Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/75


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1166/2012

av den 7 december 2012

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av dimetyldikarbonat (E 242) i vissa alkoholhaltiga drycker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användning av dem.

(2)

Den förteckningen kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2).

(3)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(4)

En ansökan om godkännande av användningen av dimetyldikarbonat (E 242) i alla produkter i kategori 14.2.8 (”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent”) lämnades in den 4 oktober 2011 och har delgetts medlemsstaterna.

(5)

Dimetyldikarbonat (E 242) används för att kallsterilisera drycker. Det motverkar svampar och bakterier och är särskilt användbart för att begränsa pastörisering. Därmed kan man på ett bättre sätt konservera drycker utan att ändra deras doft eller smak. Begränsad pastörisering är dessutom mer kostnadseffektivt och miljövänligare. Ämnet är för närvarande är godkänt för användning i flera kategorier av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.

(6)

Dimetyldikarbonat (E 242) utvärderades senast 2001 av vetenskapliga livsmedelskommittén (3). Ämnet anses inte ge upphov till några toxikologiska betänkligheter eftersom det vid en användningsnivå av 250 mg/l är instabilt och bryts ner till ämnen vars resthalter betraktas som ofarliga. Om det används på detta sätt medför det därför inte några hälsorisker. Därför bör man tillåta användningen av dimetyldikarbonat (E 242) för att konservera alla produkter i kategori 14.2.8 (”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent”).

(7)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Eftersom ett godkännande av användningen av dimetyldikarbonat (E 242) för att konservera alla produkter i kategori 14.2.8 utgör en uppdatering av förteckningen som sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa, behövs det inte något yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(8)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (4) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av dimetyldikarbonat (E 242) för att konservera alla produkter i kategori 14.2.8 före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(9)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  SCF/CS/ADD/CONS/43 Final, 12.7.2001.

(4)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA

I del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska uppgifterna om tillsatsen E 242 i livsmedelskategori 14.2.8 ”Andra alkoholhaltiga drycker inklusive blandningar av alkoholhaltiga drycker med alkoholfria drycker och sprit med en alkoholhalt på mindre än 15 procent” ersättas med följande:

”E 242

Dimetyldikarbonat

250

(24)

Tillämpningsperiod:

Från och med den 28 december 2012”