Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1149/2012

av den 4 december 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i fyllningar för fylld torkad pasta

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användning av extrakt av rosmarin (E 392) som antiodixationsmedel i fyllningar för fylld torkad pasta har lämnats in och delgetts medlemsstaterna.

(5)

Antioxidationsmedel är ämnen som skyddar livsmedel från att försämras genom oxidering, som t.ex. härskning av fett och färgförändringar. Användning av extrakt av rosmarin (E 392) i fyllningar för fylld torkad pasta förbättrar stabiliteten hos de fetter och oljor som ingår i receptet (till exempel vegetabilisk olja, fett i kött, ost och mjölkbaserade ingredienser) under produktens hela hållbarhetstid. Smaken på fylld torkad pasta är stabilare utan organoleptiska defekter och oönskade smaker eller lukter som orsakas av att fettet oxideras.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har bedömt användningen av extrakt av rosmarin som livsmedelstillsats (3). Utifrån de säkerhetsmarginaler som fastställts med hjälp av NOAEL-värdena (4) från olika studier, i vilka NOEAL-värdena vanligen var de högsta testade dosnivåerna, och med hjälp av försiktiga skattningar av exponeringen via födan, drogs slutsatsen att den användning av extrakt av rosmarin som beskrivs i det vetenskapliga yttrandet för de användningsområden och vid de nivåer som föreslås inte anses vara en säkerhetsrisk. Det ytterligare intaget på grund av den nya användningen i fyllningar för fylld torkad pasta bidrar inte avsevärt till det totala intaget. Användning av extrakt av rosmarin (E 392) som antiodixationsmedel i fyllningar för fylld torkad pasta bör därför tillåtas.

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av extrakt av rosmarin (E 392) som antioxidationsmedel i fyllningar för fylld torkad pasta utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, krävs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (5) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användningen tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att extrakt av rosmarin (E 392) ska få användas i fyllningar för fylld torkad pasta före detta datum måste det fastställas ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  The EFSA Journal, nr 721, s. 1–29, 2008.

(4)  NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) – den dos eller koncentration av ett testat ämne vid vilken inga skadliga effekter kan påvisas.

(5)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska följande uppgifter införas i livsmedelskategori 06.4.5 ”Fyllningar för fylld pasta (ravioli och liknande)”:

a)

Följande uppgifter ska införas efter uppgifterna för E 200–203:

”E 392

Extrakt av rosmarin

250

(41) (46)

Endast i fyllningar för fylld torkad pasta

Tillämpningsperiod:

Från och med den 25 december 2012”

b)

Följande fotnoter ska införas efter fotnot 2:

”(41):

Uttryckt i förhållande till fettmängden.

(46):

Som summan av karnosol och karnosolsyra.”