär

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

Kommissionen har mottagit flera ansökningar om godkännande av användning av bivax (E 901) på paprika, tomater, gurka, bananer, mango och avokado, på granatäpplen och på alla frukter och bär, användning av karnaubavax (E 903) och shellack (E 904) på granatäpplen och på mango, avokado och papaya samt användning av mikrokristallint vax (E 905) på ananas. Ansökningarna har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Ansökningarna gäller användning av bivax (E 901), karnaubavax (E 903), shellack (E 904) och mikrokristallint vax (E 905) som ytbehandlingsmedel på dessa frukter och bär eller på fruktliknande grönsaker för att förlänga deras hållbarhet. Behandlingen skyddar frukterna och bären mot uttorkning och oxidation och hindrar mögel och vissa mikroorganismers tillväxt. Det finns ett tekniskt behov särskilt när det gäller frukter och bär som huvudsakligen importeras från länder med tropiskt klimat. Dessa frukter och bär måste också skyddas under långa transporter.

(6)

Livsmedelstillsatserna i fråga är avsedda att användas för behandling av frukternas och bärens utsida och förväntas inte tränga igenom till deras inre, ätliga del. Behandling av frukter och bär vars skal inte konsumeras kommer därför sannolikt inte att påverka människors hälsa. Användning av bivax (E 901), karnaubavax (E 903), shellack (E 904) och mikrokristallint vax (E 905) på frukter och bär som huvudsakligen importeras från länder med tropiskt klimat, dvs. bananer, mango, avokado, granatäpplen, papaya och ananas, bör därför tillåtas.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användning av bivax (E 901) på bananer, mango och granatäpplen, användning av karnaubavax (E 903) och shellack (E 904) på granatäpplen, mango, avokado och papaya samt användning av mikrokristallint vax (E 905) på ananas utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(8)

Kommissionen kommer att dessutom att behandla ansökningarna om användning av vaxer på andra frukter och bär samt på grönsaker med beaktande av konsumenternas säkerhet om det är troligt att de yttre delarna kommer att konsumeras, av den tekniska motiveringen och av riskerna för att konsumenterna eventuellt vilseleds, inbegripet märkningskraven.

(9)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (3) ska förteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 i princip tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att de godkända livsmedelstillsatser som finns på marknaden ska få användas för nya ändamål före detta datum måste det fastställas ett tidigare tillämpningsdatum för dessa användningar.

(10)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1333/2008

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska uppgifterna för E 901, E 903, E 904 och E 905 i livsmedelskategori 04.1.1 ”Hela färska frukter, bär och grönsaker” ersättas med följande:

”E 901

Bivax, vitt och gult

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, bananer, mango, avokado och granatäpplen och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller bananer, mango, avokado och granatäpplen:

Från och med den 25 december 2012.

E 903

Karnaubavax

200

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, granatäpplen, mango, avokado och papaya och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller granatäpplen, mango, avokado och papaya:

Från och med den 25 december 2012.

E 904

Shellack

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: citrusfrukter, meloner, äpplen, päron, persikor, ananas, granatäpplen, mango, avokado och papaya och som ytbehandlingsmedel på nötter

Tillämpningsperiod när det gäller granatäpplen, mango, avokado och papaya:

Från och med den 25 december 2012.

E 905

Mikrokristallint vax

quantum satis

Endast ytbehandling av frukter och bär: meloner, papaya, mango, avokado och ananas

Tillämpningsperiod när det gäller ananas:

Från och med den 25 december 2012.”