Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1148/2012

av den 4 december 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) i jästa drycker baserade på druvmust

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1333/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) lämnades in den 30 juni 2011 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Det finns ett tekniskt behov av att använda svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) i jästa drycker baserade på druvmust. Svaveldioxid – sulfiter (E220–228) tillsätts i syfte att stoppa oxidation och förhindra mikroorganismers tillväxt. De förhindrar också tillväxt av oönskade jästsvampar under den andra jäsningen på flaska. 1,2-Propylenglykolalginat (E 405) tillsätts för att stabilisera skummet så att kolsyrebubblorna inte försvinner och man får en gräddigare skumkrona som varar längre.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén har fastställt acceptabla dagliga intag för svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) (3) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) (4). Jästa drycker baserade på druvmust är alkoholhaltiga drycker som på grund av sina egenskaper kan jämföras med andra alkoholhaltiga drycker som öl och maltdrycker. Konsumtion av sådana drycker kan alltså betraktas som ett alternativ till konsumtion av andra alkoholhaltiga drycker, särskilt öl och maltdrycker. Den ytterligare exponeringen för svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och för 1,2-propylenglykolalginat (E 405) på grund av denna nya användning kommer att vara begränsad och kommer inte att leda till att det totala intaget ökar. Svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) bör därför få användas som konserveringsmedel och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) som skumstabiliseringsmedel i jästa drycker baserade på druvmust.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) som konserveringsmedel och av 1,2-propylenglykolalginat (E 405) som skumstabiliseringsmedel i jästa drycker baserade på druvmust utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (5) ska den förteckning över livsmedelstillsatser som fastställs i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 i princip tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) ska få användas i jästa drycker baserade på druvmust före detta datum måste det fastställas ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av dessa livsmedelstillsatser.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i nummerordning i livsmedelskategori 14.2.8 ”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent”:

”E 220–228

Svaveldioxid – sulfiter

20

(3)

Endast jästa druvmustbaserade drycker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 25 december 2012.

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

100

Endast jästa druvmustbaserade drycker

Tillämpningsperiod:

Från och med den 25 december 2012.

(3):

Maximihalten uttryckt som den samlade mängden SO2 från alla källor; en SO2-halt på högst 10 mg/kg eller 10 mg/l betraktas inte som förekommande.”