Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 25/2013

av den 16 januari 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller livsmedelstillsatsen kaliumdiacetat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, artikel 14 och artikel 30.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för deras användning.

(2)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer, livsmedelsaromer och näringsämnen samt villkor för deras användning.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 (3).

(4)

De förteckningarna kan ändras i enlighet med det förfarande som avses i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008 kan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser uppdateras antingen på kommissionens initiativ eller till följd av en ansökan.

(6)

En ansökan om godkännande av användningen av kaliumdiacetat som konserveringsmedel lämnades in den 27 september 2010 och har delgetts medlemsstaterna.

(7)

Ansökan gäller användningen av kaliumdiacetat som alternativ till livsmedelstillsatsen natriumdiacetat E 262 (ii) som används för att förhindra tillväxt av mikroorganismer. Genom att ersätta natriumdiacetat E 262 (ii) med kaliumdiacetat kan man bidra till att minska intaget av natrium via födan.

(8)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från myndigheten innan den uppdaterar unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008, utom i sådana fall när uppdateringen sannolikt inte kommer att påverka människors hälsa. Kaliumdiacetat är en ekvimolekylär förening av två godkända livsmedelstillsatser (kaliumacetat E 261 och ättiksyra E 260). Vetenskapliga livsmedelskommittén utvärderade 1990 livsmedelstillsatser med olika tekniska funktioner. När det gäller syror, baser och deras salter gjordes utvärderingarna på grundval av de förtecknade anjonerna och katjonerna. Ättiksyra (E 260), liksom dess salter, ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumacetater samt ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumdiacetater, omfattades av utvärderingen. Kommittén fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för gruppen och inte för varje enskilt ämne. Det innebär att användningen av dem inte medför några hälsorisker vid de nivåer som är nödvändiga för att uppnå den önskade tekniska effekten. Godkännandet av att kaliumdiacetat används på liknande sätt som kaliumacetat kommer sannolikt inte att påverka människors hälsa, och därför krävs det inte något yttrande från myndigheten.

(9)

Kaliumdiacetat bör få användas på samma sätt som kaliumacetat. Därför bör det nuvarande namnet på tillsatsen E 261, dvs. kaliumacetat, i bilagorna till förordning (EG) nr 1333/2008 ersättas med namnet kaliumacetater, som omfattar både kaliumacetat och kaliumdiacetat.

(10)

Specifikationer för kaliumdiacetat bör införas i förordning (EU) nr 231/2012. I bilagan till den förordningen bör kaliumdiacetat ges nummer E 261 (ii) och kaliumacetat, som för närvarande har nummer E 261, bör ges nummer E 261 (i). Denna omnumrering påverkar inte märkningskraven i artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1333/2008.

(11)

Enligt övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (4) ska bilaga II med unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning tillämpas från och med den 1 juni 2013. För att kunna tillåta användningen av kaliumdiacetat före detta datum måste man fastställa ett tidigare tillämpningsdatum för användningen av denna livsmedelstillsats.

(12)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EUT L 295, 12.11.2011, s. 1.


BILAGA I

A.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B punkt 3 ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater (1)

2.

I del C grupp I ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater (2)

quantum satis

3.

I del E:

a)

I livsmedelskategori 04.2.3 ”Frukt, bär och grönsaker på burk eller i glas” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Gäller från den 6 februari 2013.”

b)

I livsmedelskategori 07.1.1 ”Matbröd endast tillverkat av vetemjöl, vatten, jäst eller surdeg samt salt” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Gäller från den 6 februari 2013.”

c)

I livsmedelskategori 07.1.2 ”Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Endast friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Gäller från den 6 februari 2013.”

d)

I livsmedelskategori 08.1.2 ”Köttberedningar enligt definitionen i förordning (EG) nr 853/2004” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Endast färdigförpackade beredningar av färskt malet kött

Gäller från den 6 februari 2013.”

e)

I livsmedelskategori 13.1.3 ”Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn enligt definitionerna i direktiv 2006/125/EG” ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Endast beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, endast för pH-justering

Gäller från den 6 februari 2013.”

B.

Bilaga III till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

I del 3 ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

quantum satis

quantum satis

b)

I del 5 avsnitt A ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater

quantum satis

Alla näringsämnen”

c)

I del 6 tabell 1 ska uppgifterna om tillsatsen E 261 ersättas med följande:

”E 261

Kaliumacetater”


(1)  Gäller från den 6 februari 2013.”

(2)  Gäller från den 6 februari 2013.”


BILAGA II

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras på följande sätt:

a)

I uppgifterna om tillsatsen E 261 ska rubriken ersättas med följande:

”E 261 (i) KALIUMACETAT”

b)

Följande uppgifter ska läggas till efter uppgifterna om tillsatsen E 261 (i):

E 261 (ii) KALIUMDIACETAT

Synonymer

Definition

Kaliumdiacetat är en molekylförening av kaliumacetat och ättiksyra

Einecs-nummer

224-217-7

Kemiskt namn

Kaliumvätediacetat

Kemisk formel

C4H7KO4

Molekylvikt

158,2

Innehåll

36–38 % fri ättiksyra och 61–64 % kaliumacetat

Beskrivning

Vita kristaller

Identifiering

pH

4,5–5 (10 % vattenlösning)

Test för acetat

Positivt test

Test för kalium

Positivt test

Renhetsgrad

Vatteninnehåll

Högst 1 % (Karl Fischer-metoden)

Myrsyra, formiater och andra oxiderbara ämnen

Högst 1 000 mg/kg uttryckt som myrsyra

Arsenik

Högst 3 mg/kg

Bly

Högst 2 mg/kg

Kvicksilver

Högst 1 mg/kg”